SAngleško besedotvorje

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Namen predmeta je določiti njegovo področje, uzavestiti pojem motivirane besede in (ne)produktivnosti besedotvornih procesov. Določiti mejo med besedotvorjem in drugimi jezikoslovnimi vedami (zlasti skladnjo in oblikoslovjem). Določiti za to področje pomožne jezikoslovne vede (npr. besedoslovje, pomenoslovje, etimologijo). Primerjati angleške in slovenske besedotvorne procese. Ugotavljati prevedljivost tvorjenk in opozoriti zlasti na idiomatske odklone in leksikalne vrzeli v odnosu do slovenščine. V zvezi s tem opozoriti na (ne)možnosti za sestavo idealnega dvojezičnega slovarja. Širiti pri študentih besedni zaklad standardne angleščine (v nasprotju s pogovorno) in jim pomagati pri prehodu na višjo jezikovno raven. Prikaz stanja v angleščini se nadgrajuje s protistavnim angleško-slovenskim pregledom obravnavane snovi. Vsebina predmeta obsega: »affixation, compounding, conversion, backformation, clipping, blending, word-manufacturing«. Po tradiciji se obravnava tudi »root-creation«, predvsem zato, ker obsega pomemben del besedišča (izvirajočega iz onomatopoeije, zvočnega simbolizma in lastnih imen), ki ga siceršnji program anglističnega jezikovnega pouka na oddelku ne zajema, se pa v širšem smislu ukvarja z ustvarjanjem besed, tako kot besedotvorje nasploh. Iz istega razloga se obravnavajo nekateri drugi viri besedišča (npr. izposojenke in prispevki besednih ustvarjalcev). Za važnejša poglavja so izdelane posebne vaje za ponazoritev in utrditev snovi.

Obveznosti študentov: Obisk predavanj in aktivno sodelovanje na seminarjih v obliki doma pripravljenih jezikovnih vaj. Pisni izpit po osmem semestru.

Študijska literatura:

  • Adams, V. 2001. Complex Words in English. Harlow, Essex: Longman.
  • Bauer, L. in Huddleston, R. 2002. Lexical Word-formation. in Huddleston, R. and G. K. Pullum (ed.), The Cambridge Grammar of the English Language,  1621-1721, Cambridge: CUP.
  • Davis, M. and S. Klinar. 2001. English Word-formation, with exercises, Part Two (Derivation). 5th ed. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
  • Klinar, S. and M. Davis. 2001. English Word-formation, with exercises, Part One. 5th ed. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
  • Plag, I. 2005. Word-formation in English.Cambridge: CUP