COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI SEPTEMBER-OKTOBER 201702 KNJIŽNIČARSTVO. BIBLIOTEKARSTVO. KNJIŽNICE


1.
ROT Gabrovec, Veronika
        Poročilo s kongresa ZBDS : Povezovanje, sodelovanje, skupnosti: ustvarimo državo bralcev : Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Olimlje, 27. - 29. september 2017 / Veronika Rot Gabrovec. - Ilustr.

V: Bukla. - ISSN 1854-3359. - Leto 13, št. 137 (oktober 2017), str. 13.

02:005.745(062.537)
COBISS.SI-ID 65434722


028 BRANJE. DELO Z BRALCI


2.
ROT Gabrovec, Veronika
        Če bi Mojzes imel tablico --- : mednarodni dan pismenosti in izgubljena enoznačnost / Veronika Rot Gabrovec. - Ilustr. - Ob mednarodnem dnevu pismenosti.

V: Super 50. - ISSN 2536-1600. - Leto 5, št. 9 (september 2017), str. 29.

028
COBISS.SI-ID 65258594

3.
ROT Gabrovec, Veronika
        Od Kmetskih slik do Ljubezni na seniku? : razmišljanje o državi bralcev = From Images of rural life to Farmer wants a wife? : envisaging a country of readers / Veronika Rot Gabrovec. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 312-314. - Izvleček ; Abstract.

V: Povezovanje, sodelovanje, skupnosti / Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Podčetrtek, 27.-29. september 2017 = Slovenian Library Association Congress, Podčetrtek, 27.-29. September 2017. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association, 2017. - ISBN 978-961-6683-20-3. - Str. 300-314.

028.01
COBISS.SI-ID 65255010

4.
ROT Gabrovec, Veronika
        Od septembra do septembra --- : z Bralnim društvom Slovenije / Veronika Rot Gabrovec. - Poročilo o delu Bralnega društva Slovenije.

V: Bukla. - ISSN 1854-3359. - Leto 13, št. 134-135 (julij-avgust 2017), str. 47.

061.2:028(497.4)
COBISS.SI-ID 65257314


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


5.
PLETERŠNIK, Maks
        Slovensko-nemški slovar / Maks Pleteršnik ; uredila Metka Furlan. - Transliterirana izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. - 2 zv. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU)

Vsebina:
1. del : A-O. - XVI, 878 str. - Slovarju na pot / Metka Furlan: prelim. str.
2. del : P-Ž. - 967, VIII, XXVIII str. + 1 zvd. - K transliterirani izdaji Pleteršnikovega slovarja / Metka Furlan: str. [I]-XIII. - Zemljepisne oznake v Pleteršnikovem slovarju / Metka Furlan in Silvo Torkar: str. [XVII]-XXVIII

ISBN 961-6568-31-0

811.163.6'374=112.2
FIL O PLETERŠNIK M. Slovensko-nemški GER LexD 808.63 PLETERŠNIK M. Slovensko SLA Lex II 1573 PLETERŠNIK M. Slovensko-nemški 1, 2 SPJ 0. PLETERŠNIK M. Slovensko-nemški ZGO D 9012/1 0 PLETERŠNIK M. Slovensko-nemškiA-O ZGO D 9012/2 0 PLETERŠNIK M. Slovensko-nemškiP-Ž

COBISS.SI-ID 225919744


305 ŽENSKO VPRAŠANJE. POLOŽAJ ŽENSKE. ŠTUDIJE SPOLOV


6.
KEJŽAR, Neža
        Re-subordination of women through contemporary mainstream chick literature : a case study of Ruth Saberton's novel Katy Carter Wants a Hero = Podrejanje žensk v chick lit romanih za ženske : študija na primeru Katy Carter Wants a Hero : magistrsko delo / Neža Kejžar. - Ljubljana : [N. Kejžar], 2017. - 47 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 44-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

305:821.111.09(043.2) 821.111(73).09-31Saberton R.(043.2)
GER MagB KEJŽAR N. Re-subordination
COBISS.SI-ID 65159266


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


7.
ALMASY, Karin
        "--- za Boga in véro, za cesarja in domovino!" = Translationskultur und ideologische Steuerung in slowenischen Schullesebüchern (1848-1918) : Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades / eingereicht von Karin Almasy. - Graz : [K. Almasy], 2017. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v nem., tabele besedilnih primerov v nem. in slov. - El. publikacija obsega 442 str. v formatu pdf. - Mentor Erich Prunč, somentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 402-439. - Diss., Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft

37.091.64(497.4)"1818/1918":316.75(043) 81'25:821-82(075)=112.2=163.6(043) 37(436-89)"1848/1918":316.75(043)
GER AR ŽIGON T. ALMASY K. (diss)
COBISS.SI-ID 65425762

8.
KAVALIR, Monika
        Tri muhe na en mah : Erasmus+ pedagoška praksa študentov angleščine v Veliki Britaniji / Monika Kavalir. - Bibliografija: str. 79-80. - Povzetek ; Summary.

V: Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu / uredile Sonja Rutar ... [et al.]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 6). - ISBN 978-961-7023-31-2. - Str. 65-80.

811.111:331.55-057.87(410)
COBISS.SI-ID 65290594


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


9.
JURIĆ, Iris
        Fremdsprachenerwerb durch plurilinguale Ansätze = Usvajanje tujih jezikov z večjezičnimi pristopi : magistrsko delo / Iris Jurić. - Ljubljana : [I. Jurić], 2017. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 91-98. - Abstract ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:81'243'246(043.2) 81'272(4):[37.091.3:81'243'246](043.2)
GER MagB JURIĆ I. Fremdsprachenerwerb
COBISS.SI-ID 65364578


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA


10.
        KALEVALA : das finnische Epos des Elias Lönnrot / aus dem finnischen Urtext übertragen von Lore und Hans Fromm ; Nachwort und Kommentar von Hans Fromm. - Unveränderter Nachdruck der 1979 beim Deutschen Taschenbuch Verlag erschienenen Ausg. - Stuttgart : P. Reclam jun., cop. 1985. - 614 str. : zvd. ; 19 cm

Bibliografija: str. [617]

ISBN 3-15-010332-0

398.87(480) 821.511.111-131=112.2
GER 89 KALEVALA nem.
COBISS.SI-ID 65084002


7 UMETNOST


11.
        DVANAJST odtenkov FF : 23. april 2015 / [uredila Mateja Gaber]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - [28] str. : ilustr. ; 30 cm

50 izv.

[72/77:77.04](497.4)(083.824)
GER AR GABER M. DVANAJST
COBISS.SI-ID 65436514


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


12.
HACIN, Jan
        The transhumanist dilemma in Deus Ex: Human Revolution = Soočenje s transhumanistično dilemo v video igri Deus Ex: Human Revolution : magistrsko delo / Jan Hacin. - Ljubljana : [J. Hacin], 2017. - 81 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 76-80. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

794-028.23:17(043.2) 130.2:165.74/.75
GER MagB HACIN J. Transhumanist
COBISS.SI-ID 65174370

13.
MAVER, Igor, 1960-
        Sanjati novi Sen kresne noči / Igor Maver. - Ilustr.

V: Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega. - ISSN 1580-9609. - Let. 68, št. 3 (2017/2018), str. 7-11.

821.111.09-2Shakespere W.:792.02
COBISS.SI-ID 65500258


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


14.
        FIGURATIVE Sprache = Figurative language = Langage figuré : Festgabe für Dimtrij O. Dobrovol'skij / herausgegeben von Martine Dalmas & Elisabeth Piirainen, in Zusammenarbeit mit Natalia Filatkina. - Tübingen : Stauffenburg, cop. 2014. - 335 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Stauffenburg Linguistik, ISSN 1430-4139 ; Bd. 83)

Dvanajst prispevkov v nem., pet v angl., trije v franc. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-95809-504-5

81'373(082) 81'373.7(082) 81'37 082.2Dobrovol'skij D. O.
GER 801.3 FIGURATIVE SPRACHE Dalmas M.(ur.)

COBISS.SI-ID 65181282

15.
MATIĆ, Tina
        The correlations between motivation for language learning and the perceptions of the target language culture in Slovenian students = Corrélations entre la motivation pour l'apprentissage d'une LE et les perceptions de la culture cible chez les apprenants slovènes = Vzporednice med motivacijo za učenje tujega jezika in vtisi o kulturi tujega jezika pri slovenskih učencih : magistrsko delo / Tina Matić. - Ljubljana : [T. Matić], 2017. - 81 f. : preglednice ; 30 cm

Besedilo deloma v angl., deloma v franc., nekateri vprašalniki v slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Izšlo tudi na CD-ROM-u. - Mentorja Urška Sešek in Meta Lah. - Bibliografija: f. 63-64. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti

81'243.37.015.3(043.2) 811.111'243:008(41)(043.2) 811.133.1'243:008(44)(043.2)
GER MagB MATIĆ T. Correlations ROM MagB FRA/32
COBISS.SI-ID 65274722

16.
RICKHEIT, Gert
        Kognitive Linguistik : Theorien, Modelle, Methoden / Gert Rickheit, Sabine Weiss, Hans-Jürgen Eikmeyer. - Tübingen ; Basel : A. Francke, cop. 2010. - 347 str. : ilustr. ; 19 cm. - (UTB ; 3408. Sprachwissenschaft. Kognitionswissenschaft)

Bibliografija: str. 295-334. - Kazalo

ISBN 978-3-8252-3408-9 (UTB)
ISBN 978-3-7720-8370-9 (A. Francke)

81'23=112.2
GER 800:159.9 RICKHEIT G. Kognitive Linguistik

COBISS.SI-ID 65156962

17.
SCHWARZ, Monika
        Einführung in die kognitive Linguistik / Monika Schwarz. - 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl. - Tübingen ; Basel : A. Francke, 2008. - 296 str. : ilustr. ; 19 cm. - (UTB. Sprachwissenschaft ; 1636)

Hrbtni nasl.: Kognitive Linguistik. - Bibliografija: str. 240-294. - Kazalo

ISBN 978-3-7720-8278-8 (A. Francke)
ISBN 978-3-8252-1636-8 (UTB)

81'23=112.2
GER 800:159.9 SCHWARZ M. Einführung
COBISS.SI-ID 65820417


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


18.
BRGLEZ, Mojca, 1993-
        Primerjava francoske in slovenske učne snovi pri pouku zgodovine v osnovni šoli : diplomska seminarska naloga / Mojca Brglez. - Ljubljana : [M. Brglez], 2017. - 43 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v slov., korpus jezikovnih primerov v franc. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 43. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.133.1'42:94(075.2)]:811.163.6(043.2) [811.163.6'42:94(075.2)]:811.133.1(043.2)
GER DiplBP BRGLEZ M. Primerjava
COBISS.SI-ID 65345122

19.
DOVŽAN, Katja
        Analiza osnovne terminologije, povezane s športno gimnastiko s slovensko-angleškim glosarjem : diplomska seminarska naloga / Katja Dovžan. - Ljubljana : [K. Dovžan], 2017. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo prve bolonjske stopnje. - Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 19-21. - Izvleček ; Abstract ; Summary ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'374'26:796.412.22(043.2) 796.412.2(038)=163.6=111(043.2)
GER DiplBP DOVŽAN K. Analiza
COBISS.SI-ID 65042786

20.
FIJAVŽ, Zoran
        Korpusno podprta analiza metafor vodnega toka v slovenskem migracijskem diskurzu v letu 2015 : diplomska seminarska naloga / Zoran Fijavž. - Ljubljana : [Z. Fijavž], 2017. - 84 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Zaključno delo prve stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Darja Fišer. - Bibliografija: f. 52-55. - Izvleček ; Abstract ; Povzetk ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[81'42:81'373.612.2]:81'322(043.2) 81'322:[81'42:81'373.612.2](043.2)
GER DiplBP FIJAVŽ Z. Korpusno
COBISS.SI-ID 65111394

21.
GABROVŠEK, Dušan
        Extended "experiential" collocation brought to the fore / Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 109-110.

V: The polyphony of English studies / Alexander Onysko ... [et al.] (eds.). - Tübingen : Narr Francke Attempto, cop. 2017. - (AAA. Buchreihe zu den Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik ; Bd. 26, ISSN 0939-8481). - ISBN 978-3-8233-8140-2. - Str. 95-110.

811.111'373.72
COBISS.SI-ID 65081698

22.
GREGORČIČ, Teja
        Kontrastivna analiza modalnosti in pretvorbe nedoločnika v francoskih stavkih z modalnimi in brezosebnimi glagoli : magistrsko delo / Teja Gregorčič. - Ljubljana : [T. Gregorčič], 2017. - 64 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., korpus jezikovnih primerov v franc. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 53. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'367.625:811.163.6(043.2)
GER MagB GREGORČIČ T. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 65340514

23.
        INVESTIGATING computer-mediated communication : corpus-based approaches to language in the digital world / edited by Darja Fišer and Michael Beißwenger. - 1st ed. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts, 2017. - 235 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Book series Translation studies and applied linguistics, ISSN 2335-335X)

Izvleček v angl. in bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-961-237-950-6

81'322:004.9(082)
GER 81'32 INVESTIGATING Fišer D. (ed.) GER AR FIŠER D. INVESTIGATING SLA Phil II 4476 INVESTIGATING
COBISS.SI-ID 291555584

24.
JELOVŠEK, Tjaša
        Interferenca slovenskih pravil pri postavljanju vejice v podrednih angleških stavkih : diplomska seminarska naloga / Tjaša Jelovšek. - Ljubljana : [T. Jelovšek], 2016. - 36 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo prve stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 33-34. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.111:811.163.6]:003.086(043.2)
GER DiplBP JELOVŠEK T. Interferenca
COBISS.SI-ID 65033058

25.
MILIČEVIĆ, Maja
        Birds of a feather don't quite tweet together : an analysis of spelling variation in Slovene, Croatian and Serbian twitterese / Maja Miličević, Nikola Ljubešić, Darja Fišer. - Ilustr. - Bibliografija: str. 39-42.

V: Investigating computer-mediated communication / edited by Darja Fišer and Michael Beißwenger. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts, 2017. - (Book series Translation studies and applied linguistics, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-950-6. - Str. 14-43.

81'322:004.773
COBISS.SI-ID 65266274

26.
PRELOVŠEK, Nina
        Slowenische und deutsche Phraseme mit der Komponente smrt bzw. Tod = Slovenski in nemški frazemi s sestavino smrt oz. Tod : magistrsko delo / Nina Prelovšek. - Ljubljana : [N. Prelovšek], 2017. - 84 str. : ilustr., note ; 30 cm

Besedilo v nem., številni stavčni primeri v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 81-83. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'373.72:811.163.6(043.2)
GER MagB PRELOVŠEK N. Slowenische
COBISS.SI-ID 65350754

27.
REHER, Špela
        Slovenščina na prepihu : kodno preklapljanje v objavah slovenskih uporabnikov Twitterja : kvantitativna in kvalitativna analiza tvitov iz korpusa nestandardne slovenščine Janes : magistrsko delo / Špela Reher. - Ljubljana : [Š. Reher], 2017. - VII, 97 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Darja Fišer. - Bibliografija: f. 86-82. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'322:004.773(043.2) 004.773:811.163.6'322(043.2)
GER MagB REHER Š. Slovenščina
COBISS.SI-ID 65199202

28.
STOPAR, Andrej, 1976-
        Lexical bleaching of the verbal construction fail to x : a contrastive corpus-based study / Andrej Stopar. - Graf. prikazi. - Dostopno tudi na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=275950. - Bibliografija: str. 142-144. - Abstract ; Sažetak: Desemantizacija glagolske konstrukcije fail to x: kontrastivno korpusno istraživanje.

V: Jezikoslovlje. - ISSN 1331-7202. - Vol. 18, No. 1 (2017), str. 125-144.

811.111'367.625 811.111'42:34
COBISS.SI-ID 65299298

29.
ŠUŠA, Vito
        Uporaba slenga in pogovornega jezika v intervjujih na področju košarke v ZDA in v Sloveniji : diplomska seminarska naloga / Vito Šuša. - Ljubljana : [V. Šuša], 2017. - 32 f. ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 14-15. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.2:796.323.2-051(73:497.4)(043.2)
GER DiplBP ŠUŠA V. Uporaba
COBISS.SI-ID 65442658

30.
VESEL, Maruša
        Deutsche und slowenische Phraseme mit einem Bestandteil zur Benennung von Früchten = Nemški in slovenski frazemi s sestavino za poimenovanje sadežev : diplomsko delo / Maruša Vesel. - Ljubljana : [M. Vesel], 2017. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem., tabele s primeri v nem. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 33-37. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'373.72:811.163.6(043.2)
GER DiplB VESEL M. Deutsche
COBISS.SI-ID 65360738

31.
ZOVKO Dinković, Irena
        Foreword / Irena Zovko Dinković, Gašper Ilc. - Dostopno tudi na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=275932.

V: Jezikoslovlje. - ISSN 1331-7202. - Vol. 18, No. 1 (2017), str. 1-4.

81'367.4
COBISS.SI-ID 65295970

32.
ZOVKO Dinković, Irena
        Pleonastic negation from a cross-linguistic perspective / Irena Zovko Dinković, Gašper Ilc. - Dostopno tudi na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=275954. - Bibliografija: str. 176-179. - Abstract ; Sažetak: Pleonastična negacija iz međujezične perspektive.

V: Jezikoslovlje. - ISSN 1331-7202. - Vol. 18, No. 1 (2017), str. 159-180.

811.163.42'367.4=111 811.163.6'367.4=111
COBISS.SI-ID 65294690


811.111 ANGLEŠČINA


33.
BORŠIČ, Nika
        The role of drama and theatre in teaching English = Vloga dramatike in gledališča pri učenju angleškega jezika : magistrsko delo / Nika Boršič. - Ljubljana : [N. Boršič], 2017. - 40 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 38-39. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3:792(043.2)
GER MagB BORŠIČ N. Role
COBISS.SI-ID 65376610

34.
KRIŽ, Marija
        English as a world language : a sociolinguistic study = Angleščina kot svetovni jezik : sociolingvistična študija : magistrsko delo / Marija Križ. - Ljubljana : [M. Križ], 2017. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 40-41. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'27(043.2)
GER MagB KRIŽ M. English
COBISS.SI-ID 65360226

35.
PINTAR, Vita
        The Influence of extensive reading on vocabulary acquisition = Vpliv ekstenzivnega branja na usvajanje besedišča : magistrsko delo / Vita Pintar. - Ljubljana : [V. Pintar], 2017. - IX, 46 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 36-38. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3:028(043.2) 028:[811.111'243:37](043.2)
GER MagB PINTAR V. Influence
COBISS.SI-ID 65389154

36.
TOMANIČ, Anita
        Art and crafts promote cognitive development in students = Umetnost in ustvarjanje vzpodbujata kognitivni razvoj učencev : master's thesis / Anita Tomanič. - Ljubljana : [A. Tomanič], 2017. - V, 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 47-49. - Abstract ; Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3:7(043.2)
GER MagB TOMANIČ A. Art
COBISS.SI-ID 65368162

37.
VESENJAK, Jurij
        Prenos vulgarizmov, kletvic in psovk pri podnaslavljanju filma Stekli psi iz angleščine v slovenščino : diplomska seminarska naloga / Jurij Vesenjak. - Ljubljana : [J. Vesenjak], 2017. - 38 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo prve stopnje bolonjskega programa. - Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 34-35. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.111'373.47:81'25=163:791(043.2)
GER DiplBP VESENJAK J. Prenos
COBISS.SI-ID 65141858


811.112.2 NEMŠČINA


38.
BUSCHA, Annerose
        Begegnungen : Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1+. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch / Anne Buscha, Szilvia Szita ; mit Zeichnungen von Jean-Marc Deltorn. - 2. veränderte Aufl. - Leipzig : Schubert-Verlag, 2013. - 268 str. : ilustr. ; 29 cm

- - Lösungsschlüssel. - 28 str. ; 25 cm
- - [Hörmaterialien]. - 2 zvočna CD-ja (49 min ; 59 min) : zvok ; 12 cm

ISBN 978-3-941323-20-9

811.112.2'243(075)
GER 803.0-07 BEGEGNUNGEN B1+ Integriertes
COBISS.SI-ID 64946786

39.
ELSEN, Hilke
        Neologismen : Formen und Funktionen neuer Wörter in verschiedenen Varietäten des Deutschen / Hilke Elsen. - 2., überarbeitete Aufl. - Tübingen : Narr, 2011. - 202 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Tübinger Beiträge zur Linguistik ; 477)

Bibliografija: str. 187-201

ISBN 978-3-8233-6646-1

811.112.2'373.43 811.112.2'373.611
GER 803.0-3 ELSEN H. Neologismen
COBISS.SI-ID 65163618

40.
FOLKERSMA, Petra
        Emotionen im Spannungsfeld zwischen Körper und Kultur : Eine kognitiv-semantische Untersuchung von Aspekten der Motiviertheit körperbezogener phraseologischer Einheiten aus dem Denotatbereich "Emotion" : an Beispielen des idiomatischen Gefühlsausdrucks für Wut, Angst und Liebe / Petra Folkersma. - Frankfurt am Main : P. Lang, cop. 2010. - 302 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Europäische Hochschulschriften. Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur ; Bd. 1993 = Publications universitaires Européennes. Série 1, Langue et littérature allemandes ; vol. 1993 = European university studies. Series 1, German language and literature ; vol. 1993)

Bibliografija: str. 255-290. - Obenem diss., Universität Düsseldorf, 2009

ISBN 978-3-631-61190-6

811.112.2'373.7 159.942:811.112.2'373.7
GER 800:159.9 FOLKERSMA P. Emotionen
COBISS.SI-ID 65177442

41.
FORSTREUTER, Eike
        Die Präpositionen / [linguistischer Teil] Elke Forstreuter, [Übungsteil] Kurt Egerer-Möslein. - 2., unveränderte Aufl. - Leipzig : VEB Verlag Enzyklopädie, 1980, cop. 1978. - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer)

Podatek o avtorstvu naveden na hrbtni str. nasl. str.

811.112.2'367.633(076.1)
GER 803.0-2 FORSTREUTER E. Präpositionen
COBISS.SI-ID 65044578

42.
        KLIPP und klar : Übungsgrammatik Mittelstufe B2/C1 : Deutsch als Fremdsprache / Simone Amorocho ... [et al.] ; Christian Fandrych (Hrsg.). - 1. Aufl. - Stuttgart : E. Klett Sprachen, cop. 2012. - 248 str. : ilustr. + 1 CD/CD-ROM ; 12 cm

Zgoščenka vsebuje zvočna besedila in videoposnetke. - Kazalo

ISBN 978-3-12-675428-6

811.112'36(076.1)
GER 803.0-5(076) KLIPP UND KLAR B2/C1
COBISS.SI-ID 64950370

43.
NOLTE, Andreas
        "Denn die Welt ist groß und unser Leben ist kurz" : Sprichwörter und Redensarten im Werk von Max Frisch / Andreas Nolte. - Würzburg : Königshausen & Neumann, cop. 2014. - 242 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Epistemata : Würzburger wissenschaftlche Schriften. Reihe Literaturwissenschaft ; Bd. 800 (2014))

ISBN 978-3-8260-5327-6

811.112.2'373.7
GER 803.0-31 NOLTE A. Denn die Welt
COBISS.SI-ID 65174882

44.
        PANORAMA : Deutsch als Fremdsprache. [Kursbuch B 1.1] / Carmen Dusemund-Brackhahn ... [et al.]. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2017. - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Naslov podrejenega dela na ov.

ISBN 978-3-06-120511-9

811.112.2'243(075)
GER 803.0-07 PANORAMA B 1.1 Kursbuch
COBISS.SI-ID 65062242

45.
PAVIĆ Pintarić, Anita
        Deutsche und kroatische Idiome kontrastiv : eine Analyse von Ausdruck und Funktion / Anita Pavić Pintarić. - Frankfurt am Main : P. Lang Edition, cop. 2015. - 153 str. ; 22 cm

Bibliografija: str.: 135-151. - Kazalo

ISBN 978-3-631-67135-1

811.112.2'373.72:811.163.42 811.163.42'373.72:811.112.2
GER 803.0-31 PAVIĆ PINTARIĆ A. Deutsche
COBISS.SI-ID 65168738

46.
POLAJNAR, Janja
        Deutsche Morphologie : eine Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache / Janja Polajnar, Ana Marija Muster. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 285 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 283-285

ISBN 978-961-237-939-1

811.112.2'366(075.8)
GER 803.0-55 POLAJNAR J. Deutsche Morphol. GER AR POLAJNAR J. Deutsche Morphol.
COBISS.SI-ID 290660096

47.
PTASHNYK, Stefaniya
        Phraseologische Modifikationen und ihre Funktionen im Text : eine Studie am Beispiel der deutschsprachigen Presse / von Stefaniya Ptashnyk. - Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2009. - XI, 264 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm. - (Phraseologie und Parömiologie ; Bd. 24)

Hrbtni nasl.: Phraseologische Modifikationen. - Bibliografija: str. 246-264. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-8340-0624-0

811.112.2'373.7:070
GER 803.0-31 PTASHNYK S. Phraseologische
COBISS.SI-ID 18289160

48.
RETELJ, Andreja, 1980-
        Deutsch als Tertiärsprache lernen - wie kann man diese Realität in der Praxis effektiv ausnutzen? : Überlegungen zu einem Mehrsprachigkeitskonzept in slowenischen Grundschulen / Andreja Retelj. - Besedilni podatki. - Način dostopa (URL): http://mgv2017.elte.hu/abstracts.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. povzetek v formatu pdf obsega 1 str.

V: Region(en) von Mitteleuropa [Elektronski vir] / 5. MGV-Kongress, Germanistisches Institut der Eötvös-Loránd-Universität, 11.-14. Oktober 2017. - Budapest : ELTE Germanistisches Institut, 2017. - Str. 59.

811.112.2'243'27:81'246 37.091.3:811.112.2'243'246
COBISS.SI-ID 65464418

49.
WÜEST, Jakob
        Was Texte zusammenhält : zu einer Pragmatik des Textverstehens / Jakob Wüest. - Tübingen : Narr, cop. 2011. - XI, 269 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Europäische Studien zur Textlinguistik, ISSN 1860-7373 ; Bd. 12)

Bibliografija: str. 247-264. - Kazalo

ISBN 978-3-8233-6642-3

811.112.2'42
GER NE 81'42 WÜEST J. Was Texte
COBISS.SI-ID 65161826


811.163.6 SLOVENŠČINA


50.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        Slovene verb valency before 1550 / Robert Grošelj. - Bibliografija: str. 222-223.

V: Prace Filologiczne. - ISSN 0138-0567. - T. 70 (2017), str. 209-223.

811.163.6'367.4"13/1550"
COBISS.SI-ID 65370466

51.
KAVALIR, Monika
        Funkcijska opredelitev pridevniške zveze v slovenskem in angleškem jezikoslovju / Monika Kavalir. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 347-352. - Abstract: Functional definitions of the adjectival phrase in Slovene and English linguistics.

V: Slavia. - ISSN 0037-6736. - Roč. 86, seš. 2/3 (2017), str. 335-352.

811.163.6'362:811.111
COBISS.SI-ID 65285986


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


52.
ALILOVIĆ, Ernest
        Prevajanje kulturnospecifičnih prvin v obeh prevodih romana To Kill a Mockingbird : magistrsko delo / Ernest Alilović. - Ljubljana : [E. Alilović], 2017. - 60 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Osnovno besedilov slov., korpus prevodnih primerov v slov. in angl. - Mentor David Limon. - Bibliografija: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111(73).09-31Lee H.=163.6(043.2)
GER MagB ALILOVIĆ E. Prevajanje
COBISS.SI-ID 65092706

53.
BRICELJ, Sabina
        (Un)translatability of humor in English and Japanese children's literature = Igrisu to nihon no jidôbungaku ni okeru yakusenai yûmoa = (Ne)prevedljivost humorja v angleški in japonski otroški literaturi : magistrsko delo / Sabina Bricelj. - Ljubljana : [S. Bricelj], 2017. - 95 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek v jap. in slov. - Zaključno delo druge bolonjske stopnje. - Mentorici Eva Sicherl in Chikako Shigemori Bučar. - Bibliografija: str. 89-94. - Izvleček ; Abstract ; Summary in Japanese ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za azijske študije

81'255.4:82-94:82-7(043.2) 821.111.09-94Walliams D.:81'25(043.2) 821.521.09-94Kadono E.:81'25(043.2)
AAŠ DiplJ 82 BRICELJ S. (Un)translatability GER MagB BRICELJ S. (Un)translatability
COBISS.SI-ID 65237858

54.
BUTARA, Urška, 1993-
        Prevajanje kulturnospecifičnih prvin v zbirki novel Mož, ki je hodil skozi stene avtorja Marcela Ayméja : diplomsko delo / Urška Butara. - Ljubljana : [U. Butara], 2017. - 28 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 27-28. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1Aymé M.=163.6(043.2)
GER DiplBP BUTARA U. Prevajanje
COBISS.SI-ID 65341282

55.
DIACI, Ajda
        Prevajalski izziv : najpogostejše napake pri prevajanju kulturnospecifičnih elementov na področju kulinarike iz slovenskega v angleški jezik : diplomska seminarska naloga / Ajda Diaci. - Ljubljana : [A. Diaci], 2017. - 56 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., tabele s prevodnimi primeri v angl. in slov. - Zaključno delo prve stopnje bolonjskega programa. - Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: str. 52-54. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:641.5(497.4)=163.6=111
GER DiplBP DIACI A. Prevajalski
COBISS.SI-ID 65203042

56.
FELGNER, Lars
        Nonverbale Kommunikation beim medizinischen Dolmetschen / Lars Felgner. - Berlin : Frank & Timme, 2017. - 423 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Transkulturalität - Translation - Transfer, ISSN 2196-2405 ; Bd. 34)

Bibliografija: str. 379-406

ISBN 978-3-7329-0386-3

[81'253:61]:81'221 81'42:81'253 801.6:81'253
COBISS.SI-ID 65429602

57.
GORJAN, Taja
        Ponovno prevajanje na primeru prevodov pravljic Oscarja Wilda : magistrsko delo / Taja Gorjan. - Ljubljana : [T. Gorjan], 2017. - 92 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus prevodov v angl. in slov. - Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 65-68. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111-343Wilde O.=163.6(043.2)
GER MagB GORJAN T. Ponovno
COBISS.SI-ID 65451106

58.
GOROPEČNIK, Tina
        Kontrastivna analiza gerundijskih in participialnih struktur v francoščini in slovenščini iz romana Les fleurs bleues : magistrsko delo / Tina Goropečnik. - Ljubljana : [T. Goropečnik], 2017. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus prevodnih primerov v franc. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 54-56. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1.08Queneau R.=163.6(043.2) 811.133.1'367.625.44:811.163.6(043.2)
GER MagB GOROPEČNIK T. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 65338466

59.
KOLETNIK Korošec, Melita
        Vpliv uporabe prevoda kot sredstva za pridobivanje jezikovne kompetence na razvoj prevodne kompetence : doktorska disertacija / Melita Koletnik. - Ljubljana : [M. Koletnik], 2017. - 391 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 242-263. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:81:37.09.3(043.3)
GER Diss KOLETNIK KOROŠEC M. Vpliv
COBISS.SI-ID 65406818

60.
POVŠE, Žiga
        Primerjava prevodov besednih iger v prevodih Alice v Čudežni deželi : diplomska seminarska naloga / Žiga Povše. - Ljubljana : [Ž. Povše], 2017. - 40 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 37-38. - Izvleček ; Abstract ; Povzetk. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

82-845:81'255.4=111=163.6(043.2) 81'255.4:821.111Carroll L.=163.6(043.2)
GER DiplBP POVŠE Ž. Primerjava
COBISS.SI-ID 65085282

61.
SITAR, Anja
        Oglaševalska jezikovna sredstva v turističnooglaševalskih besedilih in ohranjanje njihove ekspresivnosti pri prevodu v francoščino : magistrsko delo / Anja Sitar. - Ljubljana : [A. Sitar], 2017. - 99 str. ; 30 cm

Besedilo v slov., korpus primerov besedil v slov. in franc. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 96-98. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'276.6:659.1=133.1(043.2) 81'25:[659.1:338.48]=163.6=133.1(043.2) [659.1:338.48]:81'25=163.6=133.1(043.2)
GER MagB SITAR A. Oglaševalska
COBISS.SI-ID 65324898

62.
SKUBIN, Maša, 1990-
        Spletni strojni prevajalniki : zaznavanje entitet = Online machine translators : named entity recognition = Tłumaczenie automatyczne w sieci komputerowej : rozpoznawanie podmiotów nazywanych : magistrsko delo / Maša Skubin. - Ljubljana : [M. Skubin], 2017. - VI, 176 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., primeri tudi v angl. in pol., daljši povzetek v pol. - Mentorici Marjeta Vrbinc, Maria Zofia Wtorkowska. - Bibliografija: str. 96-97. - Izvleček ; Abstract ; Summary ; Streszczenie. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za slavistiko

81'322.4:004.738.5(043.2)
GER MagB SKUBIN M. Spletni
COBISS.SI-ID 65430626

63.
ŠTINGL, Petra
        Primerjava prevajanja trpnika v slovenskih prevodih angleškega leposlovnega dela Harry Potter and the Half-Blood Prince : diplomska seminarska naloga / Petra Štingl. - Ljubljana : [P. Štingl], 2017. - 49 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo prve bolonjske stopnje. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetk ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111Rowling J. K.=163.6(043.2) 811.111'366.573=163.6(043.2)
GER DiplBP ŠTINGL P. Primerjava
COBISS.SI-ID 65046370

64.
        TRANSLATING fictional dialogue for children and young people / Martin B. Fischer, Maria Wirf Naro (eds.). - Berlin : Frank & Timme, cop. 2012. - 414 str. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 48)

Hrbtni nasl.: Translating fictional dialogue. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-86596-467-0

81'255.4:82-93(082)
GER 81'255.4 TRANSLATING Fischer M. B.(ur.)

COBISS.SI-ID 65178722

65.
VINTAR, Špela
        Nisam za jezično čistunstvo, anglizmi su samo dokaz da ne živimo u izolaciji / [intervjuvanka] Špela Vintar ; razgovarala Nataša Vlašić Smrekar. - Ilustr. - Ob prevodu knjige Prevajalske tehnologije v hrvaščino.

V: Večernji list. - ISSN 0350-5006. - God. 59, br. 19218 (29. jul. 2017), str. 32-33.

81'25
COBISS.SI-ID 65273442

66.
VINTAR, Špela
        Računalnik prevajalec vse boljši - a ne za slovenščino / [intervjuvanka] Špela Vintar ; [zapisala] Mojca Vizjak Pavšič. - Ilustr.

V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 59, št. 219 (21. sep. 2017), str. 14.

81'25(047.53)
COBISS.SI-ID 65273954


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


67.
KELBL, Lucija
        Fluidity of text and co-creation in fan fiction = Fluidnost teksta in soustvarjanje fenovske literature : magistrsko delo / Lucija Kelbl. - Ljubljana : [L. Kelbl], 2017. - 71 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 63-65. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

82-9:004.738.5(043.2)
GER MagB KELBL L. Fluidity
COBISS.SI-ID 65165154

68.
LUNDSTEDT, Göran
        Hjalmar Söderberg : makten, kärleken och sanningen / Göran Lundstedt. - Umeå : H:ström Text & Kultur, 2012. - 118 str. ; 19 cm. - (Litterära profiler)

Bibliografija: str. 117-118

ISBN 978-91-7327-164-6

821.113.6.09Söderberg H.
GER 839.7.09 Söderberg H. LUNDSTEDT G.
COBISS.SI-ID 65114210


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


69.
AXELSSON, Majgull
        Aprilhäxan / Majgull Axelsson. - [Stockholm] : Pan, 2002, cop. 1998. - 424 str. ; 18 cm. - (En Panpocket från Prisma)

ISBN 91-7263-329-8

821.113.6-311.2
GER 839.7 AXELSSON M. Aprilhäxan
COBISS.SI-ID 65059426

70.
JANOUH, Katerina
        Sommarbarn : roman / Katerina Janouch. - Stockholm : Pocketförlaget, 2008, cop. 2007. - 327, 14 str. ; 18 cm

ISBN 978-91-85625-43-7

821.113.6-311.2
GER 839.7 JANOUH K. Sommarbarn
COBISS.SI-ID 65058658

71.
LAVRIN, Janko
        Ibsen and his creation : a psycho-critical study / by Janko Lavrin. - London [etc.] : W. Collins Sons & Co., cop. 1921. - IX, 145 str. ; 19 cm

"The substance of this work appeared originally in the New age" --> Uvod

821.113.5.09Ibsen H.
GER 839.6.09 Ibsen H. LAVRIN J. (1921)
COBISS.SI-ID 2692187

72.
MULISCH, Harry, 1927-2010
        The discovery of heaven : a novel / Harry Mullisch ; [translated by Paul Vincent]. - London [etc.] : Penguin Books, 1998. - 730 str. ; 20 cm

Prevod dela: De ontdekking van de hemel

ISBN 0-14-027238-0

821.112.5-311.2=111
GER 839.31/.32 MULISCH H. Discovery
COBISS.SI-ID 65401186

73.
NILSSON, Ulf Karl Olov
        Glömskans bibliotek : en essä om demens, vansinne, litteratur / Ulf Karl Ölov Nilsson. - Stockholm : Norstedts, 2016. - 233 str. ; 22 cm

Ö v besedi Glömskans je natisnjen brez črke o samo s preglasom, v besedi demens je s nadomeščen s vprašajem (?), beseda vansinne z narobe obrnjenima črkama A in N

ISBN 978-91--1307154-1

821.113.6-4 616.89
GER 839.7 NILSSON U. K. O. Glömskans bibliotek

COBISS.SI-ID 65123170

74.
SÖDERBERG, Hjalmar, 1869-1941
        Jag tror på köttets lust och på själens obotliga ensamhet : de bästa citaten / Hjalmar Söderberg ; inledning, urval och kommentarer av Kaj Attorps. - Stockholm : Lind & Co, 2008. - 173 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-91-85801-32-9

821.113.6-84
GER 839.7.09 Söderberg H. Attorps K.(ur.)
COBISS.SI-ID 65120610


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


75.
FRIDLUND, Emily
        History of wolves / Emily Fridlund. - London : Weidenfeld & Nicolson, 2017. - 279 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-474-60294-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-474-60295-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) FRIDLUND E. History of wolves
COBISS.SI-ID 16585782

76.
HAMID, Mohsin, 1971-
        Exit west : [a novel] / Mohsin Hamid. - UK [i. e. London] [etc.] : Hamish Hamilton, 2017. - 228 str. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-0-241-29008-8

821.111(549.1)-311.2
GER 820(100) HAMID M. Exit west
COBISS.SI-ID 1113703006

77.
JAMES, Rosetta
        The bluest eye & Sula : notes / by Rosetta James and Louisa S. Nye. - Lincoln : Cliffs Notes, 1997. - 98 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Morrison's The bluest eye & Sula. - Bibliografija: str. 95-98

ISBN 0-8220-0251-5

821.111(73).09Morrison T.
GER 820(73).09 Morrison T. Bluest eye/ROSETTA

COBISS.SI-ID 65415522

78.
KIPLING, Rudyard, 1865-1936
        Plain tales from the hills / by Rudyard Kipling. - Copyright ed. - Leipzig : B. Tauchnitz, 1890. - 312 str. ; 16 cm. - (Collection of British authors ; vol. 2649)

821.111-32
GER 820 KIPLING R. Plain tales
COBISS.SI-ID 32715265

79.
MOZLEY, Fiona
        Elmet / Fiona Mozley. - London : JM Originals, 2017. - 311 str. ; 22 cm

ISBN 978-1-473-66054-0

821.111-311.2
GER 820 MOZLEY F. Elmet
COBISS.SI-ID 1113618526


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


80.
BENNETT, Mildred R.
        Vanity fair : notes / by Mildred R. Bennett. - Lincoln (Nebraska) : Cliffs Notes, 1992, cop. 1964. - 74 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Thackeray's Vanity fair

ISBN 0-8220-1320-7

821.111.09Thackeray W. M.
GER 820.09 Thackeray W. M. Vanity/BENNETT
COBISS.SI-ID 65470562

81.
        A COMPANION to twentieth-century United States fiction / edited by David Seed. - Chichester (U. K.) ; Malden (MA) : Wiley-Blackwell, 2010. - XVI, 592 str. ; 26 cm. - (Blackwell companions to literature and culture ; 64)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-405-14691-3
ISBN 1-405-14691-5

821.111(73).09"19"(035)(082)
GER PK 820(73) TWENTIETH-CENTURY Seed D. (ur.)

COBISS.SI-ID 65323874

82.
        CRITICAL and comparative perspectives on American studies / edited by Ksenija Kondali and Faruk Bajraktarević. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. - VI, 196 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Abstract

ISBN 978-1-4438-9526-2

821.111(73).09+81:316.7(082)
GER AR BURCAR L. CRITICAL
COBISS.SI-ID 63962210

83.
DIBBLE, Terry Jerome, 1934-
        The scarlet letter : notes / by Terry J. Dibble. - Revised ed. - Lincoln : Cliffs Notes, 1992, cop. 1988. - 89 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Hawthorne's The scarlet letter. - Bibliografija str.: 85-89

ISBN 0-8220-1165-4

821.111(73).09Hawthorne N.
GER 820(73).09 Hawthorne N. Scarlet/DIBBLE

COBISS.SI-ID 65437538

84.
ERJAVEC, Jerneja
        Alice in Wordland : wordplay in Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland and its 1927 and 2010 Japanese translations = Kotoba no kuni no Arisu : Ruisu Kyaroru no fushigi no kuni no Arisu to sono 1927nen to 2010nen no nihongoyaku niokeru kotobaasobi = Alica v deželi besed : besedne igre v Alica v čudežni deželi Lewisa Carrolla ter njenih japonskih prevodih iz let 1927 ter 2010 : magistrsko delo / Jerneja Erjavec. - Ljubljana : [J. Erjavec], 2017. - 101, XIX str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek v jap. in slov. - Zaključno delo druge bolonjske stopnje. - Mentorici Eva Sicherl in Chikako Shigemori Bučar. - Bibliografija: str. 97-101. - Izvleček ; Abstract ; Summary in Japanese ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za azijske študije

82-845:81'255.4=111=521(043.2) 81'255.4:821.111.09-94Carroll L.(043.2)
AAŠ MagJ 81 ERJAVEC J. Alice GER MagB 81 ERJAVEC J. Alice
COBISS.SI-ID 65239394

85.
GILD, David C.
        The mayor of Casterbridge : notes / by David C. Gild. - Revised ed. - Lincoln (Nebraska) : Cliffs Notes, 1992, cop. 1981. - 87 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Hardy's The mayor of Casterbridge

ISBN 0-8220-0816-5

821.111.09Hardy T.
GER 820.09 Hardy T. Mayor of/GILD
COBISS.SI-ID 65455970

86.
MANESKA, Simona
        The impact of Charles Darwin's theory of evolution on literary imagination : case study: George Eliot's novel The mill on the Floss = Vpliv Darwinove teorije evolucije na literarno domišljijo : študija prmera: roman George Eliot Mlin na reki Floss : magistrsko delo / Simona Maneska. - Ljubljana : [S. Maneska], 2017. - 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: f. 63-66. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Eliot G.:575.8(043.2)
GER MagB MANESKA S. Impact
COBISS.SI-ID 65055330

87.
NASTRAN, Kristina, 1992-
        Reality and simulation in Jonathan Lethem's Chronic City : virtuality and information narrative within the posthuman paradigm = Resničnost in simulacija v romanu Jonathana Lethema Chronic City : virtualnost in informacijska pripoved v okviru posthumanistične paradigme : magistrsko delo / Kristina Nastran. - Ljubljana : [K. Nastran], 2017. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 48-49. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Lethem J.:004.946(043.2)
GER MagB NASTRAN K. Reality
COBISS.SI-ID 65180770

88.
ROBERTS, James L.
        Poe's short stories : notes / by James L. Roberts. - Lincoln (Nebraska) : Cliffs Notes, 1996, cop. 1980. - 70 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Poe's short stories. - Bibliografija: str. 70

ISBN 0-8220-1046-1

821.111(73).09 Poe E. A.
GER 820(73).09 Poe E. A. Poe's short/ROBERTS

COBISS.SI-ID 9081653

89.
ROBERTS, James Lamar, 1929-
        As I lay dying : notes / by James L. Roberts. - Lincoln (NE) : Cliffs Notes, 1997, cop. 1969. - 69 str. ; 22 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Faulkner's As I lay dying. - Bibliografija str.: 67-69

ISBN 0-8220-0210-8

821.111(73).09 Faulkner W.
GER 820(73).09 Faulkner W. As I lay/ROBERTS

COBISS.SI-ID 7189813

90.
ROBERTS, James Lamar, 1929-
        Of mice and men : notes / by James L. Roberts. - Lincoln (Nebraska) : Cliffs Notes, 1997, cop. 1966. - 49 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Steinbeck's Of mice and men. - Bibliografija: str. 48

ISBN 0-8220-0939-0

821.111(73).09Steinbeck J.
GER 820(73).09 Steinbeck J. Of mice/ROBERTS

COBISS.SI-ID 65455458

91.
ROMIH, Maruša
        The teacher character in the short stories of Alice Munro : the reflections of patriarchy in Munro's stories = Lik učiteljev v kratkih zgodbah Alice Munro : odsevi patriarhata v zgodbah Munrojeve : magistrsko delo / Maruša Romih. - Ljubljana : [M. Romih], 2017. - 91 str. ; 30 cm

Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Besedlo v angl. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 88-90. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09-32Munro A.(043.2)
GER MagB ROMIH M. Teacher
COBISS.SI-ID 65386338

92.
ROSS, Mary
        Mark Twain : Tom Sawyer : notes / by Mary Ross. - Beirut : York ; London : Longman, cop. 1980. - 96 str. ; 21 cm. - (York notes ; 76)

Hrbtni nasl.: York notes on Tom Sawyer

ISBN 0-582-78125-6

821.111(73).09Twain M.
GER 820(73).09 Twain M. Tom Sawyer/ROSS
COBISS.SI-ID 65407842

93.
SNODGRASS, Mary Ellen
        The handmaid's tale : notes / by Mary Ellen Snodgrass. - Lincoln : Cliffs Notes, 1998, cop. 1994. - 86 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Atwood's The handmaid's tale. - Bibliografija: str. 81-85

ISBN 0-8220-0572-7

821.111(71).09Atwood M.
GER 820(71).09 Atwood M. Handmaid's/SNODGRASS

COBISS.SI-ID 65420386

94.
SNODGRASS, Mary Ellen
        Jane Eyre : notes / by Mary Ellen Snodgrass. - New ed. - Lincoln : Cliffs Notes, 1993, cop. 1988. - 92 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Bronte's Jane Eyre. - Bibliografija str.: 91-92

ISBN 0-8220-0672-3

821.111.09Brontë C.
GER 821.111.09 Brontë C. Jane Eyre/SNODGRASS

COBISS.SI-ID 65428578

95.
ŠVOB, Petra
        Adaptations of William Shakespeare's plays and elements of his plays in modern-day cartoons = Priredbe dramskih besedil Williama Shakespearja in njihovih elementov v sodobnih risanih filmih : magistrsko delo / Petra Švob. - Ljubljana : [P. Švob], 2017. - V, 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 46-47. - Abstract ; Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111-2Shakespeare W.:791.228(043.2) 791.228:821.111-2Shakespeare W.(043.2)
GER MagB ŠVOB P. Adaptations
COBISS.SI-ID 65192034

96.
VELIKONJA, Jure, 1992-
        "We smile because we are genomed to do so" : a posthumanist reading of David Mitchell's Cloud atlas = "We smile because we are genomed to do so" : branje romana Cloud Atlas Davida Mitchella skozi prizmo posthumanizma : magistrsko delo / Jure Velikonja. - Ljubljana : [J. Velikonja], 2017. - 64 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 61-63. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-31Mitchell D.(043.2) 82.0-311.9:17(043.2) 130.2:165.74/.75
GER MagB VELIKONJA J. "We smile
COBISS.SI-ID 65169506


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


97.
HOFMANNSTHAL, Hugo von, 1874-1929
        The Lord Chandos letter / Hugo von Hofmannsthal ; translated by Russell Stockman. - 1st ed. - Marlboro (Vermont) : Marlboro Press, 1986. - 61 str. ; 21 cm

Prevod dela: Ein Brief. - Besedilo v angl. in nem. - Vsebuje tudi izvirno besedilo: Ein Brief

ISBN 0-910395-18-7 (broš.)

821.112.2(436)-6
GER 830 HOFMANNSTHAL H.v. Lord Chandos (eng)

COBISS.SI-ID 65409378

98.
SUTER, Martin
        Allmen und die Libellen : Roman / Martin Suter. - Zürich : Diogenes, cop. 2011. - 194 str. ; 19 cm. - (Diogenes Taschenbuch ; 24177)

ISBN 978-3-257-24177-8

821.112.2(494)-312.4
GER 830 SUTER M. Allmen und die Lib.
COBISS.SI-ID 65197410


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


99.
HOXHAJ Zyberi, Ermelinda
        Reisen durch Kulturen : Selim Özdogans Wieso Heimat, ich wohne zur Miete = Potovanje skozi kulture : roman Selima Özdogana Wieso Heimat, ich wohne zur Miete : diplomsko delo / Ermelinda Hoxhaj Zyberi. - Ljubljana : [E. Hoxhaj Zyberi], 2017. - 29 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 27-28. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Özdogan S.(043.2)
GER DiplB HOXHAJ ZYBERI E. Reisen durch
COBISS.SI-ID 65324386

100.
SOLOMON, Kristyna
        Minne ist ein sô swœrez spil, daz ichs niemer tar beginnen : eine Untersuchung der weiblichen Stimme im Hohen Sang / Kristýna Solomon. - Göppingen : Kümmerle, 2013. - 160 str. - (Göppinger Arbeiten zur Germanistik ; Nr. 773)

Prej disertacija na Philosophische Fakultät Olomouc (2005). - Bibliografija: str. 151-160 in z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-86758-028-1
ISBN 3-86758-028-6

821.112.2'04.09-14:305-055.2
GER 830-023.09 SOLOMON K. Minne ist ein
COBISS.SI-ID 65324130


908 DOMOZNANSTVO. TURISTIČNI VODNIKI


101.
VOLER, Lara Vanessa
        Slovenska geografska imena v delu Stevena Fallona Slovenia z vidika kontrastivne stilistike : diplomska seminarska naloga / Lara Vanessa Voler. - Ljubljana : [L. V. Voler], 2017. - 32 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., prevodni primeri tudi v angl. - Zaključno delo prve stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

908(497.4)(036)=111(043.2) 81'25:908(497.4)(036)=111(043.2) 811.163.6'373.21=111(043.2)
GER DiplBP VOLER L. V. Slovenska
COBISS.SI-ID 65448290


929 BIOGRAFIJE


102.
CULLBERG, Johan, 1934-
        Märta och Hjalmar Söderberg : en äktenskapskatastrof / Johan Cullberg, Björn Sahlin. - 1a utg., 2a tryckningen. - Stockholm : Natur & Kultur, 2014. - 350 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Söderbergsällskapets skriftserie, ISSN 1100-4304 ; nr 24)

Bibliografija: str. 342-347. - Kazalo

ISBN 978-91-27-13845-2

929Söderberg M. 929Söderberg H.
GER 839.7.09 Söderberg H. CULLBERG J.
COBISS.SI-ID 65119074


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO