BAAmeriška etnična književnost

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Nosilec

Red. prof. dr. Jason Blake

Izvajalec

Red. prof. dr. Jason Blake

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Sposobnosti prepoznavanja značilnosti ameriške etnične književnosti skozi obdobja in njenega mesta v sklopu glavnega toka književnosti
  • Sposobnost samostojne obravnave, tipologizacije in klasifikacije del etnične književnosti
  • Sposobnost kritiškega pristopa
  • Sposobnost prepoznavanja idejno-tematskih konceptov v ameriški etnični književnosti

Vsebina:

  • Literarnozgodovinski pregled vključujoč temeljna dela, smeri in gibanja na področju ameriške etnične književnosti v različnih obdobjih
  • Analiza in interpretacija nekaterih ključnih besedil
  • Analiza vplivov književnosti glavnega toka, svetovne književnosti in obratno

Temeljna literatura:

  • Elliot, E. 1988. Columbia Literary History of the United States of America. New York: Columbia University Press.
  • Nelson, E.S. 2005. The Greenwood Encyclopedia of Multiethnic American Literature. Westport, CT: Greenwood Press.
  • Sollors, Werner. Theories of Ethnicity. Houndsmills, Basingstoke: Macmillan Press LTD, 1996.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Pisni izpit (80%) in aktivno sodelovanje (20%).