Diploma

Študij se konča z diplomo. Študenti dvopredmetnega programa morajo opraviti dve diplomi, saj le za eno opravljeno diplomo ne dobijo listine. Študent lahko pristopi k opravljanju oz. zagovoru diplome šele potem, ko je opravil vse druge obveznosti. Za dosego diplome mora kandidat napisati diplomsko nalogo s področja študija, ki ga želi poglobiti. Javni zagovor poteka pri najmanj dveh članih komisije. Kandidat pri zagovoru pokaže svoje poznavanje področja in tematike diplomskega dela.

Temo za diplomsko delo in področje diplomskega poglabljanja se kandidat lahko izbere s kateregakoli predmetnega področja študija: angleškega jezika in jezikoslovja, književnosti v angleščini, historične slovnice in didaktike angleškega jezika. Temo diplomskega dela si kandidat izbere v dogovoru z mentorjem, ki je strokovnjak za dano področje (gl. spodnjo razpredelnico). Mentor lahko predlaga tudi somentorja, še zlasti kadar gre za naloge, ki povezujejo več področij študija ali za interdisciplinarne naloge. Kandidat se z mentorjem dogovori tudi o obsegu poglabljanja oz. o dodatni bibliografiji za področje. V kolikor ima mentor v tekočem letu že preveč kandidatov, študenta preusmeri k drugemu mentorju ali na sorodno področje.

Diplomsko delo mora ustrezati merilom strokovne razprave ali študije s teoretično osnovo ali empiričnega dela s pripadajočo teoretično podlago. Lahko je samostojno individualno delo ali skupinski raziskovalni projekt, v katerem mora biti razviden delež posameznih študentov. V diplomskem delu mora študent dokazati, da pozna predmet in metode znanstvenega raziskovanja, da obvlada tehnike sporočanja in argumentiranja v angleščini, da je sposoben samostojno in kritično presojati obravnavana besedila ter da pozna in zna uporabljati dogovorjeni kritični aparat.

Ocena diplomskega dela in ocena kandidatovega zagovora tvorita samostojno zaključno oceno.

Diplomsko delo in izpit: navodila za pisanje, informacije

Diplomsko delo in izpit.pdf (navodila za pisanje diplome, informacije o diplomskem izpitu)

Izbira in menjava mentorjev

Vsak učitelj na oddelku (z nazivom docent, izredni ali redni profesor) lahko na leto mentorira določeno število diplomskih del v skladu z dogovorom na ravni Oddelka glede na letno število kandidatov ter število in redno pedagoško obremenitev učiteljev. Lektorji so lahko somentorji, ne pa mentorji diplomskih del.

V letu 2010/ 2011 je zaradi lažjega iskanja razpoložljivih mentorjev izbira mentorja potekala preko sistema e-učenja. Ker pa je s programsko prenovo sistema postalo prikazovanje prostih mest manj zanesljivo, se po sklepu kolegija Oddelka za anglistiko z dne 14. 11. 2011 ZA RAZPOREJANJE ŠTUDENTOV K MENTORJEM ZA DIPLOMSKA DELA NE UPORABLJAJO VEČ SPLETNE UČILNICE.

Postopek izbire mentorja je sedaj takšen:

  1. študent se oglasi pri oddelčni tajnici, ki ima pregled nad prostimi mesti pri mentorjih
  2. ko tajnica potrdi, da ima želeni mentor še prosta mesta, se študent dogovori z mentorjem ter prinese v tajništvo podpisan obrazec 'Prijava diplomskega dela'.

Prednost pri sprejemu imajo študentje v rednem absolventskem stažu! Ostale se sprejema, če ti do 1. 1. v tekočem letu ne zapolnijo razpoložljivih mest.

Kolegij predstojnice oddelka je 18.12.2011 sklenil naslednje:

  1. Kandidatka/kandidat diplomsko nalogo, ki jo z določenim naslovom in obravnavano tematiko začne pri enem mentorju, pri slednjem tudi zaključi. Če si izbere novega mentorja potem, ko je prvi osnutek diplomske že oddal/a v pregled prvemu mentorju, mora ob izbiri novega mentorja tudi zamenjati temo in naslov diplomske naloge.
  2. V primeru, da želi študent/študentka zamenjati mentorja pri diplomski nalogi, študent/študentka napiše prošnjo z utemeljitvijo, zakaj hoče zamenjati mentorja in pri kom želi po novem pisati diplomsko nalogo. Prošnjo z utemeljitvijo morata podpisati stari in novi mentor, zamenjavo pa potrdi ali ovrže kolegij predstojnika/predstojnice.
  3. Enako velja za bolonjske magistrske naloge.

Spisek mentorjev in njihovih področij

Mentorji Tematska področja
Areas of Interest
Jason Blake

kanadska književnost; kanadska kultura; igra in šport v književnosti; glasba v književnosti; romantična poezija

Canadian literature; Canadian culture; game, sport, and play in literature; music in literature; poetry of Romanticism

Lilijana Burcar

sodobne britanske in ameriške književnosti; otroška književnost in mladinska književnost v angleščini; postkolonialne in neokolonialne literarne študije; feministična literarna teorija in študije spolov

contemporary British and American literatures; children's literature and young adult literature in English; postcolonial and neo-colonial literary studies; feminist literary theory and gender studies

Dušan Gabrovšek

leksikologija, leksikografija, terminografija, protistavno jezikoslovje

lexicology, lexicography, terminography, contrastive linguistics

Gašper Ilc

angleška slovnica; tvorbeno-pretvorbena slovnica; kontrastivna slovnica

English grammar, generative grammar, contrastive grammar

Smiljana Komar

angleško-slovenska kontrastivna fonetika in fonologija; besediloslovje (pisni in govorjeni jezik); besedilna intonacija

English-Slovenian contrastive phonetics and phonology; discourse analysis (written and spoken modes); discourse intonation

Mojca Krevel

ameriška proza po l. 1970 (vključno z žanrsko produkcijo); angleška proza v 18. in 19. stoletju; angleški roman 20. stoletja; digitalne literature; literatura in novi mediji; literarna sociologija

American prose after 1970 (including genre production); 18th and 19th century English prose; 20th century English novel; digital literatures; literature and new media; literary sociology

Frančiška Lipovšek

angleška slovnica (oblikoslovje in skladnja), kontrastivna analiza

English grammar (morphology and syntax); contrastive analysis

Igor Maver

angleška srednjeveška književnost; angleška romantika (poezija in proza); angleška poezija 20. stoletja; avstralska književnost; kanadska književnost; ameriški roman 1900-1950; postkolonialne književnosti v angleščini; elizabetinska dramatika

English medieval literature; English Romanticism (poetry and prose); English 20th century poetry; Australian literature; Canadian literature; American novel 1900-1950; post-colonial literatures in English; Elizabethan drama

Uroš Mozetič

angleška in ameriška poezija 19. in 20. stoletja; moderni angleški roman; prevodoslovje; literarna lingvistika in pragmatika

English and American poetry (19th and 20th centuries); modern English novel; translation studies; literary linguistics and pragmatics

Urška Sešek

didaktika angleščine

English teaching methodology

Eva Sicherl

angleško besedotvorje, angleško-slovenska kontrastivna analiza (besedotvorno, sintaktično)

English word formation, contrastive linguistics

Janez Skela

poučevanje jezikovni zmožnosti (branje/pisanje/poslušanje/govor); poučevanje slovnice/besedišča; načrtovanje kurikuluma; vrednotenje in oblikovanje učnih gradiv; preverjanje jezikovnega znanja; didaktična vprašanja jezikovnega poučevanja

teaching skills (listening/reading/writing/speaking); teaching grammar and vocabulary; syllabus/curriculum design; materials evaluation and design in ELT; language testing and assessment; methodological issues in language teaching and learning

Frančiška Trobevšek Drobnak

zgodovina angleškega jezika; angleška historična slovnica, vključno z zgodovinsko leksikologijo in semantiko; notranja (socialna in etična) raznolikost angleškega jezika v vseh zgodovinskih obdobjih

history of the English language; English historical grammar (incl. historical lexicology and semantics); internal (social and ethical) variation in the English language in all historical periods

Marjeta Vrbinc

leksikologija, frazeologija, leksikografija, terminologija, terminografija, kontrastivna analiza, prevajanje in prevajalska orodja

lexicology, phraseology, lexicography, terminology, terminography, contrastive analysis, translation, translation tools

     
Komentorji

Tematsko področje

Area of Interest

Lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec

otroška in mladinska književnost, nebesedna besedila in vizualna pismenost, (med)kulturne študije

children's literature, non-verbal texts and visual literacy, (inter)cultural studies