Priporočila za obdelavo elektronskih virov

 

KRATKE DEFINICIJE

Integrirni viri so tiskani ali spletni. Spletni so lahko končni ali nezaključeni (kontinuirani).

Končni spletni viri so npr. revidirana e-besedila, spletne strani konferenc in dogodkov.

Nezaključeni (kontinuirani) spletni viri so:

-          Spletna mesta/strani, portali… (npr. http://www.mju.gov.si/ ; http://www.abanka.si/ ; www.najdi.si )

-          Baze podatkov (npr. http://www.zdravila.net ; http://sb.nuk.uni-lj.si/ )

-          Računalniški programi (npr. http://www.adobe.com/products/acrobat/)

(Povzeto po: Uporaba programske opreme COBISS2/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj : elektronske prosojnice, V2.3 (Maribor, 2011))

»Spletišče ali spletno mesto je več spletnih strani in drugih vsebin, povezanih v celoto preko enotnega URL-ja. Spletišče je nameščeno na enem ali več spletnih strežnikov in dostopno preko interneta s protokolom http...«

(Glej: http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletišče, citirano z dne 16.10.2012).

»Spletna stran je v računalništvu dokument z nadbesedilom, ki ga prikaže brskalnik. Na spletni strani so lahko različne vsebine: besedilo, slike, povezave, zvočni in video posnetki, programi. Jezik za opis spletnih strani je HTML. Več spletnih strani oblikuje spletišče. Na spletu jo predstavlja domena - spletni naslov. Lahko jo uporabimo tako za osebno rabo kot tudi za predstavitev podjetja, izdelka, storitve...«

(Glej: http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletna_stran, citirano z dne 16.10.2012).

PRIMERI OBDELAVE RAZLIČNIH ELEKTRONSKIH VIROV

CD-ROM

Ločimo več vrst CD-ROM-ov:

  1. samostojni CD-ROM
  2. CD-ROM kot priloga k monografiji

Monografija ali zbornik na CD-ROM-u

Monografijo ali zbornik prispevkov na CD-ROM-u lahko obdelamo po spodaj navedenih priporočilih in določimo ustrezno tipologijo.

Pri obdelavi CD-ROM-ov izberemo masko vnosa N - za neknjižno gradivo.

001__ l - elektronski viri

            m – monografska publikacija

135__ d – besedilo

           h - CD-ROM

200__ Elektronski vir

215__ 1 optični disk (CD-ROM)

          12 cm

Polja 230a v zapisih za elektronski vir z neposrednim dostopom ni potrebno izpolnjevati, obvezno je le v zapisih za elektronske vire z dostopom na daljavo (online dostop), kjer podatki v polju 230 nadomeščajo podatke o fizičnem opisu (polje 215).

V območju 3 (polje za opombe) moramo biti pozorni na vrstni red opomb (tukaj gre za vrstni red opomb, ki se nanašajo izključno na elektronske vire). Pri obdelavi CD-ROM-ov je vrstni red sledeči: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet (npr. Nasl. z nasl. zaslona), nato sledi opomba o obsegu vira (npr. El. knjiga obsega 15 str.)

300__ Nasl. na embalaži

            ali

          Nasl. z nasl. zaslona

300__ El. publikacija v PDF-formatu obsega 168 str.

337__ Sistemske zahteve…

Sistemske zahteve navajamo pri virih z neposrednim dostopom (npr. CD-ROM), če so navedene na viru. Pri virih z dostopom na daljavo (viri, dostopni prek spleta) sistemskih zahtev praviloma ne navajamo, pač pa je pri teh virih obvezna opomba o dostopu (polje 856). (Povzeto po: Komisija za katalogizacijo NUK. Vprašanja in odgovori:http://www.nuk.uni-lj.si/infobib/index.php/vprasanja-komisiji/91-obmocje7#Vrh citirano z dne 24.03.2014).

