COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI JANUAR-FEBRUAR 201403 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


1.
KOMAC, Daša
        Angleško-slovenski in slovensko-angleški splošni slovar = English-Slovenian and Slovenian-English desk dictionary / Daša Komac ; [zapis angleške izgovarjave Rastislav Šuštaršič]. - 2. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - 910 str. ; 23 cm. - (Zbirka Splošni slovarji)

Hrbtni nasl.: Angleško-slovenski, slovensko-angleški splošni slovar. - Nasl. na ov.: Angleško-slovenski, slovensko-angleški splošni slovar, English-Slovene, Slovene-English

ISBN 978-961-231-624-2

811.111'374=163.6 811.163.6'374=111 801.323.2=20=863
GER LexD 802.0 KOMAC D. Splošni ang.-slv.
COBISS.SI-ID 231204096

2.
        LONGMAN wordwise dictionary : [focus on the essentials!] / director Della Summers ; illustrators Jeremy Banx ... [et al.]. - 5th impression. - Harlow : Longman, 2003. - XIV, 721 str. : ilustr. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 0-582-50677-8

811.111(038)
GER Lex 802.0 LONGMAN Wordwise dictionary
COBISS.SI-ID 53662306

3.
MONACO, James, 1942-
        Film verstehen : das Lexikon : die wichtigsten Fachbegriffe zu Film und neuen Medien / James Monaco, Hans-Michael Bock ; aus dem Englischen von Hans-Michael Bock. - Überarbeitete Neuausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2011. - 285 str. ; 22 cm. - (Rororo ; 62667)

Dostopno tudi na: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3381520&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Prevod in priredba dela: The dictionary of new media

ISBN 978-3-499-62667-8
ISBN 3-499-62667-5

791(038)
GER Lex 79 MONACO J. Film verstehen
COBISS.SI-ID 53981026

4.
        OXFORD student's dictionary of English : [all the words you need for studying in English] / [advisory board Keith Brown ... [et al.] ; phonetics editor Michael Ashby]. - 5th impression. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2003. - XII, 776 str. : ilustr. ; 19 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Dodatek k nasl. na ov. in hrbtu. - Potiskane notr. str. na ov.

ISBN 0-19-431-5177

811.111'374(038)
GER Lex 802.0 OXFORD student's
COBISS.SI-ID 53661794

5.
        PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache / [bearbeitet von Susanne Balhar ... [et al.] ; Illustrationen Sven Palmowski]. - 1. Aufl. - Barcelona [etc.] : E. Klett Sprachen, 2004. - 1700 str. : ilustr. ; 22 cm

Na ov.: Vollständige Neuentwicklung

ISBN 3-12-517043-5

811.112.2(038)
GER Lex 803.0 PONS GROSSWÖRTERB. DaF/2004
COBISS.SI-ID 4719134


1 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


6.
STAROBINSKI, Jean
        Das Rettende in der Gefahr : Kunstgriffe der Aufklärung / Jean Starobinski ; aus dem Französischen und mit einem Essay von Horst Günther. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1990. - 397 str. ; 21 cm

Prevod dela: Le remède dans le mal

ISBN 3-10-075104-3

130.2"16/17"=112.2
GER 1 STAROBINSKI J. Rettende
COBISS.SI-ID 53876322


159.9 PSIHOLOGIJA


7.
LOVRIČ, Alen
        Neuro linguistic programming : fact, fiction or both? = Nevro lingvistično programiranje : dejstvo, fikcija ali oboje? : diplomsko delo / Alen Lovrič. - Ljubljana : [A. Lovrič], 2014. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: str. 59-64. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

159.953:615.851(043.2)
FRASCATI: 5-100
GER DiplA LOVRIČ A. Neuro linguistic
COBISS.SI-ID 53854050


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


8.
BENSON, Phil
        Teaching and researching autonomy / Phil Benson. - 2nd ed. - Harlow [etc.] : Longman, 2011. - XI, 283 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Applied linguistics in action series)

Prva izd. izšla 2001 pod nasl. Teaching and researching autonomy in language learning. - Bibliografija: str. 249-277. - Kazalo

ISBN 978-1-4082-0501-3

[37.091.3:81'24]:159.953.5
GER 800:37 BENSON P. Autonomy/2011
COBISS.SI-ID 53707874

9.
ČEMAS, Jana
        Literaturunterricht als vaterländischer Unterricht in der Habsburger Monarchie : Themen der Maturitätsprüfungen und Schulaufsätze am humanistischen Gymnasium zu Laibach 1890-1915 = Pouk literature kot domovinski pouk v Habsburški monarhiji : teme maturitetnih izpitov in šolskih nalog na klasični gimnaziji v Ljubljani 1890-1915 : diplomsko delo / Jana Čemas. - Ljubljana : [J. Čemas], 2013. - 86 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Petra Kramberger, somentorica Irena Samide. - Bibliografija: f. 51-54. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

373.5(497.4Ljubljana)"189/1915":37.016(043.2) [811.163.6:37.091.27]:373.5(439.5Ljubljana)(04 3.2) [82:37]:373.5(439.5Ljubljana)"189/1915"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ČEMAS J. Literaturunterricht
COBISS.SI-ID 53669218


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


10.
ANDREWS, Stephen
        Teacher language awareness / Stephen Andrews. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008, cop. 2007. - XIII, 232 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge language teaching library)

Bibliografija: str. 207-223. - Kazalo

ISBN 978-0-521-53019-4 (broš.)
ISBN 978-0-521-82318-0 (trda vezava)

37.091.3:81'243
GER 800:37 ANDREWS S. Teacher
COBISS.SI-ID 53730658

11.
BAJŽELJ, Jelka
        Medpredmetno povezovanje pri pouku nemščine na programih za gimnazije in srednje strokovne šole : magistrsko delo / Jelka Bajželj. - Ljubljana : [J. Bajželj], 2013. - 211 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Ana Marija Muster. - Bibliografija: str. 153-170. - Izvleček ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko

811.112.2'243:37.091.3(043.2) 37.091.3:811.112.2'243(043.2)
GER Mag BAJŽELJ J. Medpredmetno
COBISS.SI-ID 53663842

12.
BENTLEY, Kay
        The TKT, teaching knowledge test, course : CLIL module, content and language integrated learning / Kay Bentley. - 4th printing. - Cambridge : Cambridge University Press : Cambridge ESOL, 2013, cop. 2010. - IV, 124 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Cambridge English)

Hrbtni nasl.: The TKT course, CLIL module

ISBN 978-0-521-15733-9

811.111'243:37.091.31(072) [37.016:1/9]:811.111'24
GER 802.0:37 BENTLEY K. TKT course, CLIL
COBISS.SI-ID 53828194

13.
CORDER, Stephen Pit
        The visual element in language teaching / S. Pit Corder. - 5th impression. - London : Longman, 1973. - XI, 96 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Education today. Language teaching)

ISBN 0-582-54001-1

81'24:37.091.33-028.22 37.091.64:81'24
GER 802.0:37 CORDER S. P. Visual element
COBISS.SI-ID 53982306

14.
CROOKES, Graham
        Values, philosophies, and beliefs in TESOL : making a statement / Graham V. Crookes. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XI, 277 str. ; 23 cm. - (Cambridge language teaching library)

Bibliografija: str. 241-270. - Kazalo

ISBN 978-0-521-51748-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-74127-9 (broš.)

[37.091.3:81'243]:17 37.013
GER 802.0:37 CROOKES G. Values
COBISS.SI-ID 53724514

15.
DALE, Liz
        CLIL activities : a resource for subject and language teachers / Liz Dale and Rosie Tanner ; consultant and editor Scott Thornbury. - Reprinted. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013, cop. 2012. - X, 284 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (12 cm). - (Cambridge handbooks for language teachers)

Bibliografija: str. 271-273. - Kazalo

ISBN 978-0-521-14984-6

37.091.3:811.111'243 811.111'243:37.091.3
GER 800:37 DALE L. CLIL activities GER CDR 800:37 DALE L. CLIL activities
COBISS.SI-ID 53755746

16.
FIELD, John, 1945-
        Listening in the language classroom / John Field. - Reprinted. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010, cop. 2008. - X, 366 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge language teaching library)

Bibliografija: str. 353-359. - Kazalo

ISBN 978-0-521-68570-2 (broš.)
ISBN 978-0-521-86678-1 (trda vezava)

811.111'243:37.091.3
GER 802.0:37 FIELD J. Listening in
COBISS.SI-ID 53696354

17.
GUSE, Jenni
        Communicative activities for EAP / Jenni Guse ; consultant and editor Scott Thornbury. - Reprinted. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013, cop. 2011. - XII, 322 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (12 cm). - (Cambridge handbooks for language teachers)

Bibliografija: str. 308-310. - Kazalo

ISBN 978-0-521-14057-7

37.091.3:811.111'243 811.111'243:37.091.3
GER 802.0:37 GUSE J. Communicative GER CDR 802.0:37 GUSE J. Communicative
COBISS.SI-ID 53739106

18.
        IMMERSION education : international perspectives / [edited by] Robert Keith Johnson and Merrill Swain. - Transferred to digital printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XVI, 315 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge applied linguistics series)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-521-58385-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-58655-9 (broš.)

37.091.3:81'243'246.2(082) 81'243'246.2:37.091.3(082)
GER 800:37 IMMERSION Johnson R. K. (ur.)
COBISS.SI-ID 21149158

19.
KERN, Richard Geyman
        Literacy and language teaching / Richard Kern. - 4th printing. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010, cop. 2000. - X, 358 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Oxford applied linguistics)

ISBN 0-19-442162-7
ISBN 978-0-19-442162-1

[37.091.3:028]:81'24 81'24:[37.091.3:028]
GER 800:37 KERN R. G. Literacy
COBISS.SI-ID 53701474

20.
KORMOS, Judit
        Teaching languages to students with specific learning differences / Judit Kormos and Anne Margaret Smith. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, cop. 2012. - XII, 232 str. : ilustr. ; 25 cm. - (MM textbooks)

Bibliografija: str. 203-219

ISBN 978-1-84769-620-5 (trda vezava)
ISBN 1-84769-620-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-84769-619-9 (broš.)
ISBN 1-84769-619-8 (broš.)

37.091.3:81'24:376-056.36-057.874 376-056.36-057.874:[37.091.3:81'24]
GER 800:37 KORMOS J. Teaching languages
COBISS.SI-ID 53641058

21.
LLINARES, Ana
        The roles of language in CLIL / Ana Llinares, Tom Morton, Rachel Whittaker. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - VII, 344 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge language teaching library)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-521-15007-1 (broš.)
ISBN 978-0-521-76963-1 (trda vezava)

37.091.31:81'246.2
GER 800:37 LLINARES A. Roles of language
COBISS.SI-ID 53723234

22.
        PERFORMANCE and competence in second language acquisition / edited by Gillian Brown, Kirsten Malmkjær and John Williams. - Reprinted, transferred to digital printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004. - 215 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl.: Performance & competence in second language acquisition. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 0-521-55193-5 (trda vezava)
ISBN 0-521-55861-1 (broš.)

37.091.3:81'243(082)
GER 800:37 PERFORMANCE Brown G. (ur.)
COBISS.SI-ID 16388838

23.
        PERSPECTIVES from the European language portfolio : learner autonomy and self-assessment / edited by Bärbel Kühn and María Luisa Pérez Cavana ; uredila Janez Skela, Neva Šečerov]. - London ; New York : Routledge, 2012. - VI, 198 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-0-415-67555-0 (broš.)
ISBN 978-0-415-67554-3 (trda vezava)

[37.091.3:81'243]:378(4)(082)
GER 800:37 PERSPECTIVES Kühn B. (ur.)
COBISS.SI-ID 53706594

24.
        PRACTICE in a second language : perspectives from applied linguistics and cognitive psychology / edited by Robert M. DeKeyser. - 3rd printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009, cop. 2007. - XI, 323 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The Cambridge applied linguistics series)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-0-521-68404-0 (broš.)
ISBN 978-0-521-86529-6 (trda vezava)

37.091.3:81'243(082) 81'243:159.953.5(082)
GER 800:37 PRACTICE IN DeKeyser R.M. (ur.)

COBISS.SI-ID 53712482

25.
        SELF-esteem and foreign language learning / edited by Fernando Rubio. - Newcastle : Cambridge Scholars, cop. 2007. - XI, 205 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 1-84718-215-1
ISBN 978-1-84718-215-9

[37.091.3:81'243]:159.923.2
GER 800:37 SELF-ESTEEM Rubio F. (ur.)
COBISS.SI-ID 53727586

26.
STANISLAWCZYK, Irene E.
        Creativity in the language classroom / Irene E. Stanislawczyk, Symond Yavener. - 1st printing. - Rowley (Massachussetts) : Newbury, 1976. - VII, 101 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 95-97. - Kazalo

ISBN 0-88377-047-4

[81'243:37.091.3]:159.954 159.954:[81'243:37.091.3]
GER 800:37 STANISLAWCZYK I. E. Creativity
COBISS.SI-ID 53891426

27.
SWAN, Michael, 1936-
        Thinking about language teaching : selected articles 1982-2011 / Michael Swan. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - XI, 230 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 221-230

ISBN 978-0-19-442481-3
ISBN 0-19-442481-2

811.111'24:37.091.3
GER 802.0:37 SWAN M. Thinking about
COBISS.SI-ID 53701218

28.
        TASK-based language education : from theory to practice / edited by Kris Van den Branden. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. - IX, 284 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Cambridge applied linguistics series)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0664/2006023260-d.html - Publisher description. - Bibliografija: str. 249-273. - Kazali

ISBN 0-521-68952-X (broš.)
ISBN 978-0-521-68952-6 (broš.)
ISBN 0-521-86927-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-86927-0 (trda vezava)

37.091.313:81'24(082) 81'24:37.091.313(082)
GER 800:37 TASK-BASED/2006 Van den Branden K.

COBISS.SI-ID 53732450

29.
WILSON, Ken, 1947-
        Drama and improvisation / Ken Wilson. - Oxford : Oxford University Press, 2010, cop. 2008. - X, 125 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Resource books for teachers)

Bibliografija: str. 123. - Kazalo

ISBN 978-0-19-442580-3

811.111'24:37.091.39(072)
GER 802.0:37 WILSON K. Drama and
COBISS.SI-ID 53699426

30.
WISNIEWSKA, Ingrid
        Learning one-to-one / Ingrid Wisniewska ; consultant and editor Scott Thornbury. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - IX, 210 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Cambridge handbooks for language teachers)

Na CD-ROM-u gradivo za učitelje v formatu PDF. - Bibliografija: str. 200-203. - Kazalo

ISBN 978-0-521-13458-3 (broš. s CD-ROM-om)

371.091.3:811.111 81'243:37.091.3
GER 800:37 WISNIEWSKA I. Learning
COBISS.SI-ID 53705570

31.
        WISSENSTRANSFER durch Deutsch als Fremdsprache : eine internationale Perspektive / Anna Lewandowska, Matthias Ballod (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2013. - VI, 194 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Transferwissenschaften, ISSN 1615-0031 ; Bd. 10)

Bibliografija pri vseh prispevih

ISBN 978-3-631-64486-7

378.091.3:811.112.2(082)
GER AR BRAČIČ S. WISSENSTRANSFER
COBISS.SI-ID 53138018


37.091.64 UČNI PRIPOMOČKI. UČBENIKI


32.
        ENGLISH language learning materials : a critical review / edited by Brian Tomlinson. - London ; New York : Continuum, 2010. - X, 333 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-4411-2230-8 (broš.)
ISBN 978-0-8264-9350-7 (trda vezava)

811.111'24:37.091.64(082)
GER 802.0:37 ENGLISH LANGUAGE Tomlinson B. (ur.)

COBISS.SI-ID 53708386

33.
        MATERIALS development in language teaching / edited by Brian Tomlinson. - 2nd ed., reprinted. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013, cop. 2011. - XIX, 451str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cambridge language teaching library)

Bibliografija: str. 443-444 in pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-0-521-15704-9 (broš.)
ISBN 978-0-521-76285-4 (trda vezava)

811.111:37.091.64(082)
GER 802.0:37 MATERIALS/2013 Tomlinson B. (ur.)

COBISS.SI-ID 53688418


374.7 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH


34.
SKELA, Janez
        Experience in implementing the European Language Portfolio (ELP) with Slovenian adult learners / Janez Skela. - Ilustr. - Bibliografija: str. 43-46. - Abstract ; Povzetek.

V: Andragoška spoznanja. - ISSN 1318-5160. - Letn. 19, št. 4 (2013), str. 25-46.

doi: 10.4312/as.19.4.25-46

374.7:37.091.3
FRASCATI: 5-300
COBISS.SI-ID 53644130


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


35.
KORTE, Helmut, 1942-
        Einführung in die systematische Filmanalyse : ein Arbeitsbuch / Helmut Korte ; mit Beispielanalysen von Peter Drexler ... [et al.] zu Zabriskie point (Antonioni 1969), Misery (Reiner 1990), Schindlers Liste (Spielberg 1993), Romeo und Julia (Luhrmann 1996). - 4., neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin : E. Schmidt, 2010. - 269 str. : ilustr. ; 22 cm. - (ESV basics)

Bibliografija: str. 261-267 in na koncu poglavij

ISBN 978-3-503-12241-7

791.32(035)
GER 791/792 KORTE H. Einführing/2010
COBISS.SI-ID 68353537


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


36.
CAPP, Glenn R.
        Principles of argumentation and debate / Glenn R. Capp, Thelma Robuck Capp. - Englewood Cliffs (New Jersey) : Prentice-Hall, cop. 1965. - IX, 244 str. ; 22 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

808.53
GER 808 CAPP G. R. Principles of
COBISS.SI-ID 53906274


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


37.
MEĞUNARODEN simpozium Elektronskite resursi i filološkite studii (1 ; 2013 ; Skopje)
        Elektronskite reusursi [!] i filološkite studii : [zbornik [na] trudovi od Prv meğunaroden simpozium na tema Elektronskite resursi i filološkite studii, Skopje, 12-13 septemvri 2013] / vo redakcija na Zvonko Nikodinovski = Electronic resources an philological studies : [proceedings of the 1th [!] international symposium on electronic resources and philological studies, Skopje, 12-13 September 2013] / edited by Zvonko Nikodinovski. - Skopje : Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2013 (Skopje : Boro grafika). - 432 str. : ilustr. ; 23 cm

Prispevki v mak., franc. ali angl., po en prispevek v špan. in it. - Dodatka k nasl. na hrbtni str. nasl. str. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Izvlečki v mak., franc., angl., špan., it. ali nem.

ISBN 978-608-234-012-8

81:004.6(082)
COBISS.SI-ID 95194378

38.
        TEXT, kontext och betydelse : sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik / redaktörer Stina Hållsten, Hanna Sofia Rehnberg, Daniel Wojahn. - Huddinge : Södertörns högskola, 2013. - 126 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola ; 2)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-91-86069-71-1

81(082)=113.6
GER 800 TEXT, KONTEXT Hållsten S.(ur.)
COBISS.SI-ID 53994850


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


39.
DÖRNYEI, Zoltán
        Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies / Zoltán Dörnyei. - 10th printing. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012, cop. 2007. - 336 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford applied linguistics)

Bibliografija: str. 317-328. - Kazalo

ISBN 978-0-19-442258-1

81'33:001.891
GER 800:37 DÖRNYEI Z. Research methods
COBISS.SI-ID 53720930

40.
        FOCUS on English phonetics / edited by Biljana Čubrović and Tatjana Paunović. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013. - XVI, 295 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4438-4925-8
ISBN 1-4438-4925-1

811.111'34(082)
GER AR ŠUŠTARŠIČ R. FOCUS on English
COBISS.SI-ID 53697890

41.
GELDEREN, Elly van
        Clause structure / Elly van Gelderen. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. - XIV, 238 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Key topics in syntax)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1310/2013013922-t.html - Vsebinsko kazalo. - Bibliografija: str. 218-232. - Kazalo

ISBN 978-1-107-01774-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-65981-0 (broš.)

81'367
GER 801.56 GELDEREN E. v. Clause structure

COBISS.SI-ID 53699682

42.
GRUNTAR Jermol, Ada
        Emotionale Engramme in normativen Rechtstexten / Ada Gruntar Jermol. - Bibliografija: str. 358-359. - Zusammenfassung.

V: Theorie und Praxis des Dolmetschens und Übersetzens in fachlichen Kontexten / Klaus-Dieter Baumann, Hartwig Kalverkämper (Hg.). - Berlin : Frank & Timme, cop. 2013. - (TransÜD, ISSN 1438-2636 ; Bd. 63). - ISBN 978-3-7329-0016-9. - Str. 339-359.

[81'276.6:34]:159.942
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53591650

43.
MOŽE, Sara
        FrameNet in večjezičnost : kontrastivna analiza glagolov premikanja v slovenščini in angleščini : doktorska disertacija / Sara Može. - Ljubljana : [S. Može], 2013. - VIII, 264 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek, somentor Rastislav Šuštaršič. - Bibliografija: f. 250-263. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.163.6'362(043.3) 811.111'362(043.3) 81'367.625(043.3)
COBISS.SI-ID 272290048

44.
POŽAR, Irena
        English-Slovene glossary of photography terminology = Angleško-slovenski glosar fotografske terminologije : diplomsko delo / Irena Požar. - Ljubljana : [I. Požar], 2014. - V, 69, 26 str. ; 30 cm

Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: str. 63-69. - Abstract ; Izvleček. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'374.26:77=111=163.6(043.2) 77:81'374.26=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA POŽAR I. English-Slovene
COBISS.SI-ID 53832034

45.
ROBERTS, Ian G.
        Agreement and head movement : clitics, incorporation, and defective goals / Ian Roberts. - Cambridge (Mass.) ; London : The MIT Press, cop. 2010. - VI, 290 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Linguistic inquiry monographs ; 59)

Bibliografija: str. 253-275. - Kazalo

ISBN 978-0-262-01430-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-262-51432-3 (broš.)

81'367
GER 801.56 ROBERTS I. G. Agreement
COBISS.SI-ID 1764859

46.
        SENSITIVE periods, language aptitude, and ultimate L2 attainment / edited by Gisela Granena, Mike Long. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2013. - XV, 295 str. ; 25 cm. - (Language learning & language teaching, ISSN 1569-9471 ; vol. 35)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-90-272-1311-2 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-1312-9 (broš.)

81'243:81'232(082) 81'232'243(082)
GER 800:37 SENSITIVE PERIODS Granena G. (ur.)

COBISS.SI-ID 53583458

47.
SEŠEK, Urška, 1973-
        We 'did' learner autonomy : the teacher's and student's story of a tertiary EFL course / Urška Sešek and Kristina Nastran.

V: Independence. - ISSN 1026-4329. - Issue 59 (October/November 2013), str. 9-12.

811.111'24:378
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53755234

48.
SPENCER, Andrew
        Clitics : an introduction / Andrew Spencer, Ana R. Luís. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - XVIII, 369 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Cambridge textbooks in linguistics)

Bibliografija: str. 338-357. - Kazalo

ISBN 978-0-521-86428-2 (trda vezava)
ISBN 0-521-86428-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-68292-3 (broš.)
ISBN 0-521-68292-4 (broš.)

81'367
GER 801.56 SPENCER A. Clitics
COBISS.SI-ID 53700706

49.
ŠUŠTARŠIČ, Rastislav
        Minimal pairs in English phonetics teaching / Rastislav Šuštaršič. - Bibliografija: str.190.

V: Focus on English phonetics / edited by Biljana Čubrović and Tatjana Paunović. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013. - ISBN 978-1-4438-4925-8. - Str. 183-190.

811.111'342.9:378.147
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53698146

50.
VRBINC, Alenka
        The status of adverbs in British monolingual learner's dictionaries [Elektronski vir] : lemmata or run-ons / Alenka Vrbinc, Marjeta Vrbinc. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://www.degruyter.com/view/j/psicl.2013.49.issue-2/psicl-2013-0009/psicl-2013-0009.xml?format=INT (dostop do polnega besedila proti plačilu). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 26. 11. 2013. - Bibliografija: str. 273-244. - Abstract.

V: Poznań Studies in Contemporary Linguistics [Elektronski vir]. - ISSN 1897-7499. - Vol. 49, no. 2 (Jan. 2013), str. 261-274.

doi: 10.1515/psicl-2013-0009

811.111'374
COBISS.SI-ID 21779430

51.
ZRIM Ščančar, Marjetka
        Deutsche Sprichwörter und ihre Modifikationen im Kontext des metasprachlichen Kommentars = Prenovitve nemških pregovorov v kontekstu metajezikovnega komentarja : diplomsko delo / Marjetka Zrim Ščančar. - Ljubljana : [M. Zrim Ščančar], 2014. - 129 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden, somentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 64-67. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'373.72:82-84(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZRIM ŠČANČAR M. Deutsche
COBISS.SI-ID 53989474


811.11 GERMANSKI JEZIKI


52.
        A HISTORY of the English langugae / edited by Richard Hogg and David Denison. - 4th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. - XIII, 495 str. : ilustr., zvd., tabele ; 25 cm

Bibliografija: str. 445-478. - Kazalo

ISBN 978-0-521-66227-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-71799-1 (broš.)

811.111(091) 811.111'282
GER 802.0(091) HISTORY Hogg R. (ur.)
COBISS.SI-ID 53676130

53.
        SVENSKA skrivregler / utgivna av Svenska språknämnden ; [redaktion Sara Santesson]. - 2a uppl. - Stockholm : Liber AB, 2000. - 216 str. ; 21 cm

Kazalo

ISBN 91-47-04974-X

811.113.6'35(035)
GER PK 803.97 SVENSKA Santesson S.(ur.)
COBISS.SI-ID 53907554


811.111 ANGLEŠČINA


54.
BYRNE, Donn, 1929-
        Functional comprehension / Donn Byrne. - Reprinted. - London : Longman, 1979. - 84 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-582-55242-7

811.111'24(075)
GER 802.0-07 BYRNE D. Functional
COBISS.SI-ID 53890658

55.
HARMER, Jeremy
        Essential teacher knowledge [Dva medija] : core concepts in English language teaching / Jeremy Harmer. - Harlow : Pearson, cop. 2012
287 str. : ilustr. ; 30 cm
1 DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-1-4082-6804-9

811.111'243:37.091.3(035) 37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0:37 HARMER J. Essential
COBISS.SI-ID 1054077

56.
HUNGARIAN Society for the Study of English. Conference (9 ; 2009 ; Pécs)
        CrosSections. Vol. 1 : selected papers in linguistics from the 9th HUSSE conference, Pécs, January 22-24, 2009 / edited by Irén Hegedűs and Sándor Martsa. - Pécs : Institute of English Studies, Faculty of Humanities, University of Pécs, 2010. - VII, 317 str. ; 24 cm

ISBN 978-963-642-323-0 (vol. 1)
ISBN 978-963-642-322-3 (Ö, vol. 1-2)

811.111'36(082) 811.111:811.511.141
GER 802.0+820 HUSSE Conference 9
COBISS.SI-ID 54011746

57.
JESENIK, Nevenka, 1961-
        Fun with Matilda : based on Dahl's famous book : zbirka nalog za pripravo na tekmovanje iz angleškega jezika in dodatni pouk v 3. triadi osnovne šole / Nevenka Jesenik in Lidija Skalicky ; [ilustracije Valerija Gönter]. - 1. natis. - Maribor : Xenox, 2006 ([s. l.] : Design studio). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-238-658-7

811.111'243(075.2)(076)
GER 802.0-07 JESENIK N. Fun with Matilda
COBISS.SI-ID 56891393

58.
LIPOVŠEK, Frančiška
        Movement out of, off, and from the landmark : conceptualization of the departure point / Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 201-202. - Abstract.

V: AAA. Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik. - ISSN 0171-5410. - Bd. 38, H. 2 (2013), str. 185-202.

811.111'23
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53774690

59.
MOUNTFORD, Alan
        English in agriculture / Alan Mountford. - 5th impression. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1985. - VIII, 113 str. : ilustr. ; 24 cm. - (English in focus)

ISBN 0-19-437514-5

811.111'276.6:63(075)
GER 802.0-07:1/9 MOUNTFORD A. English in
COBISS.SI-ID 16444673

60.
PALMER, Frank Robert
        The English verb / F. R. Palmer. - 2nd ed. [i.e. 3rd ed.], 8th impression. - London ; New York : Longman, 1997. - XII, 268 str. ; 22 cm. - (Longman linguistics library)

Bibliografija: str. 258-259. - Kazala

ISBN 0-582-29714-1 (pbk)
ISBN 0-582-01470-0

811.111'367.625
GER 802.0-2 PALMER F. R. English verb
COBISS.SI-ID 53717858

61.
SOARS, Liz
        New Headway [Dva medija]. Pre-intermediate. Student's book : [with iTutor DVD-ROM] / John and Liz Soars ; [i-Tutor DVD-ROM by] John and Liz Soars with Sheila Dignen. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2012
159 str. : ilustr. ; 28 cm
1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-477024-8 (učbenik)
ISBN 978-0-19-476966-2 (komplet)
ISBN 978-0-19-476969-3 (iTutor DVD-ROM)

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 NEW HEADWAY 4 ED PI SB GER DVD 802.0-07 NEW HEADWAY 4ED PI SB
COBISS.SI-ID 16167733

62.
SVARTVIK, Jan
        English : one tongue, many voices / Jan Svartvik and Geoffrey Leech. - Revised and updated ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2006. - XVI, 287 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod in priredba dela: Engelska. - Bibliografija: str. 266-273. - Kazalo

ISBN 978-1-4039-1829-1 (trda vezava)
ISBN 1-4039-1829-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-4039-1830-7 (broš.)
ISBN 1-4039-1830-9 (broš.)

811.111'282(100)=111
GER 802.0-087 SVARTVIK J. English
COBISS.SI-ID 59824897

63.
WELLING, Joanne
        The TKT teaching knowledge test course. Training activities CD-ROM [Elektronski vir] / Joanne Welling. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: računalnik, združljiv z IBM modeli PC (procesor 800 ali višji); vsaj 512MB pomnilnika; operacijski sistem Windows XP ali novejši; Adobe Acrobat Reader; pri Mac: procesor 1GHz ali višji; vsaj 512MB pomnilnika; operacijski sistem Mac OS X 10.4 ali novejši; Adobe Acrobat Reader. - Naslov z nasl. zaslona

ISBN 978-0-521-14442-1
ISBN 0-521-14442-6

811.111'243:37.091.31(072)(0.034.44)
GER CDR 802.0:37 WELLING J. TKT course
COBISS.SI-ID 53829474


811.112.2 NEMŠČINA


64.
BRAČKO, Ana
        Eliptične konstrukcije v intervjujih nemškega časopisnega in revijalnega tiska : magistrsko delo / Ana Bračko. - Ljubljana : [A. Bračko], 2013. - 197 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Uršula Krevs Birk. - Bibliografija: f. 139-144. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.334:070(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag BRAČKO A. Eliptične
COBISS.SI-ID 53664866

65.
        DEUTSCH als Fremd- und Zweitsprache : ein internationales Handbuch / herausgegeben von Hans-Jürgen Krumm ... [et al.]. - Berlin ; New York : De Gruyter Mouton, cop. 2010. - 2 zv. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft = Handbooks of linguistics and communication science = Manuels de linguistique et des sciences de communication ; Bd. 35)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Vsebina: Halbbd. 1. - XIX, 1072 str. ; Halbbd. 2. - XIII, 1074-1894. - Kazali

ISBN 978-3-11-020507-7 (Hbbd. 1)
ISBN 3-11-020507-6 (Hbbd. 1)
ISBN 978-3-11-020508-4 (Hbbd. 2)
ISBN 3-11-020508-4 (Hbbd. 2)

811.112.2'243:37(100)(082)
GER PK 37 DEUTSCH ALS FREMD- Krumm H.-J.
COBISS.SI-ID 45170274

66.
        MITTELPUNKT C1 [Zvočni posnetek] : Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Lehrbuchteil C1.2. Lektion 7-12. - Stuttgart : E. Klett Sprachen, cop. 2008. - 2 CD-ja (ca 78 min, 4 sek ; 76 min, 14 sek) ; 12 cm + knjižica

ISBN 978-3-12-676636-4

811.112.2'243(075)(086.76)
GER CD 803.0-07 MITTELPUNKT C1 Lehrbucht. C1.2 GER CD 803.0-07 MITTELPUNKT C1 Lehrbucht. C1.2/Knj.

COBISS.SI-ID 53594722

67.
POTRČ, Mateja
        Skladenjska, besedotvorna in leksikalna analiza izbrane otroške literature : magistrsko delo / Mateja Potrč. - Ljubljana : [M. Potrč], 2013. - 94 str., [12] str. pril. ; 30 cm

Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 76-79. - Izvleček ; Auszug ; Zaključek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'36'37:087.5(043.2) 821.112.2.09-93:81'36'37(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag POTRČ M. Skladenjska
COBISS.SI-ID 53668194

68.
        TOPOGRAPHIE und Raum in der deutschen Sprache und Literatur / herausgegeben von Fabrizio Cambi und Wolfgang Hackl. - Wien : Praesens, 2013. - 414 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Stimulus : Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Germanistik, ISSN 1028-1509 ; [20] (2011))

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-3-7069-0767-5

811.112.2+821.112.2.09(082) 821.112.2.09(4)(082)
COBISS.SI-ID 53801314

69.
UHLAND, Friedwart
        Sprache, Aufsatz, Literatur : ein Deutschbuch für die Sekundarstufe II / Friedwart Uhland, Ursula Ciritsis, Hugo Menze. - 2. Aufl. - Köln ; München : Stam-Verlag, cop. 1992. - 400 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Stam ; 8770)

Bibliografija: str. 374-383. - Kazalo

ISBN 3-8237-8770-5

811.112.2:821.112.2(075.3) 808.1(075.3)
GER 803.0-07 UHLAND F. Sprache
COBISS.SI-ID 53739362


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


70.
ARTIČEK, Tadeja
        Uvajanje strojnega prevajanja v delo prevajalske agencije : analiza popravljanja strojnih prevodov : magistrsko delo / Tadeja Artiček. - Ljubljana : [T. Artiček], 2014. - 64, 40 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Špela Vintar. - Bibliografija: str. 66-72. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'322.4:811.111=163.6(043.2) 81'322.4:811.163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ARTIČEK T. Uvajanje
COBISS.SI-ID 53923682

71.
BASSNETT, Susan, 1944-
        Translation studies / Susan Bassnett. - 4th ed. - London ; New York : Routledge, 2014. - XII, 190 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (New accents)

1. izd. 1980. - Bibliografija: str. 153-183. - Kazalo

ISBN 978-0-415-50673-1 (broš.)
ISBN 978-0-415-50670-0 (trda vezava)

81'25
GER AN 81'25 BASSNETT S. Translation/2014
COBISS.SI-ID 53642338

72.
BEHR, Martina
        Evaluation und Stimmung : ein neuer Blick auf Qualität im (Simultan)Dolmetschen / Martina Behr. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2013. - 348 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens ; Bd. 49, ISSN 1438-2636)

Bibliografija: str. 321-339. - Zusammenfassung. - Obenem dokt. disert., Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2012

ISBN 978-3-86596-485-4

81'253=112.2
GER 81'253 BEHR M. Evaluation
COBISS.SI-ID 53585250

73.
BEREZA, Dorota Karolina
        Die Neuübersetzung : eine Hinführung zur Dynamik literarischer Translationskultur / Dorota Karolina Bereza. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2013. - 101 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 35)

Bibliografija: str. 91-100

ISBN 978-3-86596-255-3

81'255.4=112.2
GER 81'255.4 BEREZA D. K. Neuübersetzung
COBISS.SI-ID 53602914

74.
CERCEL, Larisa
        Übersetzungshermeneutik : historische und systematische Grundlegung / Larisa Cercel. - St. Ingbert : Röhrig, 2013. - 405 str. ; 22 cm. - (Hermeneutik und Kreativität ; Bd. 1)

Bibliografija: str. 365-405

ISBN 978-3-86110-516-9 (broš.)

81'25:801.73 801.73:81'25
GER NE 81'25 CERCEL L. Übersetzungsherm.
COBISS.SI-ID 53581922

75.
CREZEE, Ineke
        Introduction to healthcare for interpreters and translators / Ineke H. M. Crezee ; with illustrations by Jenny Jiang ; with contributions by Maureen Kearney, Dana Lui, and Linda Hand. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2013. - XXVI, 338 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 309-322. - Kazalo

ISBN 978-90-272-1205-4 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-1206-1 (broš.)

81'25:[811.111'276.6:61] [61:811.111'276.6]:81'25
GER 81'255 CREZEE I. Healthcare
COBISS.SI-ID 53716322

76.
CRONIN, Michael, 1960-
        Translation in the digital age / Michael Cronin. - London ; New York : Routledge, 2013. - IX, 165 str. ; 25 cm. - (New perspectives in translation studies)

Bibliografija: str. 145-155. - Kazalo

ISBN 978-0-415-60859-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-60860-2 (broš.)

81'25:004 81'322.4
GER AN 81'25 CRONIN M. Translation
COBISS.SI-ID 53610850

77.
DE Marco, Marcella
        Audiovisual translation through a gender lens / Marcella De Marco. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2012. - 240 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Approaches to translation studies ; vol. 37)

Bibliografija: str. 225-240

ISBN 978-90-420-3513-3

81'25:[654.1+791] 305:81'25
GER 81'25:654.1 DE MARCO M. Audiovisual
COBISS.SI-ID 53711202

78.
DÖRING, Sigrun
        Kulturspezifika im Film : Probleme ihrer Translation / Sigrun Döring. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2006. - 154 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens ; Bd. 10)

ISBN 978-3-86596-100-6

81'25:791 81'25:008
GER NE 81'25 DÖRING S. Kulturspezifika
COBISS.SI-ID 53606754

79.
EST Congress (6 ; 2010 ; Leuven)
        Tracks and treks in translation studies : selected papers from the EST Congress, Leuven 2010 / edited by Catherine Way ... [et al.]. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2013. - VI, 298 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 108)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo. - Izvlečki v angl.

ISBN 978-90-272-2459-0

81'25(082)
GER Zb 81'25 EST CONGRESS 6 Tracks and treks

COBISS.SI-ID 53586274

80.
        FILMÜBERSETZUNG : Probleme bei Synchronisation, Untertitelung, Audiodeskription / Anne Panier, Kathleen Brons, Annika Wisniewski, Marleen Weißbach. - Frankfurt am Main : P. Lang, cop. 2012. - 409 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Leipziger Studien zur angewandten Linguistik und Translatologie, ISSN 1862-7056 ; Bd. 11)

Na CD-ROMu je šest dokumentov v pdf formatu. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-631-63127-0

81'255:791 81'255:654.1
GER 81'25:654.1 FILMÜBERSETZUNG Panier A. GER CDR 81'25:654.1 FILMÜBERSETZUNG Panier A.

COBISS.SI-ID 53708130

81.
GILLIES, Andrew
        Conference interpreting : a student's practice book / Andrew Gillies. - London ; New York : Routledge, 2013. - VI, 285 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 267-271

ISBN 978-0-415-53236-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-53234-1 (broš.)

81'253(075.8)
GER 81'253 GILLIES A. Conference
COBISS.SI-ID 53705058

82.
        HANDBOOK of translation studies. Vol. 4 / edited by Yves Gambier, Luc van Doorslaer. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2013. - IX, 232 str. ; 25 cm. - (Handbook of translation studies, ISSN 2210-4844 ; vol. 4)

Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Kazalo

ISBN 978-90-272-0334-2

81'25(035)
GER PK 800 HANDBOOK Gambier Y. (ur.)
COBISS.SI-ID 53710690

83.
HORN-Helf, Brigitte
        Kulturdifferenz in Fachtextsortenkonventionen : Analyse und Translation : ein Lehr- und Arbeitsbuch / Brigitte Horn-Helf. - Frankfurt am Main : P. Lang, cop. 2007. - 223 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Leipziger Studien zur angewandten Linguistik und Translatologie, ISSN 1862-7056 ; Bd. 4)

Na CD-ROMu trije dokumenti v pdf formatu: delovni zvezek, bibliografija in kazalo. - Bibliografija na CD-ROMu. - Kazalo

ISBN 978-3-631-57411-9

81'255.2:621.01(076)=112.2 81'255.2:316.7(076)=112.2 621.01:81'255.2(076)=112.2 316.7:81'255.2(076)=112.2 81'255.2:81'42(076)=112.2 81'42:81'255.2(076)=112.2
GER 81'255 HORN-HELF B. Kulturdifferenz GER CDR 81'255 HORN-HELF B. Kulturdifferenz

COBISS.SI-ID 53705314

84.
HÜGING, Anna-Katharina
        Übersetzerisches Handeln im Kontext der medizinischen Fachkommunikation / Anna-Katharina Hüging. - Trier : Wissenschaftlicher Verlag, cop. 2011. - X, 356 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Heidelberger Studien zur Übersetzungswissenschaft ; Bd. 15)

Bibliografija: str. 345-356. - Obenem dokt. disert., Heidelberg, Univ., 2010

ISBN 978-3-86821-304-1

81'255:61
GER 81'255 HÜGING A.-K. Übersetzerisches
COBISS.SI-ID 53600354

85.
INTERNATIONAL Conference on Interpreting in Legal, Health, and Social Service Settings (6 ; 2010 ; Birmingham)
        Interpreting in a changing landscape : selected papers from Critical Link 6 / edited by Christina Schäffner, Krzysztof Kredens, Yvonne Fowler. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2013. - VII, 340 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 109)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo. - Izvlečki v angl.

ISBN 978-90-272-2460-6

81'253(082)
GER 81'253 CRITICAL LINK 6 Interpreting in

COBISS.SI-ID 53587554

86.
JIMÉNEZ-Crespo, Miguel A.
        Translation and web localization / Miguel A. Jiménez-Crespo. - London ; New York : Routledge, 2013. - IX, 233 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 208-227. - Kazalo

ISBN 978-0-415-64316-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-64318-4 (broš.)

[81'25:004.738.52]:316.7 [004.738.52:81'25]:316.7
GER 81'25:654.1 JIMÉNEZ-CRESPO M. A. Translation

COBISS.SI-ID 53727330

87.
KASTNER, Klaus
        Simultandolmetschen in Erstbewährung : der Nürnberger Prozess 1945 / Hartwig Kalverkämper, Larisa Schippel (Hg.) ; mit einer orientierenden Einführung von Klaus Kastner und einer kommentierten fotografischen Dokumentation von Theodoros Radisoglou sowie mit einer dolmetschwissenschaftlichen Analyse von Katrin Rumprecht. - 2., durchgesehene Aufl. - Berlin : Frank & Timme, 2014. - 336 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 17)

"... anlässlich eines Symposiums (November 2007) zum 120. Jahrestag der Ausbildung in translatorischen Fertigkeiten and der Berliner Universität, der heutigen Humboldt-Universität zu Berlin." --> str. 14. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-86596-161-7

81'253:[341.645(430Nürnberg):341.322.5"1939/19 45"] [341.645(430Nürnberg):341.322.5"1939/1945"]:81 '253
GER 81'253 KASTNER K. Simultandolmetschen
COBISS.SI-ID 53616994

88.
        KOMMUNALDOLMETSCHEN = Community interpreting : Probleme - Perspektiven - Potenziale : Forschungsbeiträge aus Österreich / Nadja Grbić, Sonja Pöllabauer (Hg.). - Durchgesehene und korrigierte Aufl. der Erstausg. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2008. - 369 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens ; Bd. 21, ISSN 1438-2636)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-3-86596-194-5

81'25(082)
GER Zb 81'25 KOMMUNALDOLMETSCHEN Grbić N.(ur.)

COBISS.SI-ID 76178945

89.
KRENZLER-Behm, Dinah
        Authentische Aufträge in der Übersetzerausbildung : ein Leitfaden für die Translationsdidaktik / Dinah Krenzler-Behm. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2013. - 472 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens ; Bd. 58, ISSN 1438-2636)

Kazalo. - Bibliografija: str. 351-373

ISBN 978-3-86596-498-4

81'25:378 81'25:6
GER 81'25:37 KRENZLER-BEHM D. Authentische

COBISS.SI-ID 53584226

90.
KUCHARSKA, Anna
        Simultandolmetschen in defizitären Situationen : Strategien der translatorischen Optimierung / Anna Kucharska. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2013. - 163 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 25)

Bibliografija: str. 123-127

ISBN 978-3-86596-244-7

81'253=112.2
GER 81'253 KUCHARSKA A. Simultandolmetschen

COBISS.SI-ID 53587298

91.
LEIBBRAND, Miriam Paola
        Grundlagen einer hermeneutischen Dolmetschforschung / Miriam Paola Leibbrand. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2011. - 316 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 38)

ISBN 978-3-86596-343-7

81'253:801.73 801.73:81'253
GER 81'253 LEIBBRAND M. P. Grundlagen
COBISS.SI-ID 53608290

92.
MANDELJC, Manca
        Evalvacija strojnih prevodov : primerjava metod ALPAC in ARPA : magistrsko delo / Manca Mandeljc. - Ljubljana : [M. Mandeljc], 2014. - 116 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Špela Vintar. - Bibliografija: str. 66-72. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'322.4:811.111=163.6(043.2) 81'322.4:811.163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB MANDELJC M. Evalvacija
COBISS.SI-ID 53922658

93.
MIKOLIČ, Tamara
        Assessment feedback in translator training [Elektronski vir] : a dual perspective / Tamara Mikolič Južnič. - El. članek. - Ilustr. - Dostopno tudi na: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1288-6/urn_isbn_978-952-61-1288-6.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 98-99. - Abstract.

V: New horizons in translation research and education [Elektronski vir] / Nike K. Pokorn and Kaisa Koskinen (eds.). - Joensuu : University of Eastern Finland, 2013. - (Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in education, humanities and theology, ISSN 1798-565X ; no. 8). - ISBN 978-952-61-1288-6. - Str. 75-99.

81'25:005.336.3 81'25-051:37
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53618274

94.
        NEW prospects and perspectives for educating language mediators / Don Kiraly, Silvia Hansen-Schirra, Karin Maksymski (eds.). - Tübingen : Narr Francke Attempto, cop. 2013. - 229 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Translations-Wissenschaft ; Bd. 10)

Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-3-8233-6819-9

81'25-051:378(082)
GER 81'25:37 NEW PROSPECTS Kiraly D. (ur.)

COBISS.SI-ID 53727842

95.
NORD, Christiane
        Funktionsgerechtigkeit und Loyalität. [Bd. 1], Theorie, Methode und Didaktik des funktionalen Übersetzens / Christiane Nord. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2011. - 331 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 32)

Podatek o zv. naveden na hrbtu knjige. - Bibliografija: str. 319-331

ISBN 978-3-86596-330-7

81'25:37
GER 81'25:37 NORD C. Funktionsger./1
COBISS.SI-ID 53609314

96.
NORD, Christiane
        Funktionsgerechtigkeit und Loyalität. [Bd. 2], Die Übersetzung literarischer und religiöser Texte aus funktionaler Sicht / Christiane Nord. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2011. - 296 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 33)

Podatek o zv. naveden na hrbtu knjige. - Bibliografija: str. 287-296

ISBN 978-3-86596-331-4

81'255.4 81'255.4:2
GER 81'255.4 NORD C. Funktionsger./2
COBISS.SI-ID 53609570

97.
O'HAGAN, Minako
        Game localization : translating for the global digital entertainment industry / Minako O'Hagan, Carmen Mangiron. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2013. - XII, 374 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 106)

Bibliografija: str. 335-361. - Kazalo

ISBN 978-90-272-2456-9 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-2457-6 (broš.)

81'25:[004.5:794] [004.5:794]:81'25
GER 81'25:654.1 O'HAGAN M. Game localization

COBISS.SI-ID 53727074

98.
ORBÁN, Wencke
        Über die Entlehnung konstruktivistischer Lerntheorien in die Praxis der Übersetzungswissenschaft : kooperatives Übersetzen als kommunikations- und prozessorientierte Handlungsform des Übersetzers / Wencke Orbán. - Trier : Wissenschaftlicher Verlag, cop. 2008. - 408 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Heidelberger Studien zur Übersetzungswissenschaft ; 10)

Besedilo na CD-ROMu v pdf formatu. - Bibliografija: str. 394-408

ISBN 978-3-86821-063-7

81'25:378=112.2
GER CDR 81'25 ORBÁN W. Über die Entlehnung GER NE 81'25 ORBÁN W. Über die Entlehnung
COBISS.SI-ID 53701986

99.
OSTAPENKO, Valentyna
        Vernetzung von Fachtexten : Textsorten der Normung in der technischen Harmonisierung / Valentyna Ostapenko. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2007. - VIII, 112 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 15)

ISBN 978-3-86596-155-6

81'255:62 81'25:81'42
GER 81'255 OSTAPENKO V. Vernetzung
COBISS.SI-ID 53605730

100.
PÂRLOG, Hortensia
        Translating the body / Hortensia Pârlog, Pia Brînzeu, Aba-Carina Pârlog. - Iaşi : Institutul European, 2009. - 461 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Colecţia Academica ; 43. Topics in translation)

Besedilo v angl. in romun. - Bibliografija: str. 437-454. - Kazalo

ISBN 978-973-611-527-1
ISBN 973-611-527-5

81'25:81'373=111=135.1 811.111'373.7:811.135.1'373.7
GER AN 81'25 PÂRLOG H. Translating
COBISS.SI-ID 54004834

101.
        QUANTITATIVE methods in corpus-based translation studies : a practical guide to descriptive translation research / edited by Michael P. Oakes, Meng Ji. - Paperback ed. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2013. - X, 361 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in corpus linguistics, ISSN 1388-0373 ; 51)

Bibliografija: str. 344-345. - Kazalo

ISBN 978-90-272-0367-0
ISBN 90-272-0367-9

[81'25:81'322]:001.8(082) [81'322:81'25]:001.8(082)
GER 81'32 QUANTITATIVE Oakes M. P. (ur.)
COBISS.SI-ID 53645922

102.
SCHLAMBERGER Brezar, Mojca
        La traduction des connecteurs d'opposition dans le corpus parallèlle français-slovène / Mojca Schlamberger Brezar.

V: Elektronskite reusursi [!] i filološkite studii / vo redakcija na Zvonko Nikodinovski / edited by Zvonko Nikodinovski. - Skopje : Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2013. - ISBN 978-608-234-012-8. - Str. 57-71.

81'25:81'322.2=163.6=133.1 [811.163.6:811.133.1]:81'322
COBISS.SI-ID 53609826

103.
STOLZE, Radegundis
        The translator's approach : introduction to translational hermeneutics : theory and examples from practice / Radegundis Stolze. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2011. - 296 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 41)

Bibliografija: str. 269-288. - Kazali

ISBN 978-3-86596-373-4

81'25:801.73 801.73:81'25
GER AN 81'25 STOLZE R. Translator's
COBISS.SI-ID 53607266

104.
TABOR, Leon
        Protokol glasnega razmišljanja kot metoda za usmerjeno opazovanje procesa prevajanja - primer kolokacij in drugih besednih zvez : magistrsko delo / Leon Tabor. - Ljubljana : [L. Tabor], 2013. - 98 str., [28] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Primož Jurko. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:81'373.72(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB TABOR L. Protokol
COBISS.SI-ID 53670754

105.
        THEORIE und Praxis des Dolmetschens und Übersetzens in fachlichen Kontexten / Klaus-Dieter Baumann, Hartwig Kalverkämper (Hg.). - Berlin : Frank & Timme, cop. 2013. - 748 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 63)

En prispevek v franc., ostali v nem. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-7329-0016-9

81'253'255(082)
GER Zb 81'25 THEORIE Baumann, K.-D.(ur.)
COBISS.SI-ID 53585506

106.
THOME, Gisela
        Übersetzen als interlinguales und interkulturelles Sprachhandeln : Theorien, Methodologie, Ausbildung / Gisela Thome. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2012. - 616 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 40)

Bibliografija: str. 565-595. - Kazalo

ISBN 978-3-86596-352-9

81'25=112.2
GER NE 81'25 THOME G. Übersetzen
COBISS.SI-ID 53590370

107.
        TRANSLATION and cognition / edited by Gregory M. Shreve, Erik Angelone. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2010. - VI, 381 str. : ilustr. ; 25 cm. - (American Translators Association scholarly monograph series, ISSN 0890-4111 ; vol. 15)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-90-272-3191-8

81'25:159.955(082)
GER Zb 81'25 TRANSLATION AND Shreve G. M. (ur.)

COBISS.SI-ID 53729890

108.
        TRANSLATION in anthologies and collections (19th and 20th centuries) / edited by Teresa Seruya ... [et al.]. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2013. - IX, 287 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 107)

Bibliografija ob vsakem prispevku. - Kazali

ISBN 978-90-272-2458-3

[81'255.4:82-82]:801.73(082)
GER 81'255.4 TRANSLATION IN Seruya T. (ur.)

COBISS.SI-ID 53726818

109.
        The TRANSLATION studies reader / edited by Lawrence Venuti. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, 2012. - XIV, 546 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 503-530. - Kazalo

ISBN 978-0-415-61347-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-61348-4 (broš.)

81'25(082)
GER Zb 81'25 TRANSLATION Venuti L.(ur.)/3. izd.

COBISS.SI-ID 53672802

110.
        ÜBERSETZUNGSQUALITÄT : Kritik, Kriterien, Bewertungshandeln / Larisa Schippel (Hg.). - Berlin : Frank & Timme, cop. 2006. - 186 str. : ilustr. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens ; Bd. 8)

Bibliografija na koncu večine prispevkov

ISBN 978-3-86596-075-7

81'25(082)
GER NE 81'25 ÜBERSETZUNGSQUALITÄT Schippel L.(ur.)

COBISS.SI-ID 53588834

111.
        UNTERWEGS zu einer hermeneutischen Übersetzungswissenschaft : Radegundis Stolze zu ihrem 60. Geburtstag / Larissa Cercel, John Stanley (Hrsg.). - Tübingen : Narr, cop. 2012. - 308 str. ; 22 cm

9 prispevkov v nem., 5 v angl., 3 v franc. j. - Bibliografija sledi vsakemu prispevku

ISBN 978-3-8233-6641-6 (broš.)

81'25:801.73(082) 801.73:81'25(082)
GER Zb 81'25 UNTERWEGS Cercel L.(ur.)
COBISS.SI-ID 53582690

112.
VENUTI, Lawrence
        Translation changes everything : theory and practice / Lawrence Venuti. - London ; New York : Routledge, 2013. - X, 271 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 249-260. - Kazalo

ISBN 978-0-415-69628-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-69629-6 (broš.)

81'25
GER AN 81'25 VENUTI L. Translation changes

COBISS.SI-ID 53593186

113.
VERMEER, Hans J., 1930-2010
        Ausgewählte Vorträge zur Translation und anderen Themen = Selected papers on translation and other subjects / Hans J. Vermeer. - Berlin : Frank & Timme, cop. 2007. - 277 str. ; 21 cm. - (TransÜD : Arbeiten zur Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens, ISSN 1438-2636 ; Bd. 13)

Bibliografija: str. 251-269. - Kazalo

ISBN 978-3-86596-145-7

81'25
GER NE 81'25 VERMEER H. J. Ausgewählte
COBISS.SI-ID 53599586

114.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Translating archival sources on Idrija lace from German into Slovene / Tanja Žigon. - Ilustr., faks. - Bibliografija: str. 83-85.

V: Idrija lace / [contributors of texts Ivana Leskovec ... [et al.]. - Idrija : Mestni muzej, 2013. - ISBN 978-961-6563-26-0. - Str. 66-85.

[81'25=112.2]:746.21(497.4)"18" 746.21(497.4)"18":[81'25=112.2] 930.85(497.4)"18":746.21
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53584994


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


115.
        NOVELLER för världens barn 2007 : [klassiska noveller] / [redaktörer Christian Reimers och Gun Ekroth]. - 3e tryckningen. - Stockholm : Informationsförlaget, 2007. - 319 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na hrbtu knjige. - Vsebina: Ett halvt ark papper / August Strindberg. Särskilda uppgifter / Graham Greene. Kejsaren och de båda systrarna / Ling Hsüan. Min debut hos fotografen / Frans G. Bengtsson. Pensionatet / James Joyce. Stulet nyår / Agnes von Krusenstjerna. Anekdot till lättjans försvar / Heinrich Böll. Damen med hunden / Anton Tjechov. Rio / Harry Martinson. Svar / Luigi Pirandello. Skeppsgossens historia / Karen Blixen. Berg som vita elefanter / Ernest Hemingway. Kalif för en dag : ur Tusen och en natt. Huset Ushers undergång / Edgar Allan Poe. Sveket / F. Scott Fitzgerald. Att döda ett barn / Stig Dagerman. Halmfläterskan / Guy de Maupassant. Bröderna / Bo Bergman. Vilken Nisse? / Barbro Alving. Likheten mellan ett violonfordral och en likkista / Tennessee Williams. Josefine, sångerskan, eller, I mossens rike / Franz Kafka. Bortbytingen / Selma Lagerlöf. Snöstormen / Alexander Pushkin. Sagan om Tors färd till Utgårdaloke : ur Eddan. Knapparna / Moa Martinson. Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton / Tage Danielsson. Bobok / Fjodor Dostojevskij. Hissen som gick ner i helvete / Pär Lagerkvist. Pälsen / Hjalmar Söderberg. Mrs. Dalloway på Bond Street / Virginia Woolf. Skenäktenskap / Göran Tunström.

ISBN 978-91-7736-584-6

821(100)-93-32(082.2)=113.6
GER 82(100)A NOVELLER/2007 Reimers C.(ur.)

COBISS.SI-ID 53981538

116.
        NOVELLER för världens barn 2009 : [klassiska noveller] / [redaktörer Christian Reimers och Gun Ekroth]. - Stockholm : Informationsförlaget, 2009. - 335 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na hrbtu knjige. - Urednika navedena na hrbtni str. nasl. str. - Vsebina: Mannen som älskade blommor / Lars Forssell. Lust, försakelse / Zhang Ailing. Tecknet / Guy de Maupassant. Snäckorna / Karin Boye. I Amsterdams glädjekvarter / Stig Claesson. En riktigt bra jazzpianist / Richard Yates. Den elfte berättelsen / Naguib Mahfouz. Att komma hem / Pär Rådström. Självständighetsdagen / Yvonne Vera. Två enkelsängar i Rom / John Updike. Så lever de / Sonja Åkesson. Att andas / Alexandr Solzjenitsyn. Resan till Montreal / Göran Tunström. Ljusstakarna / Anton Tjechov. När man har känslor / Maria Jotuni. Nittonde pratan / Sandro Key-Åberg. En läkare på landet / Franz Kafka. Det hemlighetsfulla kuvertet / Elin Wägner. Gammal man vid bron / Ernest Hemingway. Om sannolikhet / Tage Danielsson. Åh, du tappre pionjär / Jean Rhys. Kappan / Nikolaj Gogol. Förbjud löneökningar! / Barbro Alving. Axolotl / Julio Cortazar. En julgäst / Selma Lagerlöf. Konstnär Danielsson / Lars Molin. En kopp te / Katherine Mansfield. Skoputsaren / Ghassan Kanafani. Larsens / Cora Sandels. Förbrytarblod / Victoria Benedictsson. Efter Balen / Leo Tolstoj. Att skriva bästsäljare / Norman Mailer.

ISBN 978-91-7736-601-0

821(100)-93-32(082.2)=113.6
GER 82(100)A NOVELLER/2009 Reimers C.(ur.)

COBISS.SI-ID 53983842

117.
        NOVELLER för världens barn 2011 [Dva medija] : [mästar noveller] / [redaktion Christian Reimers, Gun Ekroth och Kirsi Ylioja]. - Stockholm : Informationsförlaget, 2011
367 str. ; 22 cm
1 CD (MP3) (789 min, 25 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina knjige in CD-ja: Göken / Tomas Tranströmer. Dimensioner / Alice Munro. Förrättningen / Håkan Nesser. Natten innan de hängde Ruth Ellis / Margareta Strömstedt. Raga / Jean-Marie Gustave Le Clézio. Mannen i båten / Per Olov Enquist. Det blå ankaret / Hjalmar Söderberg. Bröllopsnatten / Kerstin Thorvall. Fet träff / Alexander McCall Smith. Förvandlingen / Ylva Egehorn. Huset / Torgny Lindgren. Smycket / Guy de Maupassant. En kniv i ryggen / Klas Östergren. Det schwabiska badet / Herta Müller. Kvinnofabriken / Ivar Lo-Johansson. Båten / Nam Le. Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult. Skummisar / Jonas Karlsson. Stämma träff / Joyce Carol Oates. Pappersväggar / John Ajvide Lindqvist. Onkel Vanja / Virginia Woolf. Glädje / Anton Tjechov. Moln av siden / Sun Axelsson. Den stora franska duellen / Mark Twain. I marknadstider / Selma Lagerlöf. Taklagsöl / August Strindberg.

ISBN 978-91-7736-621-8 (knjiga)
ISBN 978-91-7736-624-9 (CD)

821(100)-93-32(082.2)=113.6
GER 82(100)A NOVELLER/2011 Reimers C. GER 82(100)A NOVELLER/2011 Reimers C.(ur.)

COBISS.SI-ID 53987426


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


118.
        ARBEITSBUCH Romananalyse / Hans-Werner Ludwig (Hrsg.). - Tübingen : G. Narr, cop. 1982. - 260 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Literaturwissenschaft im Grundstudium ; Bd. 12)

Hrbtni stv. nasl.: Romananalyse. - Bibliografija: str. 244-255. - Kazali

ISBN 3-87808-932-5

82.0-31(076)
GER 82.08-3 ARBEITSBUCH ROMAN. Ludwig H.-W.

COBISS.SI-ID 53643874

119.
BRINKMANN, Karl, 1907-
        Erläuterungen zu Henrik Ibsen: Nora, Hedda Gabler / von Karl Brinkmann ; ergänzt von Edgar Neis. - 5., erweiterte Aufl. - Hollfeld : C. Bange, cop. 1982. - 96 str. ; 16 cm. - (Königs Erläuterungen und Materialien ; 177; 117a)

Nasl. na ov.: Henrik Ibsen Nora Hedda Gabler. - Ibsen - Nora/Hedda Gabler. - Bibliografija: str. 95-96

ISBN 3-8044-0283-6

821.113.5.09Ibsen H.
GER 839.6.09 IBSEN H. Nora/Hedda Gabler
COBISS.SI-ID 53808994

120.
BURY, Ernst, 1936-
        Gedichte verstehen und interpretieren. Bd. 1, Grundbegriffe und Ratschläge : Sekundarstufe I + II / Ernst Bury. - 6. Aufl. - Lichtenau : AOL, 2005. - 63 str. ; 21 cm. - (AOL kompakt ; F066)

Nasl. na ov. - Ab Klasse 10. - Kazalo

ISBN 3-89312-066-1

82.0-1
GER 82.08-1 BURY E. Gedichte/1
COBISS.SI-ID 53904226

121.
GELFERT, Hans-Dieter, 1937-
        Was ist gute Literatur? : Wie man gute Bücher von schlechten unterscheidet / Hans-Dieter Gelfert. - Originalausg., 2., überarbeitete Aufl. - München : C. H. Beck, 2006. - 221 str. ; 20 cm. - (Beck'sche Reihe ; 1591)

Bibliografija: str. 208-217

ISBN 978-3-406-51098-4

82.09
GER 82.01 GELFERT H.-D. Was ist
COBISS.SI-ID 53629026

122.
HUNGARIAN Society for the Study of English. Conference (9 ; 2009 ; Pécs)
        CrosSections. Vol. 2 : selected papers in literature and culture from the 9th HUSSE conference, Pécs, January 22-24, 2009 / edited by Andrew C. Rouse, Gertrud Szamosi and Gabriella Vöő. - Pécs : Institute of English Studies, Faculty of Humanities, University of Pécs, 2010. - 426 str. ; 24 cm

"Based on papers from the 9th Conference of the Hungarian Society for the Study of English held in Pécs, Hungary on January 22-24, 2009" --> v CIP-u. - Reviewed by Kurdi, Mária, Rouse, andrew C., Szamosi, Gertrud, Vöő, Gabriella

ISBN 978-963-642-324-7 (vol. 2)
ISBN 978-963-642-322-3 (Ö, vol. 1-2)

821.111(100).09:316.7(082)
GER 802.0+820 HUSSE Conference 9
COBISS.SI-ID 17966600

123.
MARQUAß, Reinhard
        Dramentexte analysieren : Grundbegriffe und Methoden, Beispiele und Übungen : 11. bis 13. Klasse / von Reinhard Marquaß. - 2., aktualisierte Aufl. - Mannheim [etc.] : Dudenverlag, cop. 2002. - 110 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Duden. Abiturhilfen. Deutsch ; 3)

ISBN 3-411-70132-3

82.0-2=112.2
GER 82.08-2 MARQUASS R. Dramentexte
COBISS.SI-ID 53633378

124.
        METAPHER : Einführung in bildhaftes Denken und Schreiben : ein Arbeitsbuch für die Sekundarstufe II / hrsg. von Ingeborg Meckling. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, cop. 1987. - 125 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Kommunikation/Sprache : Materialen für den Kurs- und Projektunterricht)

ISBN 3-425-06310-3

82.0:81'373.612.2(075.3) 808.1:82.0
GER 82.081/.085 METAPHER Meckling I.(ur.)
COBISS.SI-ID 53749602

125.
        METHODEN und Beispiele der Kurzgeschichteninterpretation / herausgegeben von Gerda Burger und der Projektgruppe Zams. - 3. Aufl. - Hollfeld : C. Bange, 1985, cop. 1977. - 63 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Banges Unterrichtshilfen. Deutsch)

Bibliografija: str. 63

ISBN 3-8044-0585-1

82.0-32=112.2
GER 82.08-3 METHODEN Burger G.(ur.)
COBISS.SI-ID 53631074

126.
SCHUSTER, Karl, 1939-
        Erschließen poetischer Texte : Arbeitsbuch zur Texterschließung / Karl Schuster. - 1. Aufl., 1. Nachdruck. - Bamberg : C. C. Buchner, 1983, cop. 1979. - 255 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Buchners Studientexte Deutsch)

Bibliografija: str. 235-240

ISBN 3-7661-4241-0

82.0:821.112.2.09(076)
GER 830.09 SCHUSTER K. Erschließen
COBISS.SI-ID 53647970


82.091 PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST


127.
        LITERATUR am Rand : Perspektiven der Trivialliteratur vom Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert = Literature on the margin : perspectives on trivial literature from the Middle Ages to the 21st century / Eva Parra-Membrives, Albrecht Classen (Hrsg., eds.). - Tübingen : Narr Francke Attempto, 2013. - 301 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Popular fiction studies, ISSN 2197-6392 ; vol. 1)

Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-3-8233-6764-2
ISBN 3-8233-6764-1

82.091(082)
GER AR JAVOR BRIŠKI M. LITERATUR AM RAND
COBISS.SI-ID 53657186

128.
SREBNIK, Anita
        Elk noorden heeft zijn zuiden : vergelijking van de roman Het schnitzelparadijs van Khalid Boudou en Čefurji raus! van Goran Vojnović / Anita Srebnik. - Bibliografija: str. 218. - Abstract.

V: Lage Landen, hoge heuvels / [onder redactie van Jelica Novaković-Lopušina ... et al.]. - Belgrado : Filologische Faculteit : ARIUS, 2012. - ISBN 978-86-911221-5-7. - Str. 205-218.

821.112.5.09Boudou K.:821.163.6.09Vojnović G. 314.151.3-054.72(492:497.4) 316.347(492:497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53776482


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


129.
ANDERSSON, Lena
        Duck city : roman / Lena Andersson ; förord av Pernilla Ouis. - Stockholm : En bok för alla, 2011, cop. 2006. - 210 str. ; 18 cm

ISBN 978-91-7221-628-0

821.113.6-313.1
GER 839.7 ANDERSSON L. Duck city
COBISS.SI-ID 53947234

130.
ANDERSSON, Lena
        Egenmäktigt förfarande : en roman om kärlek / Lena Andersson. - 1. uppl., 7. tryckningen. - Stockholm : Natur & Kultur, 2013. - 205 str. ; 21 cm

Augustpriset, 2013

ISBN 978-91-27-13699-1

821.113.6-311.2
GER 839.7 ANDERSSON L. Egenmäktigt
COBISS.SI-ID 53946722

131.
BRØGGER, Suzanne
        Transparence : följetong / Suzanne Brøgger ; översatt av Ann-Mari Seeberg. - [S. l.] : Norstedts, 1994, cop. 1993. - 237 str. ; 24 cm

Prevod dela: Transparence

ISBN 91-1-931742-5

821.113.4-31=113.6
GER 839.8 BRØGGER S. Transparence/šve
COBISS.SI-ID 53909090

132.
KIHLGÅRD, Peter
        Serenader / Peter Kihlgård ; förord av Cecilia Davidsson. - Stockholm : En bok för alla, 2007. - 186 str. ; 18 cm

Vsebina: Den dövstumme ; Real world ; Serenad ; Kärlek på hotell ; Ut och in ; Amorinerna ; Diorama ; Aftondagg. - Nöjesguidens pris för bästa bok

ISBN 978-91-7221-496-5

821.113.6-32
GER 839.7 KIHLGÅRD P. Serenader
COBISS.SI-ID 53952866

133.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Ronja røverdatter / Astrid Lin[d]gren ; oversatt av Jo Tenfjord ; illustrert av Ilon Wikland. - 16. opplag. - [Oslo] : N. W. Damm & Søn, 2001 (Ljubljana : Delo). - 226 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Beste barnebøker)

Prevod dela: Ronja rövardotter. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 82-517-9635-0

821.113.6-93-32=113.5
GER 839.7 LINDGREN A. Ronja røverdatter/nor

COBISS.SI-ID 111415296

134.
        NOVELLER för världens barn 2006 / [redaktör Christian Reimers]. - 3e tryckningen. - Stockholm : Informationsförlaget, 2006. - 217 str. ; 22 cm

Urednik naveden na hrbtni str. nasl. str. - Vsebina: Pappas pizza / Inger Edelfeldt. Ett gammalt hus under himlen / Ulf Nilsson. Hur kan de? / Katarina Mazetti. Kursen på konferensanläggningen / Liza Marklund. All världens väg / Ernst Brunner. Prisoners / Inger Frimansson. Prag, London / Cecilia Davidsson. Den ryska baronessan i Istanbul / Peter Mosskin. Niger och säger att nu är det vår / Louise Boije af Gennäs. Cirklar / Cilla Naumann. Les Bergeres / Jerker Virdborg. Vinterstorm / Oline Stig. Dans runt granen / Mats Söderlund.

ISBN 978-91-7736-570-9
ISBN 91-7736-570-4

821.113.6-93-32(082.2)
GER 839.7A NOVELLER/2006 Reimers C.(ur.)
COBISS.SI-ID 53965410

135.
        NOVELLER för världens barn 2010 / [redaktörer Christian Reimers och Gun Ekroth]. - 4e tryckningen. - Stockholm : Informationsförlaget, 2010. - 335 str. ; 22 cm

Vsebina: Spaghetti med köttfärssås / Majgull Axelsson. Miraklet i Olbia / Jonas Gardell. Blå nomader / Bodil Malmsten. Berättelsen om Mamadou / Björn Larsson. Uppåtvindar / Anne Swärd. Rum för avsked / Hans Gunnarsson. Älska dej själv / Amanda Svensson. Serendipity / Kjell Westö. De utsatta / Birgitta Stenberg. Överraskningen / Cecilia Davidsson. Hundbett / Philip Teir. Den olyckliga bruden / Helene Tursten. Den nakna gästen / Gunilla Linn Persson. Båstad /Jens Liljestrand. Transformator / Inger Edelfeldt. Vad musik är / Jan Sigurd. Hålla andan / Linda Olsson. Örnen och kråkan / Johan Theorin. Berget Ingenstans / Johanna Holmström. Det går aldrig över / Åke Edwardson. Omelett / Petra Revenue. Himlen högt över gästgivagården / Peter Mosskin. Som i en popsång / Maria Küchen. Den långa kvinnans födelsedag / Pamela Jaskoviak. Bröllopsbesvär / Erik Löfvendahl. Intrigen / Susanne Ringell. Grisar, kaniner och berättelser / Ulf Nilsson. Kartongmannen / Katarin Mazetti.

ISBN 978-91-7736-612-6

821.113.6-93-32(082.2) 821.511.111-32(082.2)=113.6
GER 839.7A NOVELLER/2010 Reimers C.(ur.)
COBISS.SI-ID 53971810

136.
        NOVELLER för världens barn 2012 [Dva medija] : [nordiska mästarprov] / [redaktion Christian Reimers, Gun Ekroth och Kirsi Ylioja]. - Stockholm : Världens barn, 2012
335 str. ; 22 cm
1 CD (MP3) (672 min, 13 sek) : stereo ; 12 cm

Vsebina knjige in CD-ja: Det vare inte i går ... / Maj Sjöwall. Spöket / Knut Hamsun. Berättelse om en frielev / Vilhelm Moberg. Kvinna och får / Steinnun Sigurđóttir. Ett fullutrustat kök / Fredrik Lindström. Lykke / Fredrik Lindström. Idyll / Henrik Pontopiddan. Ur: Då nur är jag / Elsie Johansson. Hon gråter inte / Naja Marie Aidt. Det underliga / Tarjei Vesaas. Granen / H. C. Andersen. Det finns en skräck på bottnen / Märta Tikkanen. Utifrån Gass och Weiss / Mats Kempe. Fru Karlstad och Pat Jennings / Beate Grimsrud. Sol / Harry Martinson. Två systrar på Kuba / Rose Lagercrantz. En trygg plats / Halldor Laxness. Andrum M. M. / Monika Fagerholm. Flykten till Amerika / Cora Sandel. Ett skott i dimman / J. P. Jacobsen. Visa i L-moll / Sonja Nordenswan. Kronärtskockan / Hjalmar Söderberg. Min första kärlek / Tove Ditlevsen. Äventyr i hundbranschen / Max Lundgren. Det första mötet / Sigrid Undset. White trash Christmas / Klas Östergren. Vem åger Ingens hundar / Margareta Strömstedt.

ISBN 978-91-7736-626-3 (knjiga)
ISBN 978-91-7736-627-0 (CD)

821.113.6-93-32(082.2)(086.76) 821.113.5-93-32(082.2)(086.76)=113.6 821.113.4-93-32(082.2)(086.76)=113.6 821.113.3-93-32(082.2)(086.76)=113.6 821.511.11-93-32(082.2)(086.76)=113.6
GER 839.5 NOVELLER /2012 Reimers C. (ur.) GER 839.5 NOVELLER /2012 Reimers C. /CD
COBISS.SI-ID 54003298

137.
WIDMARK, Martin, 1961-
        Forsens drottning / [författare] Martin Widmark ; [illustratör] Mats Vänehem. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2013. - 155 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Halvdan Viking ; 4)

Potiskani spojni listi

ISBN 978-91-638-7364-5

821.113.6-93-32
GER 839.7 WIDMARK M. Forsens drottning
COBISS.SI-ID 53946210

138.
WIDMARK, Martin, 1961-
        Främlingens grav / [författare] Martin Widmark ; [illustratör] Mats Vänehem. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2013, cop. 2012. - [123] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Halvdan Viking ; 2)

Potiskani spojni listi

ISBN 978-91-638-6946-4

821.113.6-93-32
GER 839.7 WIDMARK M. Främlingens grav
COBISS.SI-ID 53946466

139.
WIDMARK, Martin, 1961-
        Vargens hjärta / [författare] Martin Widmark ; [illustratör] Mats Vänehem. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2013. - [123] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Halvdan Viking ; 3)

Potiskani spojni listi

ISBN 978-91-638-6947-1

821.113.6-93-32
GER 839.7 WIDMARK M. Vargens hjärta
COBISS.SI-ID 53945954


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


140.
BECKETT, Samuel, 1906-1989
        Dream of fair to middling women : a novel / Samuel Beckett ; edited by Eoin O'Brien and Edith Fournier ; foreword by Eoin O'Brien. - New York : Arcade Publishing : Riverrun Press, cop. 2012. - XX, 241 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-61145-758-2

821.111(417)-31
GER 820 BECKETT S. Dream of fair
COBISS.SI-ID 53580898

141.
BECKETT, Samuel, 1906-1989
        How it is / Samuel Beckett ; translated from the French by the author ; edited by Édouard Magessa O'Reilly. - London : Faber and Faber, 2009, cop. 1964. - XXVI, 129 str., [1] f. pril. ; 19 cm. - (Samuel Beckett series)

ISBN 978-0-571-24374-7

821.111(417)-31=111 821.133.1-31=111
GER 820 BECKETT S. How it is
COBISS.SI-ID 53729122

142.
BECKETT, Samuel, 1906-1989
        Murphy / Samuel Beckett ; edited by J. C. C. Mays. - London : Faber and Faber, 2009, cop. 1938. - XXXI, 175 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 20 cm. - (Samuel Beckett series)

ISBN 978-0-571-24458-4

821.111(417)-31
GER 820 BECKETT S. Murphy
COBISS.SI-ID 53705826

143.
BECKETT, Samuel, 1906-1989
        Watt / Samuel Beckett ; edited by C. J. Ackerley. - London : Faber and Faber, 2009, cop. 1953. - XXXI, 223 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 20 cm. - (Samuel Beckett series)

ISBN 978-0-571-24474-4

821.111(417)-31
GER 820 BECKETT S. Watt
COBISS.SI-ID 53738338

144.
CATTON, Eleanor, 1985-
        The luminaries : a novel / Eleanor Catton. - First United States ed. - New York ; Boston ; London : Little, Brown & Co., 2013. - 834 str. ; 25 cm

Man Booker Prize, 2013

ISBN 978-0-316-07431-5

821.111(931)-312.4
GER 820(100) CATTON E. Luminaries
COBISS.SI-ID 53666146

145.
COETZEE, J. M., 1940-
        The childhood of Jesus / J. M. Coetzee. - London : Vintage Books, 2014. - 329 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-099-58153-6

821.111(680)-31
GER 820(100) COETZEE J. M. Childhood
COBISS.SI-ID 53836130

146.
        The ENGLISH literatures of America, 1500-1800 / edited by Myra Jehlen and Michael Warner. - New York ; London : Routledge, 1997. - XXIII, 1118 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0651/96047803-d.html - Publisher description. - Kazalo

ISBN 0-415-90873-6 (broš.)
ISBN 978-0-415-90873-3 (broš.)

821.111(73)-822:910.4"15/17"
GER 820(73)A ENGLISH LITERATURES Jehlen M. (ur.)

COBISS.SI-ID 53899874

147.
GAIMAN, Neil
        The ocean at the end of the lane / Neil Gaiman. - London : Headline, 2013. - 248 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-4722-0031-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-4722-0032-7 (broš.)

821.111-31
GER 820 GAIMAN N. Ocean
COBISS.SI-ID 6107801

148.
JOYCE, James, 1882-1941
        Penelope : das letzte Kapitel des "Ulysses" : English und Deutsch / James Joyce ; [deutsche Übertragungen von Georg Goyert und Hans Wollschläger]. - 1. Aufl. dieser Ausg. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1982, cop. 1975. - 207 str. : avtorjeva sl. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp ; 1106. Neue Folge ; Bd. 106)

Prevod dela: Penelope. - Vsebuje izvirno zadnje poglavje romana Ulikses in nemška prevoda iz leta 1927 in 1975

ISBN 3-518-11106-X

821.111(417)-8=112.2
GER 820 JOYCE J. Penelope
COBISS.SI-ID 53774434

149.
KINGSOLVER, Barbara
        Flight behavior : a novel / Barbara Kingsolver. - 1st Harper Perennial ed. - New York : Harper Perennial, 2013. - 436, 16 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-06-212427-2 (broš.)
ISBN 978-0-06-212426-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-06-22015-2 ! (mednarodna izd.)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) KINGSOLVER B. Flight behaviour

COBISS.SI-ID 53673314

150.
LANE, Richard J., 1966-
        The Routledge concise history of Canadian literature / Richard J. Lane. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, 2011. - XVI, 249 str., [5] str. pril. : zvd. ; 24 cm. - (Routledge concise histories of literature series)

Bibliografija: str. 217-239. - Kazalo

ISBN 978-0-415-47045-2 (hbk)
ISBN 0-415-415-47046-9 (pbk)
ISBN 978-0-203-82958-5 (ebk)

821.111(71)(091)
GER 820(71)(091) LANE R. J. Routledge Concise

COBISS.SI-ID 53725794

151.
        The LITERATURES of colonial America : an anthology / edited by Susan Castillo and Ivy Schweitzer. - Malden (Mass.) ; Oxford : Blackwell, 2001. - XXII, 602 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

ISBN 0-631-21124-1 (trda vezava)
ISBN 0-631-21125-X (broš.)

821.111(73)-822"1600/1755"
GER 820(73)A COLONIAL AMERICA Castillo S. (ur.)

COBISS.SI-ID 46186753

152.
        The PURITANS in America : a narrative anthology / edited by Alan Heimert and Andrew Delbanco. - Cambridge (Massachussetts) ; London : Harvard University Press, 1985. - XVIII, 438 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 415-432. - Kazalo

ISBN 0-674-74065-3 (trda vezava)
ISBN 0-674-74066-1 (broš.)

821.111(73)-822"16"
GER 820(73)A PURITANS IN Heimert A. (ur.)
COBISS.SI-ID 53903970

153.
TAN, Amy
        The Valley of Amazement / Amy Tan. - First ed. - New York : Ecco, 2013. - XIV, 589 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-06-210731-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-06-223019-5 (mednarodna izd.)
ISBN 978-0-06-230552-7 (podpisana izd.)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) TAN A. Valley
COBISS.SI-ID 53665122

154.
ZORC-Maver, Darja
        Guillermo Verdecchia and the frontera in contemporary Canadian diasporic writing / Darja Zorc-Maver, Igor Maver. - Dostopno tudi na: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-68482011000200009&lng=en&nrm=iso. - Besedilo v angl. - Bibliografija: str. 125-126.

V: Acta literaria. - ISSN 0716-0909. - No. 43 (2011), str. 119-126.

doi: 10.4067/S0717-68482011000200009

821.111(729).09
COBISS.SI-ID 9387593


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


155.
BAS, Isil
        Fact and fiction : subverting orientalism in Ann Bridge's The dark moment / Isil Bas. - Bibliografija: str. 51-52. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 46, št. 1/2 (2013), str. 53-63.

821.111(73)-31.09Bridge A.:94(560)%1900/1922%
COBISS.SI-ID 53993058

156.
BICKLEY, Pamela
        Essential Shakespeare : the Arden guide to text and interpretation / by Pamela Bickley and Jenny Stevens. - Reprinted. - London [etc.] : Bloomsbury, 2013. - VIII, 343 str. ; 20 cm. - (The Arden Shakespeare)

Bibliografija: str. 331-339. - Kazalo

ISBN 978-1-4081-5873-9 (broš.)
ISBN 978-1-4725-2027-2 (trda vezava)

821.111.09Shakespeare W.
GER 820.09 Shakespeare W. BICKLEY P.
COBISS.SI-ID 53582946

157.
CASTILLO, Susan P.
        American literature in context to 1865 / Susan Castillo. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. - XVIII, 185 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Literature in context)

Bibliografija: str. 171-179. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-8864-7 (trda vezava)
ISBN 1-4051-8864-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-4051-8863-0 (broš.)
ISBN 1-4051-8863-4 (broš.)

821.111(73).09"14/18"
GER 820(73)(091) CASTILLO S. American literature

COBISS.SI-ID 53902178

158.
ČOVRAN, Valentina
        Pioneer experience of the first and second generation immigrants in Ole Edvart Rølvaag's novels Giants in the earth and Peder Victorious = Doživljanje pionirstva prve in druge generacije priseljencev v romanih Giants in the earth in Peder Victorious Oleja Edvarta Rølvaaga : diplomsko delo / Valentina Čovran. - Ljubljana : [V. Čovran], 2014. - 6101 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 98-100

821.111(73).09Rølvaag O. E.
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ČOVRAN V. Pioneer
COBISS.SI-ID 53986146

159.
        IRISH literary portraits : W. B. Yeats, James Joyce, George Moore, J. M. Synge, George Bernard Shaw, Oliver St. John Gogarty, F. R. Higgins, AE (George Russell) / edited by W. R. Rodgers from his broadcast conversations with those who knew them. - New York : Taplinger, 1973, cop. 1972. - XIX, 236 str. ; 22 cm

ISBN 0-8008-4249-9

821.111(417).09:929(047.53) 929:821.111(417)(047.53)
GER 820(100).09 IRISH LITERARY Rodgers W. R.(ur.)

COBISS.SI-ID 53877602

160.
KOKOT, Natalija
        The search for identity in Philip K. Dick's Do androids dream of electric sheep? and Ridley Scott's Blade runner = Iskanje identitete v romanu Philipa K. Dicka Ali androidi sanjajo električne ovce? in filmu Ridleya Scotta Iztrebljevalec : diplomsko delo / Natalija Kokot. - Ljubljana : [N. Kokot], 2014. - 56 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-311.9.09Dick P.K.(043.2) 791.221.8:82-311.9(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOKOT N. Search
COBISS.SI-ID 53620066

161.
KOKOT, Natalija
        The search for identity in Philip K. Dick's Do androids dream of electric sheep? and Ridley Scott's Blade runner [er] = Iskanje identitete v romanu Philipa K. Dicka Ali androidi sanjajo električne ovce? in filmu Ridleya Scotta Iztrebljevalec : diplomsko delo / Natalija Kokot. - Ljubljana : [N. Kokot], 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Besedilo v angl. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu PDF obsega 56 str. - Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-311.9.09Dick P.K.(043.2) 791.221.8:82-311.9(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplACD KOKOT N. Search
COBISS.SI-ID 53622882

162.
MUGERLE, Maja
        Orientalism in Not without my daughter by Betty Mahmoody / Maja Mugerle. - Bibliografija: str. 51-52. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 46, št. 1/2 (2013), str. 39-52.

821.111(73)-31.09Mahmoody B.:316.722(55:73)
COBISS.SI-ID 53811554

163.
NOBLE, David W.
        The eternal Adam and the new world garden : the central myth in the American novel since 1830 / by David W. Noble. - New York : Grosset & Dunlap, 1971. - XI, 226 str. ; 21 cm. - (The universal library ; UL 251)

ISBN 0-448-00251-5

821.111(73).09-31"18/19"
GER 820(73).09-3/-9 NOBLE D. W. Eternal Adam

COBISS.SI-ID 53987170

164.
NOVÁK, Caterina
        Dreamers in dialogue : evolution, sex and gender in the utopian visions of William Morris and William Henry Hudson / Caterina Novák. - Bibliografija: str. 79-80. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 46, št. 1/2 (2013), str. 65-80.

821.111-313.2.09Morris W.:929Hudson W.H.
COBISS.SI-ID 53812578

165.
        READING Janice Kulyk Keefer / edited by Deborah Saidero. - Udine : Forum : Centre for Canadian culture, University of Udine, 2009. - 126 str. ; 24 cm. - (Centre for Canadian culture studies series ; 1)

Bibliografija: str. 119-123 in na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-88-8420-559-9

821.111(71).09Keefer J. K.(082)
GER 820(71).09 Keefer J. K. READING JANICE

COBISS.SI-ID 54004066


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


166.
BERNHARD, Thomas, 1931-1989
        Ja / Thomas Bernhard. - 1. Aufl. dieser Ausg. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006. - 155 str. ; 18 cm

ISBN 3-518-41765-7

821.112.2(436)-32
GER 830 BERNHARD T. Ja
COBISS.SI-ID 53936994

167.
BORCHERT, Wolfgang
        Draußen vor der Tür : und ausgewählte Erzählungen / Wolfgang Borchert ; mit einem Nachwort von Heinrich Böll. - 95. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2013. - 120 str. ; 19 cm. - (Rororo Taschenbuch ; 10170)

Poleg naslovne vsebuje še naslednje kratke zgodbe: Stimmen sind da in der Luft - in der Nacht ; An diesem Dienstag ; Mein bleicher Bruder ; Nachts schlafen die Ratten doch ; Die lange lange Straße lang ; Lesebuchgeschichten ; Die Hundeblume ; Schischyphusch ; Die Küchenuhr ; Das Brot ; Die drei dunklen Könige ; Generation ohne Abschied ; Dann gibt es nur eins! ; Das ist unser Manifest

ISBN 978-3-499-10170-0

821.112.2-2-32
GER 830 BORCHERT W. Draußen
COBISS.SI-ID 53579106

168.
RAJČIĆ, Dragica
        Buch von Glück : Gedichte / Dragica Rajčić ; mit Fotos von Erika Mezger. - 1. Aufl. - Zürich : Edition 8, 2004. - 163 str. : fotogr. ; 18 cm. - (Gedichte aus der Edition 8)

Piše v t. i. Gastarbeiterdeutsch, nemškem jeziku, ki ga uporabljajo priseljenci

ISBN 3-85990-078-1

821.112.2(494)-1
GER 830 RAJČIĆ D. Buch von Glück
COBISS.SI-ID 53791842

169.
RAJČIĆ, Dragica
        Halbgedichte einer Gastfrau / Dragica Rajčić. - Zürich : Eco-Verlag, cop. 1994. - 87 str. ; 18 cm

ISBN 3-85647-114-6

821.112.2(494)-1
GER 830 RAJČIĆ D. Halbgedichte
COBISS.SI-ID 53795170

170.
RAJČIĆ, Dragica
        Nur Gute kommt ins Himmel : über Lebende, Tote und dazwischen : Kurzprosa / Dragica Rajčić ; herausgegeben von Verena Stettler. - Zürich : Eco-Verlag, cop. 1994. - 165 str. ; 18 cm

Piše v t. i. Gastarbeiterdeutsch, nemškem jeziku, ki ga uporabljajo priseljenci. - Vsebina: Nabelschnur drei mall um Hals ; Haere gut alles gut ; Kochen sie mit gass ; Traum von grosse Liebe ; Zu erst gute Absicht ; Sehlenwanderung ; Literatur ist mein Leben

ISBN 3-85647-111-1

821.112.2(494)-32
GER 830 RAJČIĆ D. Nur Gute
COBISS.SI-ID 53794914

171.
RAJČIĆ, Dragica
        Post bellum : Gedichte / Dragica Rajčić. - 1. Aufl. - Zürich : Edition 8, 2000. - 151 str. ; 18 cm. - (Gedichte aus der Edition 8)

ISBN 3-85990-016-1

821.112.2(494)-1
GER 830 RAJČIĆ D. Post bellum
COBISS.SI-ID 53792354


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


172.
BLESSIN, Stefan
        Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werther / von Stefan Blessin. - 4. Aufl. - Frankfurt am Main : M. Diesterweg, 1990, cop. 1985. - 74 str. ; 22 cm. - (Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur)

Bibliografija: str. 71-74

ISBN 3-425-06032-5

821.112.2.09Goethe J.W.
GER 830.09 Goethe J.W. Leiden/Blessin
COBISS.SI-ID 53646434

173.
BOJOVIĆ, Zala
        Alma M. Karlins dramatisches Werk = Dramsko delo Alme M. Karlin : magistrsko delo / Zala Bojović. - Ljubljana : [Z. Bojović], 2014. - 49 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 47-48. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(497.4).09Karlin A. M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB BOJOVIĆ Z. Alma GER MagB BOJOVIĆ Z. Alma M.
COBISS.SI-ID 53996898

174.
DONKO, Kristian
        Erinnerung an Jugoslawien in der deutschsprachigen Literatur / Kristian Donko, Johann Georg Lughofer. - Ilustr.

V: Erinnerung an Jugoslawien in der deutschsprachigen Literatur / herausgegeben von Kristian Donko und Johann Georg Lughofer. - Ljubljana : Goethe-Institut : Österreichisches Kulturforum : Botschaft der Schweizer Eidgenossenschaft, 2014. - ISBN 978-3-9503072-3-8. - Str. 3.

821.112.2(497.1).09
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53999202

175.
DONKO, Kristian
        Wom Reden und Schweigen über den Krieg : Nicol Ljubićs Erkundungen im Erinnerungsraum Jugoslawien / Kristian Donko. - Avtorjeva sl.

V: Erinnerung an Jugoslawien in der deutschsprachigen Literatur / herausgegeben von Kristian Donko und Johann Georg Lughofer. - Ljubljana : Goethe-Institut : Österreichisches Kulturforum : Botschaft der Schweizer Eidgenossenschaft, 2014. - ISBN 978-3-9503072-3-8. - Str. 27-29.

821.112.2(497.1).09:929Ljubić N.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54000226

176.
ECKERMANN, Karin
        Moderne Lyrik und Realität / Karin Eckermann. - 5. Aufl. - Düsseldorf : Schwann-Bagel, 1986, cop. 1976. - 144 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Deutsch Sekundärstufe II : Leistungskurse)

Ov. nasl.: Sekundarstufe II. - Bibliografija: str. 130-132

ISBN 3-590-12017-7

821.112.2.09-1(075.3)
GER 830.09-1 ECKERMANN K. Moderne
COBISS.SI-ID 53747554

177.
        ERINNERUNG an Jugoslawien in der deutschsprachigen Literatur : zur Exophonie / herausgegeben von Kristian Donko und Johann Georg Lughofer ; mit Originalbeiträgen von Ivan Ivanji, Dragica Rajčić, Nicol Ljubić. - Ljubljana : Goethe-Institut : Österreichisches Kulturforum : Botschaft der Schweizer Eidgenossenschaft, 2014. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Opombe z bibliografijo na koncu nekaterih prispevkov

ISBN 978-3-9503072-3-8

821.112.2(497.1).09(082)
GER AR DONKO K. ERINNERUNG
COBISS.SI-ID 53995362

178.
INTERNATIONALE Tagung Die deutschsprachige Literatur der Bukowina (1987 ; Graz)
        Die Bukowina : Studien zu einer versunkenen Literaturlandschaft : [Berichte der Internationalen Tagung Die deutschsprachige Literatur der Bukowina, Institut für Germanistik der Karl-Franzens-Universität Graz, 4. - 7. Oktober 1987] / herausgegeben von Dietmar Goltschnigg und Anton Schwob ; unter Mitarbeit von Gerhard Fuchs. - 2., durchgesehene Aufl. - Tübingen : Francke, 1991, cop. 1990. - 465 str. ; 23 cm. - (Edition Orpheus ; 3)

Hrbtni nasl.: Literaturlandschaft Bukowina. - Dodatek k nasl. na hrbtni str. nasl. str. - BIbliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 3-7720-1903-X

821.112.2(498.6).09(082)
GER 830.09 BUKOWINA Goltschnigg D.(ur.)
COBISS.SI-ID 53892962

179.
JAVOR Briški, Marija
        Viola Alvarez' Die Nebel des Morgens : eine Trivialisierung des Nibelungenliedes / Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 164-165.

V: Literatur am Rand / Eva Parra-Membrives, Albrecht Classen (Hrsg., eds.). - Tübingen : Narr Francke Attempto, 2013. - (Popular fiction studies, ISSN 2197-6392 ; vol. 1). - ISBN 978-3-8233-6764-2. - Str. 157-165.

821.112.2.09Alvarez V.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53658210

180.
KUSTER, Helena
        Goethe als Mitgestalter der slowenischen Kultur / Helena Kuster. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

V: Faust-Jahrbuch. - ISSN 1862-2321. - Bd. 4 (2010/2013), str. 179-198.

821.112.2.09Goethe:008(497.4)
6-200
COBISS.SI-ID 53757282

181.
MEYER, Anne-Rose
        Die deutschsprachige Kurzgeschichte : eine Einführung / Anne-Rose Meyer. - Berlin : E. Schmidt, cop. 2014. - 216 str. ; 22 cm. - (Grundlagen der Germanistik ; 54) (ESV basics)

Bibliografija: str. 196-210. - Kazali

ISBN 978-3-503-13794-7

821.112.2.09-32
GER 830.09-3/-9 MEYER A.-R. Deutschsprachige

COBISS.SI-ID 53899362

182.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        So wurde ihnen die Flucht zur Heimat. Soma Morgenstern und Joseph Roth. Eine Freundschaft. Hrsg. von Sylvia Asmus, Heinz Lunzer, Victoria Lunzer-Talos. Bonn: Weidle 2012. 120 S. / Mira Miladinović Zalaznik. - Knjižna ocena.

V: Spiegelungen. - ISSN 1862-4995. - Jg. 8(62), H. 4 (2013), str. 445-446.

821.112.2(436).09(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53925730

183.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        "Die Ursachen dessen, was heute geschieht, liegen stets in der Vergangenheit" : ein slowenisch-deutscher Autor vor dem Hintergrund des sozialistischen südslawischen Alltags / Mira Miladinović Zalaznik. - Avtorj. sl. - Opombe z bibliografijo: str. 51-52.

V: Erinnerung an Jugoslawien in der deutschsprachigen Literatur / herausgegeben von Kristian Donko und Johann Georg Lughofer. - Ljubljana : Goethe-Institut : Österreichisches Kulturforum : Botschaft der Schweizer Eidgenossenschaft, 2014. - ISBN 978-3-9503072-3-8. - Str. 47-52.

821.112.2(=163.6).09Šentjurc I.:32(497.1)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54001506

184.
MITTONI, Aleksandra
        Die Minne in Heinrichs von Veldeke Eneasroman = Ljubezen v romanu Eneas Heinricha von Veldekeja : diplomsko delo / Aleksandra Mittoni. - Ljubljana : [A. Mittoni], 2014. - 53 str., [2] f. pril. ; 30 cm

Besedilo v nem., odlomki v srednji visoki nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2'04.09 Heinrich v. Veldeke
GER DiplN MITTONI A. Minne
COBISS.SI-ID 53612642

185.
OBERST, Helmut
        Kafka kennen lernen : Leben und Werk / Helmut Oberst. - 3. Aufl. - Lichtenau : AOL, 2006. - 64 str. : ilustr. ; 22 cm. - (AOL kompakt ; A727)

Nasl. na ov.

ISBN 3-89111-727-2

821.112.2(436).09Kafka F. 929Kafka F.
GER 830.09 Kafka F. OBERST H.
COBISS.SI-ID 53893474

186.
SCHOLZ, Ingeborg
        Franz Kafka: [kleine Prosa] : Das Urteil, Die Verwandlung, Ein Hüngerkünstler, Vor dem Gesetz, Eine kaiserliche Botschaft, Ein Bericht für eine Akademie, In der Strafkolonie : Anmerkungen für eine kritische Behandlung im Unterricht / Ingeborg Scholz. - 6., überarbeitete Aufl. - Hollfeld : J. Beyer, 2003. - 105 str. ; 18 cm. - (Analysen und Reflexionen : Interpretationen ; Bd. 22)

Dodatek k nasl. naveden na hrbtu. - Hrbtni stv. nasl.: Kafka - Kleine Prosa. - Bibliografija: str. 102-105

ISBN 3-88805-133-9

821.112.2(436).09Kafka F.
GER 830.09 Kafka F. SCHOLZ I.
COBISS.SI-ID 53645666

187.
SMODIŠ, Sandra
        Das Spinnennetz : intermedialer Vergleich zwischen dem Roman von Joseph Roth und dem Film von Bernhard Wicki = Das Spinnennetz (Pajkova mreža) : intermedijska primerjava med romanov od [!] Josepha Rotha in filmom od [!] Bernharda Wickija : diplomsko delo / Sandra Smodiš. - Ljubljana : [S. Smodiš], 2014. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 76-77. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Roth J.:791.31(043.2) 791.31:821.112.2(436).09Roth J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SMODIŠ S. Spinnennetz
COBISS.SI-ID 53822050

188.
ŠLIBAR, Neva
        Poetiken der Zungenfertigkeit und Zungenlosigkeit : Ivan Ivanji, Dragica Rajčić und Nikol [!] Ljubić / Neva Šlibar. - Ilustr. - Opombe z bibliografijo: str. 56-57.

V: Erinnerung an Jugoslawien in der deutschsprachigen Literatur / herausgegeben von Kristian Donko und Johann Georg Lughofer. - Ljubljana : Goethe-Institut : Österreichisches Kulturforum : Botschaft der Schweizer Eidgenossenschaft, 2014. - ISBN 978-3-9503072-3-8. - Str. 53-57.

821.112.2(497.1):316.7
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 54002530

189.
ŠTRANCAR, Tina
        Un(be)greifbare Bilder des Familiengedächtnisses in der deutschen zeitgenössischen Literatur : Tanja Dückers' Himmelskörper / Tina Štrancar. - Bibliografija: str. 103-104. - Abstract ; Povzetek.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - Letn. 46, št. 1/2 (2013), str. 25-38.

821.112.2-94.09Dückers T.:316.772.4
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53810786

190.
VIRANT, Špela
        Wanderungen der Untoten / Špela Virant. - Bibliografija: str. 277.

V: Literatur am Rand / Eva Parra-Membrives, Albrecht Classen (Hrsg., eds.). - Tübingen : Narr Francke Attempto, 2013. - (Popular fiction studies, ISSN 2197-6392 ; vol. 1). - ISBN 978-3-8233-6764-2. - Str. 269-277.

821.112.2.09-2"20"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 53662818


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


191.
MAVER, Igor, 1960-
        The South Pacific in mind : a 1920s Slovenian literary view of Australia and New Zealand / Igor Maver and Darja Zorc-Maver. - Dostopno tudi na: http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=305415587908032;res=IELHSS (polno besedilo dostopno proti plačilu). - Bibliografija: str. 31. - Abstract.

V: A.U.M.L.A. - ISSN 0001-2793. - No. 118 (Nov. 2012), str. 17-31.

910.4(100):821.112.2-992
COBISS.SI-ID 9647945

192.
        THRIVE / [avtorji Maša Dolanc ... [et al.] ; urednik Ema Karo]. - Slovenija : samozal., 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 30 str. ; 21 cm

50 izv.

ISBN 978-961-276-913-0

821.163.6-82=111
GER 886.3 THRIVE Karo E. (ur.)
COBISS.SI-ID 271362304


908 DOMOZNANSTVO. TURISTIČNI VODNIKI


193.
ROSENDO, Joseph
        South Africa [Videoposnetek] / written and directed by Joseph Rosendo ; photographed by Michael Morris ; edited by Jon Dunham ; music composed and arranged by David Paul Dorn. - Marina del Rey : Travescope, cop. 2008. - 1 video DVD (ca 27 min) : barve, zvok (stereo) ; 12 cm. - (Joseph Rosendo's travel scope)

883629763675

908(680)(086.82)
GER DVD 908(5/9) ROSENDO J. South Africa
COBISS.SI-ID 53669474


929 BIOGRAFIJE


194.
BLAKE, Jason
        Glenn Gould's messy cultural narrative and its contradictory double reception / Blake, Jason.

V: Abstracts / 5th International Conference of Central European Canadianists = 5éme colloque international des canadianistes de l'Europe Centrale, Sofia, Bulgaria, October 16-18, 2009. - [Sofia : s. n., 2009]. - Str. 13-14.

929Gould G.
COBISS.SI-ID 53664610


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


195.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Božidar Jezernik: Divja Evropa. Balkan v očeh zahodnih politikov [Das wilde Europa. Der Balkan in den Augen westlicher Politiker]. Ljubljana: Slovenska matica 2011. 383 S. / Tanja Žigon. - Knjižna ocena.

V: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa. - ISSN 2193-6730. - Bd. 21 (2013), str. 591-592.

930.85(497):32(049.3)
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 53867874


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO