MAPrevajanje v angleščino (1. & 2. semester)

Število kreditnih točk: 6
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Marjeta Vrbinc

Izvajalci

Red. prof. dr. Dušan Gabrovšek
Red. prof. dr. Eva Sicherl
Red. prof. dr. Marjeta Vrbinc
doc. dr. Simon Zupan

Opis predmeta

Pri predmetu usposabljamo študente za čim bolj ustrezno in zanesljivo prevajanje zahtevnejših raznovrstnih (zlasti neleposlovnih) besedil v angleščino. Poleg razvijanja prevajalskih mikro in makro strategij za pisno prevajanje študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme (npr. kulturološki izrazi, terminologija). Študenti poglobijo znanje rabe splošnih in specializiranih slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov za potrebe prevajanja. Pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo (glede na pragmatični okvir, besediloslovne značilnosti, leksikalne odtenke, stilistični nivo) in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje (slovarji, enciklopedije, Internet, paralelna besedila). Zaradi poudarka na prevajanju iz maternega jezika v angleščino kot tuji jezik obravnavajo tudi izbrana poglavja slovensko-angleške protistavne analize, zlasti na skladenjski in besedilni ravni.

Slovarji:
Rundell, M. ed. 2002. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. 1st edn. Oxford: Macmillan Education.
Carroll, Katherine, ed. 2012. Collins COBUILD Advanced Dictionary of English. 7th edn. Glasgow: HarperCollins Publishers.
Mayor, Michael, ed. 2009. Longman Dictionary of Contemporary English. 5th edn. Harlow, Essex: Pearson Education Turnbull, Joanna, ed. 2010. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. 8th edn. Oxford: Oxford University Press.McIntosh, Colin, ed. 2013. Cambridge Advanced Learner's Dictionary. 4th edn. Cambridge: Cambridge University Press.
Butterfield, J., ed. 2003. Collins English Dictionary. 6th edn. Glasgow: HarperCollins Publishers.