BADružbena zgodovina angleščine

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Nosilka

Red. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

Izvajalka

Red. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

Opis predmeta

Študentje se seznanijo z družbeno zgodovino obeh standardnih oblik angleščine, s poudarki na naslednjih vsebinah: germansko besedišče in ustroj stare angleščine; normanska invazija in podrejen status angleščine; ponovno ustoličenje angleščine kot uradnega jezika v Angliji in drastične spremembe  v besedišču in zgradbi srednje angleščine; dotok tujih besed in najpomembnejši koraki k standardizaciji angleščine v obdobju po renesansi; družbeno in zgodovinsko ozadje ameriške angleščine in poglavitnih britanskih narečij.

Temeljni literatura in viri

Baugh, A. C. et al. 1993. A History of the English Language. London 1993: Routledge. Izbrana poglavja (3-8), str.: 41-247.

Fennel, B. A. 2001. A History of English. A Sociolinguistic Approach. Oxford in Melbourne: Blackwell Publishing. Izbrana poglavja (1-6), str.: 1-207.

Graddol, D. et al. 1996. English History, Diversity and Change. London: Routledge. Izbrana poglavja (5-7), str.: 180-288.

Ocenjevanje

Pisni izpit. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) ter od 1 do 5 (negativno)