Red. prof. dr. Jason Blake

Podatki

Kabinet: 303
Telefon: 01 241 13 60
E-mail: blake.jason@guest.arnes.si


Sreda: 8:30-9:30

Četretek: 13.15-13.45

Best,
Jason Blake