COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI MAREC-APRIL 20131 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


1.
PECHRIGGL, Alice
        Eros / Alice Pechriggl. - 1. Aufl. - Wien : Facultas.wuv, 2009. - 127 str. ; 19 cm. - (Grundbegriffe der europäischen Geistesgeschichte / herausgegeben von Konrad Paul Liessemann) (UTB Profile ; 3050)

Bibliografija: str. 121-125. - Kazalo

ISBN 978-3-7089-0464-1 (facultas.wuv)
ISBN 978-3-8252-3050-0 (UTB)

130.2
GER 1 PECHRIGGL A. Eros
COBISS.SI-ID 255404544


314 DEMOGEOGRAFIJA


2.
VERBIČ, Maruša
        Razvoj slovenske skupnosti v Denverju, Kolorado : doktorska disertacija / Maruša Verbič Koprivšek. - Ljubljana : [M. Verbič Koprivšek], 2013. - 310 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Matjaž Klemenčič, somentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 278-308. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Interdisciplinarni program Ameriške študije

314.151.3-054.72(738.855.4=163.6)(091)(043.2) 94(738.855.4=163.6)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Diss VERBIČ KOPRIVŠEK M. Razvoj
COBISS.SI-ID 51759714


316 SOCIOLOGIJA


3.
        IM Blickpunkt : Frauen in Deutschland / [Herausgeber] Statistisches Bundesamt. - Stuttgart : Metzler-Poeschel, 1998. - V, 228 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=761874&custom%5Fatt%5F2=simple%5Fviewer - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija: str. 227-228

ISBN 3-8246-0532-5
ISBN 978-3-8246-0532-3

316.346.2-055.2(430):311(082) 305-055.2(430):311(082) 311:316.346.2-055.2(430)(082)
GER 396 IM BLICKPUNKT Frauen in
COBISS.SI-ID 51341666

4.
NAVE-Herz, Rosemarie
        Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland / Rosemarie Nave-Herz. - 5., überarbeitete und ergänzte Aufl. - Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1997. - 129 str. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 3-89331-276-5

316.346.2-055.2(430)(091) 305(430)(091) 141.72(430)(091)
GER 396 NAVE-HERZ R. Geschichte
COBISS.SI-ID 51340898


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


5.
        CHANGE we can believe in : Barack Obama's plan to renew America's promise / with a foreword by Barack Obama. - 1st ed. - New York : Three Rivers Press, cop. 2008. - 299 str. : fotogr. ; 20 cm

Vsebuje tudi 7 ključnih govorov Baracka Obame iz predsedniške kampanje 2008

ISBN 978-0-307-46045-5

323(73)"2008"
GER 32 CHANGE WE CAN Obama B.
COBISS.SI-ID 51340386

6.
OBAMA, Barack
        The audacity of hope : thoughts on reclaiming the American dream / Barack Obama. - 1st Vintage Books ed. - New York : Vintage, 2008, cop. 2006. - 448 str. ; 18 cm

Kazalo

ISBN 978-0-307-45587-1

323(73) 308(73)
GER 32 OBAMA B. Audacity
COBISS.SI-ID 51339362


34 PRAVO


7.
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Uvod v mednarodne organizacije / Tanja Žigon, Boštjan Udovič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 101 str. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 97-101

ISBN 978-961-237-569-0

341.1(075.8)
FRASCATI: 6-100
GER 3EU ŽIGON T. Uvod v GER AR ŽIGON T. Uvod v SOC 34 ŽIGON T. et al. Uvod
COBISS.SI-ID 265919488


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


8.
BURCAR, Lilijana
        Privatizacija in korporativizacija javne univerze / Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 269-274. - Povzetek ; Abstract.

V: Šolsko polje. - ISSN 1581-6036. - Letn. 23, št. 3/4 (2012), str. 223-274, 289-290.

378:33.025.28
FRASCATI: 5-300
COBISS.SI-ID 2513495


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


9.
BANOVŠEK, Breda
        Motivation in ESL/EFL coursebooks : the impact of ESL/EFL coursebooks on students' motivation and suggestions for improvement = Motivacija v učbenikih za angleščino kot tuji jezik : vpliv učbenikov za angleščino kot tuji jezik na motivacijo učencev in predlogi za izboljšanje : diplomsko delo / Breda Banovšek in Ermina Hodžić. - Ljubljana : [B. Banovšek in E. Hodžić], 2013. - VIII, 64, 5 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 61-64. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BANOVŠEK B. Motivation GER DiplACD BANOVŠEK B. Motivation
COBISS.SI-ID 51435106

10.
GNEZDA, Špela
        The blind and visually impaired in inclusion : the use of activities in classes of English : diplomska naloga iz didaktike angleškega jezika / Špela Gnezda. - Ljubljana : [Š. Gnezda], 2013. - 50 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 49-50. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

376:811.111'243(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GNEZDA Š. Blind GER DiplACD GNEZDA Š. Blind
COBISS.SI-ID 51433570

11.
KARAS, Iva
        Otroci s posebnimi potrebami pri pouku tujega jezika = Schüler mit besonderen Bedürfnissen beim Fremdsprachenunterricht : skupno diplomsko delo / Iva Karas. - Ljubljana : [I. Karas], 2013. - 106 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Brigita Kosevski Puljić, Damjan Mandelc. - Bibliografija: f. 82-85. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za sociologijo

[37.091.3:81'243]:376-053.2(043.2) 376-053.2:[37.091.3:81'243](043.2) 316.647.8:364.614.2-053.2 364.614.2-053.2:316.647.8
FRASCATI: 5-300
GER DiplN KARAS I. Otroci SOC DIP 3 KARAS I. III 1840
COBISS.SI-ID 51376994

12.
LESKOVEC, Andrea
        [Literatur und ihre Didaktik im DaF-Unterricht : Überlegungen zu Theorie und Praxis] : [predavanje na Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Herder-Institut, 9. 1. 2013] / [Andrea Leskovec]. - 2013

Nasl. oblikoval katalogizator. - Opis po avtoričini dokumentaciji

821.112.2.09:37
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51911010

13.
RAVNIKAR, Nives
        Deutschlehren mit dem Bilderbuch = Poučevanje nemškega jezika s slikanico : diplomsko delo / Nives Ravnikar. - Ljubljana : [N. Ravnikar], 2013. - 67 str. ; 30 cm

Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 63-66. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko

811.112.2'243-053.4:087.5(043.2) 37.091.3:811.112.2'243-053.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN RAVNIKAR N. Deutschlehren
COBISS.SI-ID 51377762


378 VISOKO ŠOLSTVO. ZNANSTVENI POUK


14.
LESKOVEC, Andrea
        [Sprache - Kultur - Literatur (aus der Perspektive der slowenischen Germanistik)] : [predavanje na Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Herder-Institut, 10. 1. 2013] / [Andrea Leskovec]. - 2013

Nasl. oblikoval katalogizator. - Opis po avtoričini dokumentaciji. - Predavanje v okviru modula "Literatur und ihre Didaktik" magistrskega študija "Deutsch als Fremdsprache"

821.112.2.09:378(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51910754


5 PRIRODOSLOVNE VEDE. MATEMATIKA. GEOLOGIJA. METEOROLOGIJA


15.
        BOTANIČNI terminološki slovar / [avtorji slovarja Franc Batič ... [et al.] ; urednika slovarja Franc Batič, Borislava Košmrlj-Levačič ; ilustracije Paul Veenvliet]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - 650 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ISSN 2232-3759)

700 izv. - Bibliografija: str. 645-650

ISBN 978-961-254-342-6

581(038)=163.6
GEO II 10514 574.9 BOTANIČNI GER Lex 5 BOTANIČNI Batič F. (et al.) GER Lex 5 BOTANIČNI Batič F. (ur.) SLA Lex II 1800 BOTANIČNI
COBISS.SI-ID 259361792


61 MEDICINA


16.
LIKAR, Miha, 1923-2010
        Medicinski slovar : slovensko-angleški, angleško-slovenski / Miha Likar. - Radovljica : Didakta, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 340 str. ; 22 cm

Nasl. v kolofonu: Slovensko-angleški in angleško-slovenski medicinski slovar. - 1.400 izv.

ISBN 978-961-261-065-4

61(038)=163.6=111
GER Lex 61 LIKAR M. Medicinski
COBISS.SI-ID 244562944


808 RETORIKA. KREATIVNO PISANJE. UREDNIŠKO DELO


17.
LUGHOFER, Johann Georg
        Poetry Slam - ein ungehobener Schatz für DaF/DaZ? / Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 212-213.

V: Schwerpunkt: Körper, Klang, Rhythmus / Inci Dirim ... [et al.] (Hrsg.). - Wien : Praesens, 2012. - (Theorie und Praxis. Serie A ; 1(2012)). - ISBN 978-3-7069-0712-5. - Str. 201-213.

[808.54:82-1]:[37.091.3:811.112.2'243] [37.091.3:811.112.2'243]:[808.54:82-1]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51914082


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


18.
KOROŠEC, Anna Marija
        The contrastive analysis of the rules for capitalization in Slovene and English = Kontrastivna analiza pravil o rabi velike začetnice v slovenskem in angleškem jeziku : diplomsko delo / Anna Marija Korošec. - Ljubljana : [A. M. Korošec], 2013. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.163.6'35:811.111'35(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOROŠEC A. M. Contrastive analysis
COBISS.SI-ID 51752034


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


19.
BRAČIČ, Stojan
        Zum Anteil von Wortbildungsprodukten an der Konstitution der Textsemantik / Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 24.

V: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit / herausgegeben von Franciszek Grucza. Bd. 16 / [Mitherausgeber Margot Heinemann ... et al.]. - Frankfurt am Main : P. Lang, cop. 2012. - (Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), ISSN 2193-3952 ; Bd. 16). - ISBN 978-3-631-63216-1. - Str. 19-24.

811.112.2'42:81'373.611
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51607650

20.
ČUDEN, Darko
        Diminutiv als Denotata im Slowenischen und im Deutschen / Darko Čuden. - Objavljeni povzetek predavanja.

V: "Quo vadis, Kommunikation?" / 46. Linguistisches Kolloquium / = 46th Linguistics Colloquium, 14-17 September 2011, Sibiu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Jurnalistică, 2011. - ISBN 978-606-12-0188-4. - Str. 32-33.

811.163.6'367.622.22:811.112.2(048.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51670114

21.
ČUDEN, Darko
        Slowenische zweiteilige Nominalphrasen vom Typ Nomen + Nomen und deren deutsche Entsprechungen / Darko Čuden. - Bibliografija: str. 95. - Zusammenfassung ; Resumen.

V: Estudios filológicos alemanes. - ISSN 1578-9438. - Vol. 24 (2012), str. 85-94.

811.163.622.11/.12:811.112.2
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51444834

22.
ERJAVEC, Tomaž, 1960-
        Vzporedni korpus SPOOK : označevanje, zapis in iskanje terminoloških virov / Tomaž Erjavec. - Ilustr. - Bibliografija: str. 30-31. - Abstract.

V: Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo / uredila Špela Vintar. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). - ISBN 978-961-237-565-2. - Str. 14-31.

81'322:81'25
COBISS.SI-ID 51804770

23.
FIŠER, Darja, 1978-
        Pogled na pojme med jeziki in jezikovnimi viri / Darja Fišer, Kristina Bizjak. - Ilustr. - Bibliografija: str. 163-164. - Abstract.

V: Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo / uredila Špela Vintar. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). - ISBN 978-961-237-565-2. - Str. 144-164.

81'322:81'373:004
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51663458

24.
FURLAN, Ana, 17.1.1986-
        Angleško-slovenska kontrastivna analiza recenzij knjig : diplomsko delo / Ana Furlan. - Ljubljana : [A. Furlan], 2013. - IX, 112 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 65-66. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'42(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl FURLAN A. Angleško-slovenska GER DiplPCD FURLAN A. Angleško-slovenska
COBISS.SI-ID 51899490

25.
HIRCI, Nataša
        Pogostost vzročno-pojasnevalnega namreč v izvirniku in prevodu : korpusni pristop / Nataša Hirci. - Tabele. - Bibliografija: str. 49-53. - Abstract.

V: Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo / uredila Špela Vintar. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). - ISBN 978-961-237-565-2. - Str. 32-53.

81'322.2=111=163.6 811.111'367.63:811.163.6'367.63 81'25:811.111'367.63=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51643234

26.
LINGUISTISCHES Kolloquium (46 ; 2011 ; Sibiu)
        "Quo vadis, Kommunikation?" : Kommunikation, Sprache, Medien = "Quo vadis, communication?" : communication, language, media : abstracts / 46. Linguistisches Kolloquium / = 46th Linguistics Colloquium, 14-17 September 2011, Sibiu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Jurnalistică, 2011. - 83 str. ; 21 cm

Besedilo v nem. ali angl.

ISBN 978-606-12-0188-4

81'27:316.774(048.3) 316.774:81'27
GER AR ČUDEN D. LING. KOLL. 46 Abs.
COBISS.SI-ID 51669346

27.
MIKOLIČ, Tamara
        Neosebne glagolske oblike v prevodni in izvirni slovenščini : primer deležja / Tamara Mikolič Južnič. - Ilustr. - Bibliografija: str. 92-93. - Abstract.

V: Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo / uredila Špela Vintar. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). - ISBN 978-961-237-565-2. - Str. 70-93.

81'322.2=131.1=163.6 811.131.1'367.625.44:811.163.6'367.625.44 81'25:811.131.1'367.625.44=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51646818

28.
PISANSKI Peterlin, Agnes
        Samostalnik človek med generično in specifično rabo v korpusu prevedenih in izvirnih besedil v slovenščini / Agnes Pisanski Peterlin. - Tabele. - Bibliografija: str. 68-69. - Abstract.

V: Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo / uredila Špela Vintar. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). - ISBN 978-961-237-565-2. - Str. 54-69.

81'322:81'25
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51646306

29.
POLAJNAR, Janja
        Gespräche in der Werbung : relevante gesprächstypologische Merkmale / Janja Polajnar Lenarčič. - Bibliografija: str. 118-119.

V: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit / herausgegeben von Franciszek Grucza. Bd. 16 / [Mitherausgeber Margot Heinemann ... et al.]. - Frankfurt am Main : P. Lang, cop. 2012. - (Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), ISSN 2193-3952 ; Bd. 16). - ISBN 978-3-631-63216-1. - Str. 113-119.

811.112.2'42:659.1 659.1:811.112.2'42
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51605090

30.
SCHLAMBERGER Brezar, Mojca
        Primerjava slovenskih prevodnih variant povezovalca mais v francosko-slovenskem vzporednem korpusu / Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 140-142. - Abstract.

V: Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo / uredila Špela Vintar. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). - ISBN 978-961-237-565-2. - Str. 120-142.

81'322.2=133.1=163.6 811.133.1'367.63:811.163.6'367.63 81'25:811.133.1'367.63=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51658338

31.
SREBNIK, Anita
        Obrnjena nizozemsko-slovenska slovarska baza kot korak do novega slovensko-nizozemskega slovarja / Anita Srebnik. - Abstract ; Povzetek. - Bibliografija: str. 58-60.

V: Dvojezična korpusna leksikografija / uredila, [prevod povzetkov] Mojca Šorli. - Ljubljana : Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012. - (Zbirka Trojinski konj). - ISBN 978-961-92983-7-4. - Str. 35-60.

811.163.6:811.112.5'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51822946

32.
VALENČIČ Arh, Urška
        Kontrastive Analyse von Phraseologie in literarischen Texten für Kinder und Jugendliche (anhand der Werke von Christine Nöstlinger) = Kontrastivna analiza frazeologije v umetnostnih besedilih za otroke in mladino (na primerih besedil Christine Nöstlinger) : doktorska disertacija / Urška Valenčič Arh. - Ljubljana : [U. Valenčič Arh], 2012. - 348 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorji Urška Krevs Birk, Erika Kržišnik, Harald Burger. - Bibliografija: str. 327-345. - Resümee ; Povzetek. - Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.72:811.163.6(043.3) 81'255.4:821.112.2(436)-93Nöstlinger C.
FRASCATI: 6-200
GER Diss VALENČIČ ARH U. Kontrastive
COBISS.SI-ID 51621986

33.
VINTAR, Špela
        Korpus slovenskega znakovnega jezika / Špela Vintar, Boštjan Jerko, Marjetka Kulovec. - Bibliografija: str. 206. - Povzetek ; Abstract.

V: Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2012. - (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). - ISBN 978-961-264-048-4. - Str. 203-206.

81'221.24:811.163.6 811.163.6:81'221.24
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51469154

34.
VINTAR, Špela
        Ptičji pogled na leksikalno ustvarjalnost v slovenskih prevodih / Špela Vintar. - Tabele. - Bibliografija: str. 177-178. - Abstract.

V: Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo / uredila Špela Vintar. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). - ISBN 978-961-237-565-2. - Str. 166-178.

81'322:81'25
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51612770

35.
VINTAR, Špela
        Uvodnik : o rojstvu korpusa SPOOK in njegovih prvih sadovih / Špela Vintar.

V: Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo / uredila Špela Vintar. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). - ISBN 978-961-237-565-2. - Str. 6-13.

81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51612002


811.111 ANGLEŠČINA


36.
AHLIN, Vesna, 1988-
        Primerjava ameriških in britanskih frazemov : diplomska seminarska naloga / Vesna Ahlin. - Ljubljana : [V. Ahlin], 2011. - 33 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 26-27. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.111'373.72(042.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP AHLIN V. Primerjava GER DiplBPCD AHLIN V. Primerjava
COBISS.SI-ID 51446626

37.
HARRIS, Michael
        Choices. Intermediate. Students' book / Michael Harris, Anna Sikorzyńska. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2012. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Priloga vlepljena na notranjo str. zadnje platnice. - Na ov. opomba o stopnji zahtevnosti: B1-B2
- - Language choice. - 24 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-1-4082-4203-2

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 CHOICES I Students' book
COBISS.SI-ID 1099927646

38.
HARRIS, Michael
        Choices. Pre-intermediate. Students' book / Michael Harris, Anna Sikorzyńska. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2012. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Always learning)

Na ov. oznaka stopnje zahtevnosti: A2-B1. - Priloga vlepljena na notranjo str. zadnje platnice
- - Language choice. - 24 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-1-4082-4204-9

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 CHOICES PI Students' book
COBISS.SI-ID 966269

39.
HARRIS, Michael
        New challenges. Students' book 1 / Michael Harris, Amanda Maris, David Mower. - Harlow : Pearson Education, 2012. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Always learning)

Na ov. oznaka stopnje zahtevnosti: A1

ISBN 978-1-4082-5836-1

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 NEW CHALLENGES 1 Students' book
COBISS.SI-ID 51714658

40.
KILBEY, Liz
        New challenges. Workbook 2 [Dva medija] / Liz Kilbey, Lindsay White. - Harlow : Pearson Education, 2012
112 str. : ilustr. ; 30 cm
1 zvočni CD ; 12 cm

Na ov. navedena stopnja zahtevnosti: A2

ISBN 978-1-4082-8613-5 (knj.)
ISBN 978-1-4082-5873-6 (CD)

811.111'24(075.3)(076)
GER 802.0-07 NEW CHALLENGES 2 Workbook GER CD 802.0-07 NEW CHALLENGES 2 Workbook
COBISS.SI-ID 51714146

41.
MARIS, Amanda
        New challenges. Workbook 1 [Dva medija] / Amanda Maris. - Harlow : Pearson Education, 2012
97 str. : ilustr. ; 30 cm
1 zvočni CD ; 12 cm

Na ov. oznaka stopnje zahtevnosti: A1

ISBN 978-1-4082-8442-1 (knj.)
ISBN 978-1-4082-5872-9 (CD)

811.111'24(075.3)(076)
GER 802.0-07 NEW CHALLENGES 1 Workbook GER CD 802.0-07 NEW CHALLENGES 1 Workbook
COBISS.SI-ID 51715170

42.
MAUGHAM, William Somerset, 1874-1965
        Then and now : a novel / W. Somerset Maugham. - Collected ed. - London [etc.] : Heinemann, 1959. - 252 str. ; 19 cm. - (The collected edition of the works of W. Somerset Maugham)

821.111-311.6
GER 820 MAUGHAM W. S. Then and now
COBISS.SI-ID 12867329

43.
MUGGLESTONE, Patricia
        New challenges. Teacher's handbook 1 [Dva medija] / Patricia Mugglestone. - Harlow : Pearson Education, 2012
111 str. : ilustr. ; 30 cm
1 el. optični disk (multi-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Na ov. podatek o stopnji zahtevnosti: A1. - Iz vsebine: New challenges. Multi-ROM 1 / Rod Fricker, Melanie Williams, Lizzie Wright

ISBN 978-1-4082-8890-0 (knj.)
ISBN 978-1-4082-5866-8 (multi-ROM)

811.111'24(075.3)(072)
GER 802.0-07 NEW CHALLENGES 1 Teacher's HB GER CDR 802.0-07 NEW CHALLENGES 1 Teacher's HB
COBISS.SI-ID 51728226

44.
MUGGLESTONE, Patricia
        New challenges. Teacher's handbook 2 [Dva medija] / Patricia Mugglestone ; [authors of multi-rom] Rob Fricker, Melanie Williams, Lizzie Wright. - Harlow : Pearson Education, 2012
111 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (multi-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Na ov. podatek o stopnji zahtevnosti: A2

ISBN 978-1-4082-8891-7 (knj.)
ISBN 978-1-4082-5867-5 (multi-ROM)

811.111'24(075.3)(072)
GER 802.0-07 NEW CHALLENGES 2 Teacher's HB GER CDR 802.0-07 NEW CHALLENGES 2 Teacher's HB
COBISS.SI-ID 51732834

45.
        NEW challenges. Students' book 2 / Michael Harris ... [et al.]. - Harlow : Pearson Education, 2012. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Always learning)

Na ov. navedena oznaka stopnje zahtevnosti: A2

ISBN 978-1-4082-5837-8

811.111'24(075.3)
GER 802.0-07 NEW CHALLENGES 2 Students' book
COBISS.SI-ID 51712354

46.
NEWBY, David, 1948-
        A notional grammar of tense and aspect : Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades der Philosophie ... / vorgelegt von David Newby. - Graz : [D. Newby], 1991. - 214, [VIII] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. I-VIII. - Dokt. disert., Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Anglistik

811.111'366.58(043.3)
GER Diss NEWBY D. Notional grammar
COBISS.SI-ID 51816034


811.112.2 NEMŠČINA


47.
ADAMIČ, Ema
        Metaforični pomenski prenosi z živalskih poimenovanj na predmete v nemščini in slovenščini : magistrsko delo / Ema Marolt. - Ljubljana : [E. Marolt], 2012. - 94 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 83-86. - Izvleček ; Abstract. - Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.612.2:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag MAROLT E. Mataforični GER MagCD MAROLT E. Mataforični
COBISS.SI-ID 51599458

48.
BRAČIČ, Stojan
        Lexische Paradigmen und Textkonstitution / Stojan Bračič. - Objavljeni povzetek predavanja.

V: "Quo vadis, Kommunikation?" / 46. Linguistisches Kolloquium / = 46th Linguistics Colloquium, 14-17 September 2011, Sibiu. - Sibiu : Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Jurnalistică, 2011. - ISBN 978-606-12-0188-4. - Str. 25-26.

811.112.2'373(048.3) 811.112.2'42(048.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51670370

49.
PRISTAVNIK, Aleksandra
        Valenzkonzeptionen in aktuellen deutschen Valenzwörterbüchern = Koncepti vezljivosti v sodobnih nemških vezljivostnih slovarjih : diplomsko delo / Aleksandra Pristavnik. - Ljubljana : [A. Pristavnik], 2013. - 90 str. ; 30 cm

Mentorica Uršula Krevs Birk. - Bibliografija: str. 85-89. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PRISTAVNIK A. Valenzkonzeptionen
COBISS.SI-ID 51926626

50.
ULAGA, Ana
        Prevajanje anglicizmov iz nemškega tednika Der Spiegel v slovenskem mesečniku Mladina Global [Elektronski vir] : magistrsko delo / Ana Ulaga. - El. knjiga. - Ljubljana : [A. Ulaga], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - El. publikacija obsega 82 str. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - Vzporedni korpus anglicizmov: str. 69-80. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 63-68. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.112.2'373.45:811.111]:[81'25=163.6](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD ULAGA A. Prevajanje
COBISS.SI-ID 51839586

51.
ULAGA, Ana
        Prevajanje anglicizmov iz nemškega tednika Der Spiegel v slovenskem mesečniku Mladina Global : magistrsko delo / Ana Ulaga. - Ljubljana : [A. Ulaga], 2013. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzporedni korpus anglicizmov: str. 69-80. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 63-68. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.112.2'373.45:811.111]:[81'25=163.6](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ULAGA A. Prevajanje
COBISS.SI-ID 51837794


811.133.1 FRANCOŠČINA


52.
MEZEG, Adriana
        Pridevniški polstavki v francoščini in prevedeni slovenščini / Adriana Mezeg. - Ilustr. - Bibliografija: str. 94-118. - Abstract.

V: Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo / uredila Špela Vintar. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). - ISBN 978-961-237-565-2. - Str. 94-95.

811.133.1'367.334:811.163.6 81'25:811.133.1'367.334=163.6 81'322.2=133.1=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51647586


811.163.6 SLOVENŠČINA


53.
HADALIN, Kaja
        Infrastruktura slovenščine na avstrijskem Koroškem : diplomsko delo / Kaja Hadalin. - Ljubljana : [K. Hadalin], 2012. - 72 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: f. 64-67. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'272(436.5)(043.2) 323.15(436.5=163.6):81'272
FRASCATI: 6-200
GER Dipl HADALIN K. Infrastruktura
COBISS.SI-ID 51922274

54.
LOGAR, Patricija, 1987-
        Prevajanje zemljepisnih imen v angleških turističnih besedilih z območja Zgornjega Posočja : diplomsko delo / Patricija Logar. - Ljubljana : [P. Logar], 2013. - IX, 120 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: str. 109-119. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'373.21=111(043.2) 81'25:811.163.6'373.21(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl LOGAR P. Prevajanje
COBISS.SI-ID 51861346


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


55.
BOŽIČ, Mateja, 1987-
        English-Slovene decoding glossary of mechanical engineering = Angleško-slovenski dekodirni glosar strojništva : diplomsko delo / Mateja Božič. - Ljubljana : [M. Božič], 2013. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 93-95. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25=111=163.6:621(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BOŽIČ M. English-Slovene GER DiplACD BOŽIČ M. English-Slovene
COBISS.SI-ID 51749474

56.
FANTINUOLI, Claudio
        InterpretBank : design and implementation of a terminology and knowledge managament software for conference interpreters / Claudio Fantinuoli. - Berlin : epubli, cop. 2012. - 226 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 21 cm

"Die vorliegende Arbeit wurde vom Fachbereich (06-Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Jahr 2012 als Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) angenommen." --> hrbtna str. nasl. str. - Mentorica Silvia Hansen-Schirra, somentorica Špela Vintar. - Bibliografija: str. 203-226. - Dokt. disert., Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft

ISBN 978-3-8442-3986-7

81'253:004.42(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER 81'253 FANTINUOLI C. InterpretBank
COBISS.SI-ID 51536226

57.
GAŠPARIČ, Špela
        (Ne)pristranskost tolmača pri simultanem tolmačenju : magistrsko delo / Špela Gašparič. - Ljubljana : [Š. Gašparič], 2013. - 104 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Špela Vintar. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253-051(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB GAŠPARIČ Š. (Ne)pristranskost GER MagBCD GAŠPARIČ Š. (Ne)pristranskost
COBISS.SI-ID 51616098

58.
HAFNER, Eva
        Izražanje pogovornega jezika v angleški in slovenski sinhronizirani različici animiranega filma Kung fu panda : magistrsko delo / Eva Hafner. - Ljubljana : [E. Hafner], 2013. - 77 str. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 73-75. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:791.228(73)=163.6(043.2) 778.534.48:81'276
FRASCATI: 6-200
GER MagB HAFNER E. Izražanje GER MagBCD HAFNER E. Izražanje
COBISS.SI-ID 51623778

59.
HORVÁTH, Ildikó, prevajalka
        Interpreter behaviour : a psychological approach / Ildikó Horváth ; [illustrations by Gabor Pesthy]. - Budapest : Hang Nyelviskola Bt., 2012. - 261 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 245-261

ISBN 978-963-08-4976-0
ISBN 963-08-4976-3

81'253:159.9.019.4
GER 81'253 HORVÁTH I. Intepreter
COBISS.SI-ID 51598946

60.
KOŠMERL, Petra
        Prevajanje stilno zaznamovanih besed in besednih zvez v romanu Helen Fielding Bridget Jones, na robu pameti : diplomsko delo / Petra Košmerl. - Ljubljana : [P. Košmerl], 2013. - 64 f., [18] f. pril. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: f. 62-64. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.111:81'255.4=163.6(043.2) 811.111'276.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl KOŠMERL P. Prevajanje GER DiplPCD KOŠMERL P. Prevajanje
COBISS.SI-ID 51906914

61.
LANGUS, Nika
        Metaforika v oglasu in prevodu : diplomsko delo / Nika Langus. - Ljubljana : [N. Langus], 2013. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 60-61. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'373.612.2:659.1=163.6=111(043.2) 81'25:659.1(043.2) 659.1:81'373.612.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl LANGUS N. Metaforika
COBISS.SI-ID 51924066

62.
LIMON, David
        Film titles and cultural transfer / David Limon. - Bibliografija: str. 207-208. - Abstract.

V: Cultus. - ISSN 2035-3111. - Vol. 5 (2012), str. 189-208.

81'25:791=111=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51419490

63.
        SLOVENSKI prevodi skozi korpusno prizmo / uredila Špela Vintar. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 211 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-237-565-2

81'322 81'25=163.6
FRASCATI: 6-200
AAŠ 81 VINTAR Š. Slovenski prevodi GER 81'32 SLOVENSKI Vintar Š. (ur.) GER AR VINTAR Š. SLOVENSKI PREVODI PRE 81'32 SLOVENSKI Vintar Š. (ur.)
COBISS.SI-ID 265692928


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


64.
GEGIČ, Peter
        Finding fantasy : a genre definition = V iskanju fantazije : definicija žanra : diplomsko delo / Peter Gegič. - Ljubljana : [P. Gegič], 2013. - 58 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: f. 56-57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

82.09-312.9(043.2) 821.111.09:821.111(73).09
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GEGIČ P. Finding fantasy GER DiplACD GEGIČ P. Finding fantasy
COBISS.SI-ID 51790946

65.
KENDON, Frank
        The adventure of poetry / by Frank Kendon. - London : A. & C. Black, 1932. - 96 str. ; 19 cm. - (The how-&-why series)

82.08-1
GER 82.08-1 KENDON F. Adventure
COBISS.SI-ID 51556194

66.
LESKOVEC, Andrea
        Textzentrierte interkulturelle Hermeneutik literarischer Texte / Andrea Leskovec. - Bibliografija: str. 49.

V: Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit / herausgegeben von Franciszek Grucza. Bd. 4 / [Mitherausgeber Aleya Khattab, Dirk Kemper]. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. - (Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), ISSN 2193-3952 ; Bd. 6). - ISBN 978-3-631-63206-2. - Str. 45-49.

82.0:801.73:316.77
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51375714

67.
ŠLIBAR, Neva
        Wie didaktisiere ich literarische Texte? : neue Maturatexte und viele andere im DaF-Unterricht / Neva Šlibar. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 (Ljubljana : Birografika Bori). - 231 str. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 219-225. - Kazalo

ISBN 978-961-237-463-1

821.09:37.091.3:373.5 821.112.2.09:37.091.3:373.5 37.091.3:821.09
FRASCATI: 6-200
GER 82:37 ŠLIBAR N. Wie didaktisiere GER AR ŠLIBAR N. Wie didaktisiere
COBISS.SI-ID 258757120

68.
TILLYARD, Eustace Mandeville Wetenhall, 1889-1962
        Shakespeare's problem plays / E. M. W. Tillyard. - London : Chatto & Windus, 1950. - VI, 156 str. ; 21 cm

Kazalo

821.111-2.09Shakespeare W.
GER 820.09 Shakespeare W. TILLYARD E. M. W.
COBISS.SI-ID 51583330


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


69.
LEVENGOOD, Mark
        Hjärtat far inga rynkor / Mark Levengood ; illustrationer av Ilon Wikland. - Stockholm : Piratförlaget, 2011, cop. 2008. - 152 str. : ilustr. ; 19 cm

Shranjeno v kartonski kaseti skupaj s še dvema knj. istega avtorja: Och jag läste att det var omöjligt att leva lycklig förutan dig, Sucka mitt hjärta men brist dock ej. - Skupni nasl. na kaseti za 3 knjige v kompletu: Ur finska hjärtans djup

ISBN 978-91-642-0327-4
ISBN 978-91-642-0364-9 (komplet)

821.113.6(480)-7
GER 839.7 LEVENGOOD M. Ur finska
COBISS.SI-ID 51347554

70.
LEVENGOOD, Mark
        Sucka mitt hjärta men brist dock ej / Mark Levengood ; illustrationer av Ilon Wikland. - Stockholm : Piratförlaget, 2006. - 156 str. : ilustr. ; 19 cm

Shranjeno v kartonski kaseti skupaj s še dvema knj. istega avtorja: Och jag läste att det var omöjligt att leva lycklig förutan dig, Hjärtet far inga ryknar. - Skupni nasl. na kaseti za 3 knjige v kompletu: Ur finska hjärtans djup

ISBN 978-91-642-0210-9
ISBN 91-642-0210-0
ISBN 978-91-642-0364-9 (komplet)

821.113.6(480)-7
GER 839.7 LEVENGOOD M. Ur finska
COBISS.SI-ID 51348066


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


71.
AUSTEN, Jane, 1775-1817
        Mansfield Park / Jane Austen ; with an introduction by G. B. Stern. - London ; Glasgow : Collins, 1966. - 383 str. ; 19 cm

Introduction / G. B. Stern: str. 11-20

821.111-311.4 821.111.09Austen J.
GER 820 AUSTEN J. Mansfield Park
COBISS.SI-ID 51894626

72.
BOLT, Robert
        The tiger and the horse / by Robert Bolt ; with an introduction by E. R. Wood. - Reprinted. - London : Heinemann Educational Books, 1964. - XXII, 97 str. ; 19 cm. - (The Hereford plays)

Intoduction / by E. R. Wood: str. VI-XXII

821.111-2
GER 820 BOLT R. Tiger
COBISS.SI-ID 51490146

73.
BRONTË, Charlotte, 1816-1855
        Jane Eyre / Charlotte Brontë ; with an introduction by Bonamy Dobrée. - Reprinted. - London ; Glasgow : Collins, 1963. - 509, [2] str. : portret C. Brontë ; 19 cm

Introduction / Bonamy Dobrée: str. 7-17. - Bibliografija: str. 1-2 drugega niza štetja

821.111-31 821.111.09Brontë C.
GER 820 BRONTE C. Jane Eyre
COBISS.SI-ID 51842146

74.
BROWNING, Robert, 1812-1889
        Selected poems of Robert Browning / edited with an introduction and notes by James Reeves. - Reprinted. - London : Heinemann, 1966. - XXXIII, 155 str., [1] f. pril ; 19 cm. - (The poetry bookshelf)

Introduction / James Reeves: str. VII-XXXIII. - Kazalo

821.111-1 821.111.09-1Browning R.
GER 820 BROWNING R. Selected poems
COBISS.SI-ID 51589474

75.
BYRON, George Gordon, 1788-1824
        Byron : selected verse and prose works including letters and extracts from Lord Byron's journals and diaries / edited with a comprehensive introduction and notes by Peter Quennell. - Reprinted. - London ; Glasgow : Collins, 1965. - 703 str. : avtorjeva sl. ; 19 cm

Hrbtni nasl.: Poems, prose, letters. - Lord Byron / Peter Quennell: str. 9-80. - Bibliografija: str. 703

821.111-821 821.111.09Byron G. G.
GER 820 BYRON G. G. Selected verse
COBISS.SI-ID 51854690

76.
CHAUCER, Geoffrey
        The Canterbury tales / Geoffrey Chaucer ; rendered into modern English by J. U. Nicolson. - London : Michael O'Mara Books, 1988. - 483 str., [6] str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-948397-97-7

821.111'04-13=111
GER 820-023 CHAUCER G. Canterbury tales
COBISS.SI-ID 610823

77.
COWPER, William, 1731-1800
        Selected poems and letters / Cowper ; chosen and edited by A. Norman Jeffares. - London [etc.] : Oxford University Press, 1963. - 222 str. ; 19 cm. - (New Oxford English series)

821.111-821 821.111.09Cowper W.
GER 820 COWPER W. Selected poems
COBISS.SI-ID 33032193

78.
DURRELL, Lawrence, 1912-1990
        White Eagles over Serbia / by Lawrence Durrell. - London : Faber and Faber, 1962. - 200 str. ; 19 cm. - (Faber paper covered editions)

821.111-311.6
GER 820 DURRELL L. White eagles
COBISS.SI-ID 7240051

79.
        ENGLISH short stories of my time / chosen with an introduction by David Cecil. - London [etc.] : Oxford University Press, 1970. - XV, 234 str. ; 21 cm. - (Oxford paperbacks ; 246)

Introduction / David Cecil: str. IX-XV. - Vsebina: Feliz Argallo and Walter Ledgett / Max Beerbohm. Bush River / Joyce Cary. Many are disappointed / V. S. Pritchett. The coffin on the hill / Denton Welch. Wintry peacock / D. H. Lawrence. The station / H. E. Bates. Ivy gripped the steps / Elizabeth Bowen. The light of day / Elizabeth Taylor. The fishing-boat picture. The mark on the shutter / Desmond MacCarthy. J. D. Marstock / Harold Nicolson. A tonic / L. P. Hartley. The trumpet / Walter de la Mare. Mordecai and cocking / A. E. Coppard. The great sermon handicap / P. G. Wodehouse

ISBN 19-281095-2

821.111-32(082.2)
GER 820-3A ENGLISH SHORT Cecil D. (ur.)
COBISS.SI-ID 51920994

80.
FORSTER, E. M., 1879-1970
        Abinger harvest / by E. M. Forster. - Pocket ed. - London : E. Arnold, 1953. - 400 str. ; 17 cm

821.111-821 821.09
GER 820 FORSTER E. M. Abinger harvest
COBISS.SI-ID 23263233

81.
FORSTER, E. M., 1879-1970
        A passage to India / E. M. Forster. - Reprinted. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1974, cop. 1924. - 316 str. ; 19 cm. - (Penguin modern classics)

ISBN 0-14-000048-8

821.111-311.2
GER 820 FORSTER E. M. Passage '74
COBISS.SI-ID 51466594

82.
FRANKLIN, Benjamin
        Autobiography / Benjamin Franklin ; [introduction and supplementary account of Franklin's later life by W. Macdonald]. - Reset with an index. - London : J. M. Dent & Sons ; New York : E. P. Dutton, 1948. - XVI, 240 str. ; 17 cm. - (Everyman's library ; No. 316. Biography)

Introduction / W. Macdonald: str. V-XVI. - Avtor uvoda in dodatnega besedila naveden na preliminarni str. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Some account of Franklin's later life : principally in relation to the history of his time / W. Macdonald

821.111(73)-94 821.111(73).09:929Franklin B.
GER 820(73) FRANKLIN B. Autobiography
COBISS.SI-ID 51531874

83.
GOLDING, William, 1911-1993
        Free fall / William Golding. - Reprinted. - London : Faber and Faber, 1965. - 253 str. ; 19 cm. - (Faber paper covered editions)

821.111-311.2
GER 820 GOLDING W. Free fall
COBISS.SI-ID 51514210

84.
GOLDING, William, 1911-1993
        The inheritors / William Golding. - Reprinted. - London : Faber and Faber, 1965. - 233 str. ; 19 cm. - (Faber paper covered editions)

821.111-312.9
GER 820 GOLDING W. Inheritors
COBISS.SI-ID 51515490

85.
GOLDING, William, 1911-1993
        The spire / by William Golding. - London : Faber and Faber, 1965. - 223 str. ; 19 cm. - (Faber paper covered editions)

821.111-311.2
GER 820 GOLDING W. Spire
COBISS.SI-ID 51528034

86.
HARDY, Thomas, 1840-1928
        Two on a tower / by Thomas Hardy. - Pocket ed., reprinted. - London : Macmillan ; New York : St. Martin's Press, 1964. - VI, 309 str., [1] f. pril. zvd. ; 18 cm

821.111-311.2
GER 820 HARDY T. Two on a tower
COBISS.SI-ID 51553378

87.
HARDY, Thomas, 1840-1928
        Under the greenwood tree or The Mellstock quire : a rural painting of the Dutch school / by Thomas Hardy. - London : Macmillan, 1949. - X, 211 str. ; 22 cm. - (Library edition)

Hrbt. stv. nasl.: Under the greenwood tree. - Zvd. na spojnih listih

821.111-31
GER 820 HARDY T. Under
COBISS.SI-ID 51580002

88.
LAMB, Charles, 1775-1834
        The essays of Elia / by Charles Lamb = [with an introduction by Augustine Birrell]. - Reprinted. - London : J. M. Dent ; New York : E. P. Dutton, 1908. - XIX, 327 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Everyman's library. Essays)

Intoduction / Augustine Birrell: str. XI-XVIII. - Ilustr. samo nasl. str. in spojni listi

821.111-4
GER 820 LAMB C. Essays of Elia
COBISS.SI-ID 51888738

89.
MCGILL, Gordon, 1943-
        War story / Gordon McGill. - London : M. Joseph, cop. 1979. - 252 str. ; 20 cm

ISBN 0-7181-1857-X

821.111-311.6
GER 820 McGILL G. War story
COBISS.SI-ID 51927906

90.
MILTON, John, 1608-1674
        Paradise lost. Books I and II / John Milton ; edited with a critical commentary by T. Crehan. - London : University of London Press, 1961. - 160 str. : ilustr. ; 20 cm. - (The London English literature series)

Critical commentary / T. Crehan: str. 9-57

821.111-13 821.111-13.09Milton J.
GER 820 MILTON J. Paradise lost
COBISS.SI-ID 51559010

91.
POE, Edgar Allan, 1809-1849
        Selected writings of Edgar Allan Poe : poems, tales, essays and reviews / edited with an itroduction by David Galloway. - Reprinted. - Harmondsworth : Penguin Books, 1974. - 539 str. ; 19 cm. - (The Penguin English library ; 28)

Introduction / David Galloway: str. 9-47. - Nasl. na ov. in hrbtu: Selected writings

ISBN 0-14-043028-8

821.111(73)-821
GER 820(73) POE E. A. Selected
COBISS.SI-ID 1555328

92.
SHAKESPEARE, William
        As you like it / William Shakespeare ; edited with a critical commentary S. C. Boorman. - London : University of London Press, 1959. - 175 str. ; 20 cm. - (The London English literature series)

Critical commentary / S. C. Boorman: str. 9-44

821.111-2 821.111.09-2Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. As you like it
COBISS.SI-ID 51590754

93.
SHAKESPEARE, William
        King Henry the Fifth / William Shakespeare ; edited with a critical commentary by G. G. Urwin. - London : University of London Press, 1958. - 174 str. ; 20 cm. - (The London English literature series)

Critical commentary / G. G. Urwin: str. 9-38

821.111-2 821.111.09-2Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. King Henry V
COBISS.SI-ID 51667042

94.
SHAKESPEARE, William
        King Henry the Fourth. Part II / William Shakespeare ; edited with a critical commentary by A. A. Evans. - London : University of London Press, 1963. - 183 str. ; 20 cm. - (The London English literature series)

Critical commentary / A. A. Evans: str. 9-41

821.111-2 821.111.09-2Shakespeare W.
GER 820 SHAKESEPEARE W. King Henry IV
COBISS.SI-ID 51668834

95.
SHAKESPEARE, William
        A midsummer night's dream / William Shakespeare ; edited with a critical commentary by A. A. Evans. - London : University of London Press, 1967. - 140 str. ; 20 cm. - (The London English literature series)

Critical commentary / A. A. Evans: str. 9-44

821.111-2 821.111.09-2Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. Midsummer
COBISS.SI-ID 51639906

96.
SHAKESPEARE, William
        The tempest / William Shakespeare ; edited with a critical commentary by S. C. Boorman. - London : University of London Press, 1957. - 152 str. ; 20 cm. - (The London English literature series)

Critical commentary / S. C. Boorman: str. 9-42

821.111-2 821.111.09-2Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. Tempest
COBISS.SI-ID 51642210

97.
SHAKESPEARE, William
        The merchant of Venice / William Shakespeare ; edited with a critical commentary by G. C. Rosser. - London : University of London Press, 1964. - 176 str. ; 20 cm. - (The London English literature series)

Critical commentary / G. C. Rosser: str. 9-51

821.111-2
GER 820 SHAKESPEARE W. Merchant
COBISS.SI-ID 12366337

98.
SHAKESPEARE, William
        Twelfth night or What you will / William Shakespeare ; edited with a critical commentary by S. C. Boorman. - London : University of London Press, 1958. - 160 str. ; 20 cm. - (The London English literature series)

Critical commentary / S. C. Boorman: str. 9-37

821.111-2 821.111.09-2Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. Twelfth night
COBISS.SI-ID 51589986

99.
SHAKESPEARE, William
        The winter's tale / William Shakespeare ; edited with a critical commentary by S. C. Boorman. - London : University of London Press, 1964. - 208 str. ; 20 cm. - (The London English literature series)

Critical commentary / S. C. Boorman: str. 9-54

821.111-2 821.111.09-2Shakespeare W.
GER 820 SHAKESPEARE W. Winter's tale
COBISS.SI-ID 51663970

100.
SNELL-Hornby, Mary
        My travels alone : true stories from 1960s / Mary Snell. - Ljubljana : Društvo slovenskih književnih prevajalcev =The Association of Slovene Literary Translators, 2011. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6515-05-4

821.111-992
GER 820 SNELL-HORNBY M. My travels
COBISS.SI-ID 257822208

101.
SYNGE, John Millington, 1871-1909
        The playboy of the Western world : a comedy in three acts / by John M. Synge. - Pocket ed., reprinted. - London : G. Allen & Unwin, 1938. - VII, 132 str. ; 17 cm

821.111(417)-2
GER 820 SYNGE J. M. Playboy
COBISS.SI-ID 51530850

102.
TAN, Amy
        The bonesetter's daughter / Amy Tan. - London : Flamingo, 2001. - 307 str. ; 24 cm

ISBN 0-00-710722-6
ISBN 0-00-225486-7 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) TAN A. Bonesetter's/2001
COBISS.SI-ID 1024012066

103.
TAN, Amy
        The hundred secret senses / Amy Tan. - 1st Ballantine Books international ed. - New York : Ivy books, 1996. - 399 str. ; 18 cm

ISBN 0-8041-1502-8

821.111(73)-311.2
GER 820(73) TAN A. Hundred '96
COBISS.SI-ID 1809212

104.
TROLLOPE, Anthony, 1815-1882
        The warden / Anthony Trollope ; edited with a critical introduction by G. C. Rosser. - London : University of London Press, 1967. - 279 str. ; 20 cm. - (The London English literature series)

Critical commentary and biographical note / G. C. Rosser: str. 9-74

821.111-31 821.111.09Trollope A.:929
GER 820 TROLLOPE A. Warden
COBISS.SI-ID 51895650

105.
USTINOV, Peter
        Dear me / Peter Ustinov. - Reprinted. - Harmondsworth : Penguin Books, 1979. - 347 str., [24] str. pril. ; 18 cm

Kazalo

ISBN 0-1400-4940-1

821.111-312.6
GER 820 USTINOV P. Dear me
COBISS.SI-ID 51467874

106.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        The works of Oscar Wilde. - Reprinted. - London : Spring Books, 1965. - VIII, 957 str. ; 21 cm

821.111(417)-821
GER 820 WILDE O. Works
COBISS.SI-ID 51529058

107.
WOOLF, Virginia
        The moment and other essays / Virginia Woolf. - London : Hogarth Press ; Toronto : Oxford University Press, 1947. - 191 str. ; 21 cm

Editorial note / Leonard Woolf: str. 7-8

821.111-4 821.111.09
GER 820 WOOLF V. Moment
COBISS.SI-ID 12109057


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


108.
ČERNE, Sara, 1988-
        Anticipation of Anglo-American second-wave feminism in works by women writers from both sides of the Atlantic : The bell jar by Sylvia Plath and The golden notebook by Doris Lessing = Ideje prihajajočega 2. vala anglo-ameriškega feminizma v delih pisateljic z obeh strani Atlantika : Stekleni zvon Sylvie Plath in Zlata beležnica Doris Lessing : diplomsko delo / Sara Černe. - Ljubljana : [S. Černe], 2013. - 130 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 118-128. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Plath S.:821.111.09Lessing D.(043.2) 141.72:82.091(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ČERNE S. Anticipation GER DiplACD ČERNE S. Anticipation
COBISS.SI-ID 51780450

109.
SIBIŞAN, Aura
        Text and context in the work of Julian Barnes : beyond postmodernism / Aura Taras Sibişan. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012. - 271 str. ; 20 cm

Opombe v rom. - Delo nastalo na podlagi avtoričine doktorske disertacije. - Bibliografija: str. 263-271

ISBN 978-606-17-0108-7

821.111.09Barnes J.
GER 820.09 Barnes J. SIBIŞAN A.
COBISS.SI-ID 51645538


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


110.
AUSLÄNDER, Rose, 1901-1988
        Diham zdaj / Rose Ausländer ; prevedla Ana Jasmina Oseban. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2012 ([Ljubljana] : Itagraf). - 137 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 24 cm. - (Poetikonove lire ; knj. 35)

Prevod dela: Mein Atem heißt jetzt. - 300 izv.

ISBN 978-961-6758-36-9

821.112.2-1=163.6
GER 830 AUSLÄNDER R. Diham zdaj (slv)
COBISS.SI-ID 264750080

111.
GOTTFRIED von Strassburg, 12./13. st.
        Tristan. Bd. 1, Text Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch : Verse 1-9982 / Gottfried von Strassburg. - 13. Aufl. - Stuttgart : P. Reclam jun., 2010, cop. 1993. - 595 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; Nr. 4471)

ISBN 978-3-15-004471-1

821.112.2'02-39
GER 830 GOTTFRIED v. STR. Tristan 1
COBISS.SI-ID 51420002

112.
GRASS, Günter
        Die Blechtrommel : Roman / Günter Grass. - Ungekürzte Ausg., [649.-673. Tausend]. - Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer, [1969], cop. 1960. - 492 str. ; 18 cm. - (Fischer Bücherei ; 473)

Podatki o letu izida in ponatisu na hrbtni str. zadnje platnice

821.112.2-311.4
GER 830 GRASS G. Blechtrommel
COBISS.SI-ID 51882338

113.
HANDKE, Peter, 1942-
        Kaspar / Peter Handke. - 1. Aufl., 32. Nachdruck. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2009, cop. 1967. - 101 str. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp ; 322)

ISBN 978-3-518-10322-7

821.112.2(436)-2
GER 830 HANDKE P. Kaspar
COBISS.SI-ID 51418978

114.
HEYM, Georg
        Tat : knjiga novel / Georg Heym ; prevedla [in napisala spremno besedo] Anja Naglič. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2012 ([Ljubljana] : Itagraf). - 135 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ginko ; knj. 4)

Prevod dela: Der Dieb. - 300 izv. - Ekspresionist z jakobinsko čepico in njegov Tat / Anja Naglič: str. 123-135. - Bibliografija: str. 135-[136]

ISBN 978-961-6758-34-5

821.112.2-32=163.6
GER 830 HEYM G. Tat (slv)
COBISS.SI-ID 264701184

115.
RINSER, Luise, 1911-2002
        Die gläsernen Ringe : eine Erzählung / Luise Rinser. - Ungekürzte Ausg., 241.-255. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1983, cop. 1941. - 159 str. ; 19 cm. - (Fischer Taschenbücher ; 393)

ISBN 3-596-20393-7

821.112.2-32
GER 830 RINSER L. Gläsernen
COBISS.SI-ID 51898978

116.
RINSER, Luise, 1911-2002
        Jan Lobel aus Warschau : Erzählung / Luise Rinser. - 1.-6. Tausend. - [Frankfurt am Main] : S. Fischer, 1952. - 82 str. ; 18 cm

821.112.2-32
GER 830 RINSER L. Jan Lobel
COBISS.SI-ID 51907170

117.
RINSER, Luise, 1911-2002
        Winterfrühling : 1979-1982 / Luise Rinser. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1984, cop. 1982. - 236 str. ; 19 cm. - (Fischer Taschenbücher ; 5797)

ISBN 3-596-25797-2

821.112.2-94
GER 830 RINSER L. Winterfrühling
COBISS.SI-ID 51894114

118.
RINSER, Luise, 1911-2002
        Den Wolf umarmen / Luise Rinser. - Ungekürzte Ausg., 71.-85. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1985, cop. 1981. - 411 str., [4] f. pril. ; 19 cm. - (Fischer Taschenbücher ; 5866)

ISBN 3-596-25866-9

821.112.2-312.6
GER 830 RINSER L. Den Wolf umarmen
COBISS.SI-ID 51902818

119.
SCHNITZLER, Arthur, 1862-1931
        Therese : Chronik eines Frauenlebens / Arthur Schnitzler. - Ungekürzte Ausg. - Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer, 1962, cop. 1938. - 311 str. ; 18 cm. - (Fischer Bücherei ; 433)

821.112.2(436)-32
GER 830 SCHNITZLER A. Therese
COBISS.SI-ID 4397621

120.
SEGHERS, Anna, 1900-1983
        Sonderbare Begegnungen / Anna Seghers. - 1. Aufl. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1973, cop. 1972. - 147 str. ; 20 cm

Vsebina: Sagen von Unirdischen ; Der Treffpunkt ; Die Reisebegegnung

821.112.2-32
GER 830 SEGHERS A. Sonderbare
COBISS.SI-ID 51882850

121.
WERFEL, Franz, 1890-1945
        Verdi : Roman der Oper / Franz Werfel. - Berlin ; Darmstadt ; Wien : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1964, cop. 1945. - 375 str. ; 20 cm

821.112.2-312.6
GER 830 WERFEL F. Verdi
COBISS.SI-ID 51905122

122.
WOHMANN, Gabriele, 1932-
        Habgier : Erzählungen / Gabriele Wohmann. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch, 1978, cop. 1973. - 90 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Rororo ; 4213)

Poleg naslovne vsebuje še naslednje zgodbe: Kompakt ; Vor dem Tode ; Der alte Mann ; Wachsfiguren ; Das Boot kommt zurück ; Antrittsrede ; Die Antwort ; Ein netter Kerl ; Nur keine Aufregung

821.112.2-32
GER 830 WOHMANN G. Habgier
COBISS.SI-ID 51883874

123.
ZWEIG, Arnold, 1887-1968
        Die Feuerpause : Roman / Arnold Zweig. - 7. Aufl. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1977. - 438 str. ; 21 cm. - (Ausgewählte Werke in Einzelausgaben / Arnold Zweig ; Bd. 5)

821.112.2-311.6
GER 830 ZWEIG A. Feuerpause
COBISS.SI-ID 51890274

124.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Balzac / Stefan Zweig ; [aus dem Nachlaß herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Richard Friedenthal]. - Berlin ; Darmstadt ; Wien : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1965, cop. 1946. - 429 str. ; 22 cm

821.112.2-312.6 929Balzac H. de
GER 830 ZWEIG S. Balzac
COBISS.SI-ID 51919202

125.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Maria Stuart ; Marie Antoinette : Bildnis eines mittleren Charakters / Stefan Zweig. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1968, cop. 1938. - 780 str. ; 21 cm

821.112.2-312.6
GER 830 ZWEIG S. Maria
COBISS.SI-ID 51920738

126.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Schachnovelle / Stefan Zweig. - Ungekürzte Ausg., 281.-300. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1982, cop. 1943. - 94 str. ; 19 cm. - (Fischer Taschenbücher ; 1522)

821.112.2(436)-32
GER 830 ZWEIG S. Schachnovelle
COBISS.SI-ID 51891810

127.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Die Welt von Gestern : Erinnerungen eines Europäers / Stefan Zweig. - [Frankfurt am Main] : S. Fischer, 1962, cop. 1944. - 394 str. ; 20 cm

Kazalo

821.112.2(436)-94
GER 830 ZWEIG S. Welt von Gestern
COBISS.SI-ID 46363393


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


128.
HRABAR, Nataša
        Diktatur und Rebellion in den Werken Herta Müllers = Diktatura in uporništvo v delih Herte Müller : diplomsko delo / Nataša Hrabar. - Ljubljana : [N. Hrabar], 2013. - 61 f. ; 30 cm

Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 59-61. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(498).09Müller H.(043.2) 321.64(498):821.112.2.09Müller H.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN HRABAR N. Diktatur
COBISS.SI-ID 51702626

129.
        ILSE Aichinger: "Behutsam kämpfen" / herausgegeben von Irene Fußl und Christa Gürtler. - Würzburg : Königshausen & Neumann, cop. 2013. - 214 str. ; 23 cm

Prispevki z znanstvenega srečanja ob 90. obletnici rojstva Ilse Aichinger 1. 11. 2011 v Salzburgu. - Opombe in viri na dnu str.

ISBN 978-3-8260-5028-2
ISBN 3-8260-5028-2

821.112.2(436).09Aichinger I.(082)
GER AR ŠLIBAR N. BEHUTSAM
COBISS.SI-ID 51581026

130.
ŠLIBAR, Neva
        "Sterbensarten" - "Todesarten" : Ilse Aichinger und Ingeborg Bachmann - einige Parallelen und Differenzen / Neva Šlibar. - Opombe in viri tekoče na dnu str.

V: Ilse Aichinger: "Behutsam kämpfen" / herausgegeben von Irene Fußl und Christa Gürtler. - Würzburg : Königshausen & Neumann, cop. 2013. - ISBN 978-3-8260-5028-2. - Str. 153-173.

821.112.2(436).09"19" 821.112.2(436).09Aichinger I. 821.112.2(436).09Bachmann I.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 51581538

131.
ZUPANČIČ, Mateja, germanistika
        Das Bild der Stasi im Roman Helden wie wir (1995) von Thomas Brussig = Podoba Stasija v romanu Helden wie wir (1995) Thomasa Brussiga : diplomsko delo / Mateja Zupančič. - Ljubljana : [M. Zupančič], 2013. - 111 str. ; 30 cm

Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 96-110. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Brussig T.:351.746.1(430.2)(043.2) 351.746.1(430.2):821.112.2.09Brussig T.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZUPANČIČ Mateja Bild der Stasi
COBISS.SI-ID 51926370


821.13 ROMANSKE KNJIŽEVNOSTI


132.
ECO, Umberto
        The name of the rose / Umberto Eco ; [translated from the Italian by William Weaver]. - London : Picador : Secker & Warburg, 1984, cop. 1983. - 502 str. : ilustr., 1 načrt ; 20 cm

Prevod dela: Il nome della rosa

ISBN 0-330-28414-2 (broš.)

821.131.1-311.6=111
GER 840/860 ECO U. Name of
COBISS.SI-ID 3527351


9 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA


133.
        Die PARISER Vororte-Verträge im Spiegel der Öffentlichkeit / Harald Gröller, Harald Heppner (Hg.). - Wien ; Berlin : LIT, cop. 2013. - 179 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland ; Bd. 7)

Prispevki v nem., 1 prispevek v angl. - Opombe z bibliografijo tekoče pod besedilom. - Vsebuje bibliografske podatke o avtorjih

ISBN 978-3-643-50471-5

930.85(497.4):070"1919/1921" 070(436-89)"19"(082) 008(436-89)"19"(082)
FRASCATI: 6-200
GER 93/94 PARISER Gröller H. (ur.)
COBISS.SI-ID 19758344


908 DOMOZNANSTVO. TURISTIČNI VODNIKI


134.
ZORC, Katja, 1988-
        Gospodarski razvoj kočevskih Nemcev v luči njihove folklore in jezika [Elektronski vir] : magistrsko delo / Katja Zorc. - Besedilni podatki (1 datoteka : 631 KB). - Ljubljana : [K. Zorc], 2013. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu doc obsega 67 str. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 64-67. - Izvleček ; Abstract. - Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

908(497.4Kočevje=112.2)(043.2) 338.1(497.4Kočevje=112.2):398(043.2) 811.112.2'282(497.4Kočevje)(043.2) 398(497.4Kočevje=112.2)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagBCD ZORC K. Gospodarski
COBISS.SI-ID 51925090

135.
ZORC, Katja, 1988-
        Gospodarski razvoj kočevskih Nemcev v luči njihove folklore in jezika : magistrsko delo / Katja Zorc. - Ljubljana : [K. Zorc], 2013. - 71 str. ; 30 cm

Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 68-71. - Izvleček ; Abstract. - Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

908(497.4Kočevje=112.2)(043.2) 338.1(497.4Kočevje=112.2):398(043.2) 811.112.2'282(497.4Kočevje)(043.2) 398(497.4Kočevje=112.2)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ZORC K. Gospodarski
COBISS.SI-ID 51924834


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


136.
KRAMBERGER, Petra, literarne vede
        Die Zeitung "Südsteirische Post" (1881-1900) und ihre Illustrationen / Petra Kramberger. - Opombe in viri tekoče pod besedilom.

V: Estudios filológicos alemanes. - ISSN 1578-9438. - Vol. 25 (2012), str. 93-100.

930.85(497.1):[050=112.2"188/189"] 316.7(=163.6:=112.2)(497.1)"18"
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 51395170

137.
KRAMBERGER, Petra, literarne vede
        Die Zeitung "Südsteirische Post" (1881-1900) und ihre Illustrationen / Petra Kramberger. - Sevilla : [s. n.], 2012. - Str. 93-100 ; 22 cm

Opombe in viri tekoče pod besedilom. - P. o.: Estudios Filológicos Alemanes, Vol. 25 (2012)

930.85(497.1):[050=112.2"188/189"] 316.7(=163.6:=112.2)(497.1)"18"
FRASCATI: 6-100
GER Sep KRAMBERGER P. Zeitung
COBISS.SI-ID 51434082


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO