Storitve

Članstvo
Izposoja
    Iskanje gradiva
Rok izposoje
Podaljšave
Rezervacije
Moja knjižnica
Vračanje
Zamudnine in opomini
Opomini 2017/2018
Uporaba čitalnice
DiKUL
Izobraževanje uporabnikov
Internet in Eduroam
Medknjižnična izposoja
 
 

Vpis in članstvo

Fizična ali pravna oseba se z vpisom v eni od knjižnic OHK FF včlani v vse knjižnice OHK FF. Za študente UL se članstvo obnavlja z vpisom ob začetku študijskega leta, študentska izkaznica UL pa velja kot izkaznica OHK FF in omogoča vstop v vse knjižnice UL ter NUK in CTK.  
Tuji študenti izpolnijo vpisno obrazec za tuje državljane, vpis in uporaba knjižnice sta brezplačna.
Ostali uporabniki se včlanijo v eni od oddelčnih knjižnic, poravnajo članarino (letno, polletno, četrtletno ali mesečno) po veljavnem ceniku OHK FF in prejmejo izkaznico OHK FF. Za vpis potrebujejo veljaven osebni dokument, izpolnijo in podpišejo pristopni obrazec ter prejmejo izvleček iz Pravilnika OHK FF. Knjižnična izkaznica ni prenosljiva na drugo osebo.
Plačila članarine so oproščeni člani med 16. in 18. letom starosti, brezposelni z veljavnim potrdilom območne enote ZZRS, člani ZBDS, zaposleni in upokojenci FF ter zaposleni na UL po načelu vzajemnosti.

Uporaba in izposoja gradiva

Knjižnično gradivo lahko v oddelčnih knjižnicah OHK FF uporabljajo vsi uporabniki, na dom pa si ga lahko izposodijo le člani. Izposoja je možna samo z veljavno študentsko izkaznico oz. indeksom ali s knjižnično izkaznico.

Knjižnično gradivo si član lahko izposodi na dom le osebno, s pisnim pooblastilom člana lahko to izjemoma stori druga oseba. Ob izposoji na dom prejme član seznam izposojenega gradiva, na katerem je označen datum, do katerega je dolžan vrniti posamezno gradivo. Za gradivo, ki še ni obdelano v vzajemnem katalogu COBIB, mora pravilno in čitljivo izpolniti zadolžnico za vsak izvod gradiva.

Iskanje podatkov

Knjižnično gradivo je postavljeno po načelu prostega pristopa po vsebinskih sklopih UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija). Vsaka enota gradiva je opremljena z nalepko s črtno kodo in označuje vsebinsko področje in postavitev znotraj njega. Signatura je sestavljena iz:

  • podlokacije: GERMANISTIKA ali PREVAJALSTVO
  • (interne oznake: npr. Lex, PK, AN, Zb, AR, Dipl ipd.)
  • UDK vrstilca: npr. 886.3 - slovenska književnost
  • avtorja in začetka naslova ali druge besedilne kombinacije
1. Podatke o želenem gradivu poiščete v vzajemnem katalogu COBISS+ --> FFLJ-2 - FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana - OHK-Anglistika, germanistika in prevajalstvo. Vnesete iskalne parametre.
 
2. Izpišete celotno signaturo, ki se nahaja na dnu zapisa, npr.
OHK-Germanistika 886.3 CANKAR I. Ward of our Lady (lokalni oznaki Germanistika in Prevajalstvo se obe nanašata na našo knjižnico).
 
3. Gradivo vam poiščemo in izposodimo. Za knjige brez nalepke s črtno kodo je treba ročno izpolniti in podpisati zadolžnice.
 
Uporabnik lahko prosto uporablja knjižnico in si tudi sam poišče gradivo na policah, vendar je prost dostop do gradiva omejen zaradi previsokih polic. Plezanje po lestvah je na lastno odgovornost. Osebno prtljago lahko odloži v garderobno omarico.

Rok za izposojo gradiva

Rok za izposojo gradiva na dom je za večino gradiva 1 mesec, za predpisano študijsko gradivo 14 dni, za manjši del gradiva pa 1 teden. Čas izposoje je pri prostih izvodih naveden na dnu zapisa (status izvoda). Gradivo, ki ga ne izposojamo na dom, ima označen status za čitalnico. Tako gradivo je treba vrniti še isti dan v matično knjižnico do zaključka uradnih ur ali v knjižni nabiralnik (pritličje pred sobo 37). Diplomska, specialistična in magistrska dela ter doktorske disertacije, dragoceno in arhivsko gradivo lahko bralci uporabljajo samo v oddelčni čitalnici (sobi 320 in 322). Fotokopiranje tega gradiva ni dovoljeno.

Podaljšave

Če gradivo ni rezervirano oz. po njem ni velikega povpraševanja, lahko član rok izposoje načeloma petkrat podaljša. Če član potrebuje gradivo pri izdelavi diplomskega ali magistrskega dela ali doktorske disertacije, mu knjižnica lahko v okviru možnosti omogoči večkratno podaljšanje izposojevalnega roka. Podaljšava ni možna pri  gradivu, ki ima zaradi posebne obravnave programsko onemogočeno podaljševanje (vzorčne diplomske naloge, obvezno čtivo v malo izvodih ipd.).

Rok za izposojo lahko član podaljša osebno, telefonsko, preko e-pošte ali preko avtomatizirane storitve Moja knjižnica v sistemu COBISS.SI.

Rezervacije

Gradivo je mogoče naročiti ali rezervirati preko storitve Moja knjižnica, osebno, po telefonu ali po elektronski pošti; ko je na voljo, član prejme e-sporočilo. Gradivo je treba prevzeti v 3 delovnih dneh.

Moja knjižnica

Ob vpisu v knjižnico ali ob kasnejšem obisku knjižnice uporabniku na njegovo željo v evidenco izposoje vnesemo izbrano geslo za samostojno podaljševanje roka izposoje in za evidenco rezervacij. Uporabnik lahko nato sam spreminja svoje geslo in druge nastavitve. Podatki za prijavo v Mojo knjižnico:
 
Knjižnica: FFLJ-FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana
Št. izkaznice: vpisna številka študenta ali članska številka
Geslo: izbrano uporabnikovo geslo
  

Vračanje gradiva

Gradivo lahko vrnete:
  • v oddelčno knjižnico med uradnimi urami,
  • v knjižni nabiralnik v pritličju pred sobo 37 v času odprtosti fakultete ali
  • s priporočeno pošto.

Zamudnina in opomini

Drugi dan po poteku roka vračila knjižnica začne zaračunavati zamudnino po veljavnem ceniku OHK FF, 5 delovnih dni po poteku roka pa bralcu lahko pošlje prvi opomin. Datumi pošiljanja opominov so objavljeni v knjižnici in na njenih speltnih straneh.

Datumi pošiljanja opominov za študijsko leto 2018/2019:

Opomine praviloma pošiljamo vsak tretji torek v mesecu: 16. 10. 2018, 27. 11. 2018, 18. 12. 2018, 15. 1. 2019, 19. 2. 2019, 19. 3. 2019, 16. 4. 2019, 21. 5. 2019, 18. 6. 2019, 16. 7. 2019, 20. 8. 2019, 17. 9. 2019.

Uporaba čitalnice

V sobah 319 in 320 je uporabnikom na voljo 20 čitalniških mest in 5 računalnikov, v tihi čitalnici v sobi 322 pa 12 čitalniških mest. Pred uporabo čitalnice lahko obiskovalci odložijo osebno prtljago v garderobne omarice na hodniku ob vhodu v knjižnico. Pri izposojnem pultu oddajo študentsko izkaznico ali drug osebni dokument ter prejmejo ključ od garderobne omarice.

DiKUL

Preko portala Digitalna knjižnica UL je študentom in zaposlenim na UL na voljo dostop do številnih e-revij, e-knjig in podatkovnih zbirk najpomembnejših svetovnih založnikov (Web of Science, OCLC FirstSearch, ScienceDirect, SpringerLink, Blackwell-Wiley, ACS, IEEE/IEL, IOS Press, JSTOR, ProQuest, Oxford University Press, Emerald, Sage, EBSCO Research Databases, CINAHL, APA, Engineering Village 2, …).

Združevalni iskalnik omogoča iskanje po več virih hkrati, hipertekstovni povezovalnik pa takojšnjo povezavo do celotnih besedil dokumentov. Portal ima še več drugih funkcionalnosti, v modulu Dela Univerze so na enem mestu zbrane povezave do (prostodostopnih) elektronskih revij in drugih publikacij, ki jih izdajajo članice UL, in do digitalnih zbirk, ki jih slednje gradijo.

Do elektronskih virov UL lahko študenti in zaposleni na univerzi dostopajo z računalnikov fakultet, akademij, CTK-ja in NUK-a ali prek oddaljenega dostopa (s poljubne lokacije ob katerem koli času). Za oddaljen dostop potrebuje študent številko študentske izkaznice oz. indeksa in geslo, ki ga pridobi v knjižnici matične fakultete oz. akademije, zaposleni na UL pa člansko številko matične knjižnice in geslo. Uporabniško ime in geslo sta ista, kot ju uporabljate za podaljševanje gradiva preko servisa Moja knjižnica 

Izobraževanje uporabnikov

  • Organizirano uvajanje v uporabo knjižnice in informacijskih virov za študente 1. letnikov,
  • uporaba informacijskih virov v okviru nekaterih študijskih predmetov,
  • individualne inštrukcije za iskanje po COBISS+ ali za uporabo elektronskih informacijskih virov po dogovoru.

Internet in Eduroam

Dostop do interneta je mogoč z vseh javno dostopnih računalnikov v knjižnici in na fakulteti.

Študenti in zaposleni na FF imajo omogočen brezplačen dostop do brezžičnega internetnega omrežja Eduroam. Povezava do navodil za pridobitev uporabniškega imena in gesla.

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja ne poteka v okviru oddelčnih knjižnic, ampak OHK FF kot celote. Preko medknjižnične izposoje si člani OHK FF (fizične in pravne osebe) lahko naročite knjige, fotokopije člankov in članke v elektronski obliki. Naročilo lahko oddate:

 

Filozofska fakulteta UL
Osrednja humanistična knjižnica
Medknjižnična izposoja
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
 
Preklic ni možen za naročila, poslana v tujino, in za gradivo, ki je že v procesu pošiljanja.

Gradivo prevzamete in vrnete osebno v pisarni OHK FF (soba 37) v času uradnih ur oz. po dogovoru. Če gradiva ne prevzamete, niste oproščeni plačila stroškov.

Rok dobave

Običajni rok dobave je 2 do 5 dni, za gradivo iz tujine od 7 do 14 dni. O prispelem gradivu vas obvestimo.

Izposojevalni rok

Izposojevalni rok določa knjižnica dobaviteljica in se načeloma ne podaljšuje.

Cena

Stroške izposoje (in morebitno poštnino) po veljavnem ceniku OHK FF poravnate z gotovino ob prejemu gradiva. Zaposleni na FF lahko stroške poravnate iz svojih raziskovalnih sredstev.

Nazaj na vrh strani