Primer za monografijo na CD-ju:

ID=228412928

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/228412928

Primer za zbornik na CD-ju:

ID=282957568

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/282957568

Zaključna dela na CD-ROM-u

V skladu z navodili NUK-a in IZUM-a se diplomska, magistrska in doktorska dela na CD-ROM-ih (če je na CD-ROM-u celotno besedilo dela) katalogizira v ločenem kataložnem zapisu v maski N – za neknjižno gradivo.

Način katalogizacije v ločenem kataložnem zapisu ni obvezen (prakse po knjižnicah so različne).

Dela katalogiziramo po pravilih za obdelavo doktorskih, magistrskih ali diplomskih del, upoštevamo pa še naslednja priporočila:

001__ l - elektronski viri 

          m – monografska publikacija

135__ d – besedilo

          h - CD-ROM

200__ Elektronski vir

215__ 1 optični disk (CD-ROM)

Pri obdelavi CD-ROM-ov je vrstni red opomb, ki se nanašajo izključno na elektronske vire,  sledeč: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet, nato sledi opomba o obsegu vira (npr. El. publikacija obsega 40 str.).

300__ Nasl. z nasl. zaslona

V podpolje 300a vnesemo obseg dela:

300__ El. knjiga v PDF-formatu v obsegu 168 str.

300__ El. publikacija v formatu doc obsega 233 str.

V podpolju 675a lahko vrstilcu za UDK dodamo še oznako za CD-ROM:

675__94(497.4Lokev)"14/17"(043.2)(0.034.44)

Če je zaključno delo v polnem besedilu dostopno na spletu (oddelčne baze, repozitoriji), v zapisu za tiskano delo v polje 856u z indikatorjema 41 vnesemo spletno povezavo do el. publikacije.

Primer:

ID=53550178

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/53550178


Sestavek kot del monografije na CD-ROM-u

Samostojni del monografije ali prispevek v zborniku s konference na CD-ROM-u obdelamo kot sestavni del. Izberemo masko vnosaA - za članke in druge sestavne dele.

Obvezno izpolnimo naslednja polja:

001__ l - elektronski viri

135__ d - besedilo 

          CD-ROM

200__ Elektronski vir

215__ Str. 85-100 

          Ilustr.   (če je članek ilustriran, ustrezno kodo vnesemo tudi v podpolje 105a)

230__ El. prispevek  (obvezno opišemo vrsto gradiva)

Vrstni red opomb v polju 300, ki se nanašajo na el. vire, je v tem primeru sledeč: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet, nato sledi opomba o datumu opisa.

300__ Nasl. z nasl. zaslona

300__ Opis vira z dne 30. 8. 2012

Primer:

ID=2117737

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2117737

 

DVD

DVD uporabljamo za shranjevanje različnih tipov gradiv.

 

Monografija ali zbornik na DVD-ju

Monografijo ali zbornik prispevkov na DVD-ju lahko obdelamo po spodaj navedenih priporočilih in določimo ustrezno tipologijo.

Izberemo masko vnosa N - za neknjižno gradivo.

001__ l - elektronski viri

            m – monografska publikacija

135__ d – besedilo

           j - DVD

200__ Elektronski vir

215__ 1 optični disk (DVD)

          12 cm

Polja 230a v zapisih za elektronski vir z neposrednim dostopom ni potrebno izpolnjevati, obvezno je le v zapisih za elektronske vire z dostopom na daljavo (online dostop), kjer podatki v polju 230 nadomeščajo podatke o fizičnem opisu (polje 215).

V območju 3 (polje za opombe) moramo biti pozorni na vrstni red opomb (tukaj gre za vrstni red opomb, ki se nanašajo izključno na elektronske vire). Pri obdelavi DVD-jev je vrstni red sledeči: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet (npr. Nasl. z nasl. zaslona), nato sledi opomba o obsegu vira (npr. El. knjiga obsega 15 str.)

300__ Nasl. na embalaži

            ali

          Nasl. z nasl. zaslona

300__ El. publikacija v PDF-formatu obsega 168 str.

337__ Sistemske zahteve…

Sistemske zahteve navajamo pri virih z neposrednim dostopom, če so navedene na viru. Pri virih z dostopom na daljavo (viri, dostopni prek spleta) sistemskih zahtev praviloma ne navajamo, pač pa je pri teh virih obvezna opomba o dostopu (polje 856). (Povzeto po: Komisija za katalogizacijo NUK. Vprašanja in odgovori:http://www.nuk.uni-lj.si/infobib/index.php/vprasanja-komisiji/91-obmocje7#Vrh citirano z dne 24.03.2014).

Primer za zbornik na DVD-ju:

ID=285088000

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/285088000

Zaključna dela na DVD-jih obdelamo na enak način kot zaključna dela na CD-jih, le da oznake za CD-je v posameznih poljih nadomestimo z ustreznimi oznakami za DVD-je.

Enako velja tudi pri obdelavi sestavkov na DVD-jih!

El. knjiga = elektronska monografija ali zbornik, zbornik s konference…

Monografsko publikacijo, objavljeno v elektronski obliki, ki ima praviloma tudi svojo ISBN številko, obdelamo kot samostojno enoto.

Dodelimo ji ustrezno tipologijo (2.01, …)

Pri zbornikih s konferenc je ustrezna tipologija 2.30, 2.31 ali 2.32.

Maska vnosa je N za neknjižno gradivo.

Obdelamo kot monografijo, vendar upoštevamo še:

001__ l - elektronski viri  

           m – monografska publikacija

135__<a> d - besedilo

           i - online

200__ Elektronski vir

Po pravilih Izobraževalnega tečaja iz katalogizacije (NUK, 2010) se obseg publikacije navede v polje 300a (opombe). Za potrebe bibliografij pa navedemo obseg publikacije tudi v polje 215a (obseg strani) ali v polje 970c (število znakov).

215__  (navedemo strani)

Tudi v opombah 300a navedemo:

300__ El. knjiga v PDF-formatu v obsegu 168 str.

300__ El. publikacija v PDF-formatu obsega 233 str.

300__ El. zbornik zajema 48 str.

Če pri e-viru ni strani, v polju 970c navedemo število znakov:

970__ 336000

Obvezno moramo izpolniti še naslednja polja:

v  polju 230a opišemo vrsto gradiva, npr.:

230__ El. knjiga

230__ El. zbornik

Vrstni red opomb v polju 300, ki se nanašajo na el. vire, je pri obdelavi el. knjige sledeč: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet, sledi opomba o datumu opisa vira, nato opomba o obsegu vira (glej zgoraj).

300__ Nasl. z nasl. zaslona

300__ Opis vira z dne 30.  8.  2012  (datum pišemo vedno s presledkom!)

856 40 http… (navedemo http naslov)

Primeri:  

ID=49463906

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49463906

ID=258654976

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/258654976

ID=19869158 (za konferenčni zbornik)

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/19869158

 

Sestavek v el. knjigi

Maska vnosa je A - za članke in druge sestavne dele.

Obvezno izpolnimo naslednja polja:

001__ l - elektronski viri

135__ d - besedilo 

          i - online

200__ Elektronski vir

Pri navajanju obsega prispevka ravnamo enako kot pri obdelavi el. publikacije. Obseg prispevka navedemo v polju 215a (obseg strani) ali v polju 970c (obseg znakov), v polje 300a pa ustrezno opombo.

215__ Str. 85-100 

          Ilustr.   (če je članek ilustriran, ustrezno kodo vnesemo tudi v podpolje 105a)

230__ El. članek  (obvezno opišemo vrsto gradiva)

Vrstni red opomb v polju 300, ki se nanašajo na el. vire, je v tem primeru sledeč: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet, sledi opomba o datumu opisa, nato opomba o obsegu vira (npr. El. članek obsega 15 str.)

300__ Nasl. z nasl. zaslona

300__ Opis vira z dne 30. 8. 2012

300__ El. članek obsega 15 str.

856 40 http… (navedemo http naslov članka)

Http naslov članka je lahko enak http naslovu matične publikacije, katere sestavni del je. V tem primeru v polju 856 pri matični publikaciji in pri članku navedemo isti http naslov!

970__  (po potrebi navedemo število znakov)

Primeri:

ID=31603293

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/31603293

ID=4530647

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4530647

 

El. revija

Serijska publikacija, objavljena v elektronski obliki, ki ima svojo ISSN številko. Če ima tiskana revija tudi svojo elektronsko verzijo, za slednjo ni potreben ISSN, ampak v zapisu za tiskano izdajo serijske publikacije v polje 856 z indikatorjema 41 v podpolje u navedemo elektronski naslov časopisa.

Uredništva se vpisujejo v bazo Cores.

Maska vnosa je K – kontinuirani viri. Obdelamo kot serijsko publikacijo, vendar moramo upoštevati še:

001__ l – elektronski viri 

          <c> s – serijska publikacija

011__   ISSN številka

Če revija nima svoje ISSN številke, zanjo zaprosimo naš ISSN center (NUK), ki jo dodeli. V podpolje 011c začasno vnesemo ISSN številko 0000-0000.

101__    Za potrebe bibliografij pri slovenskih revijah obvezno označimo vse jezike, v katerih se pojavljajo članki (ponovljiva podpolja a s kodami za ustrezni jezik)

 110__  (označimo vrsto kontinuiranega dela)

            (obvezno določimo kodo o pogostosti izhajanja, ki se mora ujemati z navedbo opombe  v polju 326a!)

            (oznaka za rednost)

 135__ d – besedilo

           i – online

 200__ Elektronski vir

Če obstajajo različne vrste izdaj, v polje 205a navedemo ustrezno izdajo s standardnimi okrajšavami. V primeru, da navedba izdaje ni napisana na viru, to navedemo v oglatem oklepaju (glej priročnik Uporaba programske opreme Cobiss2/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj). V polje 311a in v polje 452x pa navedemo ustrezne podatke še za druge izdaje.

Izdajo navedemo v jeziku publikacije!

Če obstaja samo ena vrsta izdaje serijske publikacije, potem polje 205a pustimo prazno.

205__ Online ed.

   ali

205__ [Spletna izd.] – navedemo v oglatem oklepaju, če na publikaciji (spletu) ni podatka     

                                          o  izdaji

230__ El. časopis  (obvezno opišemo vrsto gradiva)

Vrstni red opomb v polju 300a, ki se nanašajo na el. vire, je pri obdelavi el. revije sledeč: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet, sledi opomba o datumu opisa vira.

300__ Nasl. z nasl. zaslona

300__ Opis vira z dne 5. 11. 2012

V zapisu za spletno izdajo revije, ki ima tudi tiskano izdajo, v polje 311a navedemo tiskano izdajo s pripadajočo ISSN številko, npr.:

311__ Ima tiskano izdajo. Ime časopisa, ISSN številka

326__ (obvezna opomba o pogostosti izhajanja)

V polje 452 navedemo drugo izdajo na drugem mediju, npr. podatke za tiskano izdajo:

452 _0   (navedemo naslov tiskane izd.)

              (navedemo ISSN številko tiskane izd.)

856 40 http…

Tudi v zapisu za tiskano izdajo revije, ki ima spletno izdajo, ustrezno dopolnimo polja 205a, 311a, 452ax in 856u. V polju 856u drugi indikator postavimo na 1 (el. verzija).

Primer:

ID=48789602

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/48789602

 

Članek v el. reviji

Držimo se pravil za obdelavo članka v serijski publikaciji in pravil za obdelavo el. publikacij. Maska vnosa je A - za članke in druge sestavne dele.

Pri članku v el. reviji imamo tri možne variante:

  1. Članek, ki izide v tiskani in elektronski verziji

          Če obstajata tiskana in elektronska verzija članka, obdelamo samo članek v tiskani verziji in dodamo polje 856 z indikatorjem 41 (el. verzija!) in podpoljem u, v katerem navedemo http naslov el. verzije.

      2.  Elektronska verzija članka izide pred tiskano verzijo (preprint)

           Kadar je elektronska verzija članka objavljena pred tiskano, se ta lahko obdela kot tiskani vir pod pogojem, da izpolnjuje naslednje tri pogoje:

           - članek je sprejet v objavo

           - na spletni strani založnika je že objavljen in viden v polnem besedilu

           - članku je dodeljen identifikator DOI (vnašamo ga v polje 017, podpolji a in 2).

017__ 10.1016/j.lwt.2016.08.055

          doi – digitalni identifikator objekta

           Zapisom lahko dodelimo ustrezno tipologijo.

             V take zapise je treba vnesti še naslednje kode:

              001__  p – predhodni nepopolni zapis

              001__  2 – podnivo 2

Pozor: Ko izide tiskana verzija (revije), je potrebno zapisu za članek dodati manjkajoče bibliografske podatke in ustrezno spremeniti kodi v podpoljih 001a in 001g. Če v zapisu še ni izpolnjeno podpolje 215a, ga je potrebno ustrezno izpolniti.

Na enak način obdelamo tudi preprint sestavnega dela monografije ali prispevka v zborniku, ki izpolnjuje vse zahteve. Pri tem moramo biti pozorni na zapis za matični vir (monografija, zbornik), ki ga obdelamo kot tiskani vir v maski za monografije, v podpolju 001a določimo kodo i – prvi vnos zapisa, v podpolju 001g pa kodo 3 - podnivo 3 (nepopolni opis). Ko monografija ali zbornik izideta, je potrebno zapis ustrezno dopolniti z manjkajočimi podatki in spremeniti kodi v polju 001ag.

  1. Članek, ki izide samo v elektronski obliki (el. reviji)

          Pri obdelavi članka poleg ustreznih pravil pazimo še na:

001__ l – elektronski viri

011__   ISSN el. revije

135__ d – besedilo

           i – online

200__ Elektronski vir

215   (v ustrezna podpolja navedemo letnik, leto, številko in strani, če so navedene)

215__ Ilustr.   (če je članek ilustriran, ustrezno kodo vnesemo tudi v podpolje 105a)

230__ El. članek  (obvezno opišemo vrsto gradiva)

Vrstni red opomb v polju 300a, ki se nanašajo na el. vire, je pri obdelavi članka v el. reviji sledeč: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet, sledi opomba o datumu opisa vira.

300__ Nasl. z nasl. zaslona

300__ Opis vira z dne 6. 11. 2012

856 40 http…  (http naslov članka)

970__  (če ni štetja strani, navedemo število znakov)

Primer:

ID=50254434

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/50254434

 

Spletno mesto – kontinuirani vir

Gre za kontinuirani integrirni vir, ki se dopolnjuje in spreminja. Dopustna tipologija je 2.06, 2.30, 2.31, 2.32.

Maska vnosa je K za kontinuirane vire.

001__ l – elektronski viri

           i – integrirni vir

011__ ISSN številka

Če spletno mesto nima svoje ISSN številke, zanjo zaprosimo naš ISSN center (NUK), ki jo dodeli. V podpolje 011c začasno vnesemo ISSN številko 0000-0000.

100__ a – kontinuirani vir, ki še izhaja

          <c> 2011  (vpišemo znano letnico, če vemo, sicer postopamo v skladu s pravili glede navedbe letnice)

             9999

110__ g – spletno mesto/stran

           p – se sproti dopolnjuje  

                 ali  

                  y – občasno (koda v podpolju 110b se mora ujemati z navedbo v polju 326a!)                                                                                      

135__ d - besedilo

           i – online

200__ Elektronski vir

Odgovornosti praviloma ne vnašamo, saj je večina integrirnih virov anonimnih. Navedemo lahko pripravljalca. Morebitno uredništvo vnašamo v bazo Cores.

230__ Spletno mesto  (obvezno opišemo vrsto vira)

Vrstni red opomb v polju 300a, ki se nanašajo na el. vire, je pri obdelavi spletnega mesta sledeč: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet, sledi opomba o datumu opisa vira.

300__ Nasl. z nasl. zaslona

300__ Opis vira z dne 30. 8. 2012

V polju 326a, ki se mora ujemati s kodo v polju 110b, navedemo opombo o pogostosti, npr.:

326__ Se občasno spreminja in dopolnjuje

326__ Se sproti spreminja in dopolnjuje

326__ Se letno spreminja in dopolnjuje …

856 40 http…

Primeri:

ID=250341632

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/250341632

ID=1926868

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1926868

 

Spletno mesto – končni vir

Gre za končni spletni integrirni vir, obdelamo ga kot monografijo. Dopustna tipologija je  2.06, 2.30, 2.31 in 2.32.

Maska vnosa je K za kontinuirane vire.

001__ l – elektronski viri

          i – integrirni vir

V podpolju 100b uporabimo ustrezno kodo za publikacijo in ne za kontinuirani vir, zato nam ni potrebno zaprositi za ISSN.

100__  d – publikacija, zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu

          2011  (vpišemo znano letnico, če vemo, sicer postopamo v skladu s pravili glede navedbe letnice)

110__  g – spletno mesto/stran

           y – občasno (koda v podpolju 110b se mora ujemati z navedbo v polju 326a)                                                                                                                    

135__ d - besedilo

          i – online

200__ Elektronski vir

Če imamo podatke, ustrezno izpolnimo polje 210.

230__ Spletno mesto  (obvezno opišemo vrsto vira)

Vrstni red opomb v polju 300a, ki se nanašajo na el. vire, je pri obdelavi spletnega mesta sledeč: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet, sledi opomba o datumu opisa vira.

300__ Nasl. z nasl. zaslona

300__ Opis vira z dne 30. 8. 2012

V polju 326a, ki se mora ujemati s kodo v polju 110b, navedemo opombo o pogostosti:

326__ Se občasno spreminja in dopolnjuje

856 40 http…

Primer:

ID=513734252

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/513734252

 

Sestavni del spletnega mesta

Obdelamo kot sestavni del (članki). Maska vnosa je A - za članke in druge sestavne dele.

Pri obdelavi sestavnih delov spletnega mesta zaenkrat ni dopustna tipologija 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.16.

001__ l – elektronski viri

Ustrezno izpolnimo polje (glede na nadrejeni zapis):

011__   ISSN številka spletnega mesta

ali

464__  ID številka spletnega mesta

135__ d – besedilo

          <b> i – online

200__ Elektronski vir

Tudi pri spletnem mestu se pri obsegu prispevka držimo enakih pravil kot pri el. članku: ustrezno dopolnimo polja 215a, 300a in/ali 970c.

215__  (navedemo strani, če so označene)

V polje 230 opišemo vrsto vira:

230__ El. članek

Vrstni red opomb v polju 300a, ki se nanašajo na el. vire, je sledeč: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet, sledi opomba o datumu opisa vira, nato opomba o obsegu vira (npr. El. članek obsega 15 str.).

300__ Nasl. z nasl. zaslona

300__ Opis vira z dne 30. 8. 2012

300__ El. članek v PDF-formatu obsega 23 str.  (če je možno, navedemo obseg članka!)

856 40 http … (http naslov prispevka) 

970__  (po potrebi navedemo število znakov)

Primeri:

ID=43353954

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/43353954

ID=288078336

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/288078336

 

Videoposnetek na DVD-ju

Izberemo masko vnosa N za neknjižno gradivo in obdelamo kot monografijo. Tipologija je lahko 2.18 – raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija.

Upoštevamo še naslednja priporočila:

001__ g – projicirano, filmsko in video gradivo

         <c> m– monografska publikacija

115__ c – videoposnetek

          045    (navedemo dolžino posnetka v minutah)

          barvno   (izberemo ustrezno kodo za barvo)

          zvok na filmu, videoposnetku   (izberemo ustrezno kodo za zvok)

          b – posnetek v živo   (izberemo ustrezno kodo za tehniko – videoposnetek, film)

          b - videoplošča

          k – video DVD

200__ Videoposnetek

V podpolja o odgovornosti navedemo»scenariste, režiserje, avtorje glasbe, avtorje fotografije, prevajalce, bibliografskega predhodnika (avtor, katerega delo je v enoti zajeto posredno, npr. avtor romana), animatorja pri animiranih filmih. Pri prepisu odgovornosti upoštevamo vrstni red navedb na enoti (prvi vir je najavna špica; če so podatki pomanjkljivi, navedemo podatke iz odjavne špice; nazadnje navedemo odgovornosti, navedene drugje na enoti, npr. na embalaži).

V polju 323 navedemo pomembnejše igralce, izvajalce, pripovedovalce itd. Uporabljamo naslednje uvodne fraze: Igrajo, Sodelujejo, Pojejo, Pripovedujejo, Berejo, Glasovi…« (Povzeto po: Komisija za katalogizacijo NUK. Vprašanja in odgovori. Videoposnetki in zvočni posnetki. Več glej: http://old.nuk.uni-lj.si/infobib/index.php/vprasanja-komisiji/148-video ; citirano dne 31. 5. 2017).

 215__ 1 video DVD (44 min, 54 sek)

          12 cm

V opombah moramo obvezno navesti leto posnetka:

 300__ Posneto 2016

Primeri:

ID=284410368

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/284410368

ID=287935744

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/287935744

 

On-line videoposnetek

On-line videoposnetek lahko obdelamo na dva načina, odvisno od avtorstva:

a.)    V primeru, ko avtor sodeluje pri sami izdelavi filma ali videoposnetka oziroma ko pripravi celotno oddajo, zapisu dodelimo tipologijo 2.18 – raziskovalni ali dokumentarni  film, zvočna ali video publikacija.

Po tem vzoru obdelamo tudi radijske ali TV oddaje, dostopne preko spleta, s tipologijo 2.19 – radijska ali televizijska oddaja.

Izberemo masko vnosa N za neknjižno gradivo in obdelamo kot monografijo.

001__ l – elektronski viri

         <c> m– monografska publikacija

115__ c – videoposnetek

          045    (navedemo dolžino posnetka v minutah)

          barvno   (izberemo ustrezno kodo za barvo)

          zvok na filmu, videoposnetku   (izberemo ustrezno kodo za zvok)

          b – posnetek v živo   (izberemo ustrezno kodo za tehniko – videoposnetek, film)

135__  z – drugo  (največkrat v tem primeru)

           i – online

200__ Elektronski vir

V podpolja o odgovornosti navedemo»scenariste, režiserje, avtorje glasbe, avtorje fotografije, prevajalce, bibliografskega predhodnika (avtor, katerega delo je v enoti zajeto posredno, npr. avtor romana), animatorja pri animiranih filmih. Pri prepisu odgovornosti upoštevamo vrstni red navedb na enoti (prvi vir je najavna špica; če so podatki pomanjkljivi, navedemo podatke iz odjavne špice; nazadnje navedemo odgovornosti, navedene drugje na enoti, npr. na embalaži).

V polju 323 navedemo pomembnejše igralce, izvajalce, pripovedovalce itd. Uporabljamo naslednje uvodne fraze: Igrajo, Sodelujejo, Pojejo, Pripovedujejo, Berejo, Glasovi…« (Povzeto po: Komisija za katalogizacijo NUK. Vprašanja in odgovori. Videoposnetki in zvočni posnetki. Več glej: http://old.nuk.uni-lj.si/infobib/index.php/vprasanja-komisiji/148-video ; citirano dne 31. 5. 2017).

230__ Spletni videoposnetek  (opišemo vrsto vira!)

Vrstni red opomb v polju 300a, ki se nanašajo na el. vire, je sledeč: najprej navedemo opombo, od kje je naslov vzet, sledi opomