COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA
0 ZNANOST. ZNANJE. PISMENSTVO. DOKUMENTACIJA. METODE IN TEHNIKE ZNAN. DELA


1.
HLADNIK, Miran
        Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja : vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti / Miran Hladnik. - 4., dopolnjena izd. - Ljubljana : [M. Hladnik], 1994. - 218 str. : graf. prikazi ; 20 cm

Bibliografija ob poglavjih

ISBN 961-90085-0-2

001.8:378.68
GER 0 HLADNIK M. Praktični SLA L.H I 1626 HLADNIK M. Praktični spisovnik 1, 2 UMZG C/Hla/1
COBISS.SI-ID 38391808

2.
ROT Gabrovec, Veronika
        Na poti / Veronika Rot Gabrovec.

V: Branje združuje / [avtorji Tina Arnež ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. - ISBN 978-961-03-0318-3. - Str. 9-10.

028.3-053.9(497.4)
COBISS.SI-ID 1848450


1(091) ZGODOVINA FILOZOFIJE


3.
HÖRISCH, Jochen
        Theorie-Apotheke : eine Handreichung zu den humanwissenschaftlichen Theorien der letzten fünfzig Jahren, einschließlich ihrer Risiken und Nebenwirkungen / Jochen Hörisch. - 1. Aufl. - [Berlin] : Suhrkamp, 2010, cop. 2005. - 386 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 4152)

Kazalo. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-518-46152-5

1"19/20"
GER 1(091) HÖRISCH J. Theorie-Apotheke
COBISS.SI-ID 58524002


31 SOCIOLOGIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. MEDIJI


4.
PETROVČIČ, Maja, 1986-
        Primerjava družbe in kulture Vzhodne Nemčije in Slovenije v okviru SFRJ na podlagi literarnih besedil : diplomska seminarska naloga / Maja Petrovčič. - Ljubljana : [M. Petrovčič], 2015. - 36 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 33-35. - zvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

316.7(497.12:430.2)(043.2) 821.163.6.09"194/198":821.112.2(430.2).09(043. 2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplBP PETROVČIČ M. Primerjava
COBISS.SI-ID 58502242

5.
        VALENTINO'S ghost [Videoposnetek] : images of Arabs/Muslims in the American mainstream media / written and directed by Michael Singh ; original score by Lisa Coleman ; edited by Brad Fuller, Michael Singh, Catherine Jordan ; camera Van Carlson ... [et al.]. - 2nd ed. with special features. - Los Angeles : Michael Singh Productions, cop. 2012. - 1 video DVD (191 min) : č-b in barve, zvok ; 12 cm

Produkcija: Bullfrog Films, Oley PA. - V dodatku med drugim še intervjuji z Robertom Fiskom, Niallom Fergusonom, Johnom Mearsheimerjem, Melani McAlister, Stephenom Rohdejem in mnogimi drugimi. - Podnapisi v angl.

ISBN 1-59458-898-8

316:366.636(5-15) 366.636:316(5-15) 28(5-15):316 316:28(5-15)
GER DVD 31 VALENTINO'S GHOST Singh M. (rež.)

COBISS.SI-ID 58782562


316.7 SOCIOLOGIJA KULTURE. SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJ


6.
BARTHES, Roland
        Mythologies / Roland Barthes ; [translated from the French by Richard Howard, Annette Lavers]. - 1st American paperback ed. - New York : Hill and Wang, 2013. - XII, 274 str., [8] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Mythologies

ISBN 978-0-8090-7194-4

316.7"19" 2-264"19"
GER 31 BARTHES R. Mythologies (2013)
COBISS.SI-ID 58735714


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


7.
KAPITLER, Hana
        Padec berlinskega zidu in vpliv na demokratične procese v Sloveniji : diplomska seminarska naloga / Hana Kapitler. - Ljubljana : [H. Kapitler], 2015. - 53 f., 31 f. pril. ; 30 cm

Besedilo v slov., članki v prilogi v nem. ali slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 26-27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

323(430.2)"1989":321.7(497.1)(043.2)
FRASCATI: 5-409
GER DiplBP KAPITLER H. Padec berlinskega
COBISS.SI-ID 58383202


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


8.
        CHILDREN and English as a foreign language / edited by Jelena Mihaljević Djigunović. - Zagreb : FF press, 2015. - 212 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-953-175-560-3

811.111'243:37.091.3-053.5
GER 802.0:37 CHILDREN AND Mihaljević D. J. (ur.)

COBISS.SI-ID 3967227

9.
FRELIH, Tina, 1989-
        Using songs to teach grammar in an EFL classroom : magistrsko delo / Tina Frelih. - Ljubljana : [T. Frelih], 2015. - 49 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 48-49. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

37.091.3:811.111'243'36:79(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB FRELIH T. Using
COBISS.SI-ID 58476642

10.
GLOBOKAR, Mojca, germanistka
        Vermittlung von Lernstrategien in augewählten Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache = Posredovanje učnih strategij v izbranih učbenikih za nemščino kot tuji jezik : magistrsko delo / Mojca Globokar. - Ljubljana : [M. Globokar], 2015. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 79-81. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2) 811.112.2'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB GLOBOKAR M. Vermittlung
COBISS.SI-ID 58531426

11.
HAINES, Simon, 1955-
        Projects : for the EFL classroom : resource material for teachers / Simon Haines. - Walton-on-Thames, Surrey [etc.] : Nelson, 1989. - 108 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-17-555736-5

37.091.3:811.112.2'24 811.111'24:37.091.3
GER 802.0:37 HAINES S. Projects
COBISS.SI-ID 37837313

12.
PODGORŠEK, Saša
        Pouk tujih jezikov s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije : analiza stanja v slovenskih srednjih šolah = ICT-supported foreign language instruction : a state-of-the-art analysis in Slovenian secondary schools / Saša Podgoršek. - Bibliografija: str. 161. - Izvleček ; Abstract.

V: Uporabna informatika. - ISSN 1318-1882. - Letn. 23, št. 3 (jul./avg./sept. 2015), str. 151-161.

[37.091.3:81'243]:[659.23:004]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58506082

13.
PODGORŠEK, Saša
        Vloga učitelja pri pouku tujih jezikov s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije v slovenskih srednjih šolah / Saša Podgoršek, Brigita Kacjan. - Dostopno tudi na: https://issep15.fri.uni-lj.si/files/booklet-abstracts-sl.pdf.

V: Knjižica povzetkov / International Conference on Informatics in Schools "ISSEP 2015", 28. september - 1. oktober, Ljubljana, Slovenija. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2015. - Str. 34.

[81'243:37.091.3]:004 [004.738.5:81'243]:37.091.3
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58724962

14.
RETELJ, Andreja, 1980-
        Didaktika nemščine : študijsko gradivo za vaje in samostojno delo : študijsko leto 2015/2016 / Andreja Retelj. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, 2015. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 80

811.112.2:37.091.3(07)
FRASCATI: 6-200
GER 803.0:37 RETELJ A. Didaktika (2015) GER AR RETELJ A. Didaktika (2015)
COBISS.SI-ID 58707042

15.
RETELJ, Andreja, 1980-
        Razvoj leksikalne zmožnosti pri učenju nemščine v srednji šoli [Elektronski vir] : primerjava komunikacijskega pristopa in pristopa CLIL / Andreja Retelj. - El. članek. - Tabele. - Način dostopa (URL): http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/SP/2015/SP_XXVI_2015_1-2/Solsko%20polje,%20XXVI,%20vol%201-2,%202015.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 20. 10. 2015. - Bibliografija: str. 77-80. - Povzetek v slov. in angl.

V: Šolsko polje [Elektronski vir]. - ISSN 1581-6044. - Letn. 26, št. 1/2 (2015), str. 67-80, 148-149.

37.091.3:811.112.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58687586


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA


16.
BUTALA, Eva
        Spremembe pri praznovanju božiča v Sloveniji : analiza intervjujev : diplomska seminarska naloga / Eva Butala. - Ljubljana : [E. Butala], 2015. - 27 f. : tabela ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 25-26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

394.2(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-402
GER DiplBP BUTALA Eva Spremembe
COBISS.SI-ID 58514018

17.
ROŠKAR, Špela
        Izražanje patriotizma v času državnih praznikov v Sloveniji in v Združenih državah Amerike : diplomska seminarska naloga / Špela Roškar. - Ljubljana : [Š. Roškar], 2014. - II, 37 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 28-29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

394.21:(497.4:73)(043.2)
FRASCATI: 5-402
GER DiplBP ROŠKAR Š. Izražanje
COBISS.SI-ID 58552930


6 UPORABNE ZNANOSTI


18.
LEE, Jennifer 8., 1976-
        The fortune cookie chronicles : adventures in the world of Chinese food / Jennifer 8. Lee. - 1st Trade ed. - New York : Twelve, 2009. - X, 309 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 305-309

ISBN 978-0-446-69897-9

641.5(73=581):316.7 316.7(73):641.5(=581)
GER 31 LEE J. 8. Fortune cookie
COBISS.SI-ID 58406498


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


19.
KLOBUČAR, Katarina, 1993-
        Medkulturna primerjava : muzikal v Sloveniji in Združenih državah Amerike : diplomska seminarska naloga / Katarina Klobučar. - Ljubljana : [K. Klobučar], 2015. - 46 f. : ilustr. ; graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 31-34. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

792.57(497.4:73)(043.2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplBP KLOBUČAR K. Medkulturna
COBISS.SI-ID 58683746


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


20.
BAUMGARTEN, Hans
        Compendium rhetoricum : die wichtigsten Stilmittel : eine Auswahl / Hans Baumgarten. - 2. Aufl. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 2007. - 32 str. ; 24 cm

ISBN 978-3-525-71017-3

808.1(035)=124=112.2
GER 808 BAUMGARTEN H. Compendium rhetoricum

COBISS.SI-ID 58524770


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


21.
        LINGUISTISCHE Untersuchungen jugendliterarischer Texte im Rahmen einer relationalen Stilistik / Inge Pohl, Wilhelm Schellenberg (Hrsg.). - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang Edition, cop. 2015. - 323 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Sprache : System und Tätigkeit, ISSN 0938-2771 ; Bd. 65)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-631-36879-4

81'38:821.112.2-93(082)
GER 803.0:82.081 LINGUISTISCHE Pohl I. (ur.)

COBISS.SI-ID 58631778

22.
        NUOVO contatto C1 [Več medijev] : corso di lingua e civiltà italiana per stranieri / Rosella Bozzone Costa ... [et al.]. - 2a ristampa. - Torino : Loescher, 2014, cop. 2013
175 str. : ilustr. ; 29 cm
1 optični disk (CD-ROM) : zvok ; 12 cm
1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Zvd na notr. str. ov. lista. - DVD-ROM vsebuje teste v pdf formatu in videoposnetke, na CD-ROMu so slušni posnetki

ISBN 978-88-583-0310-8

811.131.1'243(075)
GER 805.0 NUOVO CONTATTO C1
COBISS.SI-ID 58755938

23.
        PREDICTING the level of text standardness in user-generated content [Elektronski vir] / Nikola Ljubešić, Fišer Darja, Tomaž Erjavec, Jaka Čibej, Dafne Marko, Senja Pollak, Iza Škrjanec. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://lml.bas.bg/ranlp2015/docs/RANLP_main.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 10. 9. 2015. - El. članek obsega 7 str. - Bibliografija: str. 378.

V: Proceedings [Elektronski vir] / International conference Recent Advances in Natural Language Processing, Hissar, Bulgaria, 7-9 September, 2015. - Hissar : [s.n.], 2015. - Str. 371-378.

81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58338402

24.
VOUK, Tina
        Comparison of male and female speech in English and Japanese = Eigo to nihongo ni okeru danseigo to joseigo no taishô = Primerjava moškega in ženskega govora v angleščini in japonščini : diplomsko delo / Tina Vouk. - Ljubljana : [T. Vouk], 2015. - 91 str. ; 30 cm

Mentorici Frančiška Trobevšek Drobnak in Chikako Shigemori Bučar. - Bibliografija: str. 86-90. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za azijske študije

811.111'276.3:811.521'276.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA VOUK T. Comparison
COBISS.SI-ID 58537314


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


25.
ARHAR Holdt, Špela
        S pomočjo uporabniških jezikovnih vprašanj in mnenj do boljšega slovarja / Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej in Ana Zwitter Vitez. - Ilustr. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Slovar sodobne slovenščine / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-777-9. - Str. 196-214.

811.163.6'374:[001.87:(038)-052]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58758754

26.
ESIH, Martin
        Trpnik v slovenski in francoski verziji Lizbonske pogodbe : diplomska seminarska naloga / Martin Esih. - Ljubljana : [M. Esih], 2015. - 39 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 27. - Izvleček ; L'Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'366.573:81'25=133.1=163.6(043.2) 81'25:81'366.573=133.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ESIH M. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 58694754

27.
GANTAR, Polona
        Homonimija in večpomenskost : od teorije do slovarja / Polona Gantar. - Ilustr. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Slovar sodobne slovenščine / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-777-9. - Str. 340-357.

811.163.6'374:004.738.5 811.163.6'373.423
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58760546

28.
GANTAR, Polona
        Leksikografski proces pri izdelavi spletnega slovarja sodobnega slovenskega jezika / Polona Gantar, Iztok Kosem in Simon Krek. - Ilustr. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Slovar sodobne slovenščine / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-777-9. - Str. 280-297.

811.163.6'374:004.738.5
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58759266

29.
HEGER, Klaus, 1927-
        Monem, Wort und Satz / Klaus Heger. - Tübingen : M. Niemeyer, 1971. - IX, 244 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft ; 8)

Bibliografija: str. 241-244

ISBN 3-484-22007-4

81-116:81'37
GER 801.54 HEGER K. Monem PRK 3659 HEGER K. Monem
COBISS.SI-ID 46425442

30.
KALIN Golob, Monika
        Stilistika in enojezični slovar : označevanje jezikovne variantnosti / Monika Kalin Golob in Polona Gantar. - Tabele. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Slovar sodobne slovenščine / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-777-9. - Str. 446-465.

811.163.6'38:81'374 811.163.6'374:81'38
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58761058

31.
KOŽAR, Melanija Eva
        Trpnik z delovalnikom v slovenskem prevodu Ustave Združenih držav Amerike : diplomska seminarska naloga / Melanija Eva Kožar. - Ljubljana : [M. Eva Kožar], 2015. - 21 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Agnes Pisanki Peterlin. - Bibliografija: f. 20. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'366.573:81'25=111=163.6(043.2) 81'25:81'366.573=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KOŽAR M. E. Trpnik
COBISS.SI-ID 58691170

32.
MERVIČ, Monika
        Kontrastivna analiza epistemično modalnih in metadiskurzivnih elementov v slovenskih in francoskih mnenjskih besedilih v spletnih medijih : magistrsko delo / Monika Mervič. - Ljubljana : [M. Mervič], 2015. - 117 str. : ilustr., grafi ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 73-78. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.133.1'37:811.163.6]:004.738.5(043.2) 004.738.5=133.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB MERVIČ M. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 58581090

33.
        MNOŽIČENJE za slovar sodobnega slovenskega jezika / Darja Fišer ... [et al.]. - Ilustr. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Slovar sodobne slovenščine / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-777-9. - Str. 566-586.

811.163.6'374
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58762082

34.
PETROVIĆ, Predrag, 1985-
        Primerjava med slovensko in francosko poslovno korespondenco na podlagi primerov iz prakse : diplomska seminarska naloga / Predrag Petrović. - Ljubljana : [P. Petrović], 2014. - 47 f. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Na CD-ROMu se nahaja koprus primerov poslovnih dopisov v slov. in franc. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 42-43. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1:811.163.6(043.2) 005.912:82-6=163.6=133.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PETROVIĆ P. Primerjava GER DiplBP PETROVIĆ P. Primerjava /CD
COBISS.SI-ID 58344802

35.
        SLOVAR sodobne slovenščine : problemi in rešitve / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - 660 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

Bibliografija: str. 590-637 in z opombami na dnu str. v vsakem prispevku. - Kazalo. - Izvlečki v angl.

ISBN 978-961-237-777-9

811.163.6'374(082) 811.163.6'322.2(082) 811.163.6'36'38:81'374(082)
FRASCATI: 6-200
GER 808.63 SLOVAR SODOBNE Gorjanc V. (ur.) GER AR GORJANC V. SLOVAR SODOBNE
COBISS.SI-ID 281482496

36.
SREBNIK, Anita
        Soočanje kultur v dvojezičnem slovaropisju = Spotkanie kultur w slowniku dwujęzycznym / Anita Srebnik ; [z jęzika słoweńskiego przetłumaczyła Maja Jasińska]. - Ilustr. - Slovensko besedilo in prevod v polj. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetek ; Summary.

V: Przekłady Literatur Słowiańskich. - ISSN 1899-9417. - T. 5, część 1 (2014), str. 304-339.

81'374
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58333794

37.
ŠKRJANEC, Iza
        Primerjava jezikovnih priročnikov Slovenski pravopis in Chicago manual of style : pravila za začetnico pri stvarnih lastnih imenih : diplomska seminarska naloga / Iza Škrjanec. - Ljubljana : [I. Škrjanec], 2015. - 38 f. ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 35-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'35:811.111'35(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD ŠKRJANEC I. Primerjava
COBISS.SI-ID 58319970

38.
TOMAŽIN, Špela, 1989-
        The four skills communicative course-book : theoretical and empirical evaluation of "New English File Intermediate" and "Nuevo Ven 2" = El libro del alumino para las cuarto destrezas : evaluación teórica y empírica de "New English File Intermediate" y "Nuevo Ven 2" = Učbenik za štiri jezikovne spretnosti : teoretično in empirično vrednotenje učbenikov "New English File Intermediate" in "Nuevo Ven" : diplomsko delo / Špela Tomažin. - Ljubljana : [Š. Tomažin], 2015. - 135 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Prvi del dipl. dela (f. 1-75) je v angl., drugi del (f. 76-113) v špan. - Mentorja Janez Skela in Marjana Šifrar Kalan. - Bibliografija: f. 115-117. - Abstract ; Resumen ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko ter Oddelek za romanske jezike in književnosti

81'243:37.091.64(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA TOMAŽIN Š. Four
COBISS.SI-ID 58491746

39.
URŠIČ, Katja, germanistka
        Germanismen in der Bergbausprache von Idrija = Germanizmi v jeziku idrijskih rudarjev : magistrsko delo / Katja Uršič. - Ljubljana : [K. Uršič], 2015. - 56 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., glosar rudarskih izrazov v slov. in nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 52-53. - Izvlečki v nem., slov. in angl. ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[811.163.6'373.45:811'112.2]:622(043.2) 622:[811.163.6'373.45:811.112.2](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB URŠIČ K. Germanismen
COBISS.SI-ID 58627682

40.
VELISE, Aleksandra
        Prevajanje vinogradniškega in kletarskega izrazja iz slovenščine v angleščino in italijanščino : magistrsko delo / Aleksandra Velise. - Ljubljana : [A. Velise], 2015. - 133 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: str. 111-123. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'374.26:634.8=111=131.1(043.2) 634.8+663.2:811.163.6'25=111=131.1(038)
FRASCATI: 6-200
GER MagB VELISE A. Prevajanje
COBISS.SI-ID 58323554


811.11 GERMANSKI JEZIKI


41.
CURRIE, Oliver
        Razvoj besednega reda z glagolskim začetkom v zgodnji moderni valižanščini od združitve Anglije in Walesa (1536) do sredine 18. stoletja = The development of verb-initial order in Early Modern Welsh from the mid sixteenth to the mid eighteenth century : doktorska disertacija / Oliver H. R. Currie. - Ljubljana : [O. H. R. Currie], 2015. - V, 342 str. : tabele ; graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 309-332. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.153.1'367.52"1550-1750"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Diss CURRIE O. H. R. Razvoj
COBISS.SI-ID 58310498


811.111 ANGLEŠČINA


42.
GRIMŠIČ, Saša
        Comparison of the lexical and grammatical patterns in Sherlock Holmes novels and in novel The name of the Rose = Primerjava besednih in slovničnih vzorcev v romanih o Sherlocku Holmesu in romanu Ime Rože : diplomsko delo / Saša Grimšič. - Ljubljana : [S. Grimšič], 2015. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 63-64. - Summary ; Povzetek. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'42:821.111-312.4(043.2) 801.7:811.111'42(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GRIMŠIČ S. Comparison
COBISS.SI-ID 58505058

43.
HILL, David A.
        Smart. Beginner. Teacher's book / David A. Hill, Michael Vince. - London ; Oxford : Macmillan, 2002, cop. 2001. - 86 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-333-91497-X

811.111'24(075.2)(072)
GER 802.0-07 SMART B Teacher's book
COBISS.SI-ID 58251874

44.
KRUNIĆ, Irena
        The history of English composite predicates = Zgodovina angleških zloženih predikatov : diplomsko delo / Irena Krunić. - Ljubljana : [I. Krunić], 2015. - 59 str. ; 30 cm

Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 56-58. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'361(043.2) 811.111'367.625(091)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KRUNIĆ I. History
COBISS.SI-ID 58318690

45.
        MORE classroom timesavers : [170 pages of reproducible teacher timesavers]. - Reprinted. - London : M. Glasgow Publications, 1992. - 170 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 1-85234-319-2

811.111'24(072)
GER 802.0-07 MORE CLASSROOM
COBISS.SI-ID 2595848

46.
READ, Carol
        Tandem plus : pair work activities for beginners, elementary and lower-intermediate students / Carol Read, Alan Matthews. - Walton-on-Thames ; Edinburgh : Nelson, 1991. - VII, 40 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-17-555880-9

811.111'24(075)
GER 802.0-07 READ C. Tandem plus
COBISS.SI-ID 283004

47.
SKELA, Janez
        Touchstone 7 : angleški jezik za 7. razred devetletne osnovne šole. Učbenik / Janez Skela, Lori King-Videtič ; [avtorji fotografij Martin Baebler ... [et al.] ; avtorji ilustracij Irena Romih ... et al.]. - Ljubljana : Tangram, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 185 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-6239-47-3

811.111'243(075.2)
FRASCATI: 6-200
GER AR SKELA J. Touchstone 7/UČ'06
COBISS.SI-ID 226999296

48.
STOPINŠEK, Anina
        Primerjava lastnosti naslovov v Guardianu in Delu : diplomska seminarska naloga / Anina Stopinšek. - Ljubljana : [A. Stopinšek], 2014. - 45 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 28. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

811.111'38:070(043.2) 811.163.6'38:070(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP STOPINŠEK A. Primerjava
COBISS.SI-ID 58526818

49.
        TOUCHSTONE 7 : angleški jezik za 7. razred osnovne šole. Prenovljeni delovni zvezek / Janez Skela ... [et al.] ; [ilustratorji Irena Romih ... [et al.] ; fotografije Bigstock foto etc.]. - 3. izd., 1. natis. - Ljubljana : Tangram, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 188 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. na ov.: Delovni zvezek. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Prenovljeni delovni zvezek za 7. razred osnovne šole

ISBN 978-961-6239-77-6

811.111'243(075.2)(076)
GER AR SKELA J. Touchstone 7/DZ'14
COBISS.SI-ID 273518592


811.112.2 NEMŠČINA


50.
        FRAZEOLOGIJA nemškega jezika z vidikov kontrastivnega in uporabnega jezikoslovja = Phraseology of the German language from the perspective of contrastive and applied linguistics / Vida Jesenšek (ur.) ; [prevod povzetkov Janko Jemec]. - Maribor : Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, 2014 ([Celje] : Koštomaj). - 428 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Izvlečki v slov. in angl. med posameznimi sklopi; izvleček v angl. in bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-6930-16-1

811.112.2'373.7(082)
GER 803.0-31 FRAZEOLOGIJA Jesenšek V. (ur.) SLA Phil II 4230 FRAZEOLOGIJA SPJ 1.11. FRAZEOLOGIJA Jesenšek V.(ur.)
COBISS.SI-ID 78035201

51.
MATSEKH-Ukrayinskyy, Lyubomyr
        Adjektivvalenz und präpositionale Komplemente : eine framebasierte Untersuchung zu Syntax und Semantik der präpositionalen Komplemente bei Adjektiven / Lyubomyr Matsekh-Ukrayinskyy. - Frankfurt am Main : P. Lang Edition, cop. 2015. - 328 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Sprache : System und Tätigkeit, ISSN 0938-2771 ; Bd. 66)

Bibliografija: str. 275-287. - Kazalo. - Dokt. disert., Univ. Erlangen-Nürnberg, 2014

ISBN 978-3-631-65895-6

811.112.2'367.623:81'37 811.112.2'367.633:81'37 811.112.2'367.4
GER 803.0-56 MATSEKH-UKRAYINSKYY L. Adjektivvalenz

COBISS.SI-ID 58648418

52.
NOVAK, Marta, germanistka
        Intensitätspartikeln und ihre Konkurrenzformen im Gegenwartsdeutsch = Intenzivnostni členki in konkurenčne oblike v sodobni nemščini : diplomsko delo / Marta Novak. - Ljubljana : [M. Novak], 2015. - 90 str., [78] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 86-89. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.635(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN NOVAK Marta Intensitätspartikeln

COBISS.SI-ID 58511714

53.
PETERNEL, Marija Mojca
        Fraktur : (19./20. Jahrhundert) : (Übungsbuch) / Marija Mojca Peternel. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 91 str. : ilustr. ; 24 cm

Got. in lat. - 200 izv. - Bibliografija: str. 91

ISBN 978-961-237-766-3

811.112.2:003.344(075.8) 003.344(075.8)
FRASCATI: 6-200
GER 803.0-07 PETERNEL M.M. Fraktur GER AR PETERNEL M.M. Fraktur ZGO D 8731 94(075) PETERNEL M. M. Fraktur
COBISS.SI-ID 281076736

54.
        STUDIO : Deutsch als Fremdsprache. Die Mittelstufe C1. Kursbuch / von Christina Kuhn ... [et al.] ; sowie Christel Bettermann, Regina Werner. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2015. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Lösungen. - 15 str. ; 30 cm

ISBN 978-3-06-020096-2

811.112.2'243(075.4)(076.1/.2)
GER 803.0-07 STUDIO C1 Kursbuch GER 803.0-07 STUDIO C1 Kursbuch/Lös.
COBISS.SI-ID 58659682

55.
        STUDIO [Zvočni posnetek] : Deutsch als Fremdsprache. Die Mittelstufe C1. Alle Hörtexte zum Kursbuch. - Berlin : Cornelsen, cop. 2015. - 2 CD-ja ; 12 cm

ISBN 978-3-06-020428-1

811.112.2'243(075.4)(086.7)
GER CD 803.0-07 STUDIO C1 CD 1 GER CD 803.0-07 STUDIO C1 CD 2
COBISS.SI-ID 58676066

56.
TOMAŽIČ, Mojca, germanistka
        Die rhetorische Frage als textsortenspezifisches sprachliches Merkmal = Retorično vprašanje kot besedilnovrstno jezikovno sredstvo : diplomsko delo / Mojca Tomažič. - Ljubljana : [M. Tomažič], 2015. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 73-75. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'38'42(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN TOMAŽIČ M. Rhetorische
COBISS.SI-ID 58509666

57.
ZADNIKAR, Janja
        Analepse und Katalepse im Gegenwartsdeutsch = Analepsa in katalepsa v sodobnem nemškem jeziku : diplomsko delo / Janja Zadnikar. - Ljubljana : [J. Zadnikar], 2015. - 58 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 55-57. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.334(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZADNIKAR J. Analepse
COBISS.SI-ID 58582370


811.13 ROMANSKI JEZIKI


58.
ERCOLINO, Elettra
        L'utile e il dilettevole 2 : esercizi e regole per comunicare / Elettra Ercolino, T. Anna Pellegrino. - 2a ristampa. - Torino : Loescher, 2013, cop. 2012. - 187 str. : ilustr. ; 27 cm

Na nasl. str.: Livelli B2-C2

ISBN 978-88-201-3384-9 (broš.)

811.131.1(075)
GER 805.0 ERCOLINO E. Utile 2
COBISS.SI-ID 58746722


811.133.1 FRANCOŠČINA


59.
STROJAN, Nika
        Današnji status francoščine kot diplomatskega jezika : diplomska seminarska naloga / Nika Strojan. - Ljubljana : [N. Strojan], 2015. - 40 f. : graf. prikazi, tabela ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 34-35. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1:341.76(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP STROJAN N. Današnji
COBISS.SI-ID 58385762


811.163.6 SLOVENŠČINA


60.
ARHAR Holdt, Špela
        Korpusi in korpusno jezikoslovje [Elektronski vir] / Špela Arhar Holdt in Jaka Čibej. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/10/Gradiva.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 15. 10. 2015.

V: Učna gradiva / Poletni raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce, Ljubljana, 24.-28. avgust 2015. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - ISBN 978-961-237-780-9. - Str. 7-26.

811.163.6:81'322.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58656610

61.
ČIBEJ, Jaka, 1987-
        Vloga jezikovnih vprašanj prevajalcev pri načrtovanju novega enojezičnega slovarja / Jaka Čibej, Vojko Gorjanc in Damjan Popič. - Tabele. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Slovar sodobne slovenščine / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-777-9. - Str. 168-181.

811.163.6'374:81'25-051
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58757218

62.
FABČIČ, Melanija
        Frazemi in pregovori v stiku : kulturološki in semantično-pragmatični vidiki / Melanija Larisa Fabčič, Elizabeta Bernjak ; [prevod povzetka Melanija Larisa Fabčič, Janko Jemec]. - Maribor : Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, 2014 ([Celje] : Koštomaj). - 178 str. ; 24 cm

300 izv. - Št. proj. J6-3606. - Bibliografija: str. 156-166. - Povzetek ; Zusammenfassung ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-6930-14-7

811.163.6'373.7:811.112.2
GER 803.0-31 FABČIČ M.L. Frazemi SLA Phil II 4220 FABČIČ M. Frazemi SPJ 2. FABČIČ M. L. Frazemi
COBISS.SI-ID 77606401

63.
GORJANC, Vojko
        Med ideologijo knjižnega in standardnega jezika / Vojko Gorjanc, Simon Krek in Damjan Popič. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Slovar sodobne slovenščine / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-777-9. - Str. 32-48.

811.163.6'271.1
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58756450

64.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        Besedne vrste v slovenskem jeziku / Robert Grošelj. - Tabele. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Slovar sodobne slovenščine / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-777-9. - Str. 498-513.

811.163.6'366'373
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58761314

65.
LIPAVIC Oštir, Alja
        Nemški in slovenski pregovori : sociolingvistični vidiki / Alja Lipavic Oštir ; [prevod povzetka Brigita Kacjan, Janko Jemec]. - Maribor : Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, 2014 ([Celje] : Koštomaj). - 138 str. : preglednice, graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 114-117. - Povzetek ; Zusammenfassung ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-6930-15-4

811.163.6'27:811.112.2
GER 803.0-31 LIPAVIC OŠTIR A. Nemški in slovenski SLA Phil II 4226 LIPAVIC OŠTIR A. Nemški SPJ 2. LIPAVIC OŠTIR A. Nemški
COBISS.SI-ID 77706497

66.
MARKO, Dafne
        Primerjava pravil stave vejice v normativnih jezikovnih priročnikih za slovenski in angleški jezik : diplomska seminarska naloga / Dafne Marko. - Ljubljana : [D. Marko], 2014. - 48 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 45-48. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'367.5:811.111'367.5(043.2) 811.163.6'35:811.111'35(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MARKO D. Primerjava
COBISS.SI-ID 58557538

67.
POLETNI raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce (2015 ; Ljubljana)
        Učna gradiva / Poletni raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce, Ljubljana, 24.-28. avgust 2015 ; [uredila Darja Fišer]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - 117 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/10/Gradiva.pdf. - El. publikacija v formatu pdf obsega 117 str.

ISBN 978-961-237-780-9 (pdf)

811.163.6:004.738.5(07)(0.034.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 281635584

68.
POPIČ, Damjan
        Normativna informacija v sodobnem slovarju / Damjan Popič. - Ilustr. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstract.

V: Slovar sodobne slovenščine / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-777-9. - Str. 106-133.

811.163.6'35'38:81'322.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58756962

69.
POPIČ, Damjan
        Standardna in spletna slovenščina [Elektronski vir] / Damjan Popič in Katja Zupan. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/janes/wp-content/uploads/2015/10/Gradiva.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 15. 10. 2015. - Bibliografija: str. 44.

V: Učna gradiva / Poletni raziskovalni tabor spletne slovenščine Janes za srednješolce, Ljubljana, 24.-28. avgust 2015. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - ISBN 978-961-237-780-9. - Str. 27-47.

811.163.6:004.738.5
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58656866

70.
        PREDGOVOR / Vojko Gorjanc ... [et al.].

V: Slovar sodobne slovenščine / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-777-9. - Str. 9-12.

811.163.6'271.1
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58758242

71.
        VEČ glav več ve : frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi = Zwei Köpfe wissen mehr als einer : Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und Alltag = Two heads are better than one : phraseology and paremiology in dictionaries and in everyday use : Maribor, Ljubljana, 18.-19. 4. 2013 / Vida Jesenšek, Saša Babič (ur.) ; [prevod povzetkov v angleščino avtorji, Janko Jemec]. - V Mariboru : Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta ; Ljubljana : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2014 ([Celje] : Koštomaj). - 334 str. : ilustr. ; 24 cm

"Monografija prinaša prispevke, ki so nastali na osnovi referatov na mednarodni znanstveni konferenci ..., ki je v soorganizaciji Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Inštituta za slovensko narodopisje, ZRC SAZU potekala v Mariboru in Ljubljani 18. in 19. 4. 2013." --> spremna beseda. - Besedilo prispevkov v slov., nem. ali angl., uvodna besedila v slov. in prevod v angl. - 300 izv. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo. - Abstract

ISBN 978-961-6930-13-0 (Filozofska fakulteta Maribor)

811.163.6´373(082)
GER 801.3 VEČ GLAV Jesenšek V. (ur.) SLA Phil II 4215 VEČ SPJ 2. VEČ Jesenšek V.(ur.)
COBISS.SI-ID 77153537


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


72.
        ASSESSING legal interpreter quality through testing and certification : the Qualitas project / Cynthia Giambruno (ed.). - Alicante : Publicaciones de la Universidad de Alicante, cop. 2014. - 265 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.qualitas-project.eu/sites/qualitas-project.eu/files/the_qualitas_project_web.pdf. - Bibliografija: str. 253-260

ISBN 978-84-9717-308-7

[81'253-051:34]:061.1EU [34:81'253-051]:061.1EU
GER 81'253 ASSESSING LEGAL Giambruno C. (ur.)

COBISS.SI-ID 13906513

73.
BANKO, Andraž
        Software terminology and its localization into Slovene : an analysis on the basis of Microsoft Word, Mozilla Firefox and Facebook = Terminologija programske opreme in njena lokalizacija v slovenščino : analiza na primerih Microsoft Worda, Mozille Firefoxa in Facebooka : magistrsko delo / Andraž Banko. - Ljubljana : [A. Banko], 2015. - 101 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. bolonjske stopnje. - Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 80-82. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

004.9:81'25(043.2) 81'25:004.9(043.2)
GER MagB BANKO A. Software
COBISS.SI-ID 58487906

74.
DELLORE, Mia
        Oglaševalski jezik : jezikovne in stilne posebnosti oglasov v slovenskih in italijanskih tiskanih medijih : diplomska seminarska naloga / Mia Dellore. - Ljubljana : [M. Dellore], 2015. - 45 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 40-42. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:659.1=163.6=131.1(043.2) 659.1:81'25=163.6=131.1(043.2) 81'38:659.1=163.6=131.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP DELLORE M. Oglaševalski
COBISS.SI-ID 58374498

75.
ERJAVEC, Lucija
        Problemi pri simultanem tolmačenju predhodno pripravljenih političnih govorov iz francoskega in slovenskega jezik : magistrsko delo / Lucija Erjavec. - Ljubljana : [L. Erjavec], 2015. - 89 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., besedilni primeri v slov. in franc. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 76-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253:005.745=133.1=163.6(043.2) [808.51:32]:81'253(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ERJAVEC L. Problemi
COBISS.SI-ID 58544994

76.
GOLI, Teja
        Primerjava štirih prevodov izbranih pravljic bratov Grimm v slovenščino : diplomska seminarska naloga / Teja Goli. - Ljubljana : [T. Goli], 2014. - 39 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 36-39. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.112.2-343Grimm J.&W.:81'255.4=163.6(043.2) 398.2(430):81'255.4=163.6(043.2) 81'255.4:821.112.2-343Grimm J.&W.=163.6(043.2) 316.75(497.1):81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GOLI T. Primerjava
COBISS.SI-ID 58388066

77.
GROŠELJ, Robert, 1978-
        Drugi v Drugem : književni citati v poljskem in italijanskem prevodu romana Gimnazijka Antona Ingoliča = Obcy w obcym : cytaty literackie w polskim i włoskim przekładzie powieści Gimnazijka Antona Ingoliča / Robert Grošelj ; [z jęzika słoweńskiego przetłumaczyła Maja Jasińska]. - Slovensko besedilo in prevod v polj. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetek ; Summary.

V: Przekłady Literatur Słowiańskich. - ISSN 1899-9417. - T. 5, część 1 (2014), str. 272-303.

81'255.4:821.163.6Ingolič A.=162.1=131.1 821.163.6:81'255.4
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58315106

78.
        INTERKULTURALITÄT und (literarisches) Übersetzen / Silke Pasewalck, Dieter Neidlinger, Terje Loogus (Hrsg.). - Tübingen : Stauffenburg, cop. 2014. - 334 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Stauffenburg Discussion ; Bd. 32)

Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str.

ISBN 978-3-86057-097-5

81'255.4:316.7(082) 316.7:81'255.4(082)
GER 81'255.4 INTERKULTURALITÄT Pasewalck S. (ur.)

COBISS.SI-ID 58290786

79.
JAGAR, Urša
        Prevajanje dodajalnih stavkov v dveh prevodih romana Veliki Gatsby : diplomska seminarska naloga / Urša Jagar. - Ljubljana : [U. Jagar], 2015. - 41 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:811.111'367.625.43=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP JAGAR U. Prevajanje
COBISS.SI-ID 58681186

80.
KLINC, Urša
        Wie Translation zum Recht wurde : Übersetzungspolitik und sprachenpolitische Anstrengungen der Slowenen in der Habsburgermonarchie nach 1848 : Magisterarbeit = Kako je prevod postal pravica : prevodna politika in jezikovnopolitična prizadevanja Slovencev v Habsburški monarhiji po letu 1848 : magistrsko delo / Urša Klinc. - Ljubljana : [U. Klinc], 2015. - 106 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 87-93. - Zusammenfassung ; Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo; Karl-Franzens-Universität Graz, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft

81'25(091):81'272(436-89)
FRASCATI: 6-200
GER MagB KLINC U. Wie Translation
COBISS.SI-ID 58543202

81.
LAMPE, Lia
        Pregled prevodov italijanskih romanov v slovenščino od osamosvojitve Slovenije do danes : diplomska seminarska naloga / Lia Lampe. - Ljubljana : [L. Lampe], 2015. - 33 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 22-23. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.131.1=163.6"1991/2014"(043.2) 821.131.1:81'255.4=163.6"1991/2014"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP LAMPE L. Pregled
COBISS.SI-ID 58373474

82.
LIKAR, Maja, 1992-
        Prevajalske odločitve in reprezentacija spola : pregled dejavnikov, ki vplivajo na sprejemanje prevajalskih odločitev, ki so povezane z reprezentacijo spola v slovenskem prevodu dramskega besedila Psychosis 4.48 : diplomski seminar / Maja Likar. - Ljubljana : [M. Likar], 2015. - 49 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: f. 46-49. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.111-2Kane S.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP LIKAR M. Prevajalske
COBISS.SI-ID 58563682

83.
LISJAK, Urška
        Slovenski prevodi pesmi v knjigi Hobit pisatelja J. R. R. Tolkiena : diplomska semninarska naloga / Urška Lisjak. - Ljubljana : [U. Lisjak], 2015. - 40 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:821.111=163.6(043.2) 821.111-1Tolkien R.R.=163.6:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP LISJAK U. Slovenski
COBISS.SI-ID 58556514

84.
MAČEK, Amalija
        Popotnica / Amalija Maček, Tanja Žigon.

V: Pet poti do prevoda / Amalija Maček, Tina Štrancar in Tanja Žigon (ur.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - ISBN 978-961-237-778-6. - Str. 5-6.

81'255.4:821.112.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58721378

85.
MEDVEŠEK, Špela, 1994-
        Prevajanje idiomov iz francoščine v slovenščino v stripih o Tintinu : diplomska seminarska naloga / Špela Medvešek. - Ljubljana : [Š. Medvešek], 2015. - 37 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 32-33. - Izvleček ; L'abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'25:821.133.1Hergé=163.6(043.2) 811.133.1'373.7:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MEDVEŠEK Š. Prevajanje
COBISS.SI-ID 58501218

86.
MITREVSKA, Ana
        Idiomatski izrazi in njihovi prevodi v Hobitu : diplomska seminarska naloga / Ana Mitrevska. - Ljubljana : [A. Mitrevska], 2015. - 55 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 28-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.111Tolkien J. R. R.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MITREVSKA A. Idiomatski
COBISS.SI-ID 58699106

87.
MOHORIČ, Jelka
        Healty combinations : a bilingual glossary of colocations [!] from the field of nutrition based on Optimum nutrition made easy by Patrick Holford and its translation into Spanish = Zdrave kombinacije : dvojezični glosar kolokacij iz [!] področja nutricionistike na podlagi Optimum nutrition made easy avtorja Patricka Holforda in njegovega prevoda v španščino : diplomsko delo / Jelka Mohorič. - Ljubljana : [J. Mohorič], 2015. - 86 str. : tabele ; 30 cm

Mentorici Eva Sicherl, Barbara Pihler Ciglič. - Bibliografija: str. 83-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'373.72:612.39=111=134.2(043.2) 612.39:81'373'72=111=134.2(043.2) 612.39:81'276.6=111=134.2(038)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MOHORIČ J. Healthy
COBISS.SI-ID 58523490

88.
PAVLIN, Maja, 23.11.1989-
        Prevzetnost in pristranost : primerjava med prevodom romana in podnapisi televizijske in filmske adaptacije : diplomska seminarska naloga / Maja Pavlin. - Ljubljana : [M. Pavlin], 2015. - 28 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 25-26. - Izvleček ; Abstract ; Povzetk ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111Austen J.=163.6(043.2) 791: 81'25=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PAVLIN M. Prevzetnost
COBISS.SI-ID 58638946

89.
PODOBNIK, Ana, 1992-
        Prevajanje osebnih lastnih imen iz francoščine v slovenščino v stripih o Asterixu : diplomska seminarska naloga / Ana Podobnik. - Ljubljana : [A. Podobnik], 2014. - 30 f., [5] f. : graf. prikaz ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1-93Goscinny R.=163.6(043.2) 811.133.1'373.23:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PODOBNIK Ana Prevajanje
COBISS.SI-ID 58604130

90.
POMPE, Miha
        Prevajanje frazemov v filmu Godfather : diplomska seminarska naloga / Miha Pompe. - Ljubljana : [M. Pompe], 2013. - 40 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 32-34. - Povzetek ; Abstract ; Summary ; Riassunto. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:811.111'373.72(043.2) 791:81'255(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP POMPE M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 58676578

91.
SAVARIN, Katerina
        Zadnji Mohikanec : prevajanje izrazov, vezanih na kulturo severnoameriških Indijancev : diplomska seminarska naloga / Katerina Savarin. - Ljubljana : [K. Savarin], 2014. - 41 f. ; 30 cm

Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 37-41. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

316.722(73=81/=82):81'25=163.6(043.2) 81'25=163.6:316.722(73=8)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP SAVARIN K. Zadnji
COBISS.SI-ID 58332770

92.
SLEKOVEC, Anja, 1992-
        Prevod kulturno zaznamovanih prvin v Brussigovem romanu Helden wie wir (Junaki kot mi) : diplomska seminarska naloga / Anja Slekovec. - Ljubljana : [A. Slekovec], 2014. - 46 f. ; 30 cm

Besedilo v nem., primeri prevodov v nem. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 41-45. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.112.2Brussig T.=163.6(043.2) 821.112.2Brussig T.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP SLEKOVEC A. Prevod
COBISS.SI-ID 58613090

93.
SLUKAN, Barbara
        Pregled del italijanske poezije, prevedene med letoma 1945 in 2014 : diplomska seminarska naloga / Barbara Slukan. - Ljubljana : [B. Slukan], 2015. - 64 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 28-29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.131.1-1=163.6"1991/2014"(043.2) 821.131.1-1:81'255.4=163.6"1991/2014"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP SLUKAN B. Pregled del
COBISS.SI-ID 58458210

94.
ŠKAFAR, Katja, 1992-
        Pregled prevajanja leposlovja iz madžarščine, finščine, estonščine, latvijščine in litovščine v slovenščino med leti 2000 in 2014 : diplomska seminarska naloga / Katja Škafar. - Ljubljana : [K. Škafar], 2015. - 35 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58497634

95.
VINTAR, Špela
        A bird's eye view of lexical creativity in original vs. translated Slovene fiction [Elektronski vir] / Špela Vintar. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0907676X.2015.1069860 (Celotno besedilo dostopno za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani.). - Spletna predhodna objava, datum objave 13. 10. 2015. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 28. 10. 2015. - Bibliografija: str. 13-15. - Abstract.

V: Perspectives. - ISSN 1747-6623. - (13. Oct. 2015), 15 str.

doi: 10.1080/0907676X.2015.1069860

81'25
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58743650

96.
VRTOVEC, Katarina
        Prevajalske strategije pri prevajanju poklicnih poimenovanj v romanu Igra prestolov : diplomska seminarska naloga / Katarina Vrtovec. - Ljubljana : [K. Vrtovec], 2015. - 50 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 39-40. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:821.111-93=163.6=131.1(043.2) 821.111(73)Martin G.R.R.=163.6=131.1:81'25
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP VRTOVEC K. Prevajalske
COBISS.SI-ID 58666850

97.
ZORKO, Danaja
        Prevajalske strategije prevajanja zemljepisnih imen in stvarnih lastnih imen prizorišč v slovenskem prevodu romana Harry Potter and the Deathly Hallows : diplomska seminarska naloga / Danaja Zorko. - Ljubljana : [D. Zorko], 2015. - 33 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. bolonjske stopnje. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 31-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:821.111-93=163.6(043.2) 821.111Rowling J.K.=163.6:81'25(043.2) 811.111'373.21:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ZORKO D. Prevajalske
COBISS.SI-ID 58703970

98.
ZORKO, Tina, 1993-
        Slovenski prevodi francoskega gerundija v delu Borisa Viana Pena dni : diplomsko delo / Tina Zorko. - Ljubljana : [T. Zorko], 2014. - 37 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 25-26. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1Vian B.=163.6(043.2) 811.133.1'367.625.44:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ZORKO T. Slovenski
COBISS.SI-ID 58384994


81:1 FILOZOFIJA JEZIKA


99.
PETKOVIĆ, Ana
        Primerjava poučevanja tujih jezikov v izobraževalnih sistemih Anglije in Slovenije : diplomsko delo / Ana Petković. - Ljubljana : [A. Petković], 2015. - 43 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 27-29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'243:37.091.3(41:497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PETKOVIĆ A. Primerjava
COBISS.SI-ID 58516578


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


100.
        FAKTUALES und fiktionales Erzählen : interdiziplinäre Perspektiven / herausgegeben von Monika Fludernik, Nicole Falkenhayner, Julia Steiner. - Würzburg : Ergon, cop. 2015. - 293 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Faktuales und fiktionales Erzählen : Schriftenreihe des Gradiuiertenkollegs 1767 ; Bd. 1)

12 prispevkov v nem. in 1 v angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-95650-103-6

82.0-3(082)
GER 82.08-3 FAKTUALES Fludernik M. (ur.)
COBISS.SI-ID 58517090

101.
JAHRAUS, Oliver
        Grundkurs Literaturwissenschaft / Oliver Jahraus. - 1. Aufl. - Stuttgart : Klett Lerntraining, 2015, cop. 2009. - 192 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Uni-Wissen. Germanistik)

Bibliografija: str. 185-188. - Kazalo

ISBN 978-3-12-939027-6

82.0(075.8)
GER 82.0 JAHRAUS O. Grundkurs
COBISS.SI-ID 58510690

102.
        KULTURELLE Mobilitätsforschung : Themen, Theorien, Tendenzen / Norbert Franz, Rüdiger Kunow (Hrsg.). - Potsdam : Universität Potsdam, 2011. - 392 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Mobilisierte Kulturen ; 1)

Enajst prispevkov v nem. in štirje v angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-86956-090-8

821.09
GER 82(100).09 KULTURELLE Franz N.
COBISS.SI-ID 58656354

103.
NEUHAUS, Stefan, 1965-
        Grundriss der Literaturwissenschaft / Stefan Neuhaus. - 4., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Tübingen : A. Francke, 2014. - 322 str. : Ilustr. ; 22 cm. - (UTB ; Bd. 2477. Literaturwissenschaft. Germanistik)

Dostopno tudi na: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4668906&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm - Inhaltstext
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4668906&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext

ISBN 978-3-8252-4192-6 (UTB)
ISBN 978-3-7720-8310-5 (A. Francke)

82.0(075.8)
GER 82.0 NEUHAUS S. Grundriss/4. izd.
COBISS.SI-ID 80218625

104.
SCHLAFFER, Heinz, 1939-
        Geistersprache : Zweck und Mittel der Lyrik / Heinz Schlaffer. - Stuttgart : P. Reclam jun., 2015. - 203 str. ; 20 cm. - (Reclam Taschenbuch ; Nr. 20351)

Bibliografija: str. 203-[204]

ISBN 978-3-15-020351-4

82.0-1
GER 82.08-1 SCHLAFFER H. Geistersprache
COBISS.SI-ID 58522978

105.
STIEGLER, Bernd
        Theorien der Literatur- und Kulturwissenschaften : eine Einführung / Bernd Stiegler. - [Paderborn] : W. Fink, cop. 2015. - 172 str. : ilustr. ; 22 cm. - (UTB ; Bd. 4315. Literaturwissenschaft. Kulturwissenschaft. Medienwissenschaft)

ISBN 978-3-8252-4315-9

82.0:008 82.0:316.774 008:82.0 316.774:82.0
GER 82.0 STIEGLER B. Theorien
COBISS.SI-ID 58479458

106.
ZIMA, Peter V., 1946-
        Roman und Ideologie : zur Sozialgeschichte des modernen Romans / Peter V. Zima. - München : W. Fink, cop. 1986. - 273 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 270. - Kazalo

ISBN 3-7705-2365-2

82.0-31:316"1900/1983"=112.2
GER 82.08-3 ZIMA P. V. Roman und Ideologie

COBISS.SI-ID 58465634


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


107.
EDWARDSON, Åke, 1953-
        Hus vid världens ände / Åke Edwardson. - [Stockholm] : Månpocket, 2013, cop. 2012. - 431 str. ; 18 cm

ISBN 978-91-7503-222-1

821.113.6-312.4
GER 839.7 EDWARDSON Å. Hus vid
COBISS.SI-ID 58453090

108.
HANSSON, Pär
        Neverjetno nemogoče / Pär Hansson ; v slovenski jezik prevedla Mita Gustinčič Pahor. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 33 str. ; 15 cm

1000 izv. - Na ov. in spojnem listu: Dnevi poezije in vina

ISBN 978-961-284-093-8

821.113.6-1=163.6=111
GER 839.7 HANSSON P. Neverjetno nemogoče
COBISS.SI-ID 280625920

109.
KEPLER, Lars
        Sandmannen : kriminalroman / Lars Kepler. - 1a utg. - [Stockholm] : A. Bonnier, 2012. - 517 str. ; 22 cm

ISBN 978-91-0-013467-9

821.113.6-312.4
GER 839.7 KEPLER L. Sandmannen
COBISS.SI-ID 58454114

110.
PALM, Anna-Karin
        Snöängel : roman / Anna-Karin Palm. - [Stockholm] : Bonnier Pocket, 2012, cop. 2011. - 443 str. ; 18 str.

ISBN 978-91-7429-279-4

821.113.6-312.4
GER 839.7 PALM A.-K. Snöängel
COBISS.SI-ID 58453858

111.
RAMQVIST, Karolina
        Alltings början / Karolina Ramqvist. - Pocketutg., 2a tryckningen. - Stockholm : Norstedts, 2013, cop. 2012. - 376 str. ; 18 cm

ISBN 978-91-1-304859-8

821.113.6-31
GER 839.7 RAMQVIST K. Alltings början
COBISS.SI-ID 58448994

112.
RAMQVIST, Karolina
        Flickvännen / Karolina Ramqvist. - Pocketutg. - Stockholm : Norstedts, 2015, cop. 2009. - 302 str. ; 18 cm

ISBN 978-91-1-306668-4

821.113.6-31
GER 839.7 RAMQVIST K. Flickvännen
COBISS.SI-ID 58449250

113.
ROSLUND, Anders, 1961-
        Tre sekunder / Roslund & Hellström. - [S. l.] : Pocketförlaget, cop. 2009. - 591, 15 str. ; 18 cm

ISBN 978-91-86369-26-2

821.113.6-312.4
GER 839.7 ROSLUND A. Tre sekunder
COBISS.SI-ID 58450018


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


114.
ALEXANDER, Cecil Frances, 1818-1895
        Mrs. Crichton's creditor : a novel / by Mrs. Alexander. - Copyright ed. - Leipzig : B. Tauchnitz, 1897. - 287 str. ; 17 cm. - (Collection of British authors ; vol. 3224)

821.111-311.2
GER 820 ALEXANDER C. F. Mrs. Crichton's
COBISS.SI-ID 58278498

115.
BANG, Mary Jo
        Avtopsija neke dobe / Mary Jo Bang ; prevedel Andrej Hočevar. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 31 str. ; 17 cm

Na ov. in spojnem listu: Dnevi poezije in vina. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-072-3

821.111(73)-1
GER 820(73) BANG M. J. Avtopsija
COBISS.SI-ID 280619520

116.
BANVILLE, John
        Ancient light / John Banville. - London [etc.] : Viking, 2012. - 244 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-670-92062-4 (broš.)
ISBN 978-0-670-92061-7 (trda vezava)

821.111(417)-311.2
GER 820 BANVILLE J. Ancient light
COBISS.SI-ID 58455650

117.
CHANDAN, Amarjit
        Kartiranje spominov / Amarjit Chandan ; prevedla Katja Perat. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 27 str. ; 17 cm

Na ov. in spojnem listu: Dnevi poezije in vina. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-073-0

821.111-1
GER 820 CHANDAN A. Kartiranje
COBISS.SI-ID 280619776

118.
CORELLI, Marie
        Free opinions freely expressed on certain phases of modern social life and conduct / by Marie Corelli. - Copyright ed. - Leipzig : B. Tauchnitz, 1905. - 335 str. ; 17 cm. - (Collection of British authors ; vol. 3814)

821.111-4:316.3/.4(41)"190" 316.3/.4(410)"190"
GER 820 CORELLI M. Free opinions
COBISS.SI-ID 58269026

119.
HOPE, Anthony, 1863-1933
        Little tiger : a novel / by Anthony Hope. - Copyright ed. - Leipzig : B. Tauchnitz, 1925. - 294 str. ; 17 cm. - (Collection of British authors ; vol. 4706)

821.111-311.2
GER 820 HOPE A. Little tiger
COBISS.SI-ID 35223041

120.
HORLER, Sydney, 1888-1954
        London's underworld : the record of a month's sojourn in the crime centres of the metropolis / by Sydney Horler. - Leipzig : B. Tauchnitz, cop. 1935. - 186 str. ; 17 cm. - (Tauchnitz edition of British and American authors ; vol. 5214)

821.111-94:343.91-051
GER 820 HORLER S. London's underworld
COBISS.SI-ID 58283362

121.
JEROME, Jerome K., 1859-1927
        Novel notes / by Jerome K. Jerome. - Copyright ed. - Leipzig : B. Tauchnitz, 1894. - 280 str. ; 17 cm. - (Collection of British authors ; vol. 2967)

821.111-7
GER 820 JEROME J. K. Novel notes
COBISS.SI-ID 35165953

122.
KIPLING, Rudyard, 1865-1936
        Puck of Pook's Hill / by Rudyard Kipling. - Copyright ed. - Leipzig : B. Tauchnitz, 1906. - 288, 30 str. ; 17 cm. - (Collection of British authors ; vol. 3924)

821.111-322.9
GER 820 KIPLING R. Puck of Pook's
COBISS.SI-ID 58260322

123.
LOCKPEZ, Inverna
        Cuba : my revolution / writer Inverna Lockpezer ; artist Dean Haspiel ; colorist José Villarrubia ; letterer Pat Brosseau. - New York : DC Comics/Vertigo, cop. 2010. - [142] str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-4012-2217-8
ISBN 1-4012-2217-X

821.111(73)-311.6(084.11):94(729.1)
GER 820(73) LOCKPEZ I. Cuba
COBISS.SI-ID 58408546

124.
LOWNDES, Marie Belloc, 1868-1947
        The lodger / by Mrs. Belloc Lowndes. - Copyright ed. - Leipzig : B. Tauchnitz, 1913. - 287 str. ; 17 cm. - (Collection of British Authors ; vol. 4453)

821.111-312.4
GER 820 LOWNDES M. B. Lodger
COBISS.SI-ID 58281058

125.
NABOKOV, Vladimir Vladimirovič
        Cloud, castle, lake / Vladimir Nabokov. - London : Penguin Books, 2005. - 55 str. ; 18 cm. - (Pocket penguins ; 34)

Vsebina: The admiralty spire ; Razor ; A Russian beauty ; Cloud, castle, lake ; Signs and symbols

ISBN 0-141-02235-3
ISBN 978-0-141-02235-2

821.111(73)-32
GER 820(73) NABOKOV V. Cloud, castle
COBISS.SI-ID 58461282

126.
NIN, Anaïs
        Artists and models / Anais Nin. - London : Penguin Books, 2005. - 55 str. ; 18 cm. - (Pocket penguins ; 15)

Vsebina: Artists and models ; A model

ISBN 0-14-102236-1
ISBN 978-0-14-102236-9

821.111(73)-32
GER 820(73) NIN A. Artists
COBISS.SI-ID 58529122

127.
RENDELL, Ruth, 1930-
        The child's child / Barbara Vine. - Harmondsworth : Penguin Books, 2014. - 279 str. ; 20 cm

Prvotno izšlo: London : Viking, 2002

ISBN 978-0-241-96357-9

821.111-312.4
GER 820 RENDELL R. Child's child
COBISS.SI-ID 58259298

128.
WALPOLE, Hugh, Sir, 1884-1941
        Jeremy at Crale : his friends, his ambitions and his one great enemy / by Hugh Walpole. - Copyright ed. - Leipzig : B. Tauchnitz, 1928. - 285 str. ; 17 cm. - (Collection of British authors ; vol. 4817)

821.111-311.2
GER 820 WALPOLE H. Jeremy at Crale
COBISS.SI-ID 58269794


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


129.
ASLANI, Stella
        A work of art as an expression of society and concrete examples from Yann Martel's Life of Pi = Umetniško delo kot izraz družbe in konkretni primeri iz romana Yanna Martela Pijevo življenje : magistrsko delo / Stella Aslani. - Ljubljana : [S. Aslani], 2015. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek v slov. - Mentorja Jason Blake, Lev Kreft. - Bibliografija: f. 75-77. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09-312.2(043.2) 141.7
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL MagB VII ASSLANI, S. Umetniško delo GER MagB ASLANI S. Work
COBISS.SI-ID 58588258

130.
ČEMAŽAR, Ana, 1984-
        Women in Barbara Baynton's Bush studies = Ženske v Bush studies Barbare Baynton : diplomsko delo / Ana Čemažar. - Ljubljana : [A. Čemažar], 2015. - 76 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 74-75. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(94).09Baynton B.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ČEMAŽAR A. Women
COBISS.SI-ID 58623586

131.
DEBERNARDI, Jasmina
        The presentation of native Canadians in the works of Thomas King = Prikaz avtohtonih Kanadčanov v delih Thomasa Kinga : diplomsko delo / Jasmina Debernardi. - Ljubljana : [J. Debernardi], 2015. - 67, [7] f. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. [69-73]. - Povzetek ; Synopsis. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09King T.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA DEBERNARDI J. Presentation
COBISS.SI-ID 58592866

132.
HILLMAN, David
        Shakespeare's entrails : belief, scepticism and the interior of the body / David Hillman. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2007. - XIV, 263 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Palgrave Shakespeare studies)

Bibliografija: str. 233-252. - Kazalo

ISBN 978-1-4039-4267-8
ISBN 1-4039-4267-6
ISBN 978-0-333-62490-6 !

821.111.09Shakespeare W.:611
GER 820.09 Shakespeare W. HILLMAN D.
COBISS.SI-ID 6992986

133.
MAŠIĆ, Mirela
        Presence and depiction of authentic Australian elements in two of the most popular Australian children's books : Ethel Turner's Seven little Australians and Norman Lindsay's The magic pudding = Prisotnost in upodobitev pristnih avstralskih elementov v dveh bolj priljubljenih avstralskih otroških knjigah : Ethel Turnerjevi [!] Seven little Australians ter Norman Lindsayjev [!] The magic pudding : diplomsko delo / Mirela Mašić. - Ljubljana : [M. Mašić], 2015. - 97 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 94-97. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(94)-93.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MAŠIĆ M. Presence
COBISS.SI-ID 58624354

134.
MAVER, Igor, 1960-
        Penelope as a desperate housewife : Margaret Atwood's retelling of the Penelope myth in The Penelopiad and some other modern Penelopes / Igor Maver. - Bibliografija: str. 150. - Abstract.

V: Textus. - ISSN 1824-3967. - Vol. 27, No. 3 (2014), str. 135-150.

821.111(71)-31.09Atwood M.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58727266

135.
SMOLIČ, Anamari
        Women's experience during the holocaust in Ilona Karmel's An estate of memory, Susan Fromberg Schaeffer's Anya and William Styron's Sophie's choice = Izkušnje žensk med holokavstom v delih Ilone Karmel An estate of memory, Susan Fromberg Schaeffer Anya in Williama Styrona Sophie's choice : diplomsko delo / Anamari Smolič. - Ljubljana : [A. Smolič], 2015. - 53 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 51-52. - Abstract ; Povzetek. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SMOLIČ A. Women's
COBISS.SI-ID 58631266

136.
ŠKARJA, Janja
        Religion and spirituality in Life of Pi and The Shack : diplomsko delo / Janja Škarja. - Ljubljana : [J. Škarja], 2015. - 85 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 82-85. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09-312.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠKARJA J. Religion
COBISS.SI-ID 58582626


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


137.
ALLEMANN, Urs
        In Sepps Welt : Gedichte und ähnliche Dinge / Urs Allemann. - 2. Aufl. - Wien : Klever Literatur, 2014, cop. 2013. - 157 str. ; 19 str.

ISBN 978-3-902665-55-3

821.112.2(494)-1
GER 830 ALLEMANN U. In Sepps Welt
COBISS.SI-ID 20820232

138.
CAROSSA, Hans
        Ausgewählte Gedichte / Hans Carossa ; Auswahl und Nachwort von Emil Staiger. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989, cop. 1962. - 91 str. ; 19 cm. - (Bibliothek Suhrkamp ; Bd. 596)

ISBN 3-518-01596-6

821.112.2-1
GER 830 CAROSSA H. Ausgwählte Gedichte
COBISS.SI-ID 58469218

139.
HOHLER, Franz, 1943-
        Die Steinflut : Novelle / Franz Hohler. - 5. Aufl. - München : Luchterhand, 1999, cop. 1998. - 156 str. ; 22 cm

ISBN 3-630-86994-7

821.112.2(494)-32
GER 830 HOHLER F. Steinflut
COBISS.SI-ID 58601058

140.
        PET poti do prevoda : projekt TransStar Evropa / Amalija Maček, Tina Štrancar in Tanja Žigon (ur.) ; [avtorica spremnega besedila Tina Štrancar ; prevajalci Ana Dejanović ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 277 str. : sl. prevajalcev ; 24 cm

Besedila v nem. in prevodi v slov. - Popotnica / Amalija Maček, Tanja Žigon: str. 5-6. - Pot do prvega prevoda / Tina Štrancar: str. 7-10. - Vsebina: [prevod odlomka iz romana] Die beste aller Welten = Najboljši vseh svetov / Irena Brežná ; [prevedla] Ana Dejanović. Die einzig gültige Perspektive = Edina veljavna perspektiva ; Wüstenhimmel Sternenland = Puščavsko nebo zvezdna dežela / Sudabeh Mohafez ; [prevedla Ana Dejanović]. Die Übergabe = Predaja / Silke Scheuermann ; [prevedla] Alenka Lavrin. [Odlomek iz romana] Alle leben so = Vsi živijo tako / Angelika Klüssendorf ; [prevedla] Alenka Lavrin. [Odlomki iz knjige] Die Fabeln von der Begegnung = Basni o srečanju / Botho Strauß ; [prevedla] Karmen Schödel. Turksib = Turksib / Lutz Seiler ; [prevedla] Karmen Schödel. Die Geschichte meiner Einschätzung am Anfang des dritten Jahrtausends = Zgodba moje presoje na začetku tretjega tisočletja / PeterLicht ; [prevedla] Irena Smodiš. [Odlomek iz romana] In Zeiten des abnehmenden Lichts = V času pojemajoče svetlobe / Eugen Ruge ; [prevedla] Irena Smodiš. Die Verletzung = Rana / Peter Stamm ; [prevedel] Janko Trupej. Untergang eines Herzens = Zaton srca / Stefan Zweig ; [prevedel] Janko Trupej

ISBN 978-961-237-778-6

821.112.2-3(082.2) 821.112.2(494)-3(082.2)
FRASCATI: 6-200
GER 830-3A PET POTI DO Maček A. (ur.) GER AR MAČEK A. PET POTI
COBISS.SI-ID 281483520

141.
PFEIFER, Judith Nika
        Včasih se nič ne zgodi / Judith Nika Pfeifer ; prevedla Tanja Petrič. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 41 str. ; 17 cm

400 izv. - Na ov. in spojnem listu: Dnevi poezije in vina

ISBN 978-961-284-071-6

821.112.2(436)-1
GER 830 PFEIFER J. N. Včasih se nič
COBISS.SI-ID 280618752

142.
RICHLE, Urs
        Hand im Spiel : Roman / Urs Richle. - Frankfurt am Main : Eichborn, 1998. - 292 str. ; 22 cm

ISBN 3-8218-0657-5

821.112.2(494)-31
GER 830 RICHLE U. Hand im Spiel
COBISS.SI-ID 8052232

143.
SCHULZE, Ingo, 1962-
        33 Augenblicke des Glücks : aus den abenteuerlichen Aufzeichnungen der Deutschen in Piter / Ingo Schulze. - Ungekürzte Ausg. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997, cop. 1995. - 265 str. ; 20 cm. - (DTV ; 12354)

ISBN 3-423-12354-0

821.112.2-32
GER 830 SCHULZE I. Dreiunddreißig
COBISS.SI-ID 58463842

144.
TURRINI, Peter
        Die Verhaftung des Johann Nepomuk Nestroy : eine Novelle / Peter Turrini. - München : Luchterhand, 1998. - 75 cm ; 20 cm

ISBN 3-630-86978-5

821.112.2(436)-32
GER 830 TURRINI P. Verhaftung
COBISS.SI-ID 58600290


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


145.
EKE, Norbert Otto, 1958-
        Das deutsche Drama im Überblick / Norbert Otto Eke. - Darmstadt : WBG, cop. 2015. - 236 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 219-230. - Kazalo

ISBN 978-3-534-24773-8

821.112.2-2(091)
GER 830.09-2 EKE N. O. Deutsches Drama
COBISS.SI-ID 58514274

146.
GORENŠEK, Katja
        Die Liebe in Boccaccios erster Novelle des IV. Tages und in den Bearbeitungen von Hans Sachs und Niklas von Wyle = Ljubezen v Boccacciovi prvi noveli IV. dne in priredbah Hansa Sachsa in Niklasa von Wyleja : diplomsko delo / Katja Gorenšek. - Ljubljana : [K. Gorenšek], 2015. - 16 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: f. 14-15. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v slov. in nem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko

821.112.2.09"15":177.6(043.2) 821.131.1.09Boccaccio G.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB GORENŠEK K. Liebe in
COBISS.SI-ID 58456674

147.
JEßING, Benedikt
        Neuere deutsche Literaturgeschichte : eine Einführung / Benedikt Jeßing. - 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Tübingen : Narr, 2014. - VII, 272 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bachelor - Wissen, ISSN 1864-4082)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-3-8233-6859-5

821.112.2(091)
GER 830(091) JEßING B. Neuere
COBISS.SI-ID 79780609

148.
KADUNC, Julija
        Literarische Strategien der Mehrsprachigkeit am Beispiel Sez Ner von Arno Camenisch = Literarne strategije večjezičnosti na primeru Sez Ner Arna Camenischa : diplomsko delo / Julija Kadunc. - Ljubljana : [J. Kadunc], 2015. - 27 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: f. 26. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(494).09Camenisch A.:81'246(043.2) 81'246:821.112.2(494).09Camenisch A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB KADUNC J. Literarische
COBISS.SI-ID 58685282

149.
KASZYŃSKI, Stefan H.
        Kleine Geschichte des österreichischen Aphorismus / Stefan H. Kaszyński. - Tübingen ; Basel : Francke, cop. 1999. - X, 163 str. ; 23 cm. - (Edition Patmos ; Bd. 2)

Bibliografija: str. 155-157. - Kazalo

ISBN 3-7720-2881-0

821.112.2.09-84
GER 830.09-3/-9 KASZYŃSKI S. H. Kleine Geschichte

COBISS.SI-ID 58556258

150.
        LITERARISCHES Leben in Österreich : 1848-1890 / herausgegeben von Klaus Amann, Hubert Lengauer, Karl Wagner. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, cop. 2000. - 918 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Literaturgeschichte in Studien und Quellen ; Bd. 1)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 3-205-99028-5

821.112.2(436).09"1848/1890"
GER 830(436).09 LITERARISCHES Amann K.(ur.) GER AR MILADINOVIĆ ZALAZNIK LITERARISCHES
COBISS.SI-ID 15179106

151.
        LITERATUR und Migration / herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold. - München : Edition Text + Kritik, 2006. - 285 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Edition Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0935-2929)

Bibliografija: str. 267-272

ISBN 3-88377-848-6

821.112.2.09(082) 821.09(082)=112.2
COBISS.SI-ID 58673762

152.
MRAVLJE, Niklas
        Repräsentationen des Ersten Weltkriegs in der deutschen und österreichischen Literatur = Representations of the First World War in the German and Austrian literature = Reprezentacije prve svetovne vojne v nemški in avstrijski literaturi : diplomsko delo / Niklas Mravlje. - Ljubljana : [N. Mravlje], 2015. - 31 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: f. 29-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(430+436).09:94(100)"1914/1918"(043.2 )
FRASCATI: 6-200
GER DiplB MRAVLJE N. Repräsentationen
COBISS.SI-ID 58457698

153.
PAČNIK, Aljaž
        Männerrollen in Boccaccios fünfter Novelle des siebten Tages und in Hans Sachsens Bearbeitungen = Vloga moških v Boccaccievi peti noveli sedmega dne in v priredbah Hansa Sachsa = The role of men in Boccaccio's 5th novella of the VIIth day and in Hans Sachs' adaptations : diplomsko delo / Aljaž Pačnik. - Ljubljana : [A. Pačnik], 2015. - 25 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 23-24. - Zusammenfassung ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko

821.112.2.09Sachs H.:821.131.1.09Bocc. G.(043.2) 821.131.1.09Boccaccio G.:821.112.2.09Sachs H.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB PAČNIK A. Männerrollen
COBISS.SI-ID 58468706

154.
PAL, Martina
        Das Hörspiel in der Weimarer Republik = Radijska igra v Weimarski republiki : diplomsko delo / Martina Pal. - Ljubljana : [M. Pal], 2015. - 77 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 74-76. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-29"1918/1933"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PAL M. Hörspiel
COBISS.SI-ID 58519650

155.
SCHWOB, Anton
        Ausgewählte Studien zu Oswald von Wolkenstein / Anton Schwob, Ute Monika Schwob. - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck University Press, 2014. - 376 str. ; 24 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 79)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-901064-42-5
ISBN 3-901064-42-7

821.112.2'04.09Oswald von Wolkenstein 929Oswald von Wolkenstein
GER 830-023.09 Oswald v.Wolkenst. SCHWOB A. (2014)

COBISS.SI-ID 58308706

156.
VIRANT, Špela
        Der Fürst der Zeit : zu Ewald Palmetshofers Dramatik / Špela Virant. - Bibliografija: str. 241.

V: Österreichische Gegenwartsliteratur / herausgegeben von Hermann Korte. - München : Edition Text + Kritik, 2015. - (Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0040-5329). - ISBN 978-3-86916-428-1. - Sonderbd. (2015), str. 231-241.

821.112.2(436).09Palmetshofer E.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58333538


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


157.
STROJAN, Marjan
        V vetru in dežju / [[pesmi in] prevod [v angleščino]] Marjan Strojan. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 33 str. ; 17 cm

Na ov. in spojem listu: Dnevi poezije in vina. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-095-2

821.163.6-1
GER 886.3 STROJAN M. V vetru
COBISS.SI-ID 280626944


821.163.6.09 ŠTUDIJE O SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI


158.
KÖSTLER, Erwin
        Vom Erleben und Deuten : Srečko Kosovels Integrali - ein herausgeberisches Artefakt und sein Rang als herausragende Erscheinung der slowenischen Avantgarde / Erwin Köstler ; mit einem Vorwort von Janez Vrečko. - 1. Aufl. - Graz : Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark ; Laafeld : Pavelhaus = Potrna : Pavlova hiša, 2005. - 223 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Wissenschaftliche Schriftenreihe des Pavelhauses = Znanstvena zbirka Pavlove hiše ; Bd. = knj. 7)

Vorwort / Janez Vrečko: str. 12-32. - Bibliografija: str. 201-206. - Kazalo. - Povzetek v slov.

ISBN 3-900181-04-7

821.163.6.09 Kosovel S."Integrali"
GER 88.09 KÖSTLER E. Vom Erleben SLA Zb II 1378/7 KÖSTLER E. Vom Erleben
COBISS.SI-ID 1317076


929 BIOGRAFIJE


159.
GORJANC, Vojko
        Sklep ali Knoblov preporod / Vojko Gorjanc. - Bibliografija z opombami na dnu str.

V: Od Pavla Knobla skovano / [avtorji prispevkov Dragana Čolić ... [et al.]. - Orehek pri Postojni : Krajevna skupnost, 2015. - ISBN 978-961-285-014-2. - Str. 88-91.

929Knobl P.:930.85(497.4)"18" 811.163.6"18"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 58738530

160.
        OD Pavla Knobla skovano : zbornik ob 250-letnici rojstva Pavla Knobla, avtorja prve posvetne tiskane pesniške zbirke na Slovenskem / [avtorji prispevkov Dragana Čolić ... [et al.] ; avtorji drugih vsebin Ana Horvat, Gorazd Koščak, Darko Slavec ; uredila Dragana Čolić]. - Orehek pri Postojni : Krajevna skupnost, 2015. - 105 str. : ilustr. ; 20 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 100-104

ISBN 978-961-285-014-2

929Knobl P.(082) 821.163.6.09Knobl P.(082)
GER AR ŽIGON T. OD PAVLA KNOBLA
COBISS.SI-ID 281718528

161.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Knobl in njegov čas / Tanja Žigon. - Ilustr. - Bibliografija z opombami na dnu str.

V: Od Pavla Knobla skovano / [avtorji prispevkov Dragana Čolić ... [et al.]. - Orehek pri Postojni : Krajevna skupnost, 2015. - ISBN 978-961-285-014-2. - Str. 40-54.

929Knobl P.:930.85(497.4)"18" 930.85(497.4)"18"
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 58737762


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


162.
OVTAR, Bojana
        Auf den Spuren der deutschsprachigen Kultur in Ljubljana : eine literaturdidaktische Raumerkundung = Po sledeh nemške kulture v Ljubljani : literarnodidaktično razumevanje prostora : magistrsko delo / Bojana Ovtar. - Ljubljana : [B. Ovtar], 2015. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 71-81. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

930.85(497.4):811.112.2'243(043.2) 811.112.2'243:316.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB OVTAR B. Auf den Spuren
COBISS.SI-ID 58346850


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO