BAJezik v rabi I

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 120
Oblika: vaje

Nosilka

Lekt. dr. Cvetka Sokolov

Izvajalci

Lekt. mag. Mojca Belak
Lekt. dr. Lara Burazer
Lekt. dr. Cvetka Sokolov
Lekt. dr. Mirjana Želježič

Opis predmeta

Bralno razumevanje:

Uporaba različnih bralnih tehnik;
Razumevanje avtentičnih besedil različnih zvrsti;
Povzemanje bistva besedila.
Višje taksonomske spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca;

Pisna zmožnost:

Razlagalni odstavek;
krajši razlagalni sestavek;
Proces pisanja;
kratke oblike kreativnega pisanja.

Slušno razumevanje:

Razbiranje določenih informacij v besedilih s splošno tematiko;
Razumevanje splošnega pomena besedila;
Različne vrste angleščine (britanska, ameriška, avstralska, dialekti);
Aktivno in pasivno poslušanje;

Govorna zmožnost:

Značilnosti govornega jezika /"chunking";
Spretnosti tekočega podajanja;
Omika v govorni komunikaciji;
Vaje za govorno kompetenco; krajši prost govorni nastop na prosto temo;

Nekaj dodatnih informacij najdete v Infobrošuri.

Temeljni literatura in viri

Besedila po izboru učitelja in študentov. 

 

Blake, J. 2011. Writing Short Literature Essays: A Guide for Slovenian Students. Ljubljana: Znanstvena založba FF.

Glendinning, E. 2004. Study Reading. Cambridge: Cambridge University Press.

Sešek, U., C. Sokolov. 2001. Pen to Paper: Osnove pisanja v angleščini na primeru šolskega sestavka. Ljubljana: Rokus.         

Sherman, J. 1994. Feedback. Oxford: Oxford University Press.

Wallace, M. J. 2004. Study Skills in English: A Course in Reading Skills for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Ocenjevanje

Končno oceno sestavljajo naslednje enote: sprotna obveznost; test iz predelane snovi in bralnega razumevanja; esej; ustni izpit.

Pozitivno ocenjeni enoti 2. in 3. sta pogoj za pristop k ustnemu izpitu. Enoti 2. in 3. predstavljata 50% končne ocene, enota 4. Pa preostalih 50%. Vse tri enote morajo biti pozitivno ocenjene. 

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.