COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI SEPTEMBER-OKTOBER 2016004 RAČUNALNIŠTVO


1.
        SYNTACTIC annotation of Slovene CMC [Elektronski vir] : first steps / Špela Arhar Holdt ... [et al.]. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/CMC-conference-proceedings-2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 06. 10. 2016. - El. članek obsega 4 str. - Bibliografija: str. 6. - Abstract.

V: Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities, 27-28 September 2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia [Elektronski vir] / editors Darja Fišer, Michael Beißwenger. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-859-2. - Str. 3-6.

004.773:811.163.6'276'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62120546


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


2.
        CAPITOL'S concise dictionary : from and to: English, Swedish, Dutch, German, French, Italian, Spanish, Slovene / urednik slovenske izdaje Željko Bujas ; prevod v slovenščino Milojka Lalić. - Zagreb : Spektar ; Bologna : Capitol Publishing House, cop. 1972. - 1189 str. ; 33 cm

Hrbtni nasl.: Slovar osmih jezikov : švedsko, nizozemsko, nemško, angleško, francosko, italijansko, špansko, slovensko

(038)=00
GER Lex 801.32 CAPITOL'S CONCISE Bujas Ž. (ur.)

COBISS.SI-ID 2127644

3.
        PERSONENLEXIKON Österreich / herausgegeben von Ernst Bruckmüller. - Wien : Verlagsgemeinschaft Österreich-Lexikon, cop. 2001 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 575 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 3-95004-387-X

929(436)(031)
GER Lex 929 PERSONENLEX. Bruckmüller E.(ur.)

COBISS.SI-ID 114650880


070 ČASOPISI. TISK. NOVINARSTVO


4.
PESTIVŠEK, Nastja
        Pettauer Montag-Zeitung (1898) und das Feuilleton dieses deutschnationalen Organs für Untersteiermark = Pettauer Montag-Zeitung (1898) in kulturni podlistek tega nemško-nacionalnega organa za Spodnjo Štajersko : diplomsko delo / Nastja Pestivšek. - Ljubljana : [N. Pestivšek], 2016. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Petra Kramberger. - Bibliografija: str. 29. - Abstrakt ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

070=112.2(497.4Ptuj)"1898"(043.2)
FRASCATI: 6-100
GER DiplB PESTIVŠEK N. Pettauer
COBISS.SI-ID 62112610

5.
WIESINGER, Andreas
        Boulevardzeitungen im crossmedialen Vergleich : Inhalte und Gestaltung des populären Journalismus / Andreas Wiesinger. - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck university press, 2015. - 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 83)

Bibliografija: str. 223-244

ISBN 978-3-901064-46-3

070.16=112.2
GER 070 WIESINGER A. Boulevardzeitungen
COBISS.SI-ID 61711458


1 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


6.
        FREEDOM and justice as a challenge of the humanities = Freiheit und Gerechtigkeit als Herausforderung der Humanwissenschaften = Svoboda in pravičnost kot izziv humanistike : abstracts = povzetki = Zusammenfassungen : international conference = Internationale Konferenz = mednarodna konferenca, 1-3 September 2016, Ljubljana, Slovenija / [uredila Dean Komel in Mira Miladinović Zalaznik ; prevodi povzetkov Andrej Božič]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2016. - 53 str. ; 21 cm

Na nasl. str. tudi: FORhUM

ISBN 978-961-93810-8-3

17.035.1(082) 177.9(082)
FRASCATI: 6-301
GER AR MILADINOVIĆ Z. M. FREEDOM
COBISS.SI-ID 286143744

7.
LUGHOFER, Johann Georg
        Fragen nach Freiheit und Gerechtigkeit im pazifistischen Kontext = Vprašanja o svobodi in pravičnosti v pacifističnem kontekstu / Johann Georg Lughofer. - Besedilo vzporedno v nem. in slov.

V: Freedom and justice as a challenge of the humanities / [uredila Dean Komel in Mira Miladinović Zalaznik. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2016. - ISBN 978-961-93810-8-3. - Str. 14-15.

929Suttner B.v.:172.4(048) 177.9(048)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 61773154

8.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        Welche Freiheiten hatten Johann, Friedrich und Nikolaus von Maasburg, drei Generationen einer Familie in zwei Weltkriegen = Kakšno svobodo so imeli Johann, Friedrich in Nikolaus von Maasburg, predstavniki treh generacij ene družine v dveh svetovnih vojnah? / Mira Miladinović Zalaznik. - Besedilo vzporedno v nem. in slov.

V: Freedom and justice as a challenge of the humanities / [uredila Dean Komel in Mira Miladinović Zalaznik. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2016. - ISBN 978-961-93810-8-3. - Str. 27-28.

177.9(048) 929Maasburg:355.48"19"(048)
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 61772898


3 DRUŽBENE VEDE


9.
LIMON, David
        British society and culture : from a Slovene perspective / David Limon. - 2. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 270 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 263-265

ISBN 978-961-237-855-4

308(410)(075.8) 008(410)(075.8) 316.7(410)(075.8)
GER 908(41) LIMON D. British (2016)
COBISS.SI-ID 286322432


31 SOCIOLOGIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. MEDIJI


10.
BIRSA, Tjaša, 1991-
        Narodni stereotipi o Slovencih in o Italijanih : diplomska seminarska naloga / Tjaša Birsa. - Ljubljana : [T. Birsa], 2015. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

316.647.8(=163.6:=131.1)(043.2) 316.7(497.4:44)(043.2)
FRASCATI: 5-415
GER DiplBP BIRSA T. Narodni
COBISS.SI-ID 62372962

11.
RUMBAK, Jan
        Migration in Deutschland : 1945 bis heute = Migracija v Nemčiji : od leta 1945 do danes : diplomsko delo / Jan Rumbak. - Ljubljana : [J. Rumbak], 2016. - 35 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer, somentorica Daniela Kirschstein. - Bibliografija: str. 30-35. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

314.15(430)"1945/2016"(043.2) 314.151.3-054.73(430)"1945/2016"(043.2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplN RUMBAK J. Migration
COBISS.SI-ID 62299490


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


12.
MAEßE, Jens
        Die vielen Stimmen des Bologna-Prozesses : zur diskursiven Logik eines bildungspolitischen Programms / Jens Maeße. - Bielefeld : Transcript, cop. 2010. - 282 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Science studies)

Bibliografija: str. 261-282

ISBN 978-3-8376-1322-3

378"200"
GER 37 MAEßE J. Viele
COBISS.SI-ID 62219362

13.
SEŠEK, Urška, 1973-
        The European Language Portfolio as an educational innovation in primary and secondary schools : you have to catch them young? = Europski jezični portfolio kao obrazovna invencija u osnovnim i srednjim školama : uhvatite ih dok su mladi? / Urška Sešek and Janez Skela. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://hrcak.srce.hr/160250. - Angl. besedilo, prevod v hrv. - References: str. 404-407. - Abstract ; Sažetak.

V: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. - ISSN 1848-5189. - Vol. 18, no. 2 (2016), str. 391-418.

doi: 10.15516/cje.v18i2.1624

81'243:373.3/.5(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 61928034


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


14.
BALTIĆ Papež, Nermina
        Teaching grammar to different age groups using different teaching methods and approaches to fit the learners' needs = Poučevanje slovnice za različne starostne skupine z uporabo različnih učnih metod in pristopov, ki ustrezajo potrebam učencev : diplomsko delo / Nermina Baltić Papež. - Ljubljana : [N. Baltić Papež], 2016. - 47 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 44. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

37.091.3:811.111'243'36(043.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62311778

15.
FICKO, Manja
        Wortschatzerweiterung durch Assoziationsketten = Širitev besedišča s pomočjo asociacijskih verig : diplomsko delo / Manja Ficko. - Ljubljana : [M. Ficko], 2016. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 91-93. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[37.091.3:81'243]:159.953(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN FICKO M. Wortschatzerweit.
COBISS.SI-ID 61936226

16.
JONAK, Ajda
        Einsatz von Märchen im Fremdsprachenunterricht = Uporaba pravljic pri pouku tujih jezikov : magistrsko delo / Ajda Jonak. - Ljubljana : [A. Jonak], 2016. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: f. 60-61. - Izvleček v slov., nem. in angl., povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko

[81'232'243:37.091.3]:82-34(043.2) 37.091.3:81'232'243(043.2) 82-34:81'232'243(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB JONAK A. Einsatz
COBISS.SI-ID 61828706

17.
JUST, Snježana
        Humor im DaF Unterricht = Humor pri pouku nemškega jezika : diplomsko delo / Snježana Just Kočevar. - Ljubljana : [S. Just Kočevar], 2016. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 66-70. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2) 811.112.2'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JUST KOČEVAR S. Humor
COBISS.SI-ID 61982306

18.
KOZAR, Ksenija
        Učne strategije in učni stili - dejavniki uspešnega učenja nemškega jezika : magistrsko delo / Ksenija Kozar. - Ljubljana : [K. Kozar], 2016. - 174, XXIX str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Ana Marija Muster. - Bibliografija: str. 168-174. - Povzetek ; Abstract: Learning strategies - key factors for a successful German language learning. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2) 811.112.2'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag KOZAR K. Učne strategije
COBISS.SI-ID 61900642

19.
MAJHENIČ Tufek, Katja
        Gebrauch von Lernstrategien im DaF Unterricht = Uporaba učnih strategij pri učenju nemščine : diplomsko delo / Katja Majhenič Tufek. - Ljubljana : [K. Majhenič Tufek], 2016. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 73-75. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2) 811.112.2'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MAJHENIČ TUFEK K. Gebrauch
COBISS.SI-ID 61981794

20.
PETRINEC, Irena, 1985-
        Kinder- und Jugendliteratur im DaF-Unterricht - Untersuchungen zu Christine Nöstlinger = Otroška in mladinska književnost pri pouku nemščine kot tujega jezika - pogledi na Christine Nöstlinger : diplomsko delo / Irena Petrinec. - Ljubljana : [I. Petrinec], 2016. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 43-45. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243:[82-93:37](043.2) 37.091.3:821.112.2-93(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PETRINEC I. Kinder-
COBISS.SI-ID 62021474

21.
PUČKO, Veronika
        Teaching grammar to young learners = Poučevanje slovnice pri mladih učencih : diplomsko delo / Veronika Pučko. - Ljubljana : [V. Pučko], 2016. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 50-52. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

37.091.3:811.111'243'36(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PUČKO V. Teaching
COBISS.SI-ID 62324066

22.
RETELJ, Andreja, 1980-
        Prednosti računalniško podprtega pristopa k učenju besedišča v tujem jeziku : primer slovenskih gimnazijcev pri pouku nemščine kot tujega jezika / Andreja Retelj. - Ilustr. - Bibliografija: str. 130-131. - Izvleček ; Abstract: The benefits of the CALL approach on vocabulary learning - the case of Slovenian grammar school students of German as a foreign language.

V: Uporabna informatika. - ISSN 1318-1882. - Letn. 24, št. 3 (sept./okt./nov. 2016), str. 121-131.

[37.091.3:811.112.2'243]:004.7 [811.112.2'243:37.091.3]:004.7
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62359650

23.
ROJC, Kristina
        Strategien zum Abbau von Angst im DaF-Unterricht = Strategije za premagovanje strahu pri pouku nemščine kot tujega jezika : diplomsko delo / Kristina Rojc. - Ljubljana : [K. Rojc], 2016. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 64-66. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[37.091.3:811.112.2'243]:364.624.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ROJC K. Strategien
COBISS.SI-ID 61902434

24.
ROŽANC, Nuša
        Approaches to grammar teaching in different Slovene primary school EFL coursebooks = Pristopi k poučevanju slovnice v različnih slovenskih osnovnošolskih učbenikih za angleščino : master's thesis / Nuša Rožanc. - Ljubljana : [N. Rožanc], 2016. - 81 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo druge bolonjske stopnje. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 81. - Izvleček ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

37.091.3:811.111'243'36(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ROŽANC N. Approaches
COBISS.SI-ID 62353762

25.
        SPRACHWISSENSCHAFT - Fremdsprachendidaktik : neue Impulse / herausgegeben von Christoph Bürgel & Dirk Siepmann. - Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, cop. 2013. - 225 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Thema Sprache - Wissenschaft für den Unterricht ; Bd. 6)

Deset prispevkov v nem. in eden v angl. j. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-8340-1208-1

37.091.3:811.112.2 37.091.3:811.111 37.091.3:811.133.1 81'373.72:37.091.3
GER 800:37 SPRACHWISSENSCHAFT Bürgel C.(ur.)

COBISS.SI-ID 62193762

26.
ŽOHAR, Monika
        Aufgaben zu Sprachbausteinen im DaF-Unterricht auf den Niveaus A1 und A2 = Naloge za jezikovne gradnike pri pouku nemščine na stopnjah A1 in A2 : diplomsko delo / Monika Žohar. - Ljubljana : [M. Žohar], 2016. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 83-86. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŽOHAR M. Aufgaben
COBISS.SI-ID 61935458


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA


27.
DIVJAK, Alenka
        Studies in the traditions of Kirialax saga / Alenka Divjak ; [foreword Joyce Hill]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2009 ([Grosuplje] : Partnergraf). - 399 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. nasl.: Saga o Kirialaxu. - 400 izv. - Foreword / Joyce Hill: str. 5-6. - Bibliografija: str. 361-391. - Kazalo

ISBN 978-961-92463-2-0

398.2(491.1)"12"(04) 821.113.3.09-34"12"
GER 839.59 DIVJAK A. Studies
COBISS.SI-ID 246867968


7 UMETNOST


28.
HORN, Rebecca, 1944-
        Zrcalo lune / Rebecca Horn ; prevod Brane Čop. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 84 str. : ilustr. ; 23 cm. - (12 - umetnost prihodnosti = [12] - the art of future ; 7)

Prevod dela: Mondspiegel. - Kraji v ničilišču / Doris von Drathen: str. 7-43. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6744-54-6

7.038(083.824)
GER 7 HORN R. Zrcalo lune
COBISS.SI-ID 71116545


74 RISANJE. OBLIKOVANJE. UPORABNA UMETNOST. UMETNA OBRT. OBLIKOVANJE


29.
HARB, Igor
        Batman's comedic comeback : an analysis of the relationship between drama and humour in Batman = Batmanova komična vrnitev : analiza razmerja med dramo in humorjem v Batmanu : diplomsko delo / Igor Harb. - Ljubljana : [I. Harb], 2016. - 63 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 56-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

741.52(043.2) 791.221.8:741.52(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HARB I. Batman's
COBISS.SI-ID 62364258


77 FOTOGRAFIJA


30.
LESKOVŠEK, Matej, fotograf
        Erich Salomon, der Begründer der modernen Bildberichterstattung = Erich Salomon, utemeljitelj sodobnega fotoreporterstva : diplomsko delo / Matej Leskovšek. - Ljubljana : [M. Leskovec], 2016. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 95. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

77.044(430):929Solomon E.(043.2)
FRASCATI: 6-302
GER DiplN LESKOVŠEK M. Erich Salomon
COBISS.SI-ID 61836898


78 GLASBA


31.
KALIN, Klemen
        Exploring the world of the Voivod : a look into the lyrics of a French-Canadian heavy metal band : diplomsko delo / Klemen Kalin. - Ljubljana : [K. Kalin], 2016. - 60 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 55-58. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

784.66:316.723(043.2) 811.111:811.133.1(71):784.66(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KALIN K. Exploring
COBISS.SI-ID 62228066

32.
PANGERŠIČ, Tina
        Schumannove uglasbitve Heinejeve poezije = Schumanns Vertonungen von Heine-Gedichten : diplomsko delo / Tina Pangeršič. - Ljubljana : [T. Pangeršič], 2016. - 87 str. : note ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorja Matjaž Barbo in Irena Samide. - Bibliografija: str. 83-85. - Izvlečka v slov. in angl. ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

784Schumann R.:821.112.2Heine H.(043.2) 821.112.2.09Heine H.:784Schumann R.(943.2)
FRASCATI: 6-200 6-307
GER DiplN PANGERŠIČ T. Schumannove MUZ Dipl PANGERŠIČ T. Schumannove
COBISS.SI-ID 61791586

33.
WAGNER, Manfred, 1944-
        Musikland Österreich / Manfred Wagner. - Innsbruck ; Wien ; Bozen : Studienverlag, cop. 2005. - 104 str. ; 23 cm. - (Österreich - Zweite Republik : Befund, Kritik, Perspektive ; Bd. 14)

Bibliografija: str. 99-103

ISBN 3-7065-4179-3 (trda vezava)
ISBN 978-3-7065-4179-4 (trda vezava)

78(436):94
GER 78 WAGNER M. Musikland
COBISS.SI-ID 60228609


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


34.
JUVAN, Matija
        Medsebojni vpliv na razvoj nemškega in japonskega gledališča v prvi polovici 20. stoletja = Reziproker Einfluss auf die Entwicklung des deutschen und japanischen Theaters in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts = 20 seiki zenhan no doitsugoken to nihon ni okeru gekijô no hatten to sôgoteki eikyô : diplomsko delo / Matija Juvan. - Ljubljana : [M. Juvan], 2016. - 132 str. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorici Špela Virant in Chikako Shigemori Bučar. - Bibliografija: str. 104-107. - Izvleček ; Abstract ; Daljša povzetka v nem. (str. 108-119) in jap. (str. 120-132). - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za azijske študije

792(430):792(520)(043.2)
FRASCATI: 6-308
GER DiplN JUVAN M. Medsebojni
COBISS.SI-ID 62037602

35.
ZAGMAJSTER-Anko, Urša
        Ženske v novem nemškem filmu = Frauen im neuen deutschen Film : diplomsko delo / Urša Zagmajster-Anko. - Ljubljana : [U. Zagmajster-Anko], 2016. - [XIV], 59 f. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorici Polona Petek in Špela Virant. - Bibliografija: f. 59. - Izvleček v slov. in angl., daljši povzetek v nem. (f. V-XII). - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

791.633-051-055.2(430)"19"(043.2) 305-055.2:791(430)"19"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZAGMAJSTER-ANKO U. Ženske SOC DIP 3 ZAGMAJSTER ANKO U. III 2360
COBISS.SI-ID 61903458


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


36.
        AKTUELLE Themen im Zweitsprachenerwerb : österreichische Beiträge / herausgegeben von Allan James. - Wien : Edition Praesens, 2000. - 168 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summary

ISBN 3-7069-0045-9

81'246.2(082)=112.2
GER 800 AKTUELLE James A.(ur.)
COBISS.SI-ID 61746274

37.
CANTOS Gómez, Pascual
        Statistical methods in language and linguistic research / Pascual Cantos Gómez. - Sheffield ; Bristol : Equinox, 2013. - XII, 260 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 245-251. - Kazalo

ISBN 978-1-84553-431-8 (hardback)
ISBN 978-1-84553-432-5 (paperback)

81:51-7 51-7:81
GER 81'32 GÓMEZ P. C. Statistical methods
COBISS.SI-ID 26504231

38.
ELSEN, Hilke
        Linguistische Theorien / Hilke Elsen. - Tübingen : Narr, cop. 2014. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Narr Studienbücher, ISSN 0941-8105)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026884537&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026884537&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Klappentext)
Dostopno tudi na: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4482176&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm - Inhaltstext
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4482176&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1043288058/04 - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija: str. 235-256. - Kazalo

ISBN 978-3-8233-6847-2

81(075.8)=112.2
GER 800 ELSEN H. Linguistische
COBISS.SI-ID 79754497

39.
MARX, Konstanze
        Internetlinguistik : ein Lehr- und Arbeitsbuch / Konstanze Marx, Georg Weidacher. - Tübingen : Narr, cop. 2014. - 236 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Narr Studienbücher, ISSN 0941-8105)

Bibliografija: str. 215-234. - Kazalo

ISBN 978-3-8233-6809-0 (broš.)

81:004.738.5(075.8)=112.2
GER 800 MARX K. Internetlinguistik
COBISS.SI-ID 79755265

40.
SCHLOBINSKI, Peter
        Grundfragen der Sprachwissenschaft : eine Einführung in die Welt der Sprache(n) / Peter Schlobinski. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 2014. - 272 str. : ilustr. ; 22 cm. - (UTB. Sprach-/Literaturwissenschaft ; Bd.-Nr. 4125)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027013462&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027013462&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Klappentext)
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4522626&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Kazalo. - Bibliografija: str. 261-272. - Kazalo

ISBN 978-3-8252-4125-4

81(075.8)=112.2
GER 800 SCHLOBINSKI P. Grundfragen
COBISS.SI-ID 79753217


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


41.
BRUS, Teja
        Deutsche und slowenische Sprichwörter mit der Komponente Tierbenennung = Nemški in slovenski pregovori s sestavino za poimenovanje živali : magistrsko delo / Teja Brus. - Ljubljana : [T. Brus], 2016. - 72 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., primeri pregovorov z razlagami v nem. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 70-71. - Izvlečki v nem., slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[811.112.2'373.2:398.91]:811.163.6(043.2) 398.91=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB BRUS T. Deutsche
COBISS.SI-ID 62054498

42.
BUDIMIR Krišto, Kata
        English-Slovene glossary of musical terminology = Angleško-slovenski glosar muzikološke terminologije : diplomsko delo / Kata Budimir Krišto. - Ljubljana : [K. Budimir Krišto], 2016. - 57 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 55-56. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'373.21:781=111=163.6(043.2) 781:81'373.21=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BUDIMIR KRIŠTO K. English-Slovene

COBISS.SI-ID 61915746

43.
BUŠINOSKI, Tine
        Anglizismen in deutschen Fachzeitschriften auf dem Gebiet der Telekommunikation = Anglicizmi v nemških strokovnih telekomunikacijskih revijah : diplomsko delo / Tine Bušinoski. - Ljubljana : [T. Bušinoski], 2016. - 57 str., [38] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 54-55. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.45:811.111(043.2) 81'373.45:[070(430):621.39]
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BUŠINOSKI T. Anglizismen
COBISS.SI-ID 61860706

44.
DONŠA, Daniel
        Zu Anglizismen in der Sprache der Deutschen Bahn = Anglicizmi v jeziku Nemških železnic : diplomsko delo / Daniel Donša. - Ljubljana : [D. Donša], 2016. - 33, 62 str., [25] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 31-33. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.45:811.111:656.2(043.2) 81'373.45:656.2(043.2) 656.2:821.112.2'373.45(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN DONŠA D. Zu Anglizismen
COBISS.SI-ID 62264674

45.
DREMPETIČ, Alenka
        Die Verwendung deutscher und slowenischer Präpositionen vor ausgewählten geographischen Begriffen = Raba nemških in slovenskih predlogov pred izbranimi geografskimi pojmi : diplomsko delo / Alenka Drempetič. - Ljubljana : [A. Drempetič], 2016. - 56 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v nem., tabele primerov v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 53-55. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[81'367.633:91]=112.2=163.6(043.2) 811.112.2'367.633:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN DREMPETIČ A. Verwendung
COBISS.SI-ID 61893474

46.
DRNOVŠEK, Jana
        Dimensionen der Verständlichkeit in medizinischen Fachtexten = Dimenzije razumljivosti v medicinskih besedilih : diplomsko delo / Jana Drnovšek. - Ljubljana : [J. Drnovšek], 2016. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden, somentorica Viktorija Osolnik Kunc. - Bibliografija: str. 55-88. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:61=112.2(043.2) 811.112.2'276.6:61(043.2) 61:811.112.2'276.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN DRNOVŠEK J. Dimensionen
COBISS.SI-ID 62132578

47.
DVORŠAK, Simona Lucija
        Primerjava Slovenije in Avstrije z vidika jezikovne politike : diplomsko delo / Simona Lucija Dvoršak. - Ljubljana : [S. L. Dvoršak], 2016. - [75] f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 70-74. - Izvleček ; Auszug ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'26'272(497.4:436)(043.2) 811'163.6'272:811.112.2'272(436)(043.2) 811.112.2(436)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl DVORŠAK S. L. Primerjava
COBISS.SI-ID 62446690

48.
EUROPEAN Association for Lexicography. International Congress (17 ; 2016 ; Tbilisi)
        Lexicography and linguistic diversity [Elektronski vir] : proceedings of the XVII EURALEX International Congress, 6-10 September, 2016 / edited by Tinatin Margalitadze, George Meladze. - El. knjiga. - Tbilisi : Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, cop. 2016

Način dostopa (URL): http://euralex2016.tsu.ge/publication2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 9. 2016. - El. knjiga v formatu pdf obsega 918 str. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-9941-13-542-2 (PDF)

81'373'374(082)
COBISS.SI-ID 61800546

49.
EUROPEAN Association for Lexicography. International Congress (17 ; 2016 ; Tbilisi)
        Lexicography and linguistic diversity : book of abstracts / XVII EURALEX International Congress, 6-10 September, 2016, Tbilisi. - Tbilisi : Lexicographic Centre, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016. - 123 str. ; 23 cm

ISBN 978-9941-13-530-9

81'373'374(082)
GER AR GORJANC V. EURALEX XVII
COBISS.SI-ID 61817442

50.
FORJAN Vnuk, Nataša
        Lažni prijatelji v slovenskem in nemškem jeziku : kontrastivna analiza = Falsche Freunde in der slowenischen und deutschen Sprache : kontrastive Analyse : diplomsko delo / Nataša Forjan Vnuk. - Ljubljana : [N. Forjan Vnuk], 2016. - 37 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 33. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.163.6'373.42=112.2(043.2) 811.112.2'373.42:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN FORJAN VNUK N. Lažni
COBISS.SI-ID 62312034

51.
GAŠPERŠIČ, Maja, 1979-
        Francosko-slovenski terminološki glosar s področja računovodstva - računovodski izkazi - bilanca stanja : diplomsko delo / Maja Gašperšič. - Ljubljana : [M. Gašperšič], 2016. - 66 f. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., glosar v slov. in franc. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 62-65. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'374.26:657=133.1=163.6(043.2) 657.3(038)=133.1=163.6
FRASCATI: 6-200
GER Dipl GAŠPERŠIČ M. Francosko-slovenski
COBISS.SI-ID 62394722

52.
HORVAT, Julija
        Prevajanje nedoločnika iz francoščine v slovenščino v časopisnih besedilih : magistrsko delo / Julija Horvat. - Ljubljana : [J. Horvat], 2016. - 60 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus primerov v franc. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 53-54. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.133.1'81'367.625.4:811.163.6]:070(043.2) 070:81'367.625.4=133.1=163.6(043.2) 81'25'367.625.4=133.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB HORVAT J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62332002

53.
IPAVEC, Marko
        Encyclopaedic glossary of winemaking : English-Slovene = Angleško-slovenski enciklopedični glosar s področja vinarstva : diplomsko delo / Marko Ipavec. - Ljubljana : [M. Ipavec], 2016. - 70 str. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 68-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'373.21:634.8+663.2=111=163.6(043.2) 634.8+663.2:81'373.21=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA IPAVEC M. Encyclopaedic
COBISS.SI-ID 61913954

54.
JANC, Nežka
        Pomenska primerjava nemške pripone -schaft in angleške -ship = Der semantische Vergleich zwischen dem deutschen Suffix -schaft und dem englischen -ship = A semantic comparison of the German suffix -schaft and the English suffix -ship : diplomsko delo / Nežka Janc. - Ljubljana : [N. Janc], 2016. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno slov., tabele primerov v angl., nem. in slov. - Mentorja Darko Čuden in Eva Sicherl. - Bibliografija: f. 50-51. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v angl. in nem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.112.2'367.622:811.111(043.2) 811.111'367.622:811.112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JANC N. Pomenska
COBISS.SI-ID 61940322

55.
KOČEVAR, Tamara
        Existential sentences in George R. R. Martin's A game of thrones : a contrastive analysis = Bivanjski stavki v Igri prestolov avtorja Georga R. R. Martina : kontrastivna analiza : diplomsko delo / Tamara Kočevar. - Ljubljana : [T. Kočevar], 2016. - 68 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 47-48. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.332.6:81'25=163.6(043.2) 81'25:811.111'367.332.6=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOČEVAR T. Existential
COBISS.SI-ID 62185826

56.
KOŠMRLJ, Tadej
        Benennungen und Umbenennungen der Fußballnationalmannschaften im Slowenischen und im Deutschen = Imenovanja in preimenovanja nogometnih reprezentanc v slovenščini in nemščini : diplomsko delo / Tadej Košmrlj. - Ljubljana : [T. Košmrlj], 2016. - 103 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., korpus primerov v nem. in slov. - Mentorja Darko Čuden in Monika Kalin Golob. - Bibliografija: str. 98-99. - Izvleček v slov. in nem., daljši povzetek v slov. (str. 89-97). - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Fakulteta za družbene vede

81'373.612.2:796.332=163.6=112.2(043.2) 811.163.6'373:796.332(043.2) 811.112.2'373:796.332(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KOŠMRLJ T. Benennungen
COBISS.SI-ID 61943650

57.
KRAMER, Klaudija
        Onomastische Benennungen der Gerichte in deutscher und slowenischer Sprache = Onomastična poimenovanja jedi v nemškem in slovenskem jeziku : diplomsko delo / Klaudija Kramer. - Ljubljana : [K. Kramer], 2016. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., tabele s primeri tudi v slov. in franc. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 70-77. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:641.5=112.2=163.6(043.2) [811.112.2'373.2:641.5]:811.163.6(043.2) [811.163.6'373.2:641.5]:811.112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KRAMER K. Onomastische
COBISS.SI-ID 62165090

58.
KRANJEC, Slavica
        Eigennamen in ausgewählten deutschen Märchen im Vergleich mit deren slowenischen Übersetzungen = Lastna imena v izbranih nemških pravljicah v primerjavi z [!] slovenskimi prevodnimi ustreznicami : diplomsko delo / Slavica Kranjec. - Ljubljana : [S. Kranjec], 2016. - 74 str. : tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., tabele primerov in razlage v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 70-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistika z nederlandistiko in skandinavistiko

81'367.622.12=112.2=163.6(043.2) 81'255.4:821.112.2-34-93=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KRANJEC S. Eigennamen
COBISS.SI-ID 62262882

59.
KREFT Lovrenčec, Natalija
        Stilistične značilnosti spletnih naslovov : na primeru dveh hrvaških in dveh nemških spletnih časopisov = Stilistische Charakteristika von Online-Überschriften am Beispiel von zwei kroatischen und zwei deutschen Online-Zeitschriften = Stilska obilježja naslova online-novina na primjeru dvaju hrvatskih i dvaju njemačkih online-novina : diplomsko delo / Natalija Kreft Lovrenčec. - Ljubljana : [N. Kreft Lovrenčec], 2016. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., odlomki iz spletnih revij v hrv. in nem. - Mentorja Tatjana Balažič Bulc in Darko Čuden. - Bibliografija: str. 89-93. - Sažetak ; Zusammenfassung: str. 68-86 ; Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za slavistiko

81'367:070=112.2=163.42(043.2) 070:81'367=112.2=163.42(043.2) [811.112.2'367:070]:811.163.42(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KREFT LOVRENČEC N. Stilistične SLA D-SHM 141 KREFT LOVRENČEC N. Stilistične

COBISS.SI-ID 62059618

60.
KRŽIŠNIK, Rok
        Verbale Handlungen im slowenischen und deutschen Wortschatz der Fischerei = Glagolska dejanja v slovenskem in nemškem ribiškem besedišču : diplomsko delo / Rok Kržišnik. - Ljubljana : [R. Kržišnik], 2016. - 62 str. ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., korpus primerov v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 57-61. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[811.163.6'373.7:597]:811.112.2(043.2) 811.112.2'373.7:811.163.6(043.2) 81'367.625=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KRŽIŠNIK R. Verbale
COBISS.SI-ID 62196066

61.
LISEC, Danijel
        English non-finite passive structures and their Slovene translational equivalents = Neosebne pasivne glagolske oblike v angleškem jeziku in njihove prevodne ustreznice v slovenskem jeziku : diplomsko delo / Danijel Lisec. - Ljubljana : [D. Lisec], 2016. - 87 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: f. 37. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.573:81'25=163.6(043.2) 81'25:811.111'366.573=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LISEC D. English
COBISS.SI-ID 62032226

62.
MAHKOVIC, Nataša
        Contrastive comma position in Slovene and English = Kontrastivna lega vejice v slovenščini in angleščini : diplomsko delo / Nataša Mahkovic. - Ljubljana : [N. Mahkovic], 2016. - 53 str. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 50-52. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

[811.163.6:811.111]:003.086(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MAHKOVIC N. Contrastive
COBISS.SI-ID 62218594

63.
MARENTIČ, Tadeja
        Valenz der deutschen verbalen Internationalismen im Vergleich mit ihren slowenischen Äquivalenten = Vezljivost nemških glagolskih internacionalizmov v primerjavi s slovenskimi ustreznicami : diplomsko delo / Tadeja Marentič. - Ljubljana : [T. Marentič], 2016. - 97 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Osnovno besedilo v nem., tabele in korpus primerov v nem. in slov. - Mentorica Uršula Krevs Birk. - Bibliografija: str. 89-96. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.625:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MARENTIČ T. Valenz
COBISS.SI-ID 62216802

64.
MATIJAŠEVIĆ, Maša
        Primerjava jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja v Sloveniji in Franciji : diplomsko delo / Saša Matijašević. - Ljubljana : [S. Matijašević], 2016. - 56 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 46-52. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'26'272(497.4:44)(043.2) 811'163.6'272:811.133.1'272(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl MATIJAŠEVIĆ M. Primerjava
COBISS.SI-ID 62445154

65.
MIKULETIČ, Martin
        Slovene-English terminological dictionary of civil substantive law = Slovensko-angleški terminološki slovar civilno materialnega prava : diplomsko delo / Martin Mikuletič. - Ljubljana : [M. Mikuletič], 2016. - 78 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: f. 76-77. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'374.26:347=163.6=111(043.2) 347(038)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MIKULETIČ M. Slovene-English
COBISS.SI-ID 61924962

66.
MOLNAR, Urška
        Izražanje dovršnosti in nedovršnosti v slovenskih in nemških pravnih besedilih : diplomska seminarska naloga / Urška Molnar. - Ljubljana : [U. Molnar], 2016. - 23 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., tabela primerov v nem. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 21-22. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'366.58=163.6=112.2(043.2) 81'25:[81'276.6:34]=163.6=112.2(043.2) 811.163.6'366.58:811.112.2(043.2) 811.112.2'366.58:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MOLNAR U. Izražanje
COBISS.SI-ID 62062946

67.
OLETIČ, Peter
        Wasserkraftanlagenbau : eine terminologische Untersuchung im Deutschen und Slowenischen = Hidrogradnja : terminološka raziskava v nemščini in slovenščini : diplomsko delo / Peter Oletič. - Ljubljana : [P. Oletič], 2016. - 83 str. ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., korpus terminov z razlago v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden, somentorica Viktorija Osolnik Kunc. - Bibliografija: str. 73-81. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:621.311.21=112.2=163.6(043.2) [811.112.2'276.6:621.311.21]:811.163.6(043.2) 81'25:621.311.21=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN OLETIČ P. Wasserkraftanlagenbau
COBISS.SI-ID 62285410

68.
PODBRŠČEK, Tristan
        Primerjava besedilne vrste novica in politični komentar v izbranih slovenskih in nemških spletnih medijih : diplomska seminarska naloga / Tristan Podbršček. - Ljubljana : [T. Podbršček], 2015. - 24 f. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., odlomki člankov v slov. in nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Ada Gruntar Jermol. - Bibliografija: f. 22. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'42:[070:32]=163.6=112.2(043.2) [070:32]:81'42=163.6=112.2(043.2) 004.738.5:070(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PODBRŠČEK T. Primerjava
COBISS.SI-ID 62374754

69.
POGAČAR, Naja
        Institutionalised expressions in the Universal declaration of human rights = Institucionalizirani izrazi v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah : diplomsko delo / Naja Pogačar. - Ljubljana : [N. Pogačar], 2016. - 85 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 70-74. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.46:342.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA POGAČAR N. Institutionalised
COBISS.SI-ID 62233186

70.
PRAZNIK, Irena, 1981-
        Primerjalna analiza izbranih skladenjskih kategorij v nemških izvirnih navodilih za uporabo in slovenskih prevodnih različicah : diplomsko delo / Irena Praznik. - Ljubljana : [I. Praznik], 2016. - 62 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., primeri besedil v nem. in slov. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 49-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6'367:629.33(083.1)=112.2=163.6(043.2) [811.112.2'276.6'367:629.33(083.1)]:811.163.6( 043.2) 81'25:629.33(083.1)=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl PRAZNIK I. Primerjalna
COBISS.SI-ID 61209442

71.
PREMROV, Emira
        Vpliv jezikovnih dražljajev televizijskih oglasov na čustveno odzivanje z vključitvijo meritve fizioloških parametrov : doktorska disertacija / Emira Premrov. - [Maribor : E. Premrov], 2016. - XII, 448 str., 48 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64282. - Mentorica Karmen Teržan Kopecky, somentorica Karin Bakračevič Vukman. - Bibliografija: str. 399-448. - Izvleček v slov. in angl. - Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko

81'23:[659:159.942](043.3)
GER Diss PREMROV E. Vpliv
COBISS.SI-ID 22629896

72.
REI, Luis
        A multilingual social media linguistic corpus [Elektronski vir] / Luis Rei, Dunja Mladenić, Simon Krek. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/CMC-conference-proceedings-2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 07. 10. 2016. - El. članek obsega 4 str. - Bibliografija: str. 57. - Abstract.

V: Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities, 27-28 September 2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia [Elektronski vir] / editors Darja Fišer, Michael Beißwenger. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-859-2. - Str. 54-57.

81'322'367.62:004.773 004.773:81'322'367
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62144610

73.
SAMARIN, Marko
        Deutsche Vergleiche vom Typ Adjektiv + wie + Substaniv [!] und deren slowenische Entsprechungen = Nemški primerjalni frazemi tipa pridevnik + wie + samostalnik in njihove slovenske ustreznice : diplomsko delo / Marko Samarin. - Ljubljana : [M. Samarin], 2016. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., korpus primerov v nem. in slov. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 79-87. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'373.7=112.2=163.6(043.2) 811.112.2'373.7:811.163.6(043.2) 811.163.6'373.7:811.112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SAMARIN M. Deutsche
COBISS.SI-ID 62306146

74.
SÜSSINGER, Una
        Značilnosti terminologije v slovenskih in nemških besedilih s področja grafologije : diplomsko delo / Una Süssinger. - Ljubljana : [U. Süssinger], 2016. - VI, 93 : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., frekvenčna seznama različič in vzorčni primeri v slov. in angl. - Mentorica Špela Vintar. - Bibliografija: f. 53-58. - Izvleček ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'373.46:159.925.6=163.6=112.2(043.2) 81'322:[81'373.46:159.925.6]=163.6=112.2(043.2 )
FRASCATI: 6-200
GER Dipl SÜSSINGER U. Značilnosti
COBISS.SI-ID 61984610

75.
ŠABIĆ, Dženita
        Primerjava strukture novinarskega članka v francoskih in slovenskih časopisih : diplomska seminarska naloga / Dženita Šabić. - Ljubljana : [D. Šabić], 2016. - 34 f. : tabele ; 30 cm + 1 CD-ROM

Besedilo pretežno v slov., primeri besedil v franc. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 30-32. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.133.1'276.6:070]:811.163.6(043.2) 070:81'276.6=133.1=163.6(043.2) 81'25:070=133.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠABIĆ D. Primerjava
COBISS.SI-ID 61690210

76.
ŠKOF, Kaja
        Attributive use of nouns and adjectives in the language of medicine : corpus-based analysis = Atributivna raba samostalnikov in pridevnikov v jeziku medicine : analiza na podlagi korpusa : diplomsko delo / Kaja Škof. - Ljubljana : [K. Škof], 2016. - 101 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: f. 100. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.333:61(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠKOF K. Attributive
COBISS.SI-ID 62198626

77.
ŠPEC, Kristina
        Dual im Slowenischen und dessen Äquivalente im Deutschen = Dvojina v slovenščini in njene nemške ustreznice : diplomsko delo / Kristina Špec. - Ljubljana : [K. Špec], 2016. - 30 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., korpus primerov v slov. in nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 25-26. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.163.6'366.532:811.112.2(043.2) 811.112.2'366:811.163.6'366.573(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB ŠPEC K. Dual
COBISS.SI-ID 62181986

78.
ŠTEFANIČ, Anja, 1994-
        Somatische Phraseme mit Komponenten Herz und Kopf im Wörterbuch Splošni nemško-slovenski slovar PONS = Frazemi s somatskimi sestavinami srce in glava v Splošnem nemško-slovenskem slovarju PONS : diplomsko delo / Anja Štefanič. - Ljubljana : [A. Štefanič], 2016. - 47 str. : tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., tabele s primeri in njihove razlage v nem. in slov. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 44-45. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'373.72:811.162.1(043.2) 81'373.7'374=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB ŠTEFANIČ A. Somatische
COBISS.SI-ID 62227810

79.
URI, Helene, 1964-
        Jezičnica / Helene Uri ; prevod in priredba Darko Čuden ; ilustracije Jan Seušek ; [avtorji 11. in 12. poglavja Monika Kalin Golob, Nataša Gliha Komac in Nataša Logar ; priredba 11. in 12. poglavja Darko Čuden in Vojko Gorjanc]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 154 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Den store faktaboka om språk. - 500 izv. - Bibliografija: str. 154-[155]

ISBN 978-961-237-857-8

81(02.053.2)
GER 800 URI H. Jezičnica GER AR ČUDEN D. URI H.: Jezičnica SLA Phil II 4382 URI H. Jezičnica
COBISS.SI-ID 286355968

80.
VARGA, Petra
        Das lexikalische Feld Gewürze im Deutschen und slowenischen auf dem Gebiet der Morphologie und Wortbildung = Oblikoslovne in besedotvorne značilnosti leksikalnega polja začimba v nemščini in slovenščini : diplomsko delo / Petra Varga. - Ljubljana : [P. Varga], 2016. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 69-74. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'36'37:641.88=112.2=163.6(043.2) 811.112.2'36'37:811.163.6(043.2) 811.163.6'36'37:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VARGA P. Lexikalische
COBISS.SI-ID 61857634

81.
VERLAK, Klavdija
        Die Texte auf Etiketten von Nahrungsergänzungsmitteln in deutscher und slowenischer Sprache = Teksti na ovojninah prehranskih dopolnil v nemščini in slovenščini : diplomsko delo / Klavdija Verlak. - Ljubljana : [K. Verlak], 2016. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., vzorčni primeri v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 49-51. - Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:615.1=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VERLAK K. Texte
COBISS.SI-ID 61965410

82.
ZAJC, Natalija, 14.12.1988-
        Kitajski idiomatski izrazi (chéngyu) s simboliko živali in njihove ustreznice v nemščini = Chinesische idiomatische Redewendungen (chéngyu) mit Tiersymbolik und ihre deutschen Äquivalente : diplomsko delo / Natalija Zajc. - Ljubljana : [N. Zajc], 2016. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. in nem., primeri idiomov tudi v kit. - Mentorja Mitja Saje in Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 69-72. - Povzetek v slov., nem. in kit. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske in afriške študije in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.581'373.72:811.112.2(043.2) [59:164.02]:81'373.7=581=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZAJC N. Kitajski
COBISS.SI-ID 61923682

83.
ZLATAREV, Vesna
        Benennung von Yoga-Übungen im Deutschen und im Slowenischen = Poimenovanje jogijskih položajev v nemškem in slovenskem jeziku : diplomsko delo / Vesna Zlatarev. - Ljubljana : [V. Zlatarev], 2016. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 73-77. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:233-852.5YOG=112.2=163.6(043.2) [811.112.2'276.6:233-852.5YOG]:811.163.6(043.2 ) [811.163.6'276.6:233-852.5YOG]:811.112.2(043.2 )
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZLATAREV V. Benennung
COBISS.SI-ID 62183010

84.
ZLATNAR Moe, Marija
        Pomen razvijanja kompetenc maternega jezika v visokošolskem izobraževanju = The importance of developing mother-tongue competences in higher education / Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikolič Južnič. - Tabele. - Dostopno tudi na: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_splet.pdf. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 51.

V: Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju / uredili, edited by Katarina Aškerc ... [et al.]. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016. - ISBN 978-961-6628-49-5. - Str. 44-51.

81'242:[81'25:378-057.87(497.4)] 378:81'242'243(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 61821282


81'1 SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE


85.
KAŠIČ, Grega
        Saussures allgemeine Sprachwissenschaft und die Sprache der politischen Korrektheit = Saussurjevo splošno jezikoslovje in jezik politične korektnosti : diplomsko delo / Grega Kašič. - Ljubljana : [G. Kašič], 2016. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 44. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81-116.2Saussure F.d.:141.82(043.2) 81'27:32(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KAŠIČ G. Saussures
COBISS.SI-ID 62294882


811.11 GERMANSKI JEZIKI


86.
GENDE, Jure
        Deutsche Interferenzen bei slowenischen Lernern der niederländischen Sprache = Nemške interference pri slovenskih študentih nizozemskega jezika = German interferences by Slovenian students of Dutch language = Duitse interferenties bij Sloveense studenten Nederlandse taal : diplomsko delo / Jure Gende. - Ljubljana : [J. Gende], 2016. - 29 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 27-28. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v slov. in nem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.5'243-057.875(=163.6):811.112.2(043.2) [37.091.3:811.112.5'243]:[378-057.875(=163.6)] (043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB GENDE J. Deutsche
COBISS.SI-ID 61871202

87.
KLEMENČIČ, Iva
        "Fan, vad gör du?!" : om svärande och svordomar i det svenska och slovenska språket = "Zum Teufel, was machst du?!" : über Flüche und Schimpfwörter im Schwedischen und Slowenischen = "Hudiča, kaj delaš?!" : o preklinjanju in kletvicah v švedskem in slovenskem jeziku : diplomsko delo / Iva Klemenčič. - Ljubljana : [I. Klemenčič], 2016. - 122 : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v švedščini, tabele primerov v slov. in švedščini. - Mentor Darko Čuden, somentorica Mita Gustinčič Pahor. - Bibliografija: str. 106-107. - Sammanfattning ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.113.6'373.47:163.6(043.2) 811.163.6'373.47:811.113.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KLEMENČIČ I. Fan, vad gör du
COBISS.SI-ID 61953378


811.111 ANGLEŠČINA


88.
        The HANDBOOK of English pronunciation / edited by Marnie Reed and John M. Levis. - Chichester (UK) ; Malden (MA) ; Oxford (UK) : Wiley-Blackwell, 2015. - XVIII, 530 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Blackwell handbooks in linguistics)

Sorodni elektronski vir: http://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9781118314470.jpg - Cover image. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-118-31447-0

811.111'355(035)
GER 802.0-1 ENGLISH PRONUNC. Reed M. (ur.)

COBISS.SI-ID 62418018

89.
HRASTELJ, Mojca
        Odnos do ameriške angleščine in kulture v slovenskem prostoru : doktorska disertacija / Mojca Hrastelj Brelih. - Ljubljana : [M. Hrastelj Brelih], 2016. - 215 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Nada Šabec. - Bibliografija: f. 196-205. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Ameriške študije

811.111'282(73):316.72(497.4)(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss HRASTELJ M. Odnos
COBISS.SI-ID 61714786

90.
ILC, Gašper
        English verbs in use I : exercises for students / Gašper Ilc. - 3. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 100 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-237-154-8 (9,63 EUR)

811.111'367.625(075.3)(076.1)
FRASCATI: 6-200
GER AR ILC G. English v. 1 (2016)
COBISS.SI-ID 286177024

91.
MARVIN, Tatjana
        English verbs in use II : exercises for students / Tatjana Marvin, Gašper Ilc. - 3. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 67 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67

ISBN 978-961-237-306-1

811.111'367.625(075.3)(076.1)
FRASCATI: 6-200
GER AR ILC G. English v. 2 (2016)
COBISS.SI-ID 286177280

92.
PAVELŠEK, Ivan
        The English prefix non- and its equivalents in Slovenian = Predpona non- in ustreznice v slovenščini : diplomsko delo / Ivan Pavelšek. - Ljubljana : [I. Pavelšek], 2016. - 77 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: f. 74-75. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.611:81'25=163.6(043.2) 81'25=111=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PAVELŠEK I. English
COBISS.SI-ID 62034018

93.
PODBEVŠEK, Neja, 1988-
        Analysis of foul language in Burroughs' Naked Lunch and its Slovene translation = Analiza psovk in kletvic v Burroughsovem delu Naked lunch in njegovem slovenskem prevodu : diplomsko delo / Neja Podbevšek. - Ljubljana : [N. Podbevšek], 2016. - 88 f. : ilustr. ; 30 cm

Vzporedni nasl. na ov: Analiza psovk in kletvic v Burroughsovi knjigi Naked lunch in slovenskem prevodu. - Mentor Andrej Stopar. - Bibliografija: f. 34-35. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.47:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PODBEVŠEK N. Analysis
COBISS.SI-ID 62392162

94.
PRANJIĆ, Ivana, 1987-
        Online neologisms : the study of word-formation processes = Novotvorjenke na spletu : raziskava besedotvornih procesov : diplomsko delo / Ivana Pranjić. - Ljubljana : [I. Pranjić], 2016. - 55 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 52-54. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.43:004.738.5(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PRANJIĆ I. Online
COBISS.SI-ID 61823586

95.
RAVNJAK, Aljaž
        Translating the past perfect in The remains of the day : diplomsko delo / Aljaž Ravnjak. - Ljubljana : [A. Ravnjak], 2016. - 81 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 61-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'366.582.6:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA RAVNJAK A. Translating
COBISS.SI-ID 62045538

96.
        SBÍRKA textů k předmětu Topics in linguistics (Syntax) / Martin Drápela. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - 128 str. ; 24 cm

Besedilo v angl.,nasl. str. in uvod v češčini. - Bibliografija: str. 127-128

ISBN 978-80-210-6561-1

811.111'367(075.8)
GER 802.0-56 DRÁPELA M. Topics
COBISS.SI-ID 61826146

97.
        SBÍRKA textů k předmětu Úvod do syntaxe / Martin Drápela. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 220 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v angl., nasl. str. in uvod v češčini. - A glossary of syntax: str. 193-217. - Bibliografija: str. 218-220

ISBN 978-80-210-7104-9

811.111'367(075.8)
GER 802.0-56 DRÁPELA M. Sbírka textů
COBISS.SI-ID 61824866

98.
ŽELJEŽIČ, Mirjana
        Poučevanje in ocenjevanje govorne zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku v luči ideološke funkcije izobraževalnega sistema : doktorska disertacija / Mirjana Želježič. - Ljubljana : [M. Želježič], 2016. - 285 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek, somentorica Liljana Burcar. - Bibliografija: str. 276-285. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3:808.5(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss ŽELJEŽIČ M. Poučevanje
COBISS.SI-ID 61728610


811.112.2 NEMŠČINA


99.
BERNIK Mitič, Darja
        Birgit Vanderbekes Das Muschelessen im DaF-Unterricht = Das Muschelessen Birgit Vanderbeke pri pouku nemščine : diplomsko delo / Darja Bernik Mitič. - Ljubljana : [D. Bernik Mitič], 2016. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 54-57. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243.:37.019.3(043.2) 821.112.2Vanderbeke B.:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BERNIK MITIČ D. Birgit
COBISS.SI-ID 61830498

100.
BITENC, Miriam
        Einige Aspekte der Freimaurersprache in Gotthold Ephraim Lessings Werk Ernst und Falk, Gespräche für Freimaurer = Nekateri aspekti prostozidarskega jezika v delu Gottholda Ephraima Lessinga Ernst in Falk, pogovori za prostozidarje : diplomsko delo / Miriam Bitenc. - Ljubljana : [M. Bitenc], 2016. - 63 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 61-62. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.4:061.251(043.2) 821.112.2.09Lessing:[061.251:81'276.4](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BITENC M. Einige Aspekte
COBISS.SI-ID 61962082

101.
BROŽIĆ, Denis
        Morphologische und syntaktische Eigenschaften der deutschen Verben des Typs "Nomen + Verb" = Oblikoslovne in skladenjske značilnosti nemških glagolov tipa "samostalnik + glagol" : diplomsko delo / Denis Brožić. - Ljubljana : [D. Brožić], 2016. - 61 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 59-60. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'367'373.611(043.2) 811.112.2'367.625(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BROŽIĆ D. Morphologische
COBISS.SI-ID 61939042

102.
        DEUTSCHE Morphologie / herausgegeben von Elke Hentschel und Petra M. Vogel. - Berlin ; New York : W. de Gruyter, cop. 2009. - 478 str. : ilustr. ; 24 cm. - (De Gruyter Lexikon)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 3-11-018562-8
ISBN 978-3-11-018562-1 (ISBN-13)

811.112.2'366(038)
GER Lex 800 DEUTSCHE Hentschel E.(ur.)
COBISS.SI-ID 17295368

103.
DUDUŢǍ, Ionela
        Übungssammlung zur DaF-Grammatik : Niveaustufen A1-A2 / Ionela Duduţǎ. - Bucureşti : Editura Universitarǎ, 2015. - 118 str. ; 20 cm. - (Filologie)

Bibliografie: str. 117-118

ISBN 978-606-28-0239-4

811.112.2'243'36(076)
GER 803.0-5(076) DUDUŢǍ I. Übungssammlung
COBISS.SI-ID 62372706

104.
GALUF, Ana
        "Ins drei Teufels Namen" : Gottfried Kellers Kleider machen Leute im DaF-Unterricht = "Ins drei Teufels Namen" : Obleka naredi človeka Gottfrieda Kellerja pri pouku nemščine : diplomsko delo / Ana Galuf. - Ljubljana : [A. Galuf], 2016. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 51-52. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243.:37.019.3(043.2) 821.112.2(494)Keller G.:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN GALUF A. Ins drei Teufels
COBISS.SI-ID 61831010

105.
GAŠPERŠIČ, Alenka
        Das Lexem Herz als phraeologische Strukturkomponente in der deutschen Gegenwartssprache = Leksem Herz kot frazeološka sestavina v sodobnem nemškem jeziku : diplomsko delo / Alenka Gašperšič. - Ljubljana : [A. Gašperšič], 2016. - 81 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 72-80. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'373.72(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN GAŠPERŠIČ A. Lexem Herz
COBISS.SI-ID 62261346

106.
GLENK, Eva M. F.
        Die Funktion der Sprichwörter im Text : eine linguistische Untersuchung anhand von Texten aus Elfriede Jelineks Werken / Eva M. F. Glenk. - Wien : Edition Praesens, 2000. - 194 str. ; 21 cm

Bibliografija: str.187-194

ISBN 3-7069-0031-9

811.112.2'373.7
GER 803.0-31 GLENK E. M. F. Funktion
COBISS.SI-ID 61739106

107.
GRŽANIĆ, Lidija
        Das Lexem Zwang als Wortbildungsmittel zum Ausdruck der Notwendigkeit im Deutschen = Leksem Zwang kot besedotvorni element za izražanje nujnosti v nemščini : diplomsko delo / Lidija Gržanić. - Ljubljana : [L. Gržanić], 2016. - 46 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 41-45. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.611(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN GRŽANIĆ L. Lexem Zwang
COBISS.SI-ID 62281826

108.
HANŽELIČ, Miroslav
        Adjektivische Derivate mit dem Suffix -lich = Nemške pridevniške izpeljanke s pripono -lich : diplomsko delo / Miroslav Hanželić. - Ljubljana : [M. Hanželič], 2016. - 13 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 12. - Izvleček v slov., nem. in angl., povzetek v slov. in nem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2'367.623(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB HANŽELIČ M. Adjektivische
COBISS.SI-ID 62166114

109.
JERIČ, Nina, 1994-
        Phraseme in der Anzeigewerbung der deutschen Zeitschrift Focus = Frazemi v reklamnih besedilih v nemški reviji Focus : diplomsko delo / Nina Jerič. - Ljubljana : [N. Jerič], 2016. - 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 30-31. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.72:[070:659.1](043.2) [659.123:070]:811.112.2'373.72(043.2) [070:659.1]:811.112.2'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB JERIČ N. Phraseme
COBISS.SI-ID 62226530

110.
JURGEC, Ana
        Das Morphem sol und Salz als Bestandteil der slowenischen und deutschen Lexik = Morfem sol in Salz kot sestavina slovenskega in nemškega besedišča : diplomsko delo / Ana Jurgec. - Ljubljana : [A. Jurgec], 2016. - 25 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 24. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.163.6'366'373:811.112.2(043.2) 811.112.2'366'373:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JURGEC A. Morphem
COBISS.SI-ID 62177378

111.
JURIŠIĆ, Klavdija
        Objekte und Umstandsbestimmungen zur adjektivischen Prädikatsergänzung = Predmeti in prislovna določila ob povedkovem določilu s pridevniško besedo : diplomsko delo / Klavdija Jurišić. - Ljubljana : [K. Jurišić], 2016. - 67 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 64-66. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.333(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JURIŠIĆ K. Objekte
COBISS.SI-ID 62038370

112.
KUPLJENIK, Eva
        Vulgarismen in der Jugendsprache in deutschen Medien = Vulgarizmi v jeziku mladih v nemških medijih : diplomsko delo / Eva Kupljenik. - Ljubljana : [E. Kupljenik], 2016. - 22 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 20-21. - Izvleček ; Abstract: Vulgarisms in youth language in German media ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.2-053.6:004.738.5(043.2) 004.738.5:811.112.2'276.2-053.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB KUPLJENIK E. Vulgarismen
COBISS.SI-ID 62163810

113.
KUSTER, Helena
        Die Bedeutung des Deutschen für die Fachkommunikation im Slowenischen Sprach- und Kulturraum [Elektronski vir] / Helena Kuster. - El. članek. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 144-145 in z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Zbornik prispevkov [Elektronski vir] / 9. mednarodna konferenca Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2016. - ISBN 978-961-6802-43-7. - Str. 140-145.

811.112.2'243:005.9(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62334306

114.
LOŽAR, Petra, 1985-
        Phraseme und ihre Modifikationen in der Jugendzeitschrift Bravo = Frazemi in njihove modifikacije v mladinski reviji Bravo : diplomsko delo / Petra Ložar. - Ljubljana : [P. Ložar], 2016. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Janja Polajnar Lenarčič. - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstract ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.72:070-053.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN LOŽAR P. Phraseme
COBISS.SI-ID 61955170

115.
MAŽGON, Luka, 1991-
        Phraseme im Roman Das Parfum: die Geschichte eines Mörders von Patrick Süskind und ihre Übersetzungen im Slowenischen = Frazemi v romanu Parfum: zgodba o morilcu pisatelja Patricka Süskinda in njihovi prevodi v slovenščino : diplomsko delo / Luka Mažgon. - Ljubljana : [L. Mažgon], 2016. - 33 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 32. - Izvleček v nem., slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:821.112.2.09Süskind P.(043.2) 821.112.2.09Süskind P.:81'255.4=163.6(043.2) 81'255.4:821.112.2Süskind P.=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB MAŽGON L. Phraseme
COBISS.SI-ID 62212194

116.
MELE, Andreja, prevajalka
        Vpliv Lutrovega prevoda Biblije na nemški knjižni jezik = Der Einfluss der Bibelübersetzung Martin Luthers auf die deutsche Schriftsprache : diplomska naloga / Andreja Mele. - Ljubljana : [A. Mele], 2016. - 75 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo je v slov. jeziku. - Mentorja Marko Štuhec in Marija Javor Briški. - Abstract ; Izvleček. - Bibliografija: str. 71-74. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino in Oddelek za germanistiko z nederlanistiko in skandinavistiko

811.112.2(091):929Luther M.(043.2) 930.85(4):274"15"(043.2) 27-23:81'25=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MELE A. Vpliv ZGO DIP MELE Andreja
COBISS.SI-ID 62255458

117.
MOHORIČ Drožina, Tanja
        Wasser als Metapher in der politischen Berichterstattung deutscher Tageszeitungen zum Thema Migration = Metafora vode v nemških političnih časopisnih člankih o migracijah : diplomsko delo / Tanja Mohorič Drožina. - Ljubljana : [T. Mohorič Drožina], 2016. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 57-60. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko

[811.112.2'373.612.2]:546.212:070(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MOHORIČ DROŽINA T. Wasser
COBISS.SI-ID 62071650

118.
PAVLOVČIČ, Polona
        Persuasive Strategien in der Werbung für Kinderkosmetik = Prepričevalne strategije v oglasih za otroško kozmetiko : diplomsko delo / Polona Pavlovčič. - Ljubljana : [P. Pavlovčič], 2016. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[811.112.2'42:659.1]:665.68(043.2) [659.1:811.112.2'42]:665.68(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PAVLOVČIČ P. Persuasive
COBISS.SI-ID 62282594

119.
        PHRASEOLOGIE und kommunikatives Handeln / Grażyna Zenderowska-Korpus (Hrsg.). - Landau : Empirische Pädagogik, 2015. - 324 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, ISSN 1861-3632 ; Sonderheft 21)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-944996-15-8

811.112.2'373.7(082) 811.162.1'373.7(082) 811.111'373.7(082) 811.162.3'373.7(082) 811.134.2'373.7(082)
GER 803.0-31 ZENDEROWSKA-KORPUS G. Phraseologie

COBISS.SI-ID 62222178

120.
RAFOLT, Tanja
        Valenzrealisierung der Verben anhand von ausgewählten Märchen der Brüder Grimm = Uresničitev glagolske vezljivosti v izbranih Grimmovih pravljicah : diplomsko delo / Tanja Rafolt. - Ljubljana : [T. Rafolt], 2016. - 93 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Besedilo v nem. - Mentorica Uršula Krevs Birk. - Bibliografija: str. 81-84. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.625:821.112.2-34Grimm(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN RAFOLT T. Valenzreal. GER DiplN RAFOLT T. Valenzrealisierung
COBISS.SI-ID 62220642

121.
ROJNIK, Viktorija
        Deutsch in Unternehmen mit Direktinvestition aus deutschsprachigen Ländern in Slovenien - eine Sprachbedarfserhebung : diplomsko delo / Viktorija Rojnik. - Ljubljana : [V. Rojnik], 2016. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 66-67. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.6:334(497.4)(043.2) 334(497.4):811.112.2'276.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ROJNIK V. Deutsch in
COBISS.SI-ID 61652578

122.
        SATZTYPEN des Deutschen / herausgegeben von Jörg Meibauer, Markus Steinbach, Hans Altmann. - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2013. - X, 941 str. : ilustr. ; 24 cm. - (De Gruyter Lexikon)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-3-11-022482-5

811.112.2'367.3(082)
GER PK 803.0-5 SATZTYPEN Meibauer J.(ur.)
COBISS.SI-ID 62205026

123.
SENČAR, Tadeja
        Weiterführende Nebensätze = Prosti oziralni odvisniki : diplomsko delo / Tadeja Senčar. - Ljubljana : [T. Senčar], 2016. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 72-75. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SENČAR T. Weiterführende
COBISS.SI-ID 61951586

124.
SOFTIĆ, Mateja
        Sprache des Dialogs : verbale und nonverbale Kommunikation bei Moderierung von BürgerInnenbeteiligungsprozessen im deutschen Kulturraum = Jezik dialoga : verbalna in neverbalna komunikacija pri moderiranju vključevanja javnosti v odločevalske procese v nemškem kulturnem okolju : diplomsko delo / Mateja Softić. - Ljubljana : [M. Softić], 2016. - 81 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: 77-80. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'42:316.77(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SOFTIĆ M. Sprache
COBISS.SI-ID 62309730

125.
ŠENTJURC Stefanoski, Mojca
        Die Textanalyse von auf dem Internet veröffentlichten Kochrezepten = Besedilna analiza kuharskih receptov, objavljenih na nemških internetnih straneh : diplomsko delo / Mojca Šentjurc Stefanoski. - Ljubljana : [M. Šentjurc Stefanoski], 2016. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 36-37. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'42:641.5(043.2) 641.5:811.112.2'42(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŠENTJURC STEFANOSKI Textanalyse
COBISS.SI-ID 61864290

126.
ŠOSTER, Martina
        Zum lexikalischen und semantischen Aspekt des Lexems Glück in der deutschen Sprache = Leksikalni in semantični vidik leksema Glück v nemškem jeziku : diplomsko delo / Martina Šoster. - Ljubljana : [M. Šoster], 2016. - 60 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: 58-60. - Abstractum ; Izvleček ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.611(043.2) 811.112.2'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŠOSTER M. Zum lexikalischen
COBISS.SI-ID 62034786

127.
VENGUŠT, Katarina Katjuša
        Linguistische Aspekte der Vertikalität in deutschen veterinärmedizinischen Fachtexten = Lingvistični vidiki vertikalnosti v nemških veterinarsko-medicinskih strokovnih besedilih : diplomsko delo / Katarina Katjuša Vengušt. - Ljubljana : [K. Katjuša Vengušt], 2016. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden, somentorica Viktorija Osolnik Kunc. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.6:636.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VENGUŠT K. K. Linguistische
COBISS.SI-ID 62060642


811.13 ROMANSKI JEZIKI


128.
GEC, Kristina
        Analiza pravopisnih in sintaktičnih posebnosti francoskega jezika spletnih komentarjev na spletni strani YouTube : diplomska seminarska naloga / Kristina Gec. - Ljubljana : [K. Gec], 2016. - 40 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus spletnih komentarjev v franc. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 32-33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'35'367:004.773(043.2) 004.773:811.133.1'35'367(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GEC K. Analiza
COBISS.SI-ID 62338402

129.
POLIČAR, Barbara
        Primerjava poročanja francoskih medijev o izbrani novici : diplomska seminarska naloga / Barbara Poličar. - Ljubljana : [B. Poličar], 2016. - 41 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., primeri člankov v franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 27-31. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'276.6:[070.431:314.151.3](043.2) 070.431(44):314.151.3(043.2) 314.151.3:[070.431(44)](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP POLIČAR B. Primerjava
COBISS.SI-ID 61690722


811.163.6 SLOVENŠČINA


130.
ARHAR Holdt, Špela
        Dictionary user typology : the Slovenian case / Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem, Polona Gantar.

V: Lexicography and linguistic diversity / XVII EURALEX International Congress, 6-10 September, 2016, Tbilisi. - Tbilisi : Lexicographic Centre, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016. - ISBN 978-9941-13-530-9. - Str. 30.

811.163.6'374:(038)-052(048)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 61818466

131.
ČIBEJ, Jaka, 1987-
        Framework for an analysis of Slovene regional language variants on Twitter [Elektronski vir] / Jaka Čibej. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/CMC-conference-proceedings-2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 06. 10. 2016. - El. članek obsega 5 str. - Bibliografija: str. 20-21. - Abstract.

V: Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities, 27-28 September 2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia [Elektronski vir] / editors Darja Fišer, Michael Beißwenger. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-859-2. - Str. 17-21.

811.163.6'282:004.773 004.773:811.163.6'282
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62121058

132.
FIŠER, Darja, 1978-
        Analysis of sentiment labeling of Slovene user-generated content [Elektronski vir] / Darja Fišer, Tomaž Erjavec. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/CMC-conference-proceedings-2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 06. 10. 2016. - El. članek obsega 4 str. - Bibliografija: str. 25. - Abstract.

V: Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities, 27-28 September 2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia [Elektronski vir] / editors Darja Fišer, Michael Beißwenger. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-859-2. - Str. 22-25.

811.163.6'26:004.773 004.773:811.163.6'26
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62122338

133.
JARC, Katarina, 1992-
        Vpliv italijanščine na korziščino in solkanščino : diplomska seminarska naloga / Katarina Jarc. - Ljubljana : [K. Jarc], 2016. - 33 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., primerjava besedišča v slov., it., korziščini in solkanskem narečju. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'282(497.4Solkan):811.131.1(043.2) 811.131.1:[811.163.6'282+811.133.3](043.2) 811.163.6'282(497.4Solkan):811.133.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP JARC K. Vpliv
COBISS.SI-ID 61628514

134.
JEZNIK, Matjaž, 1980-
        Die slowenische Sprache auf den Gräbern der kärntnerischen Friedhöfe = Slovenski jezik na grobovih avstrijskokoroških pokopališč : diplomsko delo / Matjaž Jeznik. - Ljubljana : [M. Jeznik], 2016. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., primeri nagrobnih napisov v slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 60. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.163.6'373.23:726.825(436.5)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JEZNIK M. Slowenische
COBISS.SI-ID 62007138

135.
KULOVEC, Marjetka
        Percepcija in razumevanje tolmačenja v slovenski znakovni jezik pri gluhih in naglušnih dijakih / Marjetka Kulovec in Špela Vintar. - Tabele. - Bibliografija: str. 135-136. - Izvleček v slov. ; Abstract: The perception and understanding of interpreting in Slovenian sign language amongst deaf and hard of hearing students.

V: Jezik in slovstvo. - ISSN 0021-6933. - Letn. 61, št. 2 (2016), str. 117-137, 195.

811.163.6'221.24:616.28-008.14-057.87
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62269026

136.
LJUBEŠIĆ, Nikola, 1979-
        Slovene Twitter analytics [Elektronski vir] / Nikola Ljubešić, Darja Fišer. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/CMC-conference-proceedings-2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 07. 10. 2016. - El. članek obsega 5 str. - Bibliografija: str. 43. - Abstract.

V: Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities, 27-28 September 2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia [Elektronski vir] / editors Darja Fišer, Michael Beißwenger. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-859-2. - Str. 39-43.

811.163.6'26:004.773 004.773:811.163.6'26 811.163.6'322:004.773
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62143330

137.
POLETNI raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce (2 ; 2016 ; Ljubljana)
        Učna gradiva [Elektronski vir] / 2. poletni raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Ljubljana 4.-8. julij 2016 ; [uredila Darja Fišer]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. - 117 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/9/Gradiva2016.pdf

ISBN 978-961-237-849-3 (pdf)

811.163.6(083.97)(0.034.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 286114816

138.
SICHERL, Eva
        Primeri slovenskih manjšalnic z vidika evalvativne morfologije / Eva Sicherl. - Bibliografija: str. 112-113. - Izvleček v slov. ; Abstract: The Diminutive in Slovene from the perspective of evaluative morphology.

V: Jezik in slovstvo. - ISSN 0021-6933. - Letn. 61, št. 2 (2016), str. 101-115, 194.

811.163.6'367.622.22:81'366
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62267490

139.
ZWITTER Vitez, Ana
        Linguistic analysis of emotions in online news comments [Elektronski vir] : an example of the Eurovision song contest / Ana Zwitter Vitez, Darja Fišer. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2016/09/CMC-conference-proceedings-2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 06. 10. 2016. - El. članek obsega 3 str. - Bibliografija: str. 20-21. - Abstract.

V: Proceedings of the 4th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities, 27-28 September 2016, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia [Elektronski vir] / editors Darja Fišer, Michael Beißwenger. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-859-2. - Str. 74-76.

811.163.6'38:004.773 004.773:811.163.6'38
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62121314


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


140.
ALIČ, Ivanka
        Nemško-slovenski glosar s področja carine : diplomsko delo / Ivanka Alič. - Ljubljana : [I. Alič], 2016. - 99 f. : tabele ; 30 cm

Prvi del naloge v slov., glosar v nem. in slov. - Mentorica Ada Gruntar Jermol. - Bibliografija: f. 43-46. - Abstract ; Zusammenfassung. - Kazalo. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'374:336.247=112.2=163.6(043.2) 336.247(038)=112.2=163.6(043.2) 81'373.45:336.247=112.2=163.6(038)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl ALIČ I. Nemško-slovenski
COBISS.SI-ID 62383458

141.
BRITOVŠEK, Teja
        Primerjava nemškega in slovenskega prevoda angleškega izvirnika Room on the broom : diplomsko delo / Teja Britovšek. - Ljubljana : [T. Britovšek], 2016. - 63 f. : tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., tabele prevodov v angl., nem. in slov. - Mentorica Tanja Žigon, somentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 60-62. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111-93=163.6=112.2(043.2) 821.111-93Donaldson J.=163.6=112.2:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl BRITOVŠEK T. Primerjava
COBISS.SI-ID 62401634

142.
CHITRAKAR, Rok
        Tehnološko podprto konsekutivno tolmačenje : doktorska disertacija / Rok Chitrakar. - Ljubljana : [R. Chitrakar], 2016. - 148 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., korpus primerov v slov. in angl. - Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: 141-147. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253:004.7(043.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62067042

143.
ČIBEJ, Jaka, 1987-
        Analysing translators' language problems (and solutions) through user-generated content / Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Damjan Popič.

V: Lexicography and linguistic diversity / XVII EURALEX International Congress, 6-10 September, 2016, Tbilisi. - Tbilisi : Lexicographic Centre, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016. - ISBN 978-9941-13-530-9. - Str. 29.

81'25-051:[(038):004.738.5](048)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 61817954

144.
ČIBEJ, Jaka, 1987-
        Analysing translators' language problems (and solutions) through user-generated content [Elektronski vir] / Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Damjan Popič. - El. članek. - Tabele. - Način dostopa (URL): http://euralex2016.tsu.ge/publication2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 9. 2016. - Bibliografija: str. 166-167 in z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Lexicography and linguistic diversity [Elektronski vir] / edited by Tinatin Margalitadze, George Meladze. - Tbilisi : Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, cop. 2016. - ISBN 978-9941-13-542-2. - Str. 158-167.

81'25-051:[(038):004.738.5]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 61814626

145.
DAJČMAN, Blaž
        Translating English film titles into Slovene = Prevajanje angleških filmskih naslovov v slovenščino : diplomsko delo / Blaž Dajčman. - Ljubljana : [B. Dajčman], 2016. - 58 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 55-57. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:791=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA DAJČMAN B. Translating
COBISS.SI-ID 62113890

146.
DOBNIKAR, Damjana
        Prevajanje pravljic Marcela Ayméja Pravljice čepeče mačke : diplomsko delo / Damjana Dobnikar. - Ljubljana : [D. Dobnikar], 2016. - 111 str. : sl. M. Ayméja ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., odlomki iz pravljic ter celotna pravljica Mačja šapica v franc. in slov. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 67-71. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1Aymé M.=163.6(043.2) 821.133.1-34Aymé M.=163.6:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl DOBNIKAR D. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62392930

147.
DROLC, Sonja
        Challenges in translating advertising materials and slogans from English to Slovene = Izzivi pri prevajanju oglaševalskih materialov in sloganov iz angleščine v slovenščino : diplomsko delo / Sonja Drolc. - Ljubljana : [S. Drolc], 2016. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 82-85. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:659.1=163.6=111(043.2) 659.1:81'25=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA DROLC S. Challenges
COBISS.SI-ID 62195298

148.
EUROPEAN Society of Translation Studies. Congress (8 ; 2016 ; Aarhus)
        Translation studies [Elektronski vir] : moving boundaries : book of abstracts / 8th EST Congress, Aarhus, 15-17 September 2016. - El. zbornik. - Aarhus : Aarhus University, Department of Business Communication, 2016

Način dostopa (URL): http://bcom.au.dk/fileadmin/Business_Communication/EST_Book_of_AbstractsV2.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 538 str. - Opis vira z dne 28. 9. 2016

81'25(082)
COBISS.SI-ID 62009698

149.
GODEŠA, Matija, 1994-
        Prevajanje angleških glagolskih časov present perfect v šestem delu mladinskega romana Harry Potter : diplomska seminarska naloga / Matija Godeša. - Ljubljana : [M. Godeša], 2016. - 25 str. ; 30 cm

Zaključno delo prve bolonjske stopnje. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: str. 22. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'25:811.111'366.58=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GODEŠA M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62221154

150.
GODICELJ, Rok Vinko
        Analiza prevajanja kulturnospecifičnih elementov v računalniški igri World of Warcraft : diplomska seminarska naloga / Rok VInko Godicelj. - Ljubljana : [R. V. Godicelj], 2015. - 22 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 21. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255:[004.5:794]=112.2(043.2) [004.5:794]:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GODICELJ R. V. Analiza
COBISS.SI-ID 62364002

151.
GONZÁLEZ Núñez, Gabriel
        Translating in linguistically diverse societies : translation policy in the United Kingdom / Gabriel González Núñez. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2016. - XIV, 289 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 125)

Bibliografija: str. 251-274. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5871-7

81'25:81'246'27(410)
GER AN 81'25 GONZÁLEZ NÚÑEZ G. Translating

COBISS.SI-ID 62202978

152.
GORJANC, Vojko
        Sporazumevanje s tujci v nujnih primerih : Jezikovni pogovori, oddaja o jeziku in jezikoslovju : Radio Slovenija, 3. program Ars, 11. 10. 2016 / gosta oddaje Vojko Gorjanc in Alenka Morel ; pogovor vodil Aleksander Čobec. - Ljubljana, 2016

Način dostopa (URL): http://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/174430819

81'253:316.7
COBISS.SI-ID 62247266

153.
GRAHEK-Križnar, Nina
        The use of literary texts in the translation classroom / Nina Grahek Križnar.

V: International Conference M@king it new in English studies, [15-17 September 2016] / [eds. Simon Zupan and Tomaž Onič]. - Maribor : Univerza : SDAŠ, 2016. - Str. 11.

[81'25:378]:82
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62225250

154.
HAJDAREVIĆ, Sara
        Emerging roles of advanced practice nurses in Slovenia and the translation of their professional titles = Pojavnost vlog medicinskih sester v napredni praksi v Sloveniji in prevod njihovih strokovnih nazivov : diplomsko delo / Sara Hajdarević. - Ljubljana : [S. Hajdarević], 2016. - 48 f. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 45-48. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'373.46:614.253.5=111=163.6(043.2) 614.253.5:81'25=111=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HAJDAREVIĆ S. Emerging
COBISS.SI-ID 61851234

155.
HALE, Sandra Beatriz
        Research methods in interpreting : a practical resource / Sandra Hale and Jemina Napier. - Reprinted. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - XII, 267 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Research methods in linguistics)

Bibliografija: str. 243-261. - Kazalo

ISBN 978-1-4411-6851-1 (broš.)
ISBN 978-1-4411-4770-7 (trda vezava)

81'253:001.89
GER 81'253 HALE S. Research methods
COBISS.SI-ID 62423650

156.
IVANEK, Vita
        Pregled prevajanja leposlovja iz nizozemščine v slovenščino med letoma 2000 in 2013 : diplomska seminarska naloga / Vita Ivanek. - Ljubljana : [V. Ivanek], 2014. - 43 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 26-40. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.112.5=163.6"2000/2013"(043.2) 821.112.5:81'255.4=163.6"2000/2013"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP IVANEK V. Pregled
COBISS.SI-ID 62367074

157.
JERAJ, Ana
        Nominalni slog v nemški in slovenski različici Lizbonske pogodbe : diplomska seminarska naloga / Ana Jeraj. - Ljubljana : [A. Jeraj], 2016. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., primeri pravnih besedil v slov. in nem. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: str. 29-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

[811.112.2'276.6:34]:811.163.6(043.2) 81'276.6:34=112.2=163.6(043.2) 341.24:81'276.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP JERAJ A. Nominalni
COBISS.SI-ID 61662050

158.
KIMOVEC, Urška, 1988-
        Prevajanje pogovornega jezika v leposlovju in zastaranje prevodov : magistrsko delo / Urška Kimovec. - Ljubljana : [U. Kimovec], 2016. - 233 str. : tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus pogovorne leksike v franc. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 148-155. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1.08Queneau R.=163.6(043.2) 81'255.4:821.133.1.08Ajar É.=163.6(043.2) 811.133.1'271:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB KIMOVEC U. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62451298

159.
KLINKON Kogoj, Jasmina
        Prevajanje humorja v otroški in mladinski književnosti : primerjava slovenskega in nemškega prevoda knjige Winnie-the-Pooh : diplomsko delo / Jasmina Klinkon Kogoj. - Ljubljana : [J. Klinkon Kogoj], 2016. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., odlomki iz knjige Winnie-the-Pooh v slov., angl. in nem. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 49-54. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111.08Milne A.A.=163.6=112.2(043.2) 82-7:81'255.4(043.2) 821.111.08-7-93Milne A.A.:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl KLINKON KOGOJ J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62349666

160.
KOZAK, Anže
        The role of lexical context with mutiple meaning nouns using Google Translate = Vloga leksikalnega konteksta pri večpomenskih samostalnikih pri uporabi Google Translate : diplomsko delo / Anže Kozak. - Ljubljana : [A. Kozak], 2016. - 57 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 54-56. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

81'322.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOZAK A. Role
COBISS.SI-ID 61803362

161.
MARKOVIČ, Saša, 1977-
        English-Slovene glossary of Bitcoin terminology = Angleško-slovenski glosar terminologije s področje Bitcoina : diplomsko delo / Saša Markovič. - Ljubljana : [S. Markovič], 2016. - 71 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 28-30. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25=111=163.6:336.74(043.2) 336.74(038)=111=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MARKOVIČ S. English-Slovene
COBISS.SI-ID 62315362

162.
MELLINGER, Christopher Davey
        Quantitative research methods in translation and interpreting studies / by Christopher D. Mellinger and Thomas A. Hanson. - London ; New York : Routledge, 2017. - XVII, 275 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 249-270. - Kazalo. - Kazalo

ISBN 978-1-138-12495-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-12496-7 (broš.)

81'25:001.8
GER AN 81'25 MELLINGER C. D. Quantitative
COBISS.SI-ID 62434658

163.
MIĆIĆ, Milorad
        Prevajanje absurdne dramatike na primeru analize izvirnika in prevoda J. Tardieuja Les amants du métro : diplomsko delo / Milorad Mićić. - Ljubljana : [M. Mićić], 2016. - 85 str., [7] str. pril. : tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., tabele primerov v franc. in slov. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 81-85. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1Tardieu J.=163.6(043.2) 821.133.1.08Tardieu J:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl MIĆIĆ M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62435938

164.
MIKOLIČ, Tamara
        The peculiarities of translation into and from peripheral languages [Elektronski vir] / Tamara Mikolič Južnič, Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon. - Način dostopa (URL): http://bcom.au.dk/fileadmin/Business_Communication/EST_Book_of_AbstractsV2.pdf. - Bibliografija.

V: Translation studies [Elektronski vir] / 8th EST Congress, Aarhus, 15-17 September 2016. - Aarhus : Aarhus University, Department of Business Communication, 2016. - Str. 182.

81'25(100)(048.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62010210

165.
OREL Kos, Silvana
        Beyond the pleasure of the "open-choice" principle / Silvana Orel Kos.

V: International Conference M@king it new in English studies, [15-17 September 2016] / [eds. Simon Zupan and Tomaž Onič]. - Maribor : Univerza : SDAŠ, 2016. - Str. 25.

81'255.4
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62225506

166.
OSOLNIK Kunc, Viktorija
        Der Gerichtsdolmetscher : über Profil und Arbeit in Slowenien / Viktorija Osolnik Kunc. - Bibliografija: str. 806-807.

V: Man vs. machine? / Wolfram Baur ... [et al.] (editors, editeurs, Herausgeber). - Berlin : BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft, 2014. - ISBN 978-3-938430-63-7. - Vol. 1, str. 799-807.

81'253:32(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62279010

167.
PISANSKI Peterlin, Agnes
        Translating hedging devices in news discourse / Agnes Pisanski Peterlin, Marija Zlatnar Moe. - Ilustr. - Bibliografija: str. 11-12. - Abstract.

V: Journal of pragmatics. - ISSN 0378-2166. - Vol. 102 (September 2016), str. 1-12.

81'25:81'27
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 61642082

168.
PISANSKI Peterlin, Agnes
        Wikis as a collaborative tool in academic literacy development : integration guidelines / Agnes Pisanski Peterlin and Nataša Hirci.

V: International Conference M@king it new in English studies, [15-17 September 2016] / [eds. Simon Zupan and Tomaž Onič]. - Maribor : Univerza : SDAŠ, 2016. - Str. 27.

[81'25:378]:004.738.5
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62224738

169.
PODKRIŽNIK, Eva
        Pregled in primerjava dosedanjih prevodov Prešernovega Sonetnega venca v nemščino : magistrsko delo / Eva Podkrižnik. - Ljubljana : [E. Podkrižnik], 2016. - 214 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., tabele s prevodi sonetov slov. in nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 210-213. - Izvlečka v slov. in angl., povzetek v nem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.163.6-1Prešeren F.=112.2(043.2) 821.163.6Prešeren F.:81'25=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB PODKRIŽNIK E. Pregled
COBISS.SI-ID 61983586

170.
        POLITICS, policy and power in translation history / Lieven D'hulst, Carol O'Sullivan, Michael Schreiber (eds.). - Berlin : Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, cop. 2016. - 252 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Transkulturalität - Translation -Transfer, ISSN 2196-2405 ; Bd. 24)

10 prispevkov v angl., 2 v nem. - Bibliografija in izvleček pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-7329-0173-9
ISBN 3-7329-0173-4

81'25(091):32(082) 81'27:81'25(091)(082)
GER Zb 81'25 POLITICS, POLICY D'hulst L. (ur.)

COBISS.SI-ID 62341218

171.
PREŠERN, Mojca
        Prevajanje lastnih imen in imenskih izpeljank v zgodbah o Smrkcih : diplomsko delo / Mojca Prešern. - Jesenice : [M. Prešern], 2016. - 52 f. ; 30 cm

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 44-46. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:084.11Peyo=163.6(043.2) 811.133.1'373.23:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl PREŠERN M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62390626

172.
PRIBOŠIČ, Jernej
        Prevajanje kot igra [Elektronski vir] : prevajanje besedil OuLiPo na primeru romana Življenje, navodila za uporabo avtorja Georgesa Pereca : diplomsko delo / Jernej Pribošič. - Ljubljana : [J. Pribošič], 2016. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Osnovno besedilo v slov., odlomki iz romana v franc. in slov. - El. publikacija v formatu pdf obsega 52 str. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1.08Perec G.=163.6(043.2) 821.133.1.08Perec G.=163.6:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplPCD PRIBOŠIČ J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62443362

173.
PRIBOŠIČ, Jernej
        Prevajanje kot igra : prevajanje besedil OuLiPo na primeru romana Življenje, navodila za uporabo avtorja Georgesa Pereca : diplomsko delo / Jernej Pribošič. - Ljubljana : [J. Pribošič], 2016. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., odlomki iz romana v franc. in slov. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1.08Perec G.=163.6(043.2) 821.133.1.08Perec G.=163.6:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl PRIBOŠIČ J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62440034

174.
ROZMAN, Julija
        Poročanje nemških in slovenskih medijev o begunski krizi : diplomska seminarska naloga / Julija Rozman. - Ljubljana : [J. Rozman], 2016. - 89 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo pretežno v slov., primeri besedil v slov., nem. in angl. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 47-49. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25'38:070=112.2=163.6(043.2) 314.151.3-054.73:070=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ROZMAN J. Poročanje
COBISS.SI-ID 61626466

175.
SADIKI, Sahide
        English idioms with personal names and their Slovene equivalents = Angleški idiomi z osebnimi lastnimi imeni in njihove slovenske ustreznice : diplomsko delo / Sahide Sadiki. - Ljubljana : [S. Sadiki], 2016. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 92-95. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.23:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SADIKI S. English
COBISS.SI-ID 61859938

176.
SADOWSKY, Janek
        Prevajanje ameriških političnih izrazov v podnapisih : diplomsko delo / Janek Sadowsky. - Ljubljana : [J. Sadowsky], 2016. - 80 f., [7] f. pril. : tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., tabele s primeri v angl. in slov. - Mentor Vojko Gorjanc, somentor Damjan Popič. - Bibliografija: f. 76-80. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'25'373.45:321(73)=163.6(043.2) 81'25:791.634.2(043.2) 321(73):811.111'373.45=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl SADOWSKY J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62449762

177.
SKOČAJ, Veronika
        Prevajanje besednih iger v Plešasti pevki : diplomska seminarska naloga / Veronika Skočaj. - Ljubljana : [V. Skočaj], 2016. - 32 f. : preglednice ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., primeri tudi v franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract ; Résumé ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1-2Ionesco E.=163.6(043.2) 821.133.1.09-2Ionesco E.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP SKOČAJ V. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62094690

178.
STANČIČ, Helena
        Prevajanje sicilijanskih jezikovnih prvin v romanu Il giorno della civetta (Sovji dan) Leonarda Sciascie : diplomska seminarska naloga / Helena Stančič. - Ljubljana : [H. Stančič], 2016. - 39 str. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in it. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Robert Grošelj. - Bibliografija: str. 36-38. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.131.1Sciascia L.=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP STANČIČ H. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62057314

179.
TURK, Urška, 1994-
        Prevodi publicističnih poimenovanj francoskih političnih institucij v slovenščino : diplomska seminarska naloga / Urška Turk. - Ljubljana : [U. Turk], 2016. - 45 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 27-29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:321(44)=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP TURK U. Prevodi
COBISS.SI-ID 62336866

180.
        ÜBERSETZUNGSLANDSCHAFTEN : Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und Mitteleuropa / Schamma Schahadat, Štěpán Zbytovský (Hg.). - Bielefeld : Transcript, cop. 2016. - 285 str. ; 23 cm. - (Interkulturalität : Studien zu Sprache, Literatur und Gesellschaft ; Bd. 9)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka in z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-8376-3302-3
ISBN 3-8376-3302-0

81'255.4(4-191.2)(082)
GER AR ŽIGON T. ÜBERSETZUNGSLANDS.
COBISS.SI-ID 60006754

181.
VOLK, Jasmina
        Prevajanje slovenskih običajev v promocijskih besedilih v nemški jezik : diplomska seminarska naloga / Jasmina Volk. - Ljubljana : [J. Volk], 2015. - 30 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 26-28. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[81'25=163.6=112.2]:338.48(043.2) [338.48:81'276.6=163.6=112.2]:81'25(043.2) [811.163.6'276.6:338.48]:811.112.2(043.2) 39(=163.6):338.48(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP VOLK J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62063714

182.
ZAJEC, Veronika
        Present participial and gerundial forms in the book The boy in the striped pyjamas and their Slovene translation equivalents = Deležniške, deležijske in glagolniške oblike iz knjige Deček v črtasti pižami in njihove prevodne ustreznice : magistrsko delo / Veronika Zajec. - Ljubljana : [V. Zajec], 2016. - 40 str., [37] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 38. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:81'367.625.43=111=163.6(043.2) 81'367.625.43:81'25=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ZAJEC V. Present
COBISS.SI-ID 62026338

183.
ZAVAŠNIK, Nina, 1993-
        Prevajanje elementov aboriginske kulture v romanu Poti pesmi : diplomska seminarska naloga / Nina Zavašnik. - Ljubljana : [N. Zavašnik], 2015. - 27 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo prve bolonjske stopnje. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 26-27. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:821.111=163.6(043.2) 81'255.4:316.7
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ZAVAŠNIK N. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62102626

184.
ZUPANC, Maja, 29.4.1986-
        A comparative analysis of errors encountered in machine translations of texts from English into Slovene using Google Translate and Bing Translator = Primerjalna analiza napak pri strojnih prevodih besedil iz angleščine v slovenščino, opravljenih s prevajalnikoma Google Translate in Bing Translator : diplomsko delo / Maja Zupanc. - Ljubljana : [M. Zupanc], 2016. - XIII, 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl., prevajalski primeri v angl. in slov. - Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 69-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'322.4:004.738.5=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ZUPANC M. Comparative
COBISS.SI-ID 61827426

185.
ZUPANČIČ, Žana
        (Pre)pesnitve ulične poezije v nemškem in slovenskem jeziku : diplomska seminarska naloga / Žana Zupančič. - Ljubljana : [Ž. Zupančič], 2016. - 59 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., raperska besedila v angl., nem. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 35-37. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:784.66=163.6=112.2(043.2) 784.66:81'255.4=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ZUPANČIČ Ž. (Pre)pesnitve
COBISS.SI-ID 62068834


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


186.
        POETRY northwest . - Seattle (WA) : University of Washington, 1959-

ISSN 0032-2113 = Poetry northwest
Per GER
Vol. 11 2016/2017 Iss. 1#
COBISS.SI-ID 26143744


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


187.
LESKOVEC, Andrea
        Izkušnje pogleda = Experiences of the gaze / Andrea Leskovec. - Besedilo vzporedno v slov. in angl.

V: Literatura in etika / 14. mednarodni komparativistični kolokvij, Ljubljana, 9. in 10. september 2016 = 14th International Comparative Literature Colloquium, Ljubljana, 9-10 September 2016. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. - ISBN 978-961-237-851-6. - Str. 42-43.

82.0:17
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 61628770

188.
MEDNARODNI komparativistični kolokvij (14 ; 2016 ; Ljubljana)
        Literatura in etika : zbornik povzetkov = Literature and ethics : book of abstracts / 14. mednarodni komparativistični kolokvij, Ljubljana, 9. in 10. september 2016 = 14th International Comparative Literature Colloquium, Ljubljana, 9-10 September 2016 ; [organizatorji Mednarodni literarni festival Vilenica [in] Slovensko društvo za primerjalno književnost [in] Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani = organizers International Literary Festival Vilenica [and] Slovenian Comparative Literature Association [and] Faculty of Arts, University of Ljubljana ; uredniki [!] Špela Virant, Irena Samide]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. - 69 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-237-851-6

82.0:17(048)(082)
FRASCATI: 6-200
GER AR VIRANT Š. LITERATURA (povz.)
COBISS.SI-ID 286155520

189.
VEČKO, Matic
        Prvine epa in romance v angleški fantazijski književnosti : doktorska disertacija / Matic Večko. - Ljubljana : [M. Večko], 2016. - 299 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 275-293. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

82.0-312.9:82-13(043.3) 821.111.09-312.9Morris W.(043.3) 821.111(73).09-312.9Donaldson S. R (043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss VEČKO M. Prvine
COBISS.SI-ID 61749602


82.09 LITERARNA KRITIKA. LITERARNE ŠTUDIJE


190.
TROHA, Boris, 1976-
        Robert Graves and Christa Wolf : alternatives to patriarchy = Robert Graves und Christa Wolf : Alternativen zum Patriarchat = Robert Graves in Christa Wolf : alternative patriarhatu : diplomsko delo / Boris Troha. - Ljubljana : [B. Troha], 2016. - 76 str. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorja Igor Maver in Špela Virant. - Bibliografija: str. 72-76. - Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

82.091:392.31(043.2) 821.111.09Graves R.:821.112.2.09Wolf C.(043.2) 821.112.2.09Wolf C.:821.111.09Graves R.(043.2) 392.31:82.091(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA TROHA B. Robert Graves
COBISS.SI-ID 62328930

191.
VAVPOTIČ, Urška
        Spolna identiteta Alme Karlin = Geschlechtsidentität bei Alma Karlin : diplomsko delo / Urška Vavpotič. - Ljubljana : [U. Vavpotič], 2016. - 85 str., [21] str. pril. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorja Irena Samide, Roman Kuhar. - Bibliografija: str. 74-78. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za sociologijo

82.09-055.2-992:929Karlin A. M.(043.2) 305-055.2:159.922.1(043.2) 159.922.1:305-055.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VAVPOTIČ U. Spolna SOC DIP 3 VAVPOTIČ U. III 2316
COBISS.SI-ID 61794402


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


192.
CLEGG, Bill
        Did you ever have a family / Bill Clegg. - 1st Scout Press trade paperback ed. - New York [etc.] : Scout Press, 2016. - 291 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-4767-9818-9

821.111(73)-311.2
GER 820(73) CLEGG B. Did you ever
COBISS.SI-ID 61833570

193.
DICKENS, Charles, 1812-1870
        Oliver Twist / Charles Dickens ; [poslovenil Oton Župančič, [besede o Dickensu] prevedel Ivan Skušek ; ilustracije Georga Cruikshanka ; besede o Dickensu napisal Lunačarski]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1950 ([Celje] : Celjska tiskarna). - 460 str. : ilustr. ; 21 cm

Charles Dickens / A. Lunačarski: str. 447-460. - Izv. stv. nasl.: Oliver Twist. - 5.000 izv.

821.111-93-311.2=163.6 821.111.09Dickens C.
GER 820 DICKENS C. Oliver Twist (slv)
COBISS.SI-ID 20847361

194.
DOERR, Anthony, 1973-
        All the light we cannot see : a novel / Anthony Doerr. - London : Fourth Estate, 2015. - 531 str. ; 20 cm

Pulitzer Prize for Fiction, 2015

ISBN 978-0-00-813830-1 (UK ed.)
ISBN 978-0-00-754869-9 (export ed.)

821.111(73)-311.6
GER 820(73) DOERR A. All the light
COBISS.SI-ID 19975477

195.
ENRIGHT, Anne, 1962-
        The green road / Anne Enright. - London : Vintage, 2016. - 309 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-099-53979-7

821.111(417)-311.2
GER 820 ENRIGHT A. Green road
COBISS.SI-ID 11656607

196.
JAMES, Marlon, 1970-
        A brief history of seven killings / Marlon James. - New York : Riverhead Books, 2015, cop. 2014. - 688 str. ; 21 cm

Man Booker Prize, 2015

ISBN 978-1-59463-394-2

821.111(729.2)-311.2
GER 820(100) JAMES M. Brief history
COBISS.SI-ID 61651042

197.
MALONE, Erin, 1970-
        Hover / Erin Malone. - 1st ed. - Huntington Beach (CA) : Tebot Bach, 2015. - 73 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 1-939678-13-7
ISBN 978-1-939678-13-3

821.111(73)-1
GER 820(73) MALONE E. Hover
COBISS.SI-ID 62335074

198.
MALONE, Erin, 1970-
        What sound does it make : poems / by Erin Malone. - Kingston : Concrete Wolf, cop. 2008. - 36 str. ; 22 cm. - (Concrete wolf poetry chapbook series)

ISBN 978-0-9797137-2-9

821.111(73)-1
GER 820(73) MALONE E. What sound
COBISS.SI-ID 62331746

199.
MCCARTHY, Tom, 22.5.1969-
        Satin island : a novel / Tom McCarthy. - 1st Vintage Books ed. - New York : Vintage Books, 2016, cop. 2015. - 192 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-307-73962-9

821.111-311.2
GER 820 McCARTHY Tom Satin island
COBISS.SI-ID 61834850

200.
MCKENZIE, Elizabeth, 1958-
        The portable Veblen / Elizabeth McKenzie. - London : Fourth Estate, 2016. - 422 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-0-00-816063-0 (broš.)
ISBN 978-0-00-816038-8 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) McKENZIE E. Portable Veblen
COBISS.SI-ID 1110629726

201.
MOYES, Jojo
        After you / Jojo Moyes. - New York : Penguin Books, 2016. - 352, 16, 10 str. ; 22 cm

Nadaljevanje dela: Me before you

ISBN 978-0-14-310886-3 (broš.)
ISBN 978-0-525-42659-2 (trda vezava)

821.111-311.2
GER 820 MOYES J. After you
COBISS.SI-ID 61834338

202.
MOYES, Jojo
        Me before you / Jojo Moyes. - London [etc.] : Penguin Books, cop. 2012. - 480 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-718-15783-8

821.111-311.2
GER 820 MOYES J. Me before you
COBISS.SI-ID 15722805

203.
MOYES, Jojo
        One plus one / Jojo Moyes. - New York [etc.] : Penguin Books, 2014. - 368, 16, 10 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-14-312750-5 (broš.)
ISBN 978-0-525-42658-5 (trda vezava)

821.111-311.2
GER 820 MOYES J. One plus one
COBISS.SI-ID 61771874

204.
OBIOMA, Chigozie, 1986-
        The fishermen / Chigozie Obioma. - 1st Back Bay trade paperback ed. - New York ; Boston ; London : Back Bay Books, 2016. - 297 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-0-316-33835-6 (broš.)
ISBN 978-0-316-33837-0 (trda vezava)

821.111(669.1)-311.2
GER 820(100) OBIOMA C. Fishermen
COBISS.SI-ID 61832546

205.
ROTHSCHILD, Hannah, 1962-
        The improbability of love / Hannah Rothschild. - 1st Vintage Books ed. - New York : Vintage Books, 2016. - 499 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-101-87257-4

821.111-311.2
GER 820 ROTHSCHILD H. Improbability
COBISS.SI-ID 61934690

206.
STEVENSON, Robert Louis
        Vom sich verlieben / Robert Louis Stevenson ; aus dem Englischen von Johanna Fürstauer. - Salzburg ; Wien : Residenz Verlag, cop. 1994 (Linz : Landesverlag Druckservice). - 31 str. ; 23 cm. - (Liber : libertas)

ISBN 3-7017-0856-8

821.111-32=112.2
GER 820 STEVENSON R. L. Vom sich Verlieben

COBISS.SI-ID 6297911

207.
THORNE, Jack, 1978-
        Harry Potter and the cursed child : parts one and two / [a new play by Jack Thorne ; based on an original new story by J. K. Rowling, John Tiffany & Jack Thorne]. - Special rehearsal ed. - London : Little, Brown, 2016. - 343 str. ; 24 cm

Avtor naveden na vzpor. nasl. str. - O avtorjih: str. 339-341. - "The eighth story. Nineteen years later." --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-7515-6535-5

821.111-93-2=111
GER 820M THORNE J. Harry Potter 8
COBISS.SI-ID 1111218782

208.
TYLER, Anne
        A spool of blue thread / Anne Tyler. - New York : Ballantine Books, cop. 2016. - 371 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-553-39439-9

821.111(73)-311.2
GER 820(73) TYLER A. Spool of blue
COBISS.SI-ID 61651298

209.
YANAGIHARA, Hanya
        A little life : a novel / Hanya Yanagihara. - 1st Anchor Books ed. - New York : Anchor Books, 2016. - 816 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-8041-7270-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) YANAGIHARA H. Little life
COBISS.SI-ID 61652066


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


210.
AVSEC, Sabina
        A bleak new world : science fiction elements in Cormac McCarthy's The road = Mračni novi svet : Elementi znanstvene fantastike v Cesti Cormaca McCarthyja : diplomsko delo / Sabina Avsec. - Ljubljana : [S. Avsec], 2016. - 60 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 57-59. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-311.9McCarthy C.(043.2) 82.0-311.9(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA AVSEC B. Bleak
COBISS.SI-ID 62216034

211.
BLAGOVIČ, Nina
        Taboo topics in Stephen Chbosky's The perks of being a wallflower = Tabu teme v romanu Stephena Chboskyja Charliejev svet : magistrsko delo / Nina Blagovič. - Ljubljana : [N. Blagovič], 2016. - 65 str. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 57-64. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)09-31Chbosky S.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB BLAGOVIČ N. Taboo
COBISS.SI-ID 62037858

212.
BLAŽIČ Hočevar, Marjanca
        Hollywood v sodobni ameriški prozi : magistrsko delo / Marjanca Blažič Hočevar ; mentor Igor Maver. - Novo mesto : [M. Blažič Hočevar], 2016. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-113. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, podiplomski študijski program Ameriške študije

821.111(73).09"19"(043.2)
GER Mag BLAŽIČ HOČEVAR M. Hollywood
COBISS.SI-ID 62130018

213.
BROSCHE, Anastazija
        Etnični elementi v književnem delu Garyja Sota : magistrsko delo / Anastazija Brosche. - Ljubljana : [A. Brosche], 2016. - 155 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 152-155. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski program Ameriške študije

821.111(73).09Soto G.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag BROSCHE A. Etnični
COBISS.SI-ID 62017378

214.
GOLOB, Darja, 1987-
        Reflecting and shaping the roaring twenties : Fitzgerlad's The great Gatsby and Waugh's Vile bodies = Reflektiranje in oblikovanje divjih dvajsetih : Fitzgeraldov Veliki Gatsby in Waughova Izdajalska telesa : diplomsko delo / Darja Golob. - Ljubljana : [D. Golob], 2016. - 61 str. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 58-60. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-31Fitzgerlad F. S.(043.2) 821.111.09-31Waugh E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GOLOB D. Reflecting
COBISS.SI-ID 62137186

215.
GRM, Ana
        Performing posthuman subjectivity through hypertext fiction in Patchwork girl as a feminist practice = Uprizarjanje posthumanistične subjektivnosti skozi hipertekstno fikcijo Patchwork girl kot feministična praksa : diplomsko delo / Ana Grm. - Ljubljana : [A. Grm], 2016. - 64 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: f. 58-62. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Jackson S.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GRM A. Performing
COBISS.SI-ID 61651554

216.
HORVAT, Matjaž, 1977-
        Canadian multicultural short stories = Kanadske multikulturne kratke zgodbe : diplomsko delo / Matjaž Horvat. - Ljubljana : [M. Horvat], 2016. - 81 f. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 74-78. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71)-32.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HORVAT T. Canadian
COBISS.SI-ID 62368098

217.
HVALA, Nejc
        Adaptation of science fiction short stories into film = Priredba znanstveno fantastičnih kratkih zgodb v film : diplomsko delo / Nejc Hvala. - Ljubljana : [N. Hvala], 2016. - 66 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 62-66. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-32Dick P.K.:791.221.8(043.2) 791.221.8:82-32(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HVALA N. Adaptation
COBISS.SI-ID 62180194

218.
IRŠIČ, Tomaž
        George Orwell: 1984 : dystopian science fiction or grim reality = George Orwell: 1984 : distopijska znanstvena fantastika ali mračna realnost : diplomsko delo / Tomaž Iršič. - Ljubljana : [T. Iršič], 2016. - 99 f. ; 30 cm

Mentorja Mojca Krevel, Jernej Amon Prodnik. - Bibliografija: f. 89-98. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Fakulteta za družbene vede, Oddelek za komunikologijo

821.111.09Orwell G.:316.77(043.2) 316.77:821.111.09Orwell G.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA IRŠIČ T. George
COBISS.SI-ID 62209634

219.
JERMAN, Gabrijela
        Oscar Wilde's commedies of manners : hypocrisy, the position of women, marriage and society = Komedije Oscarja Wilda : hipokrizija, položaj žensk, zakon in družba : diplomsko delo / Gabrijela Jerman. - Ljubljana : [G. Jerman], 2016. - III, 82 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 80-81. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-22Wilde O.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JERMAN G. Oscar
COBISS.SI-ID 62348130

220.
JURCA, Ariana
        Fantasy genre and archetypal characters in Wizard's first rule by Terry Goodkind = Fantazijski žanr in arhetipski liki v romanu Terryja Goodkinda Wizard's first rule : diplomsko delo / Ariana Jurca. - Ljubljana : [A. Jurca], 2016. - IV, 83 str. ; 30 cm

Mentorica Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 77-82. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Goodkind T.(043.2) 82.09-312.9(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JURCA A. Fantasy
COBISS.SI-ID 62335586

221.
KLAUŽAR, Jasna
        Hatred, prejudice and stereotypes in Harper Lee's novel To kill a mockingbird : Atticus Finch's rejection of the conservative laws = Sovraštvo, predsodki in stereotipi v romanu pisateljice Harper Lee Ubiti ptico oponašalko : Atticusovo zavračanje konzervativnih zakonov : diplomsko delo / Jasna Klaužar. - Ljubljana : [J. Klaužar], 2014. - 77 str. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 71-76. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Lee H.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KLAUŽAR J. Hatered
COBISS.SI-ID 62110050

222.
KOZAR, Marko
        Literarna in kulturna tematika v časopisu The New York Times (1977-2007) : magistrsko delo / Marko Kozar. - Ljubljana : [M. Kozar], 2016. - 154 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Igor Maver, somentorica Nada Šabec. - Bibliografija: str. 147-154. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., podiplomski program Ameriške študije

821.111(73).09:070"1977/2007"(043.2) 070:821.111(73).09
FRASCATI: 6-200
GER Mag KOZAR M. Literarna
COBISS.SI-ID 61785442

223.
KRIVEC, Tamara
        Evil women in Shakespeare's Macbeth and King Lear = Zlobne ženske v Shakespearovih tragedijah Macbeth in Kralj Lear : diplomsko delo / Tamara Krivec. - Ljubljana : [T. Krivec], 2016. - 60 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 53-55. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111-2.09Shakespeare W.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KRIVEC T. Evil
COBISS.SI-ID 62429282

224.
LIČAR, Luka
        Stičišča med slovensko in škotsko književnostjo : estetske, kulturne in politične paradigme : doktorska disertacija / Luka Ličar. - Ljubljana : [L. Ličar], 2016. - IV, 175 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

V prilogi so zapisi intervjujev z naslednjimi slov. in škotskimi avtorji: Davorin Lenko, Miha Mazzini, Suzana Tratnik, Goran Vojnović, Zorko Simčič, Aonghas Pádraig Caimbeul, Zoë Strachan, Aonghas MacNeacail. - Na zgoščenki se nahajajo sledeči intervjuji: Davorin lenko, Miha Mazzini, Suzana Tratnik, Zorko Simčič. - Mentor Uroš Mozetič. - Bibliografija: f. 112-121. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(417).09:821.163.6.09"1980/..."(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LIČAR L. Stičišča GER Diss LIČAR L. Stičišča
COBISS.SI-ID 61995874

225.
MARKO, Helena
        Psychopathology in the novel and film A clockwork orange = Psihopatologija v romanu in filmu Peklenska pomaranča : diplomsko delo / Helena Marko. - Ljubljana : [H. Marko], 2016. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 60-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Burgess A.:791.31(043.2) 791.31:82-31(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MARKO H. Psychopathology
COBISS.SI-ID 62448482

226.
MAŠEK, Manja
        The representation of the Beatles in English and German literature = Die Repräsentation der Beatles in englischer und deutscher Literatur = Upodobitev skupine The Beatles v angleški in nemški literaturi : magistrsko delo / Manja Mašek. - Ljubljana : [M. Mašek], 2016. - 81 str. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorja Jason Blake, Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 76-80. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.111(417).09:784.4.071Beatles(043.2) 821.112.2.09:784.4.071Beatles(043.2) 929Lennon J.:82(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB MAŠEK M. Representation
COBISS.SI-ID 62397794

227.
MEDVEŠEK, Mojca, 1985-
        Witz, Weisheit und Groteske in George Taboris dramatischen Werken Mein Kampf und Goldberg Variationen = Humor, modrost in grotesknost v dramskih delih Mein Kampf in Goldbergove variacije Geroga Taborija : diplomsko delo / Mojca Medvešek. - Ljubljana : [M. Medvešek], 2016. - 83 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 67-68. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2-2-7.09Tabori G.(043.2) 341.485(=411.16) :82.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MEDVEŠEK M. Witz, Weisheit
COBISS.SI-ID 62032482

228.
MEŽA, Maja
        The female characters in Cather's O pioneers! and Rølvaag's Giants in the earth : Alexandra Bergson vs. Beret Hansa = Ženski liki v O pioneers! Wille Cather in Giants in the earth Oleja Edvarta Rølvaaga : Alexandra Bergson proti Beret Hansa : diplomsko delo / Maja Meža. - Ljubljana : [M. Meža], 2016. - 60 f. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 56-59. - Univ v Ljubljani, Filofofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Cather W.(042.2) 821.111(73).09Rølvaag O. E.
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MEŽA M. Female
COBISS.SI-ID 62433378

229.
MORETTI, Adi
        The Western Imaginary of Russia in the works of Joseph Conrad = Zahodni imaginarij Rusije v delih Josepha Conrada : diplomsko delo / Adi Moretti. - Ljubljana : [A. Moretti], 2016. - 56 str. ; 30 cm

Mentorica Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 51-56. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Conrad J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MORETTI A. Western
COBISS.SI-ID 62333026

230.
        NAVIGATING the golden compass : religion, science and daemonology in His dark materials / edited by Glenn Yeffeth. - Dallas : Benbella Books, cop. 2005. - 185 str. ; 23 cm

ISBN 1-932100-52-0

821.111.09 Pullman P.
GER 820.09 Pullman P. His dark/YEFFETH
COBISS.SI-ID 61860450

231.
OJSTERŠEK, Klementina
        Darstellung des Holocausts und der Konzentrationslager bei Ivan Ivanji = Prikaz holokavsta in koncentracijskih taborišč pri Ivanu Ivanjem : diplomsko delo / Klementina Ojsteršek. - Ljubljana : [K. Ojsteršek], 2016. - 32 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 31. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-94Ivanji I.(043.2) 341.485(=411.16) :82.09(043.2) 821.112.2(436).09Améry J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB OJSTERŠEK K. Darstellung
COBISS.SI-ID 62092642

232.
OLETIČ, Peter
        The question of evil in David Andrew Gemmell's Waylander series = Vprašanje zla v seriji knjig Waylander avtorja Davida A. Gemmella : diplomsko delo / Peter Oletič. - Ljubljana : [P. Oletič], 2016. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 68-72. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-312.9Gemmell D.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA OLETIČ P. Question
COBISS.SI-ID 62328674

233.
OTRUBA Repovš, Karin
        Ernest Hemingway's style of writing and comparison of characters in The snows of Kilimanjaro and The short happy life of Francis Macomber = Slog pisanja Ernesta Hemingwaya in primerjava likov v zgodbah Sneg na Kilimandžaru ter Kratko srečno življenje Francisa Macombra : diplomsko delo / Karin Otruba Repovš. - Ljubljana : [K. Otruba Repovš], 2016. - 58 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 53-57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Hemingway E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA OTRUBA REPOVŠ K. Ernest
COBISS.SI-ID 62426466

234.
OZIMEK, Urška
        The literary worlds of Raymond Carver and Judith Hermann in their debut collections of short stories - intersections = Die literarischen Welten von Raymond Carver und Judith Hermann in ihren Debüt-Sammlungen von Kurzgeschichten - Schnittstellen = Literarni svetovi Raymonda Carverja in Judith Hermann v njunih prvih zbirkah kratkih zgodb - presečišča : diplomsko delo / Urška Ozimek. - Edinburgh ; Ljubljana : [U. Ozimek], 2016. - 111 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Jason Blake, mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 103-109. - Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.111(73).09-32Carver R.(043.2) 821.112.2.09-32Hermann J.(043.2) 82.091-32(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA OZIMEK U. Literary
COBISS.SI-ID 61671778

235.
PODBOJ, Mojca
        Female characters in Ernest Hemingway's works = Ženski liki v delih Ernesta Hemingwaya : diplomsko delo / Mojca Podboj. - Ljubljana : [M. Podboj], 2016. - 62 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič, somentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 55-62. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Hemingway E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PODBOJ M. Female
COBISS.SI-ID 62427746

236.
PODGORNIK, Sebastijan, 1980-
        Fantastic elements in Edgar Allan Poe's selected short stories in comparison to the selected Tim Burton's movies = Fantastični elementi v izbranih kratkih zgodbah Edgarja Allana Poeja v primerjavi z izbranimi filmi Tima Burtona : diplomsko delo / Sebastijan Podgornik. - Ljubljana : [S. Podgornik], 2016. - 56 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 52-55. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-32Poe E.A.:791.31(043.2) 791.31:82-32(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PODGORNIK S. Fantastic
COBISS.SI-ID 62442594

237.
RADIĆ, Anja
        Queer young adult literature : defining non-heteronormative sexualities through expressions of sexual identity and prejudice in chosen novels written between 1969 and 2003 = Queer mladinska književnost : opredeljevanje neheteronormativnih seksualnosti skozi izražanje spolne identitete in predsodkov v izbranih romanih, napisanih med leti 1969 in 2003 : diplomsko delo / Anja Radić. - Ljubljana : [A. Radić], 2016. - 86 str. ; 30 cm

Mentorica Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 80-85. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-93:316.367.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA RADIĆ A. Queer
COBISS.SI-ID 62418530

238.
RAKUŠ, Maša
        Ameriški kriminalni roman (1830-1945) : magistrsko delo / Maša Rakuš Dobnik. - Ljubljana : [M. Rakuš Dobnik], 2016. - 131 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 118-131. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., podiplomski program Ameriške študije

821.111(73).09-312.4"1830/1945"(043.2) 82.01-312.4
FRASCATI: 6-200
GER Mag RAKUŠ M. Ameriški
COBISS.SI-ID 61770594

239.
ROHAN, Damjan
        Intertextuality in Neil Gaiman's The Sandman = Medbesedilnost v delu The Sandman Neila Gaimana : diplomsko delo / Damjan Rohan. - Ljubljana : [D. Rohan], 2016. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 70-73. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Gaiman N.(084.11)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ROHAN D. Intertextuality
COBISS.SI-ID 62134114

240.
SMOLKOVIČ, Laura
        Das "Unsagbare" sagen : Auseinandersetzungen mit dem Holocaust : George Taboris Die Kannibalen, Mutters Courage und Mein Kampf = Izreči neizrekljivo : soočenje s holokavstom : Kanibali, Materina korajža in Moj boj Georga Taborija : diplomsko delo / Laura Smolkovič. - Ljubljana : [L. Smolkovič], 2016. - 81 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 77-80. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-2Tabori G.(043.2) 329.18:82.09Tabori G.(043.2) 341.485(=411.16) :82.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SMOLKOVIČ L. Unsagbare
COBISS.SI-ID 61666402

241.
STANKOVIĆ, Aleksandar, 1988-
        Ideology, propaganda and control in George Orwell's Nineteen eighty-four and Aldous Huxley's Brave new world = Ideologija, propaganda in nadzor v romanih 1984 in Krasni novi svet Georgea Orwella in Aldousa Huxleja : diplomsko delo / Aleksandar Stanković. - Ljubljana : [A. Stanković], 2016. - 79 str. ; 30 cm

Mentorica Danica Čerče. - Bibliografija: str. 75-79. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Orwell G.:316.77(043.2) 821.111.09Huxley A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA STANKOVIĆ A. Ideology
COBISS.SI-ID 62370402

242.
ŠORC, Ana
        Apocalyptic and post-apocalyptic themes in Margaret Atwood's MaddAddam trilogy = Apokaliptične in post-apokaliptične teme v trilogiji MaddAddam Margaret Atwood : diplomsko delo / Ana Šorc. - Ljubljana : [A. Šorc], 2016. - 58 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 57-58. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09Atwood M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠORC A. Apocalyptic
COBISS.SI-ID 61711970

243.
ŠPORČIČ, Anamarija
        Postspolni svet v anglo-ameriški znanstveni fantastiki : doktorska disertacija / Anamarija Šporčič. - Ljubljana : [A. Šporčič], 2016. - III, 213 f. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: f. 199-212. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-311.9:305(043.2) 821.111(73).09-311.9:305(043.3) 305:[821.111:821.111(73)]
FRASCATI: 6-200
GER Diss ŠPORČIČ A. Postspolni
COBISS.SI-ID 62304098

244.
ZAKRAJŠEK, Jana, 1981-
        National identity in the novels of Michael Ondaatje : Running in the family, In the skin of a lion and Anil's ghost = Narodna identiteta v romanih Michela Ondaatjeja : Running in the family, In the skin of a lion and Anil's ghost : diplomsko delo / Jana Zakrajšek. - Ljubljana : [N. Zakrajšek], 2016. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 69-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09Ondaatje M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ZAKRAJŠEK J. National
COBISS.SI-ID 62369378

245.
ZALAZNIK, Nika
        Ameriški sen v dramah Tennesseeja Williamsa in Arthurja Millerja : magistrsko delo / Nika Zalaznik. - Ljubljana : [N. Zalaznik], 2016. - VII, 102 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 100-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski program Ameriške študije

821.111(73).09-2Williams T.(043.2) 821.111(73).09-2Miller A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag ZALAZNIK N. Ameriški
COBISS.SI-ID 62058338

246.
ZATLER, Katja
        Zgodovinski roman E. L. Doctorowa : magistrsko delo / Katja Zatler. - Ljubljana : [K. Zatler], 2016. - 122 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 113-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski program Ameriške študije

821.111(73).09-311.6Doctorow E. L.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag ZATLER K. Zgodovinski
COBISS.SI-ID 62056802

247.
ŽIBERT, Lucija, 1981-
        William Shakespeare's histories Richard III and Henry V compared to Alexander Sergeyevich Pushkin's Boris Godunov and the "little tragedies" : a new historicist analysis = Zgodovinski kroniki Rihard III in Henrik V Willama [!] Shakespeara v primerjavi z Borisom Godunovom in "malimi tragedijami" Aleksandra Sergejeviča Puškina : analiza v luči novega historizma : diplomsko delo / Lucija Žibert. - Ljubljana : [L. Žibert], 2016. - 55 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 52-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-2Shakespeare W.(043.2) 821.161.1.09-2Puškin A.S.
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŽIBERT L. William
COBISS.SI-ID 62388578


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


248.
ARTMANN, Hans C.
        How much, Schatzi? / H. C. Artmann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1973. - 170 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 136)

ISBN 3-518-36636-X

821.112.2(436)-32
GER 830 ARTMANN H. C. How much
COBISS.SI-ID 26495233

249.
BÜCHNER, Georg
        Lenz ; Der Hessische Landbote / Georg Büchner ; mit einem Nachwort von Martin Greiner. - Stuttgart : P. Reclam jun., 1998, cop. 1957. - 62 str. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; Nr. 7955)

ISBN 3-15-007955-1

821.112.2-3 821.112.2.09Büchner G.
GER 830 BÜCHNER G. Lenz
COBISS.SI-ID 61753698

250.
BÜCHNER, Georg
        Woyzeck : ein Fragment ; Leonce und Lena : Lustspiel / Georg Büchner ; herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Otto C. A. zur Nedden. - Stuttgart : P. Reclam, 1997, cop. 1952. - 64 str. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; Nr. 7733)

ISBN 3-15-007733-8

821.112.2-2
GER 830 BÜCHNER G. Woyzeck
COBISS.SI-ID 61752930

251.
DEAN, Martin R., 1955-
        Verbeugung vor Spiegeln : über das Eigene und das Fremde / Martin R. Dean. - 2. Aufl. - Salzburg ; Wien : Jung und Jung, cop. 2015. - 101 str. ; 20 cm

ISBN 978-3-99027-069-1

821.112.2(494)-3
GER 830 DEAN M. R. Verbeugung
COBISS.SI-ID 61641570

252.
DROSTE-Hülshoff, Annette von
        Die Judenbuche : ein Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen / Annette von Droste-Hülshoff ; Anmerkungen von Walter Huge. - Um Anmerkungen ergänzte Ausg. - Stuttgart : P. Reclam jun., 1997, cop. 1992. - 71 str. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; Nr. 1858)

ISBN 3-15-001858-7

821.112.2-32
GER 830 DROSTE-HÜLSHOFF A. Judenbuche
COBISS.SI-ID 61752162

253.
DÜRIG, Regina
        2 1/2 Gespenster : Roman / Regina Dürig. - Weinheim ; Basel : Beltz & Gelberg, cop. 2015. - 136 str. ; 21 cm

Peter Härtling Preis 2015

ISBN 978-3-407-81197-4

821.112.2(494)-93-31
GER 830M DÜRIG R. Zweienhalb
COBISS.SI-ID 61638754

254.
FEHR, Michael, 1982-
        Simeliberg / Michael Fehr. - 3. Aufl. - Luzern : Der gesunde Menschenversand, 2015. - 134 str. ; 20 cm

Glossar: str. [137-139]

ISBN 978-3-03853-003-9

821.112.2(494)-312.4
GER 830 FEHR M. Simeliberg
COBISS.SI-ID 61636450

255.
FONTANE, Theodor, 1819-1898
        Effi Briest : Roman / Theodor Fontane. - Köln : Könemann, cop. 1994. - 318 str. ; 18 cm

ISBN 3-89508-035-7

821.112.2-311.2
GER 830 FONTANE T. Effi Briest
COBISS.SI-ID 61959010

256.
        FRISCHE freche Frauen : starke Geschichten. - Originalausg. - München ; Zürich : Piper, 1998. - 124 str. ; 16 cm. - (Serie Piper ; 2706)

Vsebina: Die Entscheidung / Gaby Hauptmann. Und gib den Jungs auch was / Yvonne Kroonenberg. Ach ja, dachte ich / Franziska Stalmann. Es geschah bei Edeka / Hilke Rosenboom. Wirklich wahr / Peter Van Straaten. Jetzt oder nie / Margherita Giacorino. Ein anderer Geruch / Marele Day.

ISBN 3-492-22706-6

821.112.2-32(082.2) 811.111(94)-32=112.2 811.112.5-32=112.2
GER 830-3A FRISCHE FRECHE
COBISS.SI-ID 61777250

257.
GABATHULER, Alice
        Lost souls Ltd. Blue blue eyes : (Katas Buch) : Thriller / Alice Gabathuler. - Stuttgart : Thienemann, cop. 2014. - 286 str. ; 22 cm

"Band 1 der Serie" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-3-522-20204-6

821.112.2(494)-312.4
GER 830 GABATHULER A. Lost souls Ltd
COBISS.SI-ID 61682530

258.
GEISER, Katharina
        Vierfleck oder Das Glück : Roman / Katharina Geiser. - Salzburg ; Wien : Jung und Jung, cop. 2015. - 262 str. ; 20 cm

ISBN 978-3-99027-065-3

821.112.2(494)-31
GER 830 GEISER K. Vierfleck
COBISS.SI-ID 21808392

259.
GIOULAMI, Dagny
        Alle Geschichten, die ich kenne : Roman / Dagny Gioulami. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Weissbooks, 2015. - 148 str. : avtorj. sl. ; 20 cm

ISBN 978-3-86337-073-2

821.112.2(494)-31
GER 830 GIOULAMI D. Alle Geschichten
COBISS.SI-ID 21808648

260.
GRIGORCEA, Dana
        Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit : Roman / Dana Grigorcea. - 2. Aufl. - Zürich : Dörlemann, 2015. - 262 str. ; 20 cm

ISBN 978-3-03820-021-5

821.112.2(494)-31
GER 830 GRIGORCEA D. Primäres
COBISS.SI-ID 61636962

261.
HAUPTMANN, Gerhart
        Bahnwärter Thiel : novellistische Studie / Gerhart Hauptmann ; Nachwort von Fritz Martini. - Stuttgart : P. Reclam, 1997, cop. 1970. - 48 str. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; Nr. 6617)

ISBN 3-15-006617-4

821.112.2-32
GER 830 HAUPTMANN G. Bahnwärter
COBISS.SI-ID 61756770

262.
KAITER, Olga
        Literarische Beiträge im Laufe der Jahrhunderte / Olga Kaiter. - Constanta : Ovidius University Press, 2015. - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina: Bd. 1: 1170-1850. - Durchgesehene und verbesserte Aufl. - 221 str. - Bibliografija: str. 219-221 ; Bd. 2: 1830-1980. - 224 str. - Bibliografija: str. 220-224

ISBN 978-973-614-874-3 (kpl.)
ISBN 978-973-614-882-8 (zv. 1)
ISBN 978-973-614-875-0 (zv. 2)

821.112.2(082.2)(075.8)"1170/1980" 821.112.2(091)
GER 830(091) KAITER O. Literarische/1170-1850 GER 830(091) KAITER O. Literarische/1830-1980

COBISS.SI-ID 62419554

263.
KELLER, Gottfried, 1819-1890
        Kleider machen Leute : Novelle / Gottfried Keller ; Anmerkungen von Rolf Selbmann. - Um Anmerkungen ergänzte Ausg. - Stuttgart : P. Reclam jun., 1997, cop. 1992. - 72 str. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; Nr. 7470)

ISBN 3-15-007470-3

821.112.2(494)-32
GER 830 KELLER G. Kleider
COBISS.SI-ID 61757538

264.
MITTERER, Felix, 1948-
        Die Piefke-Saga : Komödie einer vergeblichen Zuneigung : Drehbuch / Felix Mitterer. - Ungekürzte Taschenbuchausg. - Innsbruck ; Wien : Haymon, 2009, cop. 1991. - 311 str. ; 20 cm. - (Haymon Taschenbuch ; 13)

ISBN 978-3-85218-813-3

821.112.2(436):791.632
GER 830 MITTERER F. Piefke-Saga
COBISS.SI-ID 62243426

265.
RICHLE, Urs
        Fado Fantastico : Roman / Urs Richle. - Norderstedt : BoD - Books on Demand, cop. 2016. - 189 str. ; 19 cm

Tisk po naročilu. - Prvič izšlo 2001

ISBN 978-3-7392-2221-9

821.112.2(494)-31
GER 830 RICHLE U. Fado Fantastico
COBISS.SI-ID 62115426

266.
SCHUTTING, Julian, 1937-
        Aufhellungen / Julian Schutting. - Salzburg ; Wien : Residenz, cop. 1990. - 89 str. ; 21 cm

ISBN 3-7017-0625-5

821.112.2(436)-1
GER 830 SCHUTTING J. Aufhellungen
COBISS.SI-ID 27777537

267.
SCHWEIKERT, Ruth, 1965-
        Wie wir älter werden : Roman / Ruth Schweikert. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2015. - 270 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-10-002263-9

821.112.2(494)-31
GER 830 SCHWEIKERT R. Wie wir
COBISS.SI-ID 61639266

268.
SCHWITTER, Monique
        Eins im Andern : Roman / Monique Schwitter. - 6. Aufl. - Graz ; Wien : Droschl, cop. 2015. - 232 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-85420-969-0

821.112.2(494)-311.2
GER 830 SCHWITTER M. Eins
COBISS.SI-ID 61630306

269.
        SPRACHE, Kognition, Kultur : Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung / herausgegeben von Heidrun Kämper und Ludwig M. Eichinger. - Berlin ; New York : W. de Gruyter, cop. 2008. - XI, 371 str. ; 24 cm. - (Jahrbuch / Institut für deutsche Sprache ; 2007)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-11-020227-4

811.112.2:81'23(082) 811.112.2:008(082)
GER 803.0 SPRACHE Kämper H.(ur.)
COBISS.SI-ID 62184546

270.
STIFTER, Adalbert, 1805-1868
        Der Hagestolz : [Erzählungen] / Adalbert Stifter ; mit einer Einleitung von Karl-Heinz Ebnet. - Vollständige und ungekürzte Ausg. - Kehl : Swan Buch-Vertrieb, cop. 1994. - 472 str. ; 18 cm. - (Die deutschen Klassiker ; Bd. Nr. 24)

Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. [477]. - Vsebina: Der Hagestolz ; Abdias ; Brigitta ; Kalkstein ; Bergkristall

ISBN 3-89507-024-6

821.112.2(436)-32(082.2) 821.112.2(436).09Stifter A.
GER 830 STIFTER A. Hagestolz
COBISS.SI-ID 61958242

271.
ULRICH, Ulrike
        Draußen um diese Zeit : Erzählungen / Ulrike Ulrich. - 1. Aufl. - Wien : Luftschacht, 2015. - 194 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-902844-61-3

821.112.2(494)-32
GER 830 ULRICH U. Draußen
COBISS.SI-ID 61635938

272.
UNRUH, Friedrich Franz von
        Bruderdorf : Erzählung / von Friedrich Franz von Unruh. - Essen : Essener Verlagsanstalt, 1942. - 71 str. ; 19 cm

821.112.2-32
GER 830 UNRUH F. F. v. Bruderdorf
COBISS.SI-ID 62358370

273.
WEDEKIND, Frank
        Frühlings Erwachen : eine Kindertragödie / Frank Wedekind ; Anmerkungen von Hans Wagener ; Nachwort von Georg Hensel. - Um Anmerkungen ergänzte Ausg. - Stuttgart : P. Reclam jun., 1997, cop. 1995. - 96 str. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; 7951)

ISBN 3-15-007951-9

821.112.2-21
GER 830 WEDEKIND F. Frühlings
COBISS.SI-ID 61755746

274.
WERFEL, Franz, 1890-1945
        Eine blaßblaue Frauenschrift / Franz Werfel ; [herausgegeben von Klaus-Maria Guth]. - Vollständige Neuausg. - Berlin : Contumax, 2016. - 84 str. ; 22 cm. - (Hofenberg)

Tisk po naročilu. - Prvič izšlo 1941

ISBN 978-3-8430-5065-4

821.112.2(436)-32
GER 830 WERFEL F. Blaßblaue
COBISS.SI-ID 62375266


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


275.
ABARCA Kokol, Tanja
        Todesmotiv bei Arthur Schnitzler = Motiv smrti pri Arthurju Schnitzlerju : diplomsko delo / Tanja Abarca Kokol. - Maribor : [T. Abarca Kokol], 2016. - 55 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: f. 54-55. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09 Schnitzler A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ABARCA KOKOL T. Todesmotiv
COBISS.SI-ID 61624418

276.
ALAUF, Jelena
        Die Erfahrung der Stadt im Fortunatus und in Georg Wickrams Werk Von guten und bösen Nachbarn = Doživljanje mesta v Fortunatusu in delu Von guten und bösen Nachbarn Georga Wickrama / Jelena Alauf. - Ljubljana : [J. Alauf], 2016. - 44 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 40-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2'02:711.4(043.2) 821.112.2.09Wickram J.
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ALAUF J. Erfahrung
COBISS.SI-ID 62211170

277.
BADOVINAC, Mario
        Darstellung der Wahrheit und Unwahrheit in Kleists Dramen Amphytrion und Der zerbrochne Krug = Uprizoritev resnice in neresnice v Kleistovih dramah Amfitrion in Razbiti vrč : Diplomarbeit / Mario Badovinac. - Ljubljana : [M. Badovinac], 2016. - 46 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09 Kleist H.v.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BADOVINAC M. Darstellung
COBISS.SI-ID 61660258

278.
BUNDERLA, Marko
        Žanrski elementi v romanu Georga Kleina Libidissi = Genreelemente in Georg Kleins Roman Libidissi : diplomsko delo / Marko Bunderla. - Ljubljana : [M. Bunderla], 2016. - 67 f. ; 30 cm

Besedilo v slov. in daljši povzetek (f. 56-63) v nem. - Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tone Smolej, Špela Virant. - Bibliografija: f. 64-66. - Izvleček ; Abstract: Elements of genre in the novel Libidissi by Georg Klein ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-312.4Klein G. 82.0-312.4
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BUNDERLA M. Žanrski PRK Dipl 888/SK BUNDERLA M. Žanrski
COBISS.SI-ID 61808994

279.
CIZEL, Špela
        Die Darstellung Russlands und der Sowjetunion bei Joseph Roth = Podoba Rusije in Sovjetske zveze pri Josephu Rothu : magistrsko delo / Špela Cizel. - Ljubljana : [Š. Cizel], 2016. - 43 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 41-42. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Roth J.:308(470+571)(043.2) 070.41Roth J.:308(470+571)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB CIZEL Š. Darstellung
COBISS.SI-ID 61927778

280.
CÖR, Gregor
        Frank Wedekinds Frühlings Erwachen als erwachende Sexualität = Pomladno prebujenje Franka Wedekinda kot prebujenje seksualnosti : diplomsko delo / Gregor Cör. - Ljubljana : [G. Cör], 2016. - 17 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Petra Kramberger. - Bibliografija: str. 16. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko

821.112.2.09-21Wedekind F.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB CÖR G. Frank Wedekinds
COBISS.SI-ID 62099810

281.
DOPLIHAR, Vanesa
        Genderdarstellung in Irmgard Keuns Roman Nach Mitternacht = Prikaz spola v romanu Irmgard Keun Nach Mitternacht : diplomsko delo / Vanesa Doplihar. - Ljubljana : [V. Doplihar], 2016. - 36 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 36. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Keun I.:305(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB DOPLIHAR V. Genderdarstellung
COBISS.SI-ID 62297442

282.
        FALLGESCHICHTE(N) als Narrativ zwischen Literatur und Wissen / Thomas Wegmann, Martina King (Hg.). - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck university press, cop. 2016. - 321 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 84)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-901064-47-0

821.112.2.09:159.9(082) 821.112.2.09:343.9(082)
GER 830.09-3/-9 FALLGESCHICHTEN Wegmann T.(ur.)

COBISS.SI-ID 61696098

283.
FICKO, Tina
        Die Rezeption von Klaus Manns Roman Mephisto = Recepcija romana Klausa Manna Mephisto : diplomsko delo / Tina Ficko. - Ljubljana : [T. Ficko], 2016. - 55 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 52-54. - Abstract ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Mann K.:82.09(497.1+497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN FICKO T. Rezeption
COBISS.SI-ID 61903202

284.
HANŽELIČ, Antonina
        Die Bedeutung von Humor in den drei Phasen der türkischen Migrationsliteratur = Pomen humorja v treh fazah turške priseljenske književnosti : diplomsko delo / Antonina Hanželič. - Ljubljana : [A. Hanželič], 2016. - 77 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 72-76. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(=512.161).09"19/2"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN HANŽELIČ A. Bedeutung
COBISS.SI-ID 61978722

285.
HENDA, Ferisa
        Sigismund von Herberstein und sein Russlandbuch = Žiga Herberstein in njegova knjiga o Rusiji : diplomsko delo / Ferisa Henda. - Ljubljana : [F. Henda], 2016. - 35 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 32-33. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(497.4).09-992:910.4(470)"15" 929Herberstein S. v.(043.2) 910.4(470):82-992Herberstein S. v.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN HENDA F. Sigismund
COBISS.SI-ID 62075234

286.
HREN, Klemen, 1985-
        Vergleich des Romans Die Klavierspielerin mit dessen Verfilmung = Primerjava romana in filma Učiteljica klavirja : diplomsko delo / Klemen Hren. - Ljubljana : [K. Hren], 2016. - 65 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 63-64. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Jelinek E.:791.31(043.2) 791.31:821.112.2(436).09Jelinek E.(043.2) 159.964.2:82.09
FRASCATI: 6-200
GER DiplN HREN K. Vergleich
COBISS.SI-ID 61632098

287.
HUMAR, Valentina, 1982-
        Haeckels Reise nach Indien = Haecklovo potovanje v Indijo : diplomsko delo / Valentina Humar. - Ljubljana : [V. Humar], 2016. - 62 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 57-61. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-992Haeckl E.(043.2) 910.4(540):929Haeckl E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN HUMAR V. Haeckls
COBISS.SI-ID 61887586

288.
JEREB, Simona, 1972-
        Ingeborg-Bachmann-Preis : Entwicklung und Medienrezeption in Österreich nach 2000 = Nagrada Ingeborg Bachmann : razvoj in odzivi medijev v Avstriji po letu 2000 : diplomsko delo / Simona Jereb. - Ljubljana : [S. Jereb], 2015. - 115 str. : tabele, preglednice ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 68-102. - Izvleček in povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09:06.05Bachmann(043.2) 316.77:06.05Bachmann(436)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JEREB S. Ingeborg-Bachmann
COBISS.SI-ID 62248802

289.
JONAK, Mišo
        Schuld und Sühne in Heinrich Bölls Roman Billard um halbzehn = Krivda in pokora v romanu Biljard ob pol desetih Heinricha Bölla : diplomsko delo / Mišo Jonak. - Ljubljana : [M. Jonak], 2016. - 22 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 21. - Abstrakt ; Abstract ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Böll H.:17.024.1(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB JONAK M. Schuld
COBISS.SI-ID 61709666

290.
KELEMEN, Maja
        Podoba Prage v romanih Gustava Meyrinka = Das Pragbild in den Romanen Gustav Meyrinks = Podoba Prahy v romanéch Gustava Meyrinka : skupno diplomsko delo / Maja Kelemen. - Ljubljana : [M. Kelemen], 2016. - 66 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Besedilo v slov. - Mentorja Špela Virant in Erik Gilk, somentor Andrej Rozman. - Bibliografija: f. 63-64. - Povzetki v slov., angl., nem. in češ. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za slavistiko

821.112.2(436).09Meyrink G.
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KELEMEN M. Podoba Prage SLA D-ČPS 124 KELEMEN M. Podoba
COBISS.SI-ID 61785954

291.
KOZAMERNIK Jukić, Adriana
        Heinrich von Kleist, Amphytrion : das Sein-Schein-Verhältnis = Heinrich von Kleist, Amphytrion : razmerje med stvarnostjo in videzom : diplomsko delo / Adriana Kozamernik Jukić. - Ljubljana : [A. Kozamernik Jukić], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Petra Kramberger. - Bibliografija: str. 55-56. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Kleist H.v.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KOZAMERNIK JUKIĆ A. Heinrich
COBISS.SI-ID 61933410

292.
KROFIČ, Jasmina
        Hybride Identität, Stil und deren Potenzial im Roman Schwager in Bordeaux der Autorin Yoko Tawada = Hibridna identiteta, stil in njun potencial v romanu Schwager in Bordeaux avtorice Yoko Tawada : diplomsko delo / Jasmina Kroflič. - Ljubljana : [J. Kroflič], 2016. - 44 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 40-43. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Tawada Y.:316.7(043.2) 821.521.09Tawada Y.:316.7(043.2) 316.7:82.0(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KROFIČ J. Hybride
COBISS.SI-ID 62298722

293.
MEGLIČ, Barbara, 1979-
        Die Blechtrommel aus der Perspektive der Trichotomie "Körper-Seele-Geist" = Pločevinasti boben v perspektivi trihotomije "telo-duša-duh" : diplomsko delo / Barbara Meglič. - Ljubljana : [B. Meglič], 2016. - 49 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 46-48. - Izvlečka in povzetka v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Grass G.:141.319.8(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MEGLIČ B. Blechtrommel
COBISS.SI-ID 62051682

294.
MEURER, Reinhard
        Max Frisch: Andorra : Interpretation / von Reinhard Meurer. - 1. Aufl., unveränderter Nachdruck. - München : Oldenbourg, 2009, cop. 1990. - 132 str. ; 20 cm. - (Oldenbourg Interpretationen ; Bd. 35)

Bibliografija: str. 129-130

ISBN 978-3-486-88634-4
ISBN 978-3-637-88634-6 (po 1. 1. 2009)

830(494)Frisch M.7Andorra.06 821.112.2(494).09Frisch M.
GER 830.09 Frisch M. Andorra/MEURER R.
COBISS.SI-ID 62262370

295.
NEŽIČ, Urška
        Joseph Roth, Die Flucht ohne Ende : über das Buch und die Verfilmung = Beg brez konca avtorja Josepha Rotha : o knjižni in filmski izvedbi : diplomsko delo / Urška Nežič. - Ljubljana : [U. Nežič], 2016. - 70 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 66-69. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Roth J.:791.31(043.2) 791.31:821.112.2(436).09Roth J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN NEŽIČ U. Joseph Roth
COBISS.SI-ID 62295394

296.
NUREDINI, Mersije
        Ich weiss nur, dass mein Vater grosse Hände hat, Das Lachen der Schafe, Meine italienische Reise : Trilogie : Reflexionen über die albanische kultur und Migration im Werk von Francesco Micieli = Refleksije o albanski kulturi in migraciji v delu Francesca Micielia : diplomsko delo / Mersije Nuredini. - Ljubljana : [M. Nuredini], 2016. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje blonjskega programa. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: f. 51-52. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(494).09Micieli F.:316.7(=18)(043.2) 316.7Hofstede G.:82.0(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB NUREDINI M. Ich weiss nur
COBISS.SI-ID 62301794

297.
PANGOS, Maja
        Narrative der Flucht bei Emine Sevgi Özdamar und Herta Müller = Pripoved bega pri Emine Sevgi Özdamar in Herti Müller : diplomsko delo / Maja Pangos. - Ljubljana : [M. Pangos], 2016. - 46 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 44-45. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09:316.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PANGOS M. Narrative
COBISS.SI-ID 62296418

298.
PAVLIČ, Sara, 1993-
        Die Künstlerthematik in ausgewählten Novellen des 19. Jahrhunderts : Der arme Spielmann und Fräulein von Scuderi = Motiv umetnika v izbranih novelah 19. stoletja : Der arme Spielmann in Fräulein von Scuderi : diplomsko delo / Sara Pavlič. - Ljubljana : [S. Pavlič], 2016. - 36 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 33-35. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-32"18"(043.2) 821.112.2.09Hoffmann E. T. A.(043.2) 821.112.2(436).09Grillparzer F.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB PAVLIČ S. Künstlerthematik
COBISS.SI-ID 62084706

299.
PLEŠNIK, Katja
        Die Geschlechterbeziehungen in Wolframs von Eschenbach Parzival und in Christoph Heins Die Ritter der Tafelrunde = Odnosi med spoloma v Parzivalu Wolframa von Eschenbacha in v drami Die Ritter der Tafelrunde Christopha Heina : diplomsko delo / Katja Plešnik. - Ljubljana : [K. Plešnik], 2016. - 47 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 42-46. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2'04.09Wolfram v. Eschenbach:305(043.2) 821.112.2.09Heim C.:305(043.2) 305:821.112.2.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PLEŠNIK K. Geschlechterbez.
COBISS.SI-ID 62033762

300.
PONIKVAR, Carmen Bianca
        Leben zwischen zwei Kulturen : Heimarverlust und Zugehörigkeit in Yadé Karas Selam Berlin und Melinda Nadj Abonjis Tauben fliegen auf = Živeti med dvema kulturama : izguba domovine in pripadnost v Selam Berlin avtorice Yadé Kara in Tauben fliegen auf avtorice Melinde Nadj Abonji = Living between two cultures : loss of homeland and belonging in Yadé Kara's Selam Berlin and Melinda Nadj Abonji's Tauben fliegen auf : magistrsko delo / Carmen Bianca Ponikvar. - Ljubljana : [C. B. Ponikvar], 2016. - 61 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 59-60. - Izvleček v nem., slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09"19/2":314.151.3-054.72(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB PONIKVAR C. B. Leben zwischen
COBISS.SI-ID 61657698

301.
PROSENIK, Primož
        Der Mythos von König Artus und seine Rezeption in Christoph Heins Die Ritter der Tafelrunde = Mit o kralju Arturju in njegova recepcija v delu Die Ritter der Tafelrunde Christopha Heina : diplomsko delo / Primož Prosenik. - Ljubljana : [P. Prosenik], 2016. - 19 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 18. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Hein C.:398.22Artur(043.2) 398.22Artur:821.112.2.09Heim C.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB PROSENIK P. Mythos
COBISS.SI-ID 62208098

302.
PUCHALOVÁ, Ingrid
        "--- aber ich bin ein Weib, was ist es mehr, und seid froh, daß ihr es nicht zu sein braucht" : über die deutschschreibenden Autorinnen aus dem Gebiet der heutigen Slowakei / Ingrid Puchalová, Michaela Kováčová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, 2014. - 161 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikanae. Monographia ; 65/2014)

Bibliografija: str. 143-155. - Resumé

ISBN 978-80-8152-184-3

821.112.2.09-055.2(437.6)
GER 830.09 PUCHALOVÁ I. Aber
COBISS.SI-ID 62212962

303.
RITTER, Michael, 1967-
        "Man sieht der Sternen König glantzen" : der Kaiserhof im barocken Wien als Zentrum deutsch-italienischer Literaturbestrebungen (1653-1718) am besonderen Beispiel der Libretto-Dichtung / Michael Ritter. - Wien : Edition Praesens, 1999. - 237 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 223-232. - Kazalo

ISBN 3-7069-0028-9

821.112.2(436).09-293"1653/1718" 821.131.1.09-293"1653/1718"
GER 830(436).09 RITTER M. Man sieht
COBISS.SI-ID 61742690

304.
SILLER, Barbara
        Identitäten, Imaginationen, Erzählungen : Literaturraum Südtirol seit 1965 / Barbara Siller. - 1. Aufl. - Insbruck : Insbruck university press, 2015. - 268 str. ; 24 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 82)

Bibliografija: str. 257-268. - Kazalo

ISBN 978-3-901064-45-6

821.112.2(436.6).09-3"1965/2015" 821.132.2.09-3"1965/2015"
GER 830(436).09 SILLER B. Identitäten
COBISS.SI-ID 61700194

305.
        SPRICHWÖRTER und Redensarten im Biedermeier : Prosatexte von Moritz Gottlieb Spahir (1795-1858) / herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Mieder. - Wien : Edition Praesens, 1998. - 298 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

Bibliografija: str. 283-288. - Kazalo

ISBN 3-901126-65-1

821.112.2(436).09Saphir M. G.:811.112.2'373.7
GER 830.09 Saphir M. G. Mieder W.(ur.)
COBISS.SI-ID 61715554

306.
ŠAVLI, Slavica
        Frauenfiguren in Thomas Bernhards Kunstlerdramen = Ženski liki v umetniških dramah Thomasa Bernharda : diplomsko delo / Slavica Šavli. - Ljubljana : [S. Šavli], 2016. - 83 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 64-66. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Bernhard T.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŠAVLI S. Frauenfiguren
COBISS.SI-ID 62025570

307.
VOJVODIĆ, Biljana
        Monika Marons Roman Flugasche = Roman Monike Maron Flugasche : diplomsko delo / Biljana Vojvodić. - Ljubljana : [B. Vojvodić], 2016. - 58 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 51-56. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Maron M.
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VOJVODIĆ B. Monika
COBISS.SI-ID 61971298

308.
ZOR, Maja, 28.12.1981-
        Die Begegnung mit einer fremden Kultur in Hans Stadens Reisebericht Wahrhaftige Historia = Soočanje s tujo kulturo v potopisu Hansa Stadena Wahrhaftige Historia : diplomsko delo / Maja Zor. - Ljubljana : [M. Zor], 2016. - 51 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 45-50. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-992Staden H.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZOR M. Begegnung
COBISS.SI-ID 61886562


821.13 ROMANSKE KNJIŽEVNOSTI


309.
BRUDAR, Anamarija
        Primerjava glasbene in filmske adaptacije Hugojevega romana Nesrečniki (Les misérables) : diplomska seminarska naloga / Anamarija Brudar. - Ljubljana : [A. Brudar], 2016. - 42 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v slov., v prilogi besedila pesmi iz muzikala v franc. in angl. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 26-27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.133.1.09Hugo V.:791.31(043.2) 81'255.4:821.133.1=111(043.2) 791.31:821.133.1Hugo V.(043.2) 782.8:821.133.1Hugo V.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BRUDAR A. Primerjava
COBISS.SI-ID 62333282


908 DOMOZNANSTVO. TURISTIČNI VODNIKI


310.
KLIER, Walter
        Es ist ein gutes Land : Österreich in den neunziger Jahren : in memoriam Karl Hirschbold / Walter Klier. - Wien : Deuticke, cop. 1995. - 128 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 127

ISBN 3-216-30151-6

908(436)"199"
GER 908(436) KLIER W. Es ist
COBISS.SI-ID 59939328


929 BIOGRAFIJE


311.
KLEMENČIČ, Matjaž, 1955-
        Jim Pugel and other Slovenian pioneers of Pueblo, Colorado / Matjaž Klemenčič, Karl Pugelj. - 2nd ed. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 2013 (Ljubljana : Littera picta). - 141 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ethnicity ; no. 6)

400 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 120-124. - Povzetek v slov. - Kazali

ISBN 978-961-6159-43-2

929Pugel J. 314.151.3-054.72(738.835.4=163.6)(091) 94(738.835.4)"1880/19"
GER 929 Pugel J. KLEMENČIČ M.
COBISS.SI-ID 267858688


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


312.
ANTIČ, Anja, 1982-
        Ljubljanski kongres in Laibacher Zeitung = Der Kongress von Ljubljana und die Laibacher Zeitung : diplomsko delo / Anja Antić. - Ljubljana : [A. Antić], 2016. - 69 str., [1] f. pril. zvd. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorici Petra Kramberger, Marija Mojca Peternel. - Bibliografija: str. 67-68 in z opombami na dnu str. - Zusammenfassung: str. 54-65 ; Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za zgodovino

070=112.2(497.4 Ljubljana)"1821"(043.2) 94(497.4)"1821":070=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-100
GER DiplN ANTIĆ A. Ljubljanski ZGO DIP ANTIĆ Anja
COBISS.SI-ID 61622626


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO