Zunanji izbirni predmet

Zunanji izbirni predmet: Jezik, kultura in sporazumevanje

URNIK 

Za udeležbo pri predmetu se prijavite prek elektronske pošte na naslov cvetka.sokolov@guest.arnes.si

Nosilka predmetadr. Azianura Hani Shaari

ECTS: 3

Oblika: seminar

Vsebina:

Predmet se osredotoča na preplet jezika, kulture in sporazumevanja. Namenjen je preučevanju načina, kako jezik izraža, udejanja in simbolizira kulturno resničnost, poleg tega pa analizira vlogo kulture kot osrednjega konstrukta v medkulturnem sporazumevanju. Kulturna in družbena razmerja in identitete povezuje z diskurzi in kulturnimi praksami, stališči, normami, vrednotami in občutji družb in skupin, ki se vključujejo v medkulturno sporazumevanje in multikulturalizem.

Med obravnavanimi temami bodo

 • pismenost in jezikovna vprašanja v večkulturnih okoljih,
 • kulturna vprašanja v šolstvu,
 • povezave med kulturo in mediji (ki po eni strani odsevajo aktualne vrednote in po drugi vplivajo na sodobno družbo). 

Cilji in kompetence:

Udeleženci in udeleženke seminarja bodo usvojili naslednja znanja:

 1. zmožnost razumevanja in opisovanja konceptov in definicij jezika, kulture in komunikacije,
 2. zmožnost raziskovanja odnosa med jezikom, kulturo in komunikacijo,
 3. zmožnost preučevanja jezika kot dela kulture in vloge kulture v medkulturnem sporazumevanju,
 4. zmožnost uporabe znanj o jeziku in kulturi v večkulturnih kontekstih in izobraževanju.

Temeljni viri in literatura:

 • Holliday, A., Kullman, J., & Hyde, M. 2010. Intercultural Communication: An Advanced Resource Book for Students. London: Routledge.
 • Koo, Y. L. 2013. Language and Culture in Multilingual Context: Pluriliteracies in Theory and Practice. Bangi: UKM Press.
 • Kramsch, C. 1998. Language and Culture. Oxford: Oxford University Press
 • Moran, P. 2001. Teaching Culture: Perspectives in Practice. Massachusetts: Heinle.
 • Scollon, R., Scollon. S. W., Jones, R. H. 2012. Intercultural Communication: A Discourse Approach. 3rd edition. West Sussex: Wiley-Blackwell.
 • Jackson, J (ed). 2012. The Routledge handbook of language and intercultural communication. Abingdon and New York: Routledge.

Način ocenjevanja:

Način (individualni projekt, ustni nastop, skupinski projekt – izdelava in predstavitev posterja, pisni izpit)

Individualni projekt 25 %

Ustni nastop 15 %

Skupinski projekt 30 %

Pisni izpit 30 %

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete