COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


NOVOSTI SEPTEMBER-OKTOBER 20120 ZNANOST. ZNANJE. PISMENSTVO. DOKUMENTACIJA. METODE IN TEHNIKE ZNAN. DELA


1.
GRAHEK-Križnar, Nina
        Pomanjkljiva bralna pismenost študentov z uspešno opravljeno maturo / Nina Grahek Križnar in Marija Zlatnar Moe.

V: Didakta. - ISSN 0354-0421. - Letn. 17, št. 108/109 (2007), str. 21-22.

372.41/.46:028.5
COBISS.SI-ID 50025058

2.
        UNDERSTANDING knowledge creation : intellectuals in academia, the public sphere and the arts / edited by Nikita Basov and Oleksandra Nenko. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2012. - XIX, 208 str. : ilustr. ; 22 cm. - (At the interface/probing the boundaries, ISSN 1570-7113 ; 78)

Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-90-420-3462-4 (broš.)
ISBN 90-420-3462-9 (broš.)
ISBN 978-94-012-0744-7 (e-knjiga)

001:005(082) 316.344.32:001(082)
GER 0 UNDERSTANDING Basov N. (ur.)
COBISS.SI-ID 50162018


004 RAČUNALNIŠTVO


3.
ČRV, Darja
        Sovražni govor na slovenskih in britanskih medijskih spletnih portalih : spopadanje s sovražnim govorom in komentatorska kultura : diplomska seminarska naloga / Darja Črv. - Ljubljana : [D. Črv], 2011. - 34 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 27-29. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

004.738.5:316.647.5(497.3:41)(043.2) 316.647.5:004.738.5(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ČRV D. Sovražni govor GER DiplBPCD ČRV D. Sovražni govor
COBISS.SI-ID 49924962

4.
LJUBEŠIĆ, Nikola, 1979-
        Multi-word term extraction from comparable corpora by combining contextual and constituent clues [Elektronski vir] / Nikola Ljubešić, Špela Vintar, Darja Fišer. - . - Način dostopa (URL): http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/workshops/16.BUCC2012%20Proceedings.pdf. - References: str. 147. - Abstract.

V: LREC 2012 [Elektronski vir] / 8th International Conference on Language Resources and Evaluation, 21-27 May 2012, Istanbul, Turkey. - Istanbul : ELRA, 2012.. - Str. 143-147.

004.8:81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49683298

5.
PETERNEL, Daša
        Primerjalna jezikovna analiza slovenskih in angleških komentarjev na spletni strani YouTube : diplomska seminarska naloga / Daša Peternel. - Ljubljana : [D. Peternel], 2011. - 45 f. : tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: f. 35-36. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

004.738.5:81'276.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PETERNEL D. Primerjalna GER DiplBPCD PETERNEL D. Primerjalna
COBISS.SI-ID 49936994

6.
VINTAR, Špela
        Were the clocks striking or surprising? Using WSD to improve MT performance [Elektronski vir] / Špela Vintar, Darja Fišer, Aljoša Vrščaj. - . - Način dostopa (URL): http://aclweb.org/anthology-new/W/W12/W12-01.pdf. - References: str. 92. - Abstract.

V: Proccedings of the workshop [Elektronski vir] / Joint Workshop on Exploiting Synergies between Informationa Retrieval and machine translation (ESIRMT) and Hybrid Approaches to Machine Translation (HyTra) at EACL 2012. - Avignon : ACL, 2012. - ISBN 978-1-937284-19-0.. - Str. 87-92.

004.8:81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49734242


03 ENCIKLOPEDIJE. LEKSIKONI. SLOVARJI


7.
HUDELJA, Niko
        Nemško-slovenski zgodovinski slovar / Niko Hudelja. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 435 str. ; 30 cm

149 izv.

ISBN 978-961-237-521-8

93/94(038)=112.2=163.6
FRASCATI: 6-100
GER AR HUDELJA N. Nemško-slov. sl. ZGO E 1711 1
COBISS.SI-ID 263010304


070 ČASOPISI. TISK. NOVINARSTVO


8.
PLANINC, Špela
        Odmevi afere WikiLeaks v britanskem časniku The Guardian in v slovenskem časniku Delo : diplomska seminarska naloga / Špela Planinc. - Ljubljana : [Š. Planinc], 2011. - 36 f. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 34-35. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

070:316.77(497.4:410)(043.2)
FRASCATI: 5-415
GER DiplBP PLANINC Š. Odmevi GER DiplBPCD PLANINC Š. Odmevi
COBISS.SI-ID 49945186


1 FILOZOFIJA. METAFIZIKA. FILOZOFSKI SISTEMI. SVETOVNI NAZOR


9.
        NEGOTIATING identities : constructed selves and others / edited by Helen Vella Bonavita. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2011. - XI, 217 str. : 1 zvd. ; 23 cm. - (At the interface/probing the boundaries ; vol. 77. Diversity and recognition)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Povzetki v angl.

ISBN 978-90-420-3400-6
ISBN 90-420-3400-9

111.821:159.923.2(082) 159.923.2:323.11(082) 323.11:159.923.2(082)
GER 1 NEGOTIATING Vella Bonavita H.
COBISS.SI-ID 50196322


3 DRUŽBENE VEDE


10.
RETKO, Nina
        Pred letom 1968 in po njem : vplivi ženskega gibanja in seksualne revolucije na enakopravnost spolov v Nemčiji in Sloveniji : diplomska seminarska naloga / Nina Retko. - Ljubljana : [N. Retko], 2012. - 41 f. ; 30 cm

Ov. nasl.: Pred in po letu 1968. - Mentorica Andrea Leskovec. - Bibliografija: f. 38-40. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

305(430:497.4)"19"(043.2) 378.091.8(430:497.4)"19"(043.2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplBP RETKO N. Pred letom
COBISS.SI-ID 50033250


31 SOCIOLOGIJA. DEMOGRAFIJA. STATISTIKA. MEDIJI


11.
VIDMAR, Matjaž, 1987-
        Shanghai in judovski eksil 1933-1945 = Shanghai und jüdisches Exil 1933-1945 : skupno diplomsko delo / Matjaž Vidmar. - Ljubljana : [M. Vidmar], 2012. - 144 str. ; 30 cm

Mentorici Špela Virant in Jana Rošker. - Bibliografija: str. 140-142. - Krajši povzetek v slov. in kit. ter daljši v nem. (str. 129-140). - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za azijske in afriške študije

314.151.3-054.7(=411.16:510)"1933/1945"(043.2) 323.12(=411.16:430)"1933/1945"(043.2) 821.112.2(=411.16:510).09"1933/1945"
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VIDMAR Matjaž Shanghai
COBISS.SI-ID 49768034


316 SOCIOLOGIJA


12.
        CITIZENS of the world : pluralism, migration and practices of citizenship / edited by Robert Danisch. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2011. - XI, 218 str. ; 23 cm. - (At the interface/probing the boundaries ; vol. 74)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=021174996&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Bibliografija sledi vsakemu prispevku

ISBN 978-90-420-3255-2
ISBN 90-420-3255-3

316.347:342.71(082) 342.71:316.347(082)
GER 31 CITIZENS Danisch R. (ur.)
COBISS.SI-ID 50197602


316.7 SOCIOLOGIJA KULTURE. SOCIOLOGIJA KOMUNIKACIJ


13.
SCHMIDT, Siegfried J., 1940-
        Orientierung Kommunikationswissenschaft : was sie kann, was sie will / Siegfried J. Schmidt, Guido Zurstiege. - Originalausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2000. - 236 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Rororo ; 55618. Rowohlts Enzyklopädie)

Bibliografija: str. 215-222

ISBN 3-499-55618-9
ISBN 978-3-499-55618-0

316.77:001.8=112.2
GER 316.77 SCHMIDT S. J. Orientierung
COBISS.SI-ID 50103394


32 POLITIČNE VEDE. POLITIČNA GEOGRAFIJA. NARODNE MANJŠINE


14.
KNAUS, Mateja
        Primerjava slovenskih in nemških političnih strank : diplomska seminarska naloga / Mateja Knaus. - Ljubljana : [M. Knaus], 2011. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 48-52. - Izvleček ; Abstract. - Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

329(497.4:430)(043.2)
FRASCATI: 5-409
GER DiplBP KNAUS M. Primerjava
COBISS.SI-ID 49966434

15.
LIČER, Špela, 30.6.1987-
        Poročanje britanskih in slovenskih tiskanih medijev o terorističnih napadih 11. septembra 2001 : diplomska seminarska naloga / Špela Ličer. - Ljubljana : [Š. Ličer], 2011. - 25 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 22-24. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

323.285(73):316.774(410:497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-409
GER DiplBP LIČER Š. Poročanje GER DiplBPCD LIČER Š. Poročanje
COBISS.SI-ID 49778530

16.
MERVIČ, Monika
        Kulturno povezovanje slovenske skupnosti v Novi Gorici in Gorici : diplomska seminarska naloga / Monika Mervič. - Ljubljana : [M. Mervič], 2011. - 31 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 30-31. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

323.15(450.367=163.6)(043.2)
FRASCATI: 5-409
GER DiplBP MERVIČ M. Kulturno GER DiplBPCD MERVIČ M. Kulturno
COBISS.SI-ID 49749858

17.
PIRC, Špela
        Ženske v nacionalsocializmu : diplomska seminarska naloga / Špela Pirc. - Ljubljana : [Š. Pirc], 2011. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 31-32. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

321.64(430)-055.2"1933/1945"(043.2) 305(430)"1933/1945"(043.2)
FRASCATI: 5-409
GER DiplBP PIRC Š. Ženske
COBISS.SI-ID 49817954

18.
SMAJIĆ, Melita
        Manipulacija v političnem oglaševanju : diplomska seminarska naloga / Melita Smajić. - Ljubljana : [M. Smajić], 2012. - 34 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 31. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

32.019.5:324(497.4)(043.2) 659.4:324(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-409
GER DiplBP SMAJIĆ M. Manipulacija
COBISS.SI-ID 49815138


33 GOSPODARSKE VEDE. EKONOMSKA GEOGRAFIJA


19.
UČAKAR, Klavdija
        Potovanja in preživljanje počitnic prebivalcev Združenega kraljestva in prebivalcev Slovenije : analiza kvalitativnih značilnosti : diplomska seminarska naloga / Klavdija Učakar. - Ljubljana : [K. Učakar], 2011. - 41 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

338.48(497.4:410)(043.2)
FRASCATI: 5-404
GER DiplBP UČAKAR K. Potovanja GER DiplBPCD UČAKAR K. Potovanja
COBISS.SI-ID 49939042


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK


20.
BELAK, Mojca
        Kaj bi rekla Marija Terezija / Mojca Belak.

V: Dnevnik. - ISSN 1318-0320. - (16. okt. 2010), Str. 22-23 = Dnevnikov objektiv. - ISSN 1854-6781.

373.5
COBISS.SI-ID 49850210

21.
GRAHEK-Križnar, Nina
        Subtitled audiovisuals as a foreign language teaching method at a university-level courses with English for specific purpose [Elektronski vir] / Nina Grahek Križnar, Urša Vogrinc Javoršek. - Nasl. z nasl. zaslona.

V: Proceedings of the 5th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 20 and 21 September 2012 [Elektronski vir] / [edited by Polona Vičič... [et al.]. - Celje : Faculty of Logistics, 2012. - ISBN 978-961-6562-54-6. - Str. 373.

37.091.3:811.111
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50026594

22.
INTERNATIONAL Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures 2012 (5 ; 2012 ; Celje)
        Proceedings of the 5th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 20 and 21 September 2012 [Elektronski vir] / [edited by Polona Vičič... [et al.]. - Celje : Faculty of Logistics, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - 120 izv. - Zbornik obsega 379 štetih str. pdf

ISBN 978-961-6562-54-6

37.091.3:81'243(082) 316.7:81'22(082)
COBISS.SI-ID 71123201

23.
        PATHS to internationalisation : higher education policies, trends and strategies in Europe and Slovenia / Klemen Miklavič (Ed.) ; [translated by Alt Plus, Alenka Metljak]. - Ljubljana : CMEPIUS, Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes, 2011 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 192 str. : graf. prikazi ; 24 cm

500 izv. - Povzetki v angl. in bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6628-34-1

378(497.4)(082) 378(4)(082) 005.44:378(082)
GER 37 PATHS TO Miklavič K. (ur.)
COBISS.SI-ID 256807680

24.
PIKŠ, Bruna
        Ekošole kot način udejanjanja trajnostnega razvoja : primerjava projektov Ekošol v Sloveniji in Združenem kraljestvu : diplomska seminarska naloga / Bruna Pikš. - Ljubljana : [B. Pikš], 2011. - 25 f. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 23-24. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

373.3:502.131.1(497.4:410)(043.2)
FRASCATI: 5-300
GER DiplBP PIKŠ B. Ekošole GER DiplBPCD PIKŠ B. Ekošole
COBISS.SI-ID 49743970

25.
VOGRINC Javoršek, Urša
        The use of subtitled audiovisual material (L1-L2) in formal settings / Urša Vogrinc Javoršek, José Luis Martí Ferriol, Nina Grahek križnar.

V: Subtitles and Language Learning / International Conference, University of Pavia, 13-14 September 2012. - Pavia : University of Pavia, 2012. - Str. 32.

37.091.3:81'243:025.177
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50040930


37.091.3 UČNI POSTOPKI. METODIKA POUKA


26.
BRNOT, Jasna
        Teaching speaking in English as a foreign language to motor impaired children : diplomsko delo / Jasna Brnot. - Ljubljana : [J. Brnot], 2012. - I, 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 52. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

37.091.3:811.111'243(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BRNOT J. Teaching
COBISS.SI-ID 49933666

27.
COTIČ, Karolina
        The use of inductive/deductive approaches by teachers of English in Slovenian primary schools = Uporaba induktivnih/deduktivnih pristopov pri učiteljih angleščine v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo / Karolina Cotič. - Ljubljana : [K. Cotič], 2012. - VIII, 80 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 72-75. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

37.091.3:811.111'243'36(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA COTIČ K. Use of inductive GER DiplACD COTIČ K. Use of inductive
COBISS.SI-ID 49932898

28.
        HANDBOOK of research in second language teaching and learning / edited by Eli Hinkel. - New York ; London : Routledge, 2010, cop. 2005. - XXII, 1144 str. ; 26 cm

Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Kazalo

ISBN 978-0-8058-4181-7 (broš.)
ISBN 0-8058-4181-4 (broš.)
ISBN 0-8058-4180-6 (trda vezava)

371.091.3:81'24(082)
GER PK 37 HANDBOOK Hinkel E. (ur.)
COBISS.SI-ID 50249314

29.
        HANDBOOK of research in second language teaching and learning. Vol. 2 / edited by Eli Hinkel. - New York ; London : Routledge, 2011. - XVI, 998 str. : ilustr. ; 26 cm. - (ESL & applied linguistics professional series)

Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Kazalo

ISBN 978-0-415-99872-7 (broš.)
ISBN 978-0-415-99871-0 (trda vezava)

371.091.3:81'24(082)
GER PK 37 HANDBOOK Hinkel E. (ur.)
COBISS.SI-ID 50249570

30.
MERKT, Martin
        Optimizing the use of videos in education : Dissertation der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen ... / vorgelegt von Martin Merkt. - Tübingen : [M. Merkt], 2012. - 199 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Eberhard Karls Universität, Tübingen

37.091.3:621.397
GER 37 MERKT M. Optimizing
COBISS.SI-ID 49810530

31.
SMODIŠ, Metka
        Ganzheitlich lernen und lehren bei Fremdsprachenunterricht = Celostno učenje in poučevanje pri pouku tujega jezika : diplomsko delo / Metka Smodiš. - Ljubljana : [M. Smodiš], 2012. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 84-92. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2) 811.112.2:159.953.5(043.2) 37.015.31:81'243(043.2)
GER DiplN SMODIŠ M. Ganzheitlich GER DiplPCD SMODIŠ M. Ganzheitlich
COBISS.SI-ID 49921890

32.
ŠKAPER, Marina
        Wahlkurs DaF in der 3. Klasse der Grundschule = Nemščina kot interesna dejavnost v 3. razredu osnovne šole : [diplomsko delo] / Marina Škaper. - Ljubljana : [M. Škaper], 2012. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 59-61. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.33:[811.112.2'243:373.3(497.4)](043.2) 811.112.2'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŠKAPER M. Wahlkurs
COBISS.SI-ID 50160738


378 VISOKO ŠOLSTVO. ZNANSTVENI POUK


33.
HUNDERTFÜNFZIG
        150 Jahre Germanistik in Innsbruck : Streiflichter zu Geschichte und Gegenwart des Instituts für Germanistik / [Koordination Julia Zangerl ... [et al.] ; Textredaktion Sigurd Paul Scheich]. - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck University Press, cop. 2009. - 117 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Science live)

Bibliografija: str. 93-113

ISBN 978-3-902719-04-1

378(436Innsbruck)(091):[811.112.2+821.112.2]
GER 803.0+830 HUNDERTFÜNFZIG Institut für Germ.
COBISS.SI-ID 18971912


39 ETNOLOGIJA. ETNOGRAFIJA


34.
ZUPANČIČ, Teja, 1989-
        Družbeni kontekst ljudskih pesmi na ozemlju Slovenije in Združenega kraljestva : kontrastivni vidiki ljudskih pesmi : diplomska seminarska naloga / Teja Zupančič. - Ljubljana : [T. Zupančič], 2011. - 35 str. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor David Limon. - Bibliografija: str. 33-35. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

398.8(497.4:410)(043.2)
FRASCATI: 5-402
GER DiplBP ZUPANČIČ T. Družbeni kontekst GER DiplBPCD ZUPANČIČ T. Družbeni kontekst
COBISS.SI-ID 49729122


396 ŽENSKO VPRAŠANJE. POLOŽAJ ŽENSKE


35.
GERHARD, Ute
        Unerhört : die Geschichte der deutschen Frauenbewegung / Ute Gerhard ; unter Mitarbeit von Ulla Wischermann. - Originalausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1990. - 406 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Rororo. Sachbuch ; 8377)

Bibliografija: str. 391-401. - Kazalo

ISBN 3-499-18377-3

305(430)(091) 141.72(430)
GER 396 GERHARD U. Unerhört
COBISS.SI-ID 49920610

36.
ZETKIN, Klara, 1857-1933
        Zur Geschichte der proletarischen Frauenbewegung Deutschlands / Clara Zetkin. - [S. l.] : Edition Mabila, cop. 2012. - 223 str. ; 19 cm. - (Europäische Klassiker)

Bibliografija: str. 221-223

ISBN 978-1-4716-5180-9

305(430)(091)
GER 396 ZETKIN K. Zur Geschichte
COBISS.SI-ID 49921634


398 FOLKLORA


37.
BURCAR, Lilijana
        Nastanek in razvoj pravljic ali kako so pravljice dobile svoje družbenospolno obeležje / Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 47.

V: Za pravljice odklenjene ključavnice / [avtorji besedil Lilijana Burcar ... [et al.]. - Maribor : Mariborska knjižnica, 2012. - ISBN 978-961-91416-4-9. - Str. 37-47.

398
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49877090


6 UPORABNE ZNANOSTI


38.
PRETNER, Julija
        Bovški sir in roquefort : primer slovenskega in francoskega avtohtonega ovčjega sira : diplomska seminarska naloga / Julija Pretner. - Ljubljana : [J. Pretner], 2011. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 26. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

637.3(497.4:44)(043.2) 81'276.6:637.3=163.6=133.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PRETNER J. Bovški sir GER DiplBPCD PRETNER J. Bovški sir
COBISS.SI-ID 49798754


78 GLASBA


39.
RAJKOVIĆ, Aleksandra
        Glasbena recenzija v slovenskem in angleškem kulturnem prostoru : primerjalna jezikoslovna analiza glasbene recenzije na spletnih straneh RTV SLO, Mladina, Radio Študent, Paranoid Webzine, BBC, Rolling Stone in Billboard : diplomska seminarska naloga / Aleksandra Rajković. - Ljubljana : [A. Rajković], 2012. - 51 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 33-34. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

78:81'42(043.2) 81'42:78(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP RAJKOVIĆ A. Glasbena GER DiplBPCD RAJKOVIĆ A. Glasbena
COBISS.SI-ID 49818722


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT. TURIZEM. GLEDALIŠČE. FILMSKA UMETNOST


40.
BILDHAUER, Bettina
        Filming the Middle Ages / Bettina Bildhauer. - London : Reaktion Books, 2011. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm

References: str. 223-250. - Kazali

ISBN 978-1-86189-808-1 (trda vezava)

791.224"653"
GER 791/792 BILDHAUER B. Filming
COBISS.SI-ID 50081634

41.
BURT, Richard
        Medieval and early modern film and media / Richard Burt. - 1st Palgrave Macmillan paperback ed. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010, cop. 2008. - XIV, 279 str. : ilustr. ; 23 cm

Prvič izšlo 2008. - Bibliografija: str. 249-266. - Kazali

ISBN 978-0-230-10560-7 (broš.)
ISBN 0-230-10560-2 (broš.)

791.224"653" 316.774:791.224"653"
GER 791/792 BURT R. Medieval
COBISS.SI-ID 50080866

42.
        GEORGE Tabori: Die 25. Stunde. - Wien : Burgtheater, 1994. - 196 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Programmbuch / Burgtheater Wien ; Nr. 122) (Akademietheater)

792.02:821.111Tabori G.
GER 791/792 Tabori G. GEORGE
COBISS.SI-ID 37333761


81 JEZIKOSLOVJE. FILOLOGIJA. FILOZOFIJA JEZIKA. JEZIKOVNE TEORIJE. JEZIKOVNE ZVRSTI


43.
        INTERCOMPREHENSION : exploring its usefulness for DGT, the Commission and the EU / [prepared by European Commission]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. - 51 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Studies on translation and multilingualism ; 4/2012)

Bibliografija: str. 46-51

ISBN 978-92-79-24804-7

doi: 10.2782/63143

81'24:061.1EU 81'25
GER 81'255 INTERCOMPREHENSION
COBISS.SI-ID 50126690

44.
JAKOŠ, Zorka
        A CLIL teacher profile in Slovene higher education [Elektronski vir] / Zorka Jakoš. - Bibliografija: str. 96. - Abstract.

V: Proceedings of the 5th International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, 20 and 21 September 2012 [Elektronski vir] / [edited by Polona Vičič... [et al.]. - Celje : Faculty of Logistics, 2012. - ISBN 978-961-6562-54-6. - Str. 94-96.

81'243:378(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50048610

45.
        A JOURNEY through knowledge : festschrift in honour of Hortensia Pârlog / edited by Luminita Frentiu and Loredana Punga. - Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2012. - XXIX, 228 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 1-4438-3969-8
ISBN 978-1-4438-3969-3

811.111(082) 929Pârlog H. 082.2Pârlog H. 012Pârlog H.
COBISS.SI-ID 50227298


81'1/'4 PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE. PRAVOPIS. LEKSIKOLOGIJA. FONETIKA.


46.
ADAMZIK, Kirsten
        Textlinguistik : eine einführende Darstellung / Kirsten Adamzik. - Tübingen : M. Niemeyer, 2004. - VIII, 176 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Germanistische Arbeitshefte, ISSN 0344-6697 ; 40)

Bibliografija: str. 163-170

ISBN 3-484-25140-9 (broš.)

81'42=112.2 811.112.2'42
GER NE 81'42 ADAMZIK K. Textlinguistik
COBISS.SI-ID 28367202

47.
APIDIANAKI, Marianna
        Disambiguating vectors for bilingual lexicon extraction from comparable corpora / Marianna Apidianaki, Nikola Ljubešić, Darja Fišer. - Bibliografija: str. 15. - Abstract ; Povzetek.

V: Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2012. - (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). - ISBN 978-961-264-048-4. - Str. 10-15.

81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50255714

48.
BERK Bevc, Katja
        Kontrastivna analiza rekcije nemških in slovenskih glagolov ter ustreznih izglagolskih samostalnikov : diplomska seminarska naloga / Katja Berk Bevc. - Ljubljana : [K. Berk Bevc], 2012. - 32 f. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'367.625:811.112.2(043.2) 811.112.2'367.625:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BERK BEVC K. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 49831522

49.
BIZJAK, Kristina, 1985-
        SPOOK.Sem: semantično označevanje vzporednega prevodoslovnega korpusa / Kristina Bizjak, Darja Fišer. - Bibliografija: str. 27. - Povzetek ; Abstract.

V: Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2012. - (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). - ISBN 978-961-264-048-4. - Str. 22-27.

81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50256738

50.
BOSIO, Tajda
        Discourse markers : their role and function in animated movies in English and Slovene language = Diskurzni označevalci : njihova vloga in funkcija v animiranih filmih v angleškem in slovenskem jeziku / Tajda Bosio. - Ljubljana : [T. Bosio], 2012. - 59 str. : tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Smiljana Komar. - Bibliografija: str. 57-58. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.163.6'42:811.111'42(043.2) 81'42:791.228=111=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BOSIO T. Discourse markers GER DiplACD BOSIO T. Discourse markers
COBISS.SI-ID 49985378

51.
        CONTRASTS and positions in information structure / edited by Ivona Kučerová and Ad Neeleman. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - VII, 346 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1210/2012015659-b.html
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1210/2012015659-d.html
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1210/2012015659-t.html. - Bibliografija: str. 322-339. - Kazalo

ISBN 978-1-107-00198-5
ISBN 1-107-00198-6

81'367(082)=111
GER 801.56 CONTRASTS AND Kučerová I. (ur.)
COBISS.SI-ID 50078050

52.
FIŠER, Darja, 1978-
        Addressing polysemy in bilingual lexicon extraction from comparable corpora [Elektronski vir] / Darja Fišer, Nikola Ljubešić and Ozren Kubelka. - . - Način dostopa (URL): http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/index.html. - Bibliografija: str. 3035. - Abstract.

V: LREC 2012 [Elektronski vir] / 8th International Conference on Language Resources and Evaluation, 21-27 May 2012, Istanbul, Turkey. - Istanbul : ELRA, 2012.. - Str. 3031-3035.

81'373:004.8
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50058338

53.
FIŠER, Darja, 1978-
        Language resources and tools for semantically enhanced processing of Slovene / Darja Fišer. - Bibliografija: str. 114-118.

V: Multilingual processing in eastern and southern EU languages / edited by Christina Vertan and Walther v. Hahn. - [S.l.] : Cambridge Scholars, 2012. - ISBN 1-4438-3878-0. - Str. 92-118.

81'322.4:811.163.6'374
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50261858

54.
FIŠER, Darja, 1978-
        Using explicitly and implicitly encoded semantic relations to map Slovene wordnet and Slovene lexical database [Elektronski vir] / Darja Fišer, Polona Gantar, Simon Krek. - . - Način dostopa (URL): http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/index.html.

V: LREC 2012 [Elektronski vir] / 8th International Conference on Language Resources and Evaluation, 21-27 May 2012, Istanbul, Turkey. - Istanbul : ELRA, 2012.. - Str. 77.

81'373:004.8
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 34530093

55.
FIŠER, Darja, 1978-
        Weaving sloWNet using window-based co-occurence features / Darja Fišer, Maciej Piasecki, Bartosz Broda. - Bibliografija: str. 68. - Abstract ; Povzetek.

V: Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2012. - (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). - ISBN 978-961-264-048-4. - Str. 63-68.

81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50258274

56.
        HANDBUCH Werbekommunikation : sprachwissenschaftliche und interdisziplinäre Zugänge / Nina Janich (Hg.). - Tübingen : A. Francke, 2012. - 508 str. : ilustr. ; 24 cm. - (UTB ; 8457)

Bibliografija sledi vsakemu prispevku

ISBN 978-3-8252-8457-2
ISBN 3-8252-8457-3

811.112.2'42:659.1(082) 659.1:811.112.2'42(082)
COBISS.SI-ID 49981794

57.
JARC, Romina
        Kontrastivna analiza slovenske in angleške gledališke terminologije in zastopanost v splošnih dvojezičnih slovarjih : diplomska seminarska naloga / Romina Jarc. - Ljubljana : [R. Jarc], 2012. - 37 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 36-37. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'374:792(043.2) 792(038)=163.6=111
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP JARC R. Kontrastivna GER DiplBPCD JARC R. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 49785954

58.
JURIČ, Katja, 1986-
        Kontrastivna analiza slovenskih in nemških političnih komentarjev : diplomska seminarska naloga / Katja Jurič. - Ljubljana : [K. Jurič], 2012. - 32 f. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 28-31. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'42:[070:32]=163.6=112.2(043.2) [070:32]:81'42=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP JURIČ K. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 49820514

59.
KAVALIR, Monika
        Semantic and syntactic aspects of adjectival structures / Monika Kavalir.

V: 11th Conference of the European Society for the Study of English, Bogazici University, September 4-8, 2012, Istanbul, Turkey. - Istanbul : Bogazici University, 2012. - Str. 311.

811.111'367.623
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49861474

60.
KAVALIR, Monika
        Using online databases as a gateway to appropriating English-speaking cultures / Monika Kavalir.

V: 11th Conference of the European Society for the Study of English, Bogazici University, September 4-8, 2012, Istanbul, Turkey. - Istanbul : Bogazici University, 2012. - Str. 38.

811.111'367.623
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49861730

61.
MIKOLIČ, Tamara
        Korpusna analiza slovenskega deležja v različnih besedilnih tipih / Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: str. 152. - Povzetek ; Abstract.

V: Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2012. - (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). - ISBN 978-961-264-048-4. - Str. 147-152.

81'322:811.163.6'367.625.44 811.163.6'367.625.44:81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50058850

62.
NOVAK, Vanja, 1989-
        Trpnik v nemških literarnih besedilih kot prevajalski problem : diplomska seminarska naloga / Vanja Novak. - Ljubljana : [V. Novak], 2012. - 31 f. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 26-27. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.112.2'366.573:811.163.6(043.2) 81'255.4:821.112.2=163.6(043.2) 821.112.2=163.6:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP NOVAK Vanja Trpnik
COBISS.SI-ID 50028386

63.
POLAJNAR, Janja
        Werbekommunikation gesprächsanalytisch / Janja Polajnar Lenarčič. - Ilustr. - Bibliografija: str. 157-158.

V: Handbuch Werbekommunikation / Nina Janich (Hg.). - Tübingen : A. Francke, 2012. - (UTB ; 8457). - ISBN 978-3-8252-8457-2. - Str. 143-158.

811.112.2'42:659.1 659.1:811.112.2'42
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49983586

64.
POTOČNIK, Tomaž, 1989-
        Prevzemanje besed v angleškem in slovenskem jeziku : primerjava : diplomska seminarska naloga / Tomaž Potočnik. - Ljubljana : [T. Potočnik], 2011. - 36 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 35-36. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

811.111'373.613:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP POTOČNIK T. Prevzemanje GER DiplBPCD POTOČNIK T. Prevzemanje
COBISS.SI-ID 49813090

65.
SAGOT, Benoît
        Cleaning noisy wordnets [Elektronski vir] / Benoît Sagot and Darja Fišer. - . - Način dostopa (URL): http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/index.html. - Bibliografija: str. 3472. - Abstract.

V: LREC 2012 [Elektronski vir] / 8th International Conference on Language Resources and Evaluation, 21-27 May 2012, Istanbul, Turkey. - Istanbul : ELRA, 2012.. - Str. 3468-3472.

81'373:004.8
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50057314

66.
ŠUŠTAR, Miha
        Slovenska imena znanih Slovencev : diplomska seminarska naloga / Miha Šuštar. - Ljubljana : [M. Šuštar], 2011. - 34 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 28-33. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'373.231:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠUŠTAR M. Slovenska imena GER DiplBPCD ŠUŠTAR M. Slovenska imena
COBISS.SI-ID 49856610

67.
TAVČAR, Aleš, 1984-
        sloWCrowd: orodje za popravljanje wordneta z izkoriščanjem moči množic / Aleš Tavčar, Darja Fišer, Tomaž Erjavec. - Bibliografija: str. 202. - Povzetek ; Abstract.

V: Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, 8. do 12. oktober 2012, [Ljubljana, Slovenia] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Jerneja Žganec Gros. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2012. - (Informacijska družba, ISSN 1581-9973). - ISBN 978-961-264-048-4. - Str. 197-202.

81'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50259042

68.
ULE, Katarina
        The possible implementations of CLIL, content and language integrated learning, in Slovene and Scottish primary schools from a teacher's point of view : B. A. dissertation in English language teaching methodology = Les implémentations possibles de l'enseignement EMILE, enseignement d'une matiere par l'intégration d'une langue étrangere, dans les écoles primaires en Slovénie et en Écosse du point de vue des enseignants : mémoire en didactique du français langue étrangere = Možne implementacije metode CLIL v osnovnih šolah v Sloveniji in na Škotskem z učiteljskega vidika : diplomsko delo / Katarina Ule. - Ljubljana : [K. Ule], 2012. - 88 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Prilogi: str. 76-80. - Mentorja Meta Lah in Janez Skela. - Bibliografija: str. 81-87. - Abstract ; Izvleček ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti

81'243(497.4+410.5):373.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ULE K. Possible ROM FRAN/643
COBISS.SI-ID 49760610

69.
ZUPAN, Katja, 1986-
        The use of the indefinite article with ordinal numerals = Raba nedoločnega člena z vrstilnimi števniki : diplomsko delo / Katja Zupan. - Ljubljana : [K. Zupan], 2012. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 67-70. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.632:81'367.627(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ZUPAN K. Use of the indefinite GER DiplACD ZUPAN K. Use of the indefinite
COBISS.SI-ID 49808482

70.
ŽITEK, Barbara
        Vloga narečja v političnem diskurzu : diplomska seminarska naloga / Barbara Žitek. - Ljubljana : [B. Žitek], 2012. - 47 f. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster, somentor Hotimir Tivadar. - Bibliografija: f. 38-40. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[81'42:32]:811.163.6'282(043.2) 811.163.6'282:[81'42:32](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŽITEK B. Vloga narečja
COBISS.SI-ID 49784930


811.111 ANGLEŠČINA


71.
BANFI, Živa
        Gender and sexism in the English language = Spol in seksizem v angleškem jeziku : diplomsko delo / Živa Banfi. - Ljubljana : [Ž. Banfi], 2012. - 63 str. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 57-63. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'271'366.52:305(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BANFI Ž. Gender
COBISS.SI-ID 49801826

72.
BELAK, Mojca
        Brighton shock / by Mojca Belak.

V: IATEFL newsletter. - ISSN 1408-2780. - Vol. 13, no. 52 (2011), str. 6-7.

811.111
COBISS.SI-ID 49842018

73.
BELAK, Mojca
        Classroom secrets : how Slovenian teachers teach English. 1-2 / by Mojca Belak. - Ilustr. - Se nadaljuje tudi v leto 2010. - Podnasl. 1. dela: The teacher's use and knowledge of language. - Podnasl. 2. dela: The use of audio and visual materials.

V: IATEFL SLovenia newsletter. - ISSN 1855-6833. - Vol. 12, no. 46-no. 47 (Autumn issue-Winter issue 2009).

811.111:37.091.3
COBISS.SI-ID 49848162

74.
BELAK, Mojca
        Classroom secrets : how Slovenian teachers teach English. 3-4 / by Mojca Belak. - Ilustr. - Je nadaljevanje iz leta 2009. - Podnasl. 3. dela: Teaching methods. - Podnasl. 4. dela: Teachers' rapport with learners.

V: IATEFL SLovenia newsletter. - ISSN 1855-6833. - Vol. 12, no. 48-no. 49 (Summer issue-Autumn issue 2010).

811.111:37.091.3
COBISS.SI-ID 49848674

75.
BELAK, Mojca
        Coordinator's letter / Mojca Belak.

V: Teacher development. - ISSN 1026-4361. - Issue 65 (2011), str. 3.

811.111:061.3:37
COBISS.SI-ID 49852770

76.
BELAK, Mojca
        Coordinator's letter / Mojca Belak.

V: Teacher development. - ISSN 1026-4361. - Issue 66 (2011), str. 3, 5.

811.111:061.3:37
COBISS.SI-ID 49853026

77.
BELAK, Mojca
        Coordinator's letter / Mojca Belak.

V: Teacher development. - ISSN 1026-4361. - Issue 67 (2012), str. 3.

811.111:061.3:37
COBISS.SI-ID 49853282

78.
BELAK, Mojca
        Coordinator's letter / [Mojca Belak].

V: Teacher development. - ISSN 1026-4361. - Issue 62 (2010), str. 3.

811.111:061.3:37
COBISS.SI-ID 49851490

79.
BELAK, Mojca
        Coordinator's letter / [Mojca Belak].

V: Teacher development. - ISSN 1026-4361. - Issue 63 (2010), str. 3.

811.111:061.3:37
COBISS.SI-ID 49851746

80.
BELAK, Mojca
        Coordinator's letter / [Mojca Belak].

V: Teacher development. - ISSN 1026-4361. - Issue 64 (2010), str. 3.

811.111:061.3:37
COBISS.SI-ID 49852002

81.
BELAK, Mojca
        From the editor / Mojca Belak.

V: Teacher development. - ISSN 1026-4361. - Issue 59 (2008), str. 3.

811.111:061.3:37
COBISS.SI-ID 49850466

82.
BELAK, Mojca
        Letter from the coordinator / [Mojca Belak].

V: Teacher development. - ISSN 1026-4361. - Issue 61 (2009), str. 3.

811.111:061.3:37
COBISS.SI-ID 49850722

83.
BELAK, Mojca
        Things to do with texts / Mojca Belak.

V: Recharging the batteries of/for success / 16th International IATEFL Slovenia Annual Conference, 12th-15th March 2009, Terme Topolšica. - Ljubljana : DZS, 2009. - Str. 16.

811.111:37
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49840738

84.
BENSA, Mojca
        Jamaican continuum : language situation in Jamaica = Jamajški kontinuum : jezikovni položaj na Jamajki : diplomsko delo / Mojca Bensa. - Ljubljana : [M. Bensa], 2012. - 56 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 54-56. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111.8(729.2):81'27(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BENSA M. Jamaican GER DiplACD BENSA M. Jamaican
COBISS.SI-ID 49946466

85.
BLAKE, Jason
        [One hundred and one]
        101 English tips : a quick guide to avoiding Slovenglish / Jason Blake. - 1. ed. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - 62 str. ; 21 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-961-237-529-4

811.111(035)
FRASCATI: 6-200
GER AR BLAKE J. One hundred PRK 10211 BLAKE J. 101 English tips
COBISS.SI-ID 263436800

86.
BROOK-Hart, Guy
        Business benchmark [Dva medija]. Advanced. Student's book / Guy Brook-Hart. - 3rd printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011, cop. 2007
184 str. : ilustr. ; 22 cm
1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm
(BULATS edition)

ISBN 978-0-521-67294-8 (student's book with CD-ROM)
ISBN 978-0-521-67295-5 (student's book)

811.111'276.6:658(075)
GER 802.0-07:1/9 BENCHMARK A Student's book GER CDR 802.0-07:1/9 BENCHMARK A Student's book
COBISS.SI-ID 49857634

87.
BROOK-Hart, Guy
        Business benchmark. Advanced. Higher. Personal study book / Guy Brook-Hart. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008, cop. 2007. - 80 str. : ilustr. ; 22 cm. - (For BEC and BULATS)

ISBN 978-0-521-67297-9 (broš.)

811.111'276.6:658(075)
GER 802.0-07:1/9 BENCHMARK AH Personal SB
COBISS.SI-ID 49858146

88.
BROOK-Hart, Guy
        Business benchmark. Advanced. Higher. Teacher's resource book / Guy Brook-Hart. - 4th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011, cop. 2007. - 160 str. ; 28 cm. - (For BEC and BULATS)

ISBN 978-0-521-67296-2 (broš.)

811.111'276.6:658(072)
GER 802.0-07:1/9 BENCHMARK AH Teacher's RB
COBISS.SI-ID 49858402

89.
DEJANOVIĆ, Ana
        Primerjava prevajanja angleških frazemov v dveh slovenskih prevodih romana The great Gatsby : diplomska seminarska naloga / Ana Dejanović. - Ljubljana : [A. Dejanović], 2011. - 30 f. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.112.2'373.7:821.111Fitzgerald F.S.(043.2) 821.111Fitzgerald F.S.:81'255.4=163.6(043.2) 81'255.4=163.6:821.111Fitzgerald F.S.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD DEJANOVIĆ A. Primerjava PRE DiplBP DEJANOVIĆ A. Primerjava
COBISS.SI-ID 49717858

90.
GUDE, Kathy
        Proficiency masterclass [Zvočni posnetek]. Class audio CDs / Kathy Gude and Michael Duckworth. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2002. - 2 CD-ja (ca 14 min, 31 sek; ca 14 min, 32 sek) : stereo ; 12 cm

Kazalo. - Vsebina: CD 1: Units 1-6 ; CD 2: Units 7-12

ISBN 0-19-432922-4

811.111'243(086.76)
GER CD 802.0-07 PROFICIENCY MC Class audio CD
COBISS.SI-ID 213108224

91.
HOUSE, Roger
        Proficiency masterclass. Teacher's book / Roger House, Kathy Gude, Michael Duckworth. - 9th impression. - Oxford : Oxford University Press, 2011, cop. 2002. - 176 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-432913-2

811.111'243(072)
GER 802.0-07 PROFICIENCY MC'11 Teacher's book
COBISS.SI-ID 49933154

92.
ILC, Gašper
        It will/must/may be a modal auxialiary / Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 60.

V: Romanian Journal of English Studies. - ISSN 1584-3734. - No. 9 (2012), str. 51-60.

811.111'36:37.091.3
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50264162

93.
KOVAČ, Pija
        The use of children's literature in teaching English to the third- and fourth-grade students in Slovenian primary school : diplomska naloga iz Didaktike angleškega jezika / Pija Kovač. - Ljubljana : [P. Kovač], 2012. - 61 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Janez Skela, somentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: f. 56-57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:821.111-93(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOVAČ P. Use of children's GER DiplACD KOVAČ P. Use of children's
COBISS.SI-ID 49793634

94.
SIMIĆ, Vesna
        Primerjava angleškega in slovenskega pogovornega jezika in slenga : diplomska seminarska naloga / Vesna Simić. - Ljubljana : [V. Simić], 2011. - 25 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 24. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.111'276.2:811.163.6'276.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP SIMIĆ V. Primerjava GER DiplBPCD SIMIĆ V. Primerjava
COBISS.SI-ID 49747298

95.
SLADIČ, Mateja, 1985-
        Past participial clauses and their Slovene equivalents : diplomsko delo / Mateja Sladič. - Ljubljana : [M. Sladič], 2012. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 58-59. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.625.43:811.163.6(043.2) 81'25=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SLADIČ M. Past participial GER DiplACD SLADIČ M. Past participial
COBISS.SI-ID 49802338

96.
ŠKORO, Sanda
        English pronunciation errors of Spanish speakers = Napake španskih govorcev pri izgovorjavi angleščine : diplomsko delo / Sanda Škoro. - Ljubljana : [S. Škoro], 2012. - 72 f. ; 30 cm : graf. prikazi + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Smiljana Komar. - Bibliografija: f. 66-67. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243'355(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠKORO S. English GER DiplACD ŠKORO S. English
COBISS.SI-ID 49982562


811.112.2 NEMŠČINA


97.
JAVOR Briški, Marija
        Slowenien / Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 597-598.

V: Kanzleisprachenforschung / herausgegeben von Albrecht Greule, Jörg Meier und Arne Ziegler. - Berlin : W. de Gruyter, cop. 2012. - ISBN 978-3-11-019337-4. - Str. 589-598.

811.112.2'06"15":347.961.4(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50215266

98.
        KANZLEISPRACHENFORSCHUNG : ein internationales Handbuch / herausgegeben von Albrecht Greule, Jörg Meier und Arne Ziegler ; unter Mitarbeit von Melanie Glantschnig, Jakob Reichsöllner und Elisabeth Scherr. - Berlin : W. de Gruyter, cop. 2012. - XVI, 680 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-3-11-019337-4 (trda vezava)
ISBN 3-11-019337-X (trda vezava)

811.112.2'06"15/17":347.961.4(082) 347.961.4:811.112.2'06"15/17"(082)
GER AR JAVOR BRIŠKI M. KANZLEISPRACHENF.
COBISS.SI-ID 50213730

99.
KAPELE, Katja
        Gemeinsame Charakteristika von Phraseologismen und toten Metaphern = Skupne značilnosti frazemov in mrtvih metafer / Katja Kapele. - Ljubljana : [K. Kapele], 2012. - 49 f. ; 30 cm

Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: f. 46-48. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:81'373.612.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KAPELE K. Gemeinsame
COBISS.SI-ID 50015842

100.
MIHAJLOVIČ, Nataša
        Die Antonomasie und ihre Ausprägung im Gegenwartsdeutsch = Antonomazija in njeno izražanje v sodobni nemščini : diplomsko delo / Nataša Mihajlovič. - Ljubljana : [N. Mihajlovič], 2012. - 59 f. ; 30 cm

Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: f. 56-59. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'38(043.2) 808.5=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MIHAJLOVIČ N. Antonomasie
COBISS.SI-ID 50017634

101.
NOVAK, Tadeja, 1989-
        Frazemi nemškega jezika in njihove slovenske ustreznice v izbranem delu avtorja Thomasa Brezine: Das Phantom der Schule : diplomska seminarska naloga / Tadeja Novak. - Ljubljana : [T. Novak], 2012. - 36 f. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 26. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.112.2'373.7:821.112.2(436)Brezina T.(043.2) 821.112.2(436)Brezina T.:81'255.4=163.6(043.2) 81'255.4=163.6:821.112.2(436)Brezina T.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP NOVAK Tadeja Frazemi
COBISS.SI-ID 49888354

102.
STOWARZYSZENIE Germanistów Polskich. Jahrestagung (2009 ; Olsztyn)
        Diskurse als Mittel und Gegenstände der Germanistik : Materialen der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten abgehalten an der Warmia und Mazury Universität, 8. - 10. Mai 2009, Olsztyn / herausgegeben von Franciszek Grucza und Grzegorz Pawłowski, Reinhold Utri. - Wyd. 1. - Warszawa : Euro-Edukacja, 2009. - 236 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Publikacje Stowarzyszenia germanistów polskich = Publikationen des Verbandes polnischer Germanisten)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-83-60729-21-2
ISBN 83-60729-21-2

811.112.2'42(082)
GER Zb 81'42 DISKURSE Grucza F.(ur.)
COBISS.SI-ID 49960802

103.
        ÜBUNGEN zur Grammatik für Studierende des Faches Pisna in govorna komunikacija 1 : študijsko gradivo / zusammengestellt von Urška Valenčič Arh. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, 2012. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Gradivo za interno uporabo. - Bibliografija: str. 45

811.112.2'36(075.8)
FRASCATI: 6-200
GER 803.0-5(076) VALENČIČ ARH U. Übungen PGK 1 GER AR VALENČIČ ARH U. Übungen PGK 1
COBISS.SI-ID 50199650


811.13 ROMANSKI JEZIKI


104.
        FRANCUSKIOT jazik, kniževnost i kultura vo frankofonski kontekst = Langue, littérature et culture françaises en contexte francophone : [actes du colloque international, Skopje, 12-13 décembre 2011] / vo redakcija na Zvonko Nikodinovski ; [comité de rédaction et de lecture Zvonko Nikodinovski ... et al.]. - Skopje : Filološki fakultet "Blaže Koneski" = Skopje : Faculté de philologie "Blaže Koneski", 2012 (Skopje : Boro grafika). - 465 str. : ilustr. ; 30 cm

12 prispevkov v mak., ostali v fr. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v fr. in mak.

ISBN 978-608-234-015-9

811.133.1(082) 821.133.1.09(082)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 92203786

105.
JACQUET, Jacqueline
        A juste titre / Jacqueline Jacquet, Michele Pendanx. - [Paris] : Didier-Hatier, 1996. - 95 str. : ilustr. ; 27 cm. - (OPAL : Outils pour les activités du langage)

École normale supérieure de Saint-Cloud. Centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français --> čelo nasl. str. - Kazalo

ISBN 978-2-278-03623-3

811.133.1'243(076.1)
GER 804.0-07 JACQUET J. A juste titre
COBISS.SI-ID 49729378


811.163 JUŽNOSLOVANSKI JEZIKI


106.
LAZOVIĆ, Vesna
        Srpski proizvodi izgubljeni u prevodu / Vesna Lazović. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2011 (Sremska Kamenica : West). - 104 str. : ilustr. ; 24 cm

"Knjiga... predstavlja priređenu verziju... mag. rada 'Prevođenje tekstova na ambalaži prehrambenih proizvoda sa srpskog jezika na engleski: deskriptivni i preskriptivni aspekti' odbranjenog 21. maja 2009. god." --> str. 9. - Tiraž 150. - Bibliografija: str. 98-102. - Rečnici i drugi izvori na internetu: str. 103-104.

ISBN 978-86-6065-091-9 (broš.)

811.163.41'255.2=111:659.154 811.163.41'373.46:659.154
GER 81'25 LAZOVIĆ V. Srpski
COBISS.SI-ID 268326151


811.163.6 SLOVENŠČINA


107.
GRMEK Vilhar, Sara
        Alasia da Sommaripa : analiza dialogov : diplomska seminarska naloga / Sara Grmek Vilhar. - Ljubljana : [S. Grmek Vilhar], 2010. - 23 f., [2] f. pril. ; 30 cm

Mentorica Jana Zemljarič Miklavčič. - Bibliografija: f. 22-23. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'374=131.1=163.6:929Alasio da S. G.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GRMEK VILHAR S. Alasia
COBISS.SI-ID 50024290

108.
JUTERŠEK, Mojca
        Nemške popačenke v izrazih za prehrano in kulinariko v koroškem narečju : diplomska seminarska naloga / Mojca Juteršek. - Ljubljana : [M. Juteršek], 2012. - 57 f., [7] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 56-57. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

811.163.6'28:811.112.2'373.45(043.2) 811.112.2'373.45:811.163.6'28(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP JUTERŠEK M. Nemške
COBISS.SI-ID 49916002

109.
KLEMENČIČ, Brina
        Vejica, večbesedni vezniki in vezniške zveze v Slovenskem pravopisu 2001 in vsakdanji rabi : diplomska seminarska naloga / Brina Klemenčič. - Ljubljana : [B. Klemenčič], 2010. - 22 str. : 1 ilustr. ; 30 cm

Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 21-22. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'35:81'367.634(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KLEMENČIČ B. Vejica
COBISS.SI-ID 50021218

110.
KOCMUT, Aleksandra, 1976-
        Pravipis, zbirka pogostih pravopisnih kavljev z nekaj napotki za brskanje po e-slovarjih / Aleksandra Kocmut. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 128 str. ; 24 cm

Prvi i v nasl. v kolofonu grafično prikazan kot obrnjen vprašaj. - Kazalo. - Bibliografija: str. 128

ISBN 978-961-241-663-8

811.163.6'35(035)
GER 808.63 KOCMUT A. Pravipis SLA Phil II 4094 KOCMUT A. Pravipis
COBISS.SI-ID 262086144

111.
SULIČ, Mateja
        Jezikovni prestiž in vpliv italijanščine na govorno slovenščino zamejskih Slovencev na Goriškem : diplomska seminarska naloga / Mateja Sulič. - Ljubljana : [M. Sulič], 2012. - 39 f. ; 30 cm + 1 el optični disk (CD-ROM)

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 37-38. - Izvleček ; Abstarct. - Pozvetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6:811.131.1(450.367 Gorica)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP SULIČ M. Jezikovni GER DiplBPCD SULIČ M. Jezikovni
COBISS.SI-ID 49963362

112.
VINTAR, Špela
        Compiling the Slovene sign language corpus [Elektronski vir] / Špela vintar, Boštjan Jerko, Marjetka Kulovec. - . - Način dostopa (URL): http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/index.html. - References: str. 161-162.

V: LREC 2012 [Elektronski vir] / 8th International Conference on Language Resources and Evaluation, 21-27 May 2012, Istanbul, Turkey. - Istanbul : ELRA, 2012.. - Str. 159-162.

811.163.6'22:004.8
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49680738


81'25 PREVAJANJE. TOLMAČENJE


113.
BAJIČ, Tina
        Prevajanje francoskih zemljepisnih lastnih imen v romanu Brine Svit Coco Dias ou La Porte Dorée : diplomska seminarska naloga / Tina Bajič. - Ljubljana : [T. Bajič], 2010. - 30 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 23-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:821.133.1=163.6(043.2) 821.133.1Svit B.=163.6:81'25(043.2) 811.133.1'373.21:81'25=163.6(043.2)
GER DiplBP BAJIČ T. Prevajanje francoskih GER DiplBPCD BAJIČ T. Prevajanje francoskih
COBISS.SI-ID 49870434

114.
BENSA, Martin
        Primerjava urokov in drugih začarov v slovenskih prevodih dela Harry Potter and the half-blood princ : diplomska seminarska naloga / Martin Bensa. - Ljubljana : [M. Bensa], 2012. - 34 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 33-34. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary

81'255.4:821.111-93=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BENSA M. Primerjava GER DiplBPCD BENSA M. Primerjava
COBISS.SI-ID 49956450

115.
BIŠČAK, Jernej
        Prevajalske strategije pri prevajanju kulturnospecifičnih pojmov v publicističnih besedilih iz nemščine v slovenščino : diplomska seminarska naloga / Jernej Biščak. - Ljubljana : [J. Biščak], 2011. - 61 f., [58] f. ; 30 cm

Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 36-39. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:654.1=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BIŠČAK J. Prevajalske
COBISS.SI-ID 49786722

116.
BIŠČAK, Katja
        English-Slovene glossary of ice hockey terminology : diplomsko delo / Katja Biščak. - Ljubljana : [K. Biščak], 2012. - VI, 109 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 105-109. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:796.966(043.2) 796.966(038)=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BIŠČAK K. English-Slovene GER DiplACD BIŠČAK K. English-Slovene
COBISS.SI-ID 49872226

117.
BIZJAK, Barbara, 1988-
        Neologizmi v nemških publicističnih besedilih kot prevajalski problem : diplomska seminarska naloga / Barbara Bizjak. - Ljubljana : [B. Bizjak], 2012. - 71 f. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 26-28. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.112.2'373.43:070(043.2) 070:811.112.2'373.43=163.6(043.2) 81'25:[811.112.2'276.6:070]=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BIZJAK B. Neologizmi
COBISS.SI-ID 49745250

118.
BLAKE, Jason
        Late for the party: Alice Munro in Slovenian translation / Jason Blake. - Bibliografija: str. 187-188. - Abstract ; Résumé.

V: Canada in eight tongues / [editor, rédactrice Katalin Kürtösi]. - Brno : Central European Association for Canadian Studies : Masaryk University, 2012. - ISBN 978-80-210-5954-2. - Str. 177-188.

821.111(71).09Munro A.:81'255.4=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50122850

119.
        CANADA in eight tongues : translating Canada in central Europe = Le Canada en huit langues : traduire le Canada en Europe centrale / [editor, rédactrice Katalin Kürtösi]. - 1st ed. - Brno : Central European Association for Canadian Studies : Masaryk University, 2012. - 247 str. ; 21 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v angl. in franc. pri vseh prispevkih

ISBN 978-80-210-5954-2

81'255.4:821.111(71)(082) 821.111(71).09(082)
GER AR BLAKE J. CANADA
COBISS.SI-ID 50121570

120.
        CROWDSOURCING translation / [prepared by European Commission]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. - 79 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Studies on translation and multilingualism ; 5/2012)

Bibliografija: str. 51-53

ISBN 978-92-79-25095-8

doi: 10.2782/64042

81'25:061.1EU
GER 81'255 CROWDSOURCING
COBISS.SI-ID 50127458

121.
        FINAL report for the "Study on language and translation in international law and EU law" : DGT/2011/MLM2 / prepared by the research team of P & V International. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. - 171 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Studies on translation and multilingualism ; 6/2012)

Nasl. na ov.: Language and translation in international law and EU law. - Bibliografija: str. 165-171

ISBN 978-92-79-25022-4

doi: 10.2782/64020

81'25:340.113:061.1EU
GER 81'255 FINAL REPORT
COBISS.SI-ID 50134370

122.
FLERIN, Petra
        Analiza neustreznih prevodnih rešitev pri simultanem tolmačenju kolokacij : diplomska seminarska naloga / Petra Flerin. - Ljubljana : [P. Flerin], 2012. - 35 f., 2 f. pril. ; 30 cm + 2 el. optična diska (CD-ROM)

Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: f. 34-35. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'253=111=163.6:81'271.14(043.2) 81'373.72:81'271.14:81'253
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP FLERIN P. Analiza neustreznih GER DiplBPCD FLERIN P. Analiza GER DiplBPCD FLERIN P. Analiza neustreznih
COBISS.SI-ID 49927266

123.
FRELIH, Manca
        Peklenska pomaranča, primerjava jezika izvirnika s prevodoma v slovenščino : diplomska seminarska naloga / Manca Frelih. - Ljubljana : [M. Frelih], 2011. - 21 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 21. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111Burgess A.=163.6(043.2) 821.111Burgess A.=163.6:81'255.4
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP FRELIH M. Peklenska GER DiplBPCD FRELIH M. Peklenska
COBISS.SI-ID 49949794

124.
GORJAN, Taja
        Medmeti v literarnem delu korpusa FraSloK : diplomska seminarska naloga / Taja Gorjan. - Ljubljana : [T. Gorjan], 2012. - 57 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'367.628=133.1=163.6(043.2) 811.133.1'367.628:81'25=163.6(043.2) 81'322:[811.133.3:811.163.6]
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GORJAN T. Medmeti GER DiplBPCD GORJAN T. Medmeti
COBISS.SI-ID 49865058

125.
GRAHEK-Križnar, Nina
        Izbor besedil pri predmetu Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje : [za] 2. letnik / Nina Grahek Križnar. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo, 2011. - [22] str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Gradivo za interno uporabo

81'25=163.6=111(075.8)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50041442

126.
GRAHELJ, Blaž
        Prevajanje trpnika iz nemščine v slovenščino v romanu Daniela Kehlmanna Ich und Kaminski (Jaz in Kaminski) : diplomska seminarska naloga / Blaž Grahelj. - Ljubljana : [B. Grahelj], 2011. - 50 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 48-49. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.112.2Kehlmann D.=163.6(043.2) 811.112.2'366.573:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GRAHELJ B. Prevajanje
COBISS.SI-ID 49886306

127.
GREGORČIČ, Teja
        Slovenske prevodne variante francoskega subjunktiva pri dopustnih odvisnikih bien que, quoique, encore que in vzorčnih odvisnikih non que, mais parce que (po korpusu FraSloK) : diplomska seminarska naloga / Teja Gregorčič. - Ljubljana : [T. Gregorčič], 2012. - 46 f. ; 30 cm

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 36. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'366.594=133.1=163.6(043.2) 811.133.1'366.594:81'25=163.6(043.2) 81'322:[811.133.3:811.163.6]
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GREGORČIČ T. Slovenske
COBISS.SI-ID 50066018

128.
HERMAN, Jasna, 1984-
        Problematika prevajanja terminologije s področja visokega šolstva : diplomska seminarska naloga / Jasna Herman. - Ljubljana : [J. Herman], 2011. - 28 f. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 24-27. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'373.46:378=163.6=111(043.2) 81'25:378=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP HERMAN J. Problematika GER DiplBPCD HERMAN J. Problematika
COBISS.SI-ID 49948770

129.
KORDIŠ, Nina, 1990-
        Francoske razcepljene povedi in slovenski ekvivalenti v literarnem delu korpusa FraSloK : diplomska seminarska naloga / Nina Kordiš. - Ljubljana : [N. Kordiš], 2012. - 41 f. ; 30 cm

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 27. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Sommaire. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'367.5:811.163.6(043.2) 821.133.1:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KORDIŠ N. Francoske
COBISS.SI-ID 49709922

130.
KRISTANČIČ, Valentina
        Slovensko in angleško izrazje z mafijskega področja z glosarjem : diplomska seminarska naloga / Valentina Kristančič. - Ljubljana : [V. Kristančič], 2012. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:343.9.02=163.6=111(043.2) 343.9.02(038)=163.6=111 81'374(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KRISTANČIČ V. Slovensko GER DiplBPCD KRISTANČIČ V. Slovensko
COBISS.SI-ID 49935202

131.
KRPELJ, Mia
        Prevajanje kulturnospecifičnih elementov ob primerjavi dveh knjig iz zbirke Le petit Nicolas in njunih slovenskih prevodov : diplomska seminarska naloga / Mia Krpelj. - Ljubljana : [M. Krpelj], 2012. - 33 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 32. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1-93=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KRPELJ M. Prevajanje GER DiplBPCD KRPELJ M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 49746018

132.
KURET, Tina, 1987-
        Smrt v frazeologiji : angleško-slovenska kontrastivna analiza izbora frazemov : diplomska seminarska naloga / Tina Kuret. - Ljubljana : [T. Kuret], 2011. - 48 f. ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 26-27. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'373.72=163.6=111(043.2) 811.111'373.72:811.163.6(038)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP KURET Tina Smrt
COBISS.SI-ID 50005090

133.
KUSTER, Helena
        Die Spezifika des Übersetzens im Bereich des Journalismus / Helena Kuster. - Opombe in viri tekoče pod besedilom, bibliografija: str. 229.

V: Translationswissenschaft interdisziplinär / Lew N. Zybatow, Alena Petrova, Michael Ustaszewski (Hrsg.) / Lew N. Zybatow, Alena Petrova, Michael Ustaszewski (eds.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. - (Forum Translationswissenschaft, ISSN 1610-286X ; Bd. 15). - ISBN 978-3-631-63508-7. - Str. 223-229.

81'25:070=112.2=163.6
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49733474

134.
MENCINGER, Jernej, 1988-
        Raba člena pri prevajanju slovenske poezije v nemščino - upoštevanje in neupoštevanje slovničnih pravil : diplomska seminarska naloga / Jernej Mencinger. - Ljubljana : [J. Mencinger], 2011. - 26 f. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 25. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.163.6Prešeren F.=112.2(043.2) 821.163.6Prešeren F.=112.3:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MENCINGER J. Raba člena
COBISS.SI-ID 49749090

135.
MESARIČ, Nadežda
        Angleško-slovenska kontrastivna analiza priložnostnih tvorjenk v književnem delu Restavracija ob koncu Vesolja [!] : diplomsko delo / Nadežda Mesarič. - Ljubljana : [N. Mesarič], 2011. - 28 str. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Donald Reindl. - Izvleček. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111-312.9Adams D.(043.2) 81'373.611=111=163.6:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MESARIČ N. Angleško-slovenska GER DiplBPCD MESARIČ N. Angleško-slovenska
COBISS.SI-ID 49956962

136.
MRAK, Urša, 1990-
        Prevajanje medmetov iz francoščine v slovenščino v stripih o Tintinu in njegovih pustolovščinah : diplomska seminarska naloga / Urša Mrak. - Ljubljana : [U. Mrak], 2012. - 29 f. ; 30 cm

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 27-28. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'367.628:084.11=133.1=163.6(043.2) 811.133.1'367.628:81'25=163.6(043.2) 084.11(44):81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MRAK U. Prevajanje
COBISS.SI-ID 49712482

137.
        MULTILINGUAL processing in eastern and southern EU languages : low-resourced technologies in translation / edited by Christina Vertan and Walther v. Hahn. - [S.l.] : Cambridge Scholars, 2012. - 395 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 1-4438-3878-0
ISBN 978-1-4438-3878-8

81'25:81'322(082)
COBISS.SI-ID 50260834

138.
NIDORFER, Anja
        Kulturne realije v nemškem prevodu Prežihovih Samorastnikov [Elektronski vir] : diplomska seminarska naloga / Anja Nidorfer. - Besedilni podatki (1 datoteka : 633 MB). - Ljubljana : [A. Nidorfer], 2011. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve niso navedene. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 50 str. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 31-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.163.6Prežihov V.=112.2(043.2) 821.163.6Prežihov V.=112.2:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBPCD NIDORFER A. Kulturne
COBISS.SI-ID 50065506

139.
NIDORFER, Anja
        Kulturne realije v nemškem prevodu Prežihovih Samorastnikov : diplomska seminarska naloga / Anja Nidorfer. - Ljubljana : [A. Nidorfer], 2011. - 45 f. ; 30 cm

Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 31-32. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.163.6Prežihov V.=112.2(043.2) 821.163.6Prežihov V.=112.2:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP NIDORFER A. Kulturne
COBISS.SI-ID 50065250

140.
PANGERC, Manca
        Prevajanje onomatopejskih elementov : diplomska seminarska naloga / Manca Pangerc. - Ljubljana : [M. Pangerc], 2011. - 51 f. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster, somentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 41-44. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'373.42:81'25=163.6=111=112.2(043.2) 82-93:81'25=163.6=111=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PANGERC M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 49821538

141.
        QUANTIFYING quality costs and the cost of poor quality in translation : quality efforts and the consequences of poor quality in European Commission's Directorate-General for Translation / [prepared by European Commission]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. - 52 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Studies on translation and multilingualism ; 1/2012)

Bibliografija: str. 50-51

ISBN 978-92-79-22822-3

doi: 10.2782/44381

81'25:061.1EU
GER 81'255 QUANTIFYING
COBISS.SI-ID 50125666

142.
ROBAVS, Anja
        Slovensko in angleško besedišče s področja atletike z glosarjem : diplomska seminarska naloga / Anja Robavs. - Ljubljana : [A. Robavs], 2012. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald F. Reindl. - Bibliografija: f. 37-38. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:796.42=163.6=111(043.2) 796.42(038)=163.6=111 81'374(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ROBAVS A. Slovensko GER DiplBPCD ROBAVS A. Slovensko
COBISS.SI-ID 49749346

143.
RŽEN, Ksenija
        Slogovna podoba poljudnoznanstvenih člankov revije Geo v nemškem in slovenskem jezikovno-kulturnem prostoru : diplomska seminarska naloga / Ksenija Ržen. - Ljubljana : [K. Ržen], 2011. - 36 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 21-22. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'38=163.6=112.2:[070.48:5](043.2) 81'276.6:070=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP RŽEN K. Slogovna
COBISS.SI-ID 49710690

144.
SCHLAMBERGER Brezar, Mojca
        Traduire Amin Maalouf, un écrivain français ou francophone / Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 197-198. - Abstract ; Apstrakt.

V: Francuskiot jazik, kniževnost i kultura vo frankofonski kontekst / vo redakcija na Zvonko Nikodinovski. - Skopje : Filološki fakultet "Blaže Koneski" = Skopje : Faculté de philologie "Blaže Koneski", 2012. - ISBN 978-608-234-015-9. - Str. 188-199.

821.133.1(569.3)Maalouf A.:81'255.4
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50187874

145.
SKALA, Teja
        Nemški frazemi s področja črne in zelene barve : diplomska seminarska naloga / Teja Skala. - Ljubljana : [T. Skala], 2011. - 45 f. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

811.112.2'373.72:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP SKALA T. Nemški frazemi
COBISS.SI-ID 49742946

146.
        The STATUS of the translation profession in the European Union : (DGT/2011/TST) : final report, 24 July 2012 / Anthony Pym ... [et al.]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. - 167 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Studies on translation and multilingualism ; 7/2012)

Bibliografija: str. 156-164

ISBN 978-92-79-25021-7

doi: 10.2782/63429

81'25-051:061.1EU
GER 81'255 STATUS Pym A.
COBISS.SI-ID 50127714

147.
STOWARZYSZENIE Germanistów Polskich. Jahrestagung (2008 ; Lódź)
        Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik : Beiträge der Jahrestagung und internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten abgehalten im Konferenzzentrum der Hochschule für Geistes- und Wirtschaftswissenschaften in Łódź 9.-11. Mai 2008, Bronisławów / herausgegeben von Franciszek Grucza und Hans-Jörg Schwenk, Magdalena Olpińska. - Wyd. 1. - Warszawa : Euro-Edukacja, 2008. - 376 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Publikacje Stowarzyszenia germanistów polskich = Publikationen des Verbandes polnischer Germanisten)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-83-60729-20-5

81'25:811.112.2(082) 81'25:811.162.1(082)
GER Zb 81'25 TRANSLATORIK Grucza F.(ur.)
COBISS.SI-ID 50007394

148.
STRAŽIŠAR, Meta
        Stilne podobe Bürgerjeve Lenore v Prešernovi prepesnitvi : diplomska seminarska naloga / Meta Stražišar. - Ljubljana : [M. Stražišar], 2012. - 31, IX f. : 1 ilustr. ; 30 cm

Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.112.2Bürger G.A.=163.6(043.2) 821.112.2Bürger G. A.=163.6:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP STRAŽIŠAR M. Stilne podobe
COBISS.SI-ID 50018146

149.
STRMŠEK, Mateja, 1989-
        Slovensko in angleško izrazje s področja otroških iger z glosarjem : diplomska seminarska naloga / Mateja Strmšek. - Ljubljana : [M. Strmšek], 2012. - 49 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Donald F. Reindl. - Bibliografija: f. 18-20. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6:796.11=163.6=111(043.2) 796.11(038)=163.6=111 81'374(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP STRMŠEK M. Slovensko GER DiplBPCD STRMŠEK M. Slovensko
COBISS.SI-ID 50077538

150.
ŠIMENC, Eva
        Prevajanje vulgarizmov v hiphop filmih : diplomska seminarska naloga / Eva Šimenc. - Ljubljana : [E. Šimenc], 2011. - 40 str. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentorja Jana Zemljarič Miklavčič, Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 38-39. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:811.111'276.12(043.2) 791:81'255(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠIMENC E. Prevajanje GER DiplBPCD ŠIMENC E. Prevajanje
COBISS.SI-ID 50060642

151.
        TEXTS beyond borders : multilingualism and textual scholarship / edited by Wout Dillen, Caroline Macé and Dirk van Hulle. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2012. - III, 296 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Variants, ISSN 1573-3084 ; 9)

Includes bibliographical references

ISBN 978-90-420-3493-8
ISBN 90-420-3493-9

81'255.4:81'246.3(082) 81'246.3:81'255.4(082)
GER 81'255.4 TEXTS BEYOND Dillen W. (ur.)
COBISS.SI-ID 50199138

152.
YAGNYUKOVA, Aleksandra
        Analiza onomatopeje v slovenskih stripih z izdelavo slovensko-angleškega glosarja : diplomska seminarska naloga / Aleksandra Yagnyukova. - Ljubljana : [A. Yagnyukova], 2012. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 26-28. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'373.42:81'25=163.6=111(043.2) 81'25:084.11=163.6=111=(038)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP YAGNYUKOVA A. Analiza GER DiplBPCD YAGNYUKOVA A. Analiza
COBISS.SI-ID 49958754


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH. SVETOVNA KNJIŽEVNOST


153.
        FABELN der Völker aus drei Jahrtausenden / zusammengestellt und herausgegeben von Anni Carlsson. - Heidelberg : L. Schneider, 1959. - 218 str. : ilustr. ; 17 cm

82(100)-342(082.2)
GER 82(100)A FABELN DER VÖLKER Carlsson A. (ur.)
COBISS.SI-ID 50233954

154.
        LITERATUR und Hörbuch / Gastherausgeber Natalie Binczek und Cornelia Epping-Jäger. - München : Edition Text + Kritik, 2012. - 101 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik, ISSN 0040-5329 ; 196)

Bibliografija z opombami pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-86916-198-3

82:086.7
COBISS.SI-ID 49940834


82.0 LITERARNA VEDA IN TEORIJA


155.
BURCAR, Lilijana
        (Global) capitalism and immigrant workers in Gary Paulsen's Lawn boy : naturalization of exploitation / Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 58-59.

V: Jeunesse. - ISSN 1920-2601. - Vol. 4, issue 1 (Summer 2012), str. 37-60.

821.111(73)-93.09Paulsen G.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49880930

156.
KOŠENINA, Alexander, 1963-
        Literarische Anthropologie : die Neuentdeckung des Menschen / Alexander Košenina. - Berlin : Akademie Verlag, cop. 2008. - 254 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Akademie Studienbücher. Literaturwissenschaft)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/988990466/04. - Bibliografija: str. 235-243. - Kazalo

ISBN 978-3-05-004419-4 (broš.)
ISBN 3-05-004419-5 (broš.)

82.0:572 821.112..2.09:572(075.8)
GER 82.0 KOŠENINA A. Literarische PRK 10168 KOŠENINA A. Literarische
COBISS.SI-ID 50023266


821.11 GERMANSKE KNJIŽEVNOSTI


157.
ENQUIST, Per Olov
        Musikanternas uttag : roman / Per Olov Enquist. - [Stockholm] : Norstedts, 1998, cop. 1978. - 372 str. ; 21 cm

ISBN 91-1-300559-6 (broš.)
ISBN 978-91-1-300559-1 (broš.)

821.113.6-311.2
GER 839.7 ENQUIST P. O. Musikanternas
COBISS.SI-ID 50082658

158.
GUSTAFSSON, Lars, 1936-
        Windy berättar : om sitt liv, om de försvunna och om dem som ännu finns kvar / Lars Gustafsson. - Stockholm : Natur och kultur, 2000, cop. 1999 ([Viborg] : Norhaven A/S). - 133 str. ; 18 cm. - (NoK pocket)

ISBN 91-27-07985-6
ISBN 978-91-27-07985-4

821.113.6-31
GER 839.7 GUSTAFSSON L. Windy
COBISS.SI-ID 50082146

159.
KADEFORS, Sara
        Sandor slash Ida / Sara Kadefors. - Stockholm : ManPocket, 2008, cop. 2001 ([Viborg] : Norhaven Paperback A/S). - 283 str. ; 18 cm

ISBN 91-7001-283-0

821.113.6-311.2
GER 839.7 KADEFORS S. Sandor
COBISS.SI-ID 50082402

160.
MULTATULI
        Max Havelaar ali Nizozemska trgovska družba prodaja kavo na dražbi / Multatuli ; [iz holandščine prevedel Košir Mirko]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1946 (v Ljubljani : Prosvetna tiskarna). - 319 str. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Max Havelaar of De koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij

821.112.5-311.2=163.6
GER 839.31/.32 MULTATULI Max Havelaar slv
COBISS.SI-ID 50101602


821.111 KNJIŽEVNOSTI V ANGLEŠČINI


161.
BOWLER, Tim
        Frozen fire / Tim Bowler. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - 352 str. ; 22 cm

ISBN 978-0-19-271979-9 (trda vezava)
ISBN 0-19-271979-3 (trda vezava)

821.111-93-312.4
GER 820M BOWLER T. Frozen fire
COBISS.SI-ID 49719906

162.
BOWLER, Tim
        River boy / Tim Bowler. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - 135 str. ; 20 cm

Carnegie Medal, 1997

ISBN 978-0-19-275444-8
ISBN 0-19-275444-0

821.111-93-31
GER 820M BOWLER T. River boy
COBISS.SI-ID 49720162

163.
BOWLER, Tim
        Shadows / Tim Bowler. - Reprinted. - Oxford : Oxford University Press, 2001, cop. 1999. - 177 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-19-275159-1 (broš.)
ISBN 0-19-275159-X (broš.)

821.111-93-311.2
GER 820M BOWLER T. Shadows
COBISS.SI-ID 49724514

164.
CLARKE, Judith, 1943-
        Night train / Judith Clarke. - Ringwood (Victoria) [etc.] : Penguin Books, 1998. - 170 str. ; 20 cm. - (YA fiction)

ISBN 978-0-14-038772-8 (broš.)
ISBN 0-14-038772-2 (broš.)

821.111(94)-93-311.2
GER 820M CLARKE J. Night train
COBISS.SI-ID 49727586

165.
CLARKE, Judith, 1943-
        Wolf on the fold / Judith Clarke. - Crows Nest (N.S.W.) : Allen & Unwin, 2002, cop. 2000. - 172 str., [1] f pril. (rodosl. tabela) : ilustr. ; 20 cm

ISBN 1-86508-796-3
ISBN 978-1-86508-796-2

821.111(94)-93-311.2
GER 820M CLARKE J. Wolf
COBISS.SI-ID 49726306

166.
GAYLE, Mike
        Mr Commitment / Mike Gayle. - London : Hodder & Stoughton, 2000. - 322 str. ; 18 cm

ISBN 0-340-76875-4

821.111-311.2
GER 820 GAYLE M. Mr Commitment
COBISS.SI-ID 1665853

167.
HARTNETT, Sonya
        Of a boy / Sonya Hartnett. - Camberwell [etc.] : Penguin Books, 2003. - 188 str. ; 20 cm. - (A Penguin book)

ISBN 0-14-014622-9
ISBN 978-0-14-014622-6

821.111(94)-93-31
GER 820M HARTNETT S. Of a boy
COBISS.SI-ID 49705826

168.
HARTNETT, Sonya
        The ghost's child / Sonya Hartnett. - Camberwell [etc.] : Penguin Books, 2009, cop. 2007. - 178 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-0-14-301188-0

821.111(94)-93-311.2
GER 820M HARTNETT S. Ghost's child
COBISS.SI-ID 49720418

169.
HARTNETT, Sonya
        The silver donkey : a novel for children / by Sonya Hartnett ; illustrations by Anne Spudvilas. - Camberwell [etc.] : Viking, 2004. - 191 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 0-670-04240-4
ISBN 978-0-670-04240-1

821.111(94)-93-311.6
GER 820M HARTNETT S. Silver donkey
COBISS.SI-ID 49707874

170.
HORNIMAN, Joanne
        Mahalia / Joanne Horniman. - Crows Nest (N.S.W.) : Allen & Unwin, 2001. - 204 str. ; 20 cm

ISBN 1-86508-442-5 (broš.)
ISBN 978-1-86508-442-8 (broš.)

821.111(94)-93-31
GER 820M HORNIMAN J. Mahalia
COBISS.SI-ID 49709154

171.
JOHNSTON, Julie
        Hero of lesser causes / Julie Johnston. - Toronto : Tundra Books, 2003, cop. 1992. - 222 str. ; 20 cm

The Governor General's Literary Award for Children's Literature, 1992

ISBN 0-88776-649-8
ISBN 978-0-88776-649-7

821.111(71)-93-311.2
GER 820M JOHNSTON J. Hero of lesser
COBISS.SI-ID 49721186

172.
JOHNSTON, Julie
        A very fine line / Julie Johnston. - Toronto : Tundra Books, 2006. - 198 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-88776-746-3
ISBN 0-88776-746-X

821.111(71)-93-31
GER 820M JOHNSTON J. Very fine line
COBISS.SI-ID 49697890

173.
KREVEL, Mojca
        Miracles of rare device : English verse from the Elizabethans to the moderns / Mojca Krevel, Uroš Mozetič. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 305 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 300-305

ISBN 978-961-237-286-6

821.111-194 821.111.09(075.8)
FRASCATI: 6-200
GER AR KREVEL M. Miracles/2012
COBISS.SI-ID 262971648

174.
LEVINE, Gail Carson
        Ella enchanted / Gail Carson Levine. - 1st Harper Trophy ed. - New York : HarperTrophy, 1998, cop. 1997. - 232 str. ; 20 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.eduscapes.com/newbery/98b.htm. - Newbery Honor Book, 1998

ISBN 0-06-440705-5 (broš.)
ISBN 978-0-06-440705-2 (broš.)
ISBN 0-606-13099-3 (Turtleback)
ISBN 978-0-606-13099-8 (Turtleback)
ISBN 0-613-07691-5 (Sagebrush-Bound)
ISBN 978-0-613-07691-3

821.111(73)-93-31
GER 820M LEVINE G. C. Ella enchanted
COBISS.SI-ID 49706338

175.
MILLIGAN, Laura
        Hocus Pocus versus the stinky pong / Laura Milligan. - Camberwell [etc.] : Puffin Books, 2009. - 176 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-0-14-330426-5 (broš.)
ISBN 0-14-330426-7 (broš.)

821.111(94)-93-34
GER 820M MILLIGAN L. Hocus Pocus versus
COBISS.SI-ID 49716834

176.
PATRON, Susan, 1948-
        The higher power of Lucky / by Susan Patron ; with illustrations by Matt Phelan. - 1st ed. - New York [etc.] : Atheneum Books for Young Readers, 2006. - 134 str. : ilustr. ; 23 cm. - (A Richard Jackson book)

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0703/2005021767-s.html - Sample text. -
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0517/2005021767.html
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0668/2005021767-d.html
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1107/2005021767-b.html. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Newbery Medal, 2007

ISBN 978-1-4169-0194-5
ISBN 1-4169-0194-9

821.111(73)-93-31
GER 820M PATRON S. Higher power
COBISS.SI-ID 49697378

177.
PECK, Richard, 1934-
        A year down yonder / Richard Peck. - New York : Puffin Books, 2002, cop. 2000. - 130 str. ; 20 cm

Newbery Medal, 2001

ISBN 0-14-230070-5 (broš.)
ISBN 978-0-14-230070-1 (broš.)

821.111(73)-93-31
GER 820M PECK R. Year down yonder
COBISS.SI-ID 49709410

178.
RENDELL, Ruth, 1930-
        Asta's book / Barbara Vine. - London : Penguin, 1994. - 437 str. ; 19 cm

Barbara Vine je psevdonim

ISBN 0-14-017661-6

821.111-312.4
GER 820 RENDELL R. Asta`s book
COBISS.SI-ID 890172

179.
STEWART, Sharon
        Raven quest / Sharon Stewart ; [vignettes by Heidi Taillefer]. - Toronto [etc.] : Scholastic Canada, cop. 2003. - 342 str. : ilustr. ; 18 cm

ISBN 978-0-439-98988-6
ISBN 0-439-98988-4

821.111(71)-93-31
GER 820M STEWART S. Raven quest
COBISS.SI-ID 7284632

180.
TABORI, George, 1914-2007
        Die Massenmörderin und ihre Freunde / George Tabori ; [Deutsch von Ursula Grützmacher-Tabori]. - Wien : Burgtheater, 1995. - 132 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Programmbuch / Burgtheater Wien ; Nr. 143) (Akademietheater. 1994/95)

821.111-2=112.2 792(436Dunaj)"1994/1995"
GER 820 TABORI G. Massenmörderin
COBISS.SI-ID 7762952

181.
THOREAU, Henry David, 1817-1862
        "In wildness is the preservation of the world" from Henry David Thoreau : selections & photographs / by Eliot Porter ; introduction by Joseph Wood Krutch. - 7th printing. - San Francisco [etc.] : Sierra Club ; New York : Balantine Books, 1970, cop. 1967. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (A Sierra Club-Ballantine book)

Nasl. str. čez dve str.

821.111(73)-821:502.2(084.12)
GER 820(73) THOREAU H. D. In wildness
COBISS.SI-ID 50129762

182.
WICKHAM, Madeleine, 1969-
        A desirable residence / Madeleine Wickham. - London : Black Swan, 2011, cop. 1996. - 332 str. ; 20 cm

Na ov.: Sophie Kinsella writing as Madeleine Wickham

ISBN 978-0-552-77670-7

821.111-311.2
GER 820 KINSELLA S. Desirable
COBISS.SI-ID 50096482


821.111.09 ŠTUDIJE O KNJIŽEVNOSTIH V ANGLEŠČINI


183.
BLAKE, Jason
        Juha Markus Mantere, The Gould variations: technology, philosophy and criticism in Glenn Gould's musical thought and practice (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012), 277 pp. ISBN 978-3-631-62279-7. / Jason Blake. - Ocene in poročila.

V: British journal of Canadian studies. - ISSN 0269-9222. - Vol. 25, No. 2 (2012), str. 308.

821.111(71).09(049.32)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50169442

184.
BURCAR, Lilijana
        Literarna socializacija v best-sellerjih za mladino : teževe Harryja Potterja z zaposlenimi ženskami / Lilijana Burcar. - Sažetak. - Bibliografija: str. 176.

V: Zbornik radova / Peti hrvatski slavistički kongres, [Rijeka, 7.-10. rujna 2010]. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2012. - ISBN 978-953-6104-83-3. - Zv. 2, str. 569-576.

821.111.09-93Rowling J.K.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50277986

185.
        CHINUA Achebe's Things fall apart : 1958-2008 / edited by David Whittaker. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2011. - XX, 221 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cross/cultures, ISSN 0924-1426 ; 137)

Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 90-420-3396-7
ISBN 978-90-420-3396-2

821.111(669).09Achebe C.(082)
GER 820(100).09 Achebe C. Things/Whittaker
COBISS.SI-ID 50162786

186.
GRBEC, Hana
        East meets West : China through British eyes with Justin Hill's work and three of his novels : [diplomsko delo] / Hana Grbec. - Ljubljana : [H. Grbec], 2012. - VI, 86 f. ; 30 cm

Podnasl. na ov. - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 84-86. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Hill J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GRBEC H. East meets West
COBISS.SI-ID 49898338

187.
GRLICA, Vesna
        Representation of Australian indigenous people in Australian young adult literature = Upodobitev avstralskih domorodcev v avstralski mladinski literaturi : diplomsko delo / Vesna Grlica. - Ljubljana : [V. Grlica], 2012. - 124 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Igor Maver, somentorica Veronika Rot Gabrovec. - Bibliografija: f. 119-123. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(94)-93.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GRLICA V. Representation
COBISS.SI-ID 49712994

188.
HU, Pina
        Mrs. Dalloway in Gilgi - eine von uns : glavna ženska lika in preplet tem v romanih = Mrs. Dalloway and Gilgi - eine von uns : the main female protagonists and the intertwining of themes in the novels = Mrs. Dalloway und Gilgi - eine von uns : die Hauptprotagonistinnen und das Verflechten der Themen in den Romanen : skupno diplomsko delo / Pina Hu. - Ljubljana : [P. Hu], 2012. - 95 str. ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek v nem. (str. 61-86). - Mentorici Lilijana Burcar, Neva Šlibar. - Bibliografija: str. 90-94. - Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Woolf V.:821.112.2.09Keun I.(043.2) 821.112.2.09Keun I.:821.111.09Woolf V.(043.2) 305-055.2:82.091(043.2) 141.72:82.091(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HU P. Mrs. Dalloway
COBISS.SI-ID 50101090

189.
JOVANOVIĆ, Tanja, 1984-
        Charles Bukowski and/or Henry Chinaski = Charles Bukowski in/ali Henry Chinaski : diplomsko delo / Tanja Jovanović. - Ljubljana : [T. Jovanović], 2011. - IV, 75 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 75. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Bukowski C.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JOVANOVIĆ T. Charles Bukowski
COBISS.SI-ID 49899874

190.
KOLMAN, Lejla
        Aboriginal stolen generations in literature : diplomsko delo / Lejla Kolman. - Ljubljana : [L. Kolman], 2011. - 77 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(94).09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOLMAN L. Aboriginal
COBISS.SI-ID 49904994

191.
        LITERATURE for our times : postcolonial studies in the twenty-first century / edited by Bill Ashcroft ... [et al.] ; introduction by Bill Ashcroft. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2012. - XXXV, 665 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cross/cultures : readings in postcolonial literature and cultures in English, ISSN 0924-1426 ; 145)

Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Kazalo

ISBN 978-90-420-3453-2 (trda vezava)
ISBN 90-420-3453-X (trda vezava)

821.111(100).09"19"(082) 316.323.83:821.111(100).09(082)
GER 820(100).09 LITERATURE FOR Ashcroft B. (ur.)
COBISS.SI-ID 50201442

192.
LÓPEZ Sánchez-Vizcaíno, María Jesús
        Acts of visitation : the narrative of J. M. Coetzee / María J. López. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2011. - XXVII, 344 str. ; 24 cm. - (Cross/cultures, ISSN 0924-1426 ; 140)

Bibliografija: str. 311-330. - Kazalo

ISBN 978-90-420-3407-5
ISBN 90-420-3407-6

821.111(680).09Coetzee J.M.
GER 820(100).09 Coetzee J. M. LÓPEZ M. J.
COBISS.SI-ID 50183522

193.
MAUČEC, Klara, 1983-
        English Renaissance and the occult philosophy in the Elizabethan age = Angleška renesansa in okultna filozofija v elizabetinski dobi : diplomsko delo / Klara Maučec. - Murska Sobota : [K. Maučec], 2012. - 103 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 101-103. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111-2.09"15/16"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MAUČEC K. English Renaissance
COBISS.SI-ID 49891938

194.
MAVER, Igor, 1960-
        Byronism on the Slovene territiry in the 19th century / Igor Maver. - Bibliografija: str. 107-108. - Abstract.

V: La questione romantica. - ISSN 1125-0364. - Vol. 2, n. 1 ((Aprile 2010)), Str. 99-108.

821.111.09Byron G.G.:821.163.6-1.09"18"
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 49707618

195.
OREL, Lothar
        Don DeLillo : triumph of image and death of reality : analyzing the theoretical parallels between Baudrillard and Delillo = Don DeLillo : triumf podobe in smrt realnosti : analiza teoretičnih vzporednic med Baudrillardom in Delillom : diplomsko delo / Lothar Orel. - Ljubljana : [L. Orel], 2012. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: f. 73-75. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09DeLillo D.(043.2) 130.2"19"
FRASCATI: 6-200
GER DiplA OREL L. Don DeLillo
COBISS.SI-ID 49981538

196.
PERNUŠ, Nina
        Analysis of the main themes in Richard Flanagan's books Death of a river guide and The sound of one hand clapping = Analiza glavnih tem v knjigah Richarda Flanagana Smrt rečnega vodnika in Plosk ene dlani : diplomsko delo / Nina Pernuš. - Ljubljana : [N. Pernuš], 2012. - 108 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 105-108. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(94).09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PERNUŠ N. Analysis
COBISS.SI-ID 49881186

197.
PLEVEL, Katarina
        Two faces of the same destiny? : Chinua Achebe's Things fall apart and No longer at ease = Dva obraza iste usode? : romana Chinua Achebeja Things fall apart in No longer at ease : diplomsko delo / Katarina Plevel. - Ljubljana : [K. Plevel], 2011. - 75 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(669.1).09Achebe C.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PLEVEL K. Two faces
COBISS.SI-ID 49896802

198.
POLJANŠEK, Urša, 1982-
        Kate Grenville in tradicija avstralske kolonialne književnosti : magistrsko delo / Urša Poljanšek. - Ljubljana : [U. Poljanšek], 2012. - 154 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver, somentor Mirko Jurak. - Bibliografija: f. 149-154. - Summary. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(94).09Grenville K.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag POLJANŠEK U. Kate Grenville
COBISS.SI-ID 50072674

199.
REMŽGAR, Sara
        The heroine's downward spiral into depression as a possible revival in Sylvia Plath's The bell jar = Junakinjin zdrs v depresijo kot možnost preroda v romanu Stekleni zvon Sylvie Plath : diplomsko delo / Sara Remžgar. - Ljubljana : [S. Remžgar], 2012. - 55 str. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Na nasl. str. citat S. Plath v angl. in prevod v slov.: "To the person in the jar, blank and stopped as a dead baby, the world itself is a bad dream.". - Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 48-52. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-31.09Plath S.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA REMŽGAR S. Heroine's downward GER DiplACD REMŽGAR S. Heroine's downward
COBISS.SI-ID 49715042

200.
SMITH, Valerie, 1956-
        Toni Morrison : writing the moral imagination / Valerie Smith. - [Hoboken (NJ)] : Wiley & Blackwell, 2012. - IX, 153 str. ; 24 cm. - (Blackwell introductions to literature ; 21)

Sorodni elektronski vir: http://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9781405160339.jpg. - Bibliografija: str. 137-146. - Kazalo

ISBN 978-1-405-16033-9 (trda vezava)
ISBN 1-405-16033-0 (trda vezava)

821.111(73).09Morrison T.
GER 820(73).09 Morrison T. SMITH V.
COBISS.SI-ID 49981282

201.
ŠIVEC, Polona
        The most beautiful lies : a comparison of the short stories from the 1970s = The most beautiful lies : primerjava kratkih zgodb iz 1970-ih : diplomsko delo / Polona Šivec. - Ljubljana : [P. Šivec], 2012. - 77 str. ; 30 cm + 1 el. optični disk(CD-ROM)

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 74-76. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(94)-32.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠIVEC P. Most beautiful lies GER DiplACD ŠIVEC P. Most beautiful lies
COBISS.SI-ID 49901410

202.
ŠKRLJ, Pavlina
        Richard Flanagan and the power of love in Tasmania : diplomsko delo / Pavlina Škrlj. - Ljubljana : [P. Škrlj], 2012. - 55 f. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 53-54. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(94).09Flanagan R.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠKRLJ P. Richard Flanagan GER DiplACD ŠKRLJ P. Richard Flanagan
COBISS.SI-ID 49889122

203.
ZAJC, Marija Maja
        Portrait of women in The rainbow and Lady Chatterley's lover : angleška diplomska naloga / Marija Maja Zajc. - Ljubljana : [M. M. Zajc], 1991. - 55 f. ; 30 cm

Mentor Mirko Jurak. - Bibliografija: f. 49. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanske jezike in književnost

821.111.09-31Lawrence D.H.(043.2)
GER DiplA ZAJC M. M. Portrait
COBISS.SI-ID 47930978


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST


204.
AUGUSTIN, Ernst
        Robinsons blaues Haus : Roman / Ernst Augustin. - 2. Aufl. - München : C. H. Beck, 2012. - 319 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-406-62996-9

821.112.2-31
GER 830 AUGUSTIN E. Robinsons
COBISS.SI-ID 50078562

205.
        DEUTSCHE Heldensagen / nacherzählt von Gretel und Wolfgang Hecht. - 1. Aufl., 5. [Druck]. - Frankfurt am Main ; Leipzig : Insel Verlag, 1994, cop. 1969. - 414 str. ; 18 cm. - (Insel-Taschenbuch ; 345)

Nachwort / Gretel un Wolfgang Hecht: str. 379-408. - Bibliografija: str. 413-[415]. - Vsebuje cikluse: Dietrich von Bern ; Die Nibelungen ; Wieland der Schmied ; Walther und Hildegunde ; Ortnit und Wolfdietrich

ISBN 3-458-32045-8
ISBN 978-3-458-32045-6

398.22=112.2(082.2) 821.112.2-343(082.2) 821.111'04.09
GER 830-3A DEUTSCHE HELDENS. Hecht G. (ur.)
COBISS.SI-ID 49803874

206.
DORN, Thea, 1970-
        Marleni : preußische Diven blond wie Stahl / Thea Dorn. - Frankfurt am Main : Verlag der Autoren, cop. 2000. - 98 str. ; 19 cm. - (Theaterbibliothek)

ISBN 3-88661-228-7

821.112.2-2
GER 830 DORN T. Marleni
COBISS.SI-ID 49944162

207.
ERDMANN Ziegler, Ulf
        Nichts Weißes / Ulf Erdmann Ziegler. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2012. - 255 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-518-42326-4

821.112.2-31
GER 830 ERDMANN ZIEGLER U. Nichts Weißes
COBISS.SI-ID 49984354

208.
ERPENBECK, Jenny, 1967-
        Aller Tage Abend : Roman / Jenny Erpenbeck. - 1. Aufl. - München : Knaus, cop. 2012. - 282 str. ; 23 cm

ISBN 978-3-8135-0369-2

821.112.2-31
GER 830 ERPENBECK J. Aller Tage Abend
COBISS.SI-ID 49987938

209.
HAAS, Wolf, 1960-
        Verteidigung der Missionarsstellung : Roman / Wolf Haas. - 1. Aufl. - Hamburg : Hoffmann und Campe, 2012. - 238 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-455-40418-0

821.112.2(436)-31
GER 830 HAAS W. Verteidigung
COBISS.SI-ID 49985890

210.
HAGENA, Katharina
        Der Geschmack von Apfelkernen : Roman / Katharina Hagena. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2011. - 332 str. ; 18 cm. - (KiWi Paperback)

ISBN 978-3-462-04270-2

821.112.2-311.2
GER 830 HAGENA K. Geschmack
COBISS.SI-ID 50050658

211.
HERRNDORF, Wolfgang
        Sand : Roman / Wolfgang Herrndorf. - 3. Aufl. - Berlin : Rowohlt, 2012, cop. 2011. - 474 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-87134-734-4

821.112.2-31
GER 830 HERRNDORF W. Sand
COBISS.SI-ID 49986402

212.
HORVÁTH, Martin, 1967-
        Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, die Welt zu retten : Roman / Martin Horváth. - 1. Aufl. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 2012. - 345 str. ; 23 cm

ISBN 978-3-421-04547-8

821.112.2(436)-311.2
GER 830 HORVÁTH M. Mohr im Hemd
COBISS.SI-ID 49989474

213.
KÄSTNER, Erich
        Fabian : die Geschichte eines Moralisten / Erich Kästner. - Jubiläumsed. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2011, cop. 1985. - 263 str. ; 18 cm

ISBN 978-3-423-19521-8

821.112.2-311.4
GER 830 KÄSTNER E. Fabian
COBISS.SI-ID 49970786

214.
KIRCHHOFF, Bodo
        Die Liebe in groben Zügen : Roman / Bodo Kirchhoff. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Frankfurter Verlagsanstalt, 2012. - 669 str. ; 23 cm

ISBN 978-3-627-00183-4

821.112.2-311.2
GER 830 KIRCHHOFF B. Liebe in groben
COBISS.SI-ID 49987682

215.
KRECHEL, Ursula
        Landgericht : Roman / Ursula Krechel. - 2. Aufl. - Salzburg ; Wien : Jung und Jung. - 494 str. ; 20 cm

ISBN 978-3-99027-024-0

821.112.2-31
GER 830 KRECHEL U. Landgericht
COBISS.SI-ID 49983074

216.
        Das PFÄFERSER Passionsspielfragment : Edition, Untersuchung, Kommentar / herausgegeben von Klaus Amann. - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck University Press, 2010. - 254 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 74)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=018853733&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Besedilo pasijonske igre v srednjevisoki nem. in lat., prevod in komentar v nem. - Bibliografija: str. 239-254

ISBN 978-3-901064-37-1 (broš.)
ISBN 3-901064-37-0 (broš.)

821.112.2'04(494)-291.1 792.246(494)"13" 821.112.2'04(494)-291.1.09
GER 830-023 PFÄFERSER PASSION Amann K. (ur.)
COBISS.SI-ID 49730146

217.
SETZ, Clemens J., 1982-
        Indigo : Roman / Clemens J. Setz. - 2. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2012. - 475 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-3-518-42324-0

821.112.2(436)-31
GER 830 SETZ C. J. Indigo
COBISS.SI-ID 49985122

218.
THOME, Stephan
        Fliehkräfte : Roman / Stephan Thome. - 1. Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2012. - 473 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-518-42325-7

821.112.2-311.2
GER 830 THOME S. Fliehkräfte
COBISS.SI-ID 49988194

219.
TIELSCH, Ilse, 1929-
        Die Zerstörung der Bilder : unsentimentale Reisen durch Mähren und Böhmen / Ilse Tielsch. - Graz [etc.] : Styria, cop. 1991. - 166 str. ; 19 cm

ISBN 3-222-12071-4

821.112.2(436)-312.6
GER 830 TIELSCH I. Zerstörung
COBISS.SI-ID 29153024

220.
WALSER, Martin
        Das dreizehnte Kapitel : Roman / Martin Walser. - 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2012. - 270 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-498-07382-4

821.112.2-311.2
GER 830 WALSER M. Dreizehnte
COBISS.SI-ID 49984610


821.112.2.09 ŠTUDIJE O NEMŠKI KNJIŽEVNOSTI


221.
        "GERADE weil Sie eine Frau sind ---" : Erkundungen über Bertha von Suttner, die unbekannte Friedensnobelpreisträgerin / Laurie R. Cohen (Hg.). - Wien : Baumüller, cop. 2005. - VII, 231 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznega prispevka. - Kazalo

ISBN 3-7003-1522-8 (broš.)
ISBN 978-3-7003-1522-3 (broš.)

821.112.2(436).09:929Suttner B.(082)
GER 830.09 Suttner B.v. Cohen L.R.(ur.)
COBISS.SI-ID 58326785

222.
JEREBIC, Katarina
        Erich Frieds Haltung zur RAF in Werk und Leben = Odnos Ericha Frieda do RAF v literarnih delih in življenju : diplomsko delo / Katarina Jerebic. - Ljubljana : [K. Jerebic], 2012. - 112 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: f. 92-94. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Fried E.:323.28(430)(043.2) 323.28(430)"196/197":821.112.2(436).09Fried E.(043.2) 378.091.8(430)"196"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JEREBIC K. Erich Frieds
COBISS.SI-ID 50044258

223.
KRAŠEVAC Glaser, Aleksander
        Wilhelm Buschs Max und Moritz einst und heute = Picko in Packo Wilhelma Buscha nekoč in danes : diplomsko delo / Aleksander Kraševac Glaser. - Ljubljana : [A. Kraševac Glaser], 2012. - 82 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Neva Šlibar, somentorica Irena Samide. - Bibliografija: f. 73-75. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.112.2.09Busch W.(043.2) 087.5:37.091.3:81'243(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KRAŠEVAC GLASER A. Wilhelm
COBISS.SI-ID 49920354

224.
LESKOVEC, Andrea
        Fremdheit und Fremderfahrung im Roman Hundert Tage von Lukas Bärfuss / von Andrea Leskovec. - Anmerkungen: str. 185-187.

V: Text & Kontext. Sonderreihe. - ISSN 0105-7065. - Jg. 34 (2012), str. 167-187.

821.112.2(494).09Bärfuss L.:165.62 165.62:821.112.2.09Bärfuss L.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50192738

225.
LESKOVEC, Andrea
        Fremdheit und Fremderfahrung im Roman Hundert Tage von Lukas Bärfuss / von Andrea Leskovec. - Kopenhagen ; München : W. Fink, 2012. - [22] str. ; 21 cm

P. o.: Text & Kontext : Jahrbuch für germanistische Literaturforschung in Skandinavien. Sonderreihe, Jg. 34 (2012)

821.112.2(494).09Bärfuss L.:165.62 165.62:821.112.2.09Bärfuss L.
GER Sep LESKOVEC A. Fremdheit
COBISS.SI-ID 50194786

226.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        Lieber Freund! Was willst du? : Friedrich von Gagerns Grenz-Dörfer (zwischen Krain und Kroatien) / Mira Miladinović Zalaznik. - Opombe in viri tekoče pod besedilom.

V: Danubiana Carpathica. - ISSN 1863-9887. - Bd. 5(52) (2011), str. 219-229.

821.112.2(497.4).09Gagern F.v.
COBISS.SI-ID 50157922

227.
OMEJEC, Anita, 1986-
        Medeja kot femme fatale v sodobni nemški književnosti in likovni umetnosti 19. in 20. stoletja v zahodni Evropi = Medea als femme fatale in der deutschen Gegenwartsliteratur und bildenden Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts in Westeuropa : skupno diplomsko delo / Anita Omejec. - Ljubljana : [A. Omejec], 2012. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Špela Virant, Tine Germ. - Bibliografija: str. 76-78. - Krajši povzetek v slov. in daljši v nem. (str. 67-75). - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za umetnostno zgodovino

821.112.2.09"18/19":305-055.2(043.2) 7.046Medeja:305-055.2(043.2) 305-055.2:[7+82](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN OMEJEC A. Medeja UMZG Dipl/Omejec A.
COBISS.SI-ID 49919074

228.
SYMPOSIUM zum 650. Geburtstag Hugos von Montfort (2007 ; Dornbirn)
        Aller weishait anevang ist ze brúfen an dem aussgang : Akten des Symposiums zum 650. Geburtstag Hugos von Montfort / herausgegeben von Klaus Amann und Elisabeth De Felip-Jaud. - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck University Press, 2010. - 203 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 76)

Zbornik s simpozija, ki je bil organiziran v Dornbirnu (Vorarlberg, Avstrija) v septembru 2007. - Bibliografija sledi vsakemu prispevku. - Povzetki v angl.

ISBN 978-3-901064-39-5 (broš.)
ISBN 3-901064-39-7 (broš.)

821.112.2'04(436).09Hugo v. Montfort(082)
GER 830-023.09 Hugo von Montfort ALLER WEISHAIT
COBISS.SI-ID 49728610


908 DOMOZNANSTVO. TURISTIČNI VODNIKI


229.
GORJAN, Sanja
        Zemljepisna imena v turističnem vodniku Slovenija/La Slovénie, Matjaža Chvatala : diplomska seminarska naloga / Sanja Gorjan. - Ljubljana : [S. Gorjan], 2011. - 33 str. ; 30 cm

Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 25. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

908(497.4)(036)=133.1(043.2) 81'25:908(497.4)(036)=133.1(043.2) 811.163.6'373.21=133.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GORJAN S. Zemljepisna
COBISS.SI-ID 50020194


93/94 ZGODOVINA


230.
NORTH, Michael, 1954-
        Geschichte der Niederlande / Michael North. - Originalausg., 2., durchgesehene und aktualisierte Aufl. - München : C. H. Beck, 2003, cop. 1997. - 131 str. : zvd. ; 18 cm. - (Beck'sche Reihe ; 2078. C. H. Beck Wissen)

Bibliografija: str. 122-126. - Kazalo

ISBN 3-406-41878-3 (broš.)
ISBN 978-3-406-41878-5 (broš.)

94(492)=112.2
GER 908(4) NORTH M. Geschichte
COBISS.SI-ID 50103650


930.85 KULTURNA ZGODOVINA


231.
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        Dietmar Scharmitzer: Anastasius Grün (1806-1876). Leben und Werk. Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2011 / Mira Miladinović Zalaznik. - Knjižna ocena.

V: Spiegelungen. - ISSN 1862-4995. - Jg. 7(61), Hft. 2 (2012), str. 183-184.

821.112.2(436).09Grün A.(049.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 50152546


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO