Standardne številke (blok 0XX)

001 - uvodnik zapisa
    001a - status zapisa
001e - stara številka zapisa
001g - koda popolnosti zapisa
001h - oblika bibliografskega zapisa
010 - ISBN
010a - ISBN številka
010b - pojasnilo
Več številk ISBN
010z - napačni ISBN
011 - ISSN

001 Uvodnik zapisa

001a - status zapisa

Vrednosti c (popravljen zapis) NE UPORABLJAMO VEČ! Za naše potrebe je primerna samo vrednost n (nov zapis).

001e - stara številka zapisa

V zapisih, ki smo jih prevzeli iz drugih baz podatkov, podatka o stari številki zapisa v podpolju 001e ne brišemo.

Po prenosu iz baze WorldCat se v podpolje 001e – Stara številka zapisa avtomatsko prepiše identifikacijska številka zapisa v bazi WorldCat. Priporočamo, da se vsebina podpolja ne briše, saj tako zapis v bazi COBIB.SI obdrži podatek za povezavo z zapisom v bazi WorldCat (NPOCLC, str. 2).

001g Koda popolnosti zapisa

Koda označuje stopnjo popolnosti zapisa in podatek o tem, ali je bila enota ob pripravi zapisa pregledana ali ne. Podpolja ne vnašamo, če delamo zapis z enoto v roki. Če privzemamo zapis, ki ima v 001g vnešene vrednosti 1, 2 ali 3, polje BRIŠEMO in zapis dopolnimo.

001h - oblika bibliografskega zapisa

V bazi WorldCat je precej (predvsem starejših) zapisov, ki niso v obliki ISBD. Podatek, da zapis ni v obliki ISBD, je v formatu MARC 21 v t. i. uvodniku zapisa in ga iz samega zapisa ne moremo razbrati. Če takšen zapis prenesemo, se v podpolje 001h prepiše koda n – zapis ni v obliki ISBD. Takšen zapis je treba dopolniti oz. popraviti v skladu z našimi katalogizacijskimi pravili, podatek iz podpolja 001h pa brisati (NPOCLC, str. 2).

010 - ISBN

010a - ISBN številka

Posamezne skupine številk v ISBN med sabo ločimo z vezaji, tudi če jih na publikaciji ni. Kadar je v številki ISBN vezaj na napačnem mestu, ne gre za napačno številko in oblike z napačno navedbo vezaja ne vnesemo v podpolje 010z (številko s popravljeno navedbo vezaja vpišemo v podpolje 010a).

010b - pojasnilo

Kadar ima publikacija več številk ISBN (za vsako številko ISBN ponovimo polje 010) ali pa jo je izdalo več založnikov, v podpolju 010b dodamo ustrezno pojasnilo. Če ima publikacija eno številko ISBN in če je založnik le eden, je pojasnilo odveč. Pojasnila o viru številke ISBN nikoli ne navajamo. Prav tako ne navajamo pojasnila pri 10-mestni in 13-mestni številki ISBN (pojasnili ISBN-10 in ISBN-13 smo uporabljali le krajši čas ob uvedbi trinajstmestne številke).

Pojasnilo je načeloma v jeziku katalogizacijske ustanove, za različne vrste vezav pa lahko prepišemo tudi standardne izraze oziroma kratice s publikacije.

Več številk ISBN imamo v naslednjih primerih:
- publikacijo je izdalo več založnikov (pri vsaki številki ISBN kot pojasnilo vnesemo ime založnika),
- publikacija je izšla v različnih vezavah,
- publikacija je izšla oz. izhaja v več zvezkih, svoj ISBN ima lahko tako celotna publikacija (komplet) kot tudi posamezni zvezki;  uporabljamo dogovorjeno kratico zv., ki je ne opremimo z znaki za izključitev razvrščanja (npr. zv. 3).

010z - napačni ISBN

Če ugotovimo, da je na publikaciji naveden napačen ISBN, ga zaradi iskanja vnesemo v podpolje 010z (uporabnik ne more vedeti, da je ISBN napačen).
 

011 - ISSN

011e - veljavni ISSN

V podpolje 011e vnašamo samo veljavno številko ISSN (POP50-29102012, str. 2).