BAAngleški glagol I

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Nosilec

Izr. prof. dr. Gašper Ilc

Izvajalci

Izr. prof. dr. Gašper Ilc
Asist. dr. Vesna Lazović

Opis predmeta

Glagol kot besedna vrsta (morfološka zgradba, predložni in frazni glagoli, pomožni in polnopomenski glagoli, pripis udeleženskih vlog).

Glagolska besedna zveza (zgradba, funkcija v povedi).

Glagolske slovnične kategorije (oseba in število, vid, naklon, način prehodnost, glagolski čas). Pri seminarskih vajah študenti utrjujejo tvorjenje glagolskih oblik, rabo glagolskih časov v posamičnih primerih in vezanih besedilih, razčlenjujejo rabo glagolskih oblik v besedilih; uporabljajo protistavno analizo na osnovi vzporednih besedilih in prevajanja. Poseben poudarek je posvečen tistim točkam, kjer prihaja do najpogostejših napak slovenskih govorcev angleškega jezika zaradi negativnega transferja: (ne)dovršnik v slovenščini: progresivne glagolske oblike v angleščini; preddobniška časovna razmerja v angleščini, itd.

Temeljni literatura in viri

Biber, Douglas. (2000) Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Longman.  Izbrana poglavja (5-6).

Graver, B.D. (1986/1996) Advanced English Practice. 3rd edition. Oxford: OUP.

Huddleston, R. & Geoffrey K. Pullum. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP. Izbrana poglavja (3-4).

Ilc, G. 2006. English Verbs in Use I. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Leech, Geoffrey. 1987. Meaning and the English Verb. London: Longman. Izbrana poglavja (1-4).

Lewis, Michael. (1986). The English Verb. An Exploration of Structure and Meaning. Hove: Language Teaching Publications.

Palmer, Frank. 1987. The English Verb. London: Longman. Izbrana poglavja (2-4, 10).

Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. Izbrana poglavja (3, 4, 16).

Quirk, Randolph & Sidney Greenbaum. (1993) University Grammar of the English. London: Longman. Izbrana poglavja (3, 12).

Ocenjevanje

Sprotna obveznost v obliki dveh testov (20 %) med semestrom in končni izpit (80 %). Zaradi narave dela (sprotno delo in sprotna obveznost) in strukture predmeta lahko študent opravlja testa samo enkrat. Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.