BAAngleško oblikoslovje

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Osnovni jeziko(slov)ni pojmi in angleško slovnično izrazje. Hierarhija jezikovnih enot. Poved, stavek, besedna zveza, beseda, morfem. Besedne vrste. Podrobna obravnava posameznih besednih vrst (samostalnik, zaimek, pridevnik, prislov in predlog) in z njimi povezanih slovničnih kategorij. Vloga posameznih besednih vrst pri tvorjenju besednih zvez. Posebnosti angleških oblikoslovnih pojavov in potekov, ki zaradi razlik v jezikovnih sistemih slovenskim govorcem povzročajo težave pri usvajanju angleškega jezika.

Temeljna literatura in viri

Biber, D. et al. (2000) Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Longman.  Izbrana poglavja (2,4,7).

Booij, G. (2005) The grammar of words. Oxford: Oxford University Press. Izbrana poglavja (1-3).

Carstairs-McCarthy, A. (1992) Current morphology. London and New York: Routledge. Izbrana poglavja (5-6).

Greenbaum, S. in Randolph Quirk. (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman. Izbrana poglavja (2, 5-7, 10-11, App. I).

Huddleston, R. in Geoffrey K. Pullum. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP. Izbrana poglavja (2, 4-6, 10, 12-13,18-19).

Lipovšek, F. in Milena Milojević Sheppard. (2005) Gradivo za vaje iz angleške morfologije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko.

Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. Izbrana poglavja (2, 5-7, 10-11, App. I).

Quirk, R. in Sidney Greenbaum. (1993) A University Grammar of English. London: Longman. Izbrana poglavja (2, 4-5, 7, App. I).

Yule, G. (2006) The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja (6-8).

Ocenjevanje

Sprotna obveznost v obliki testa (20 %) med semestrom in končni izpit (80 %). Zaradi narave dela (sprotno delo in sprotna obveznost) in strukture predmeta lahko študent opravlja test samo enkrat.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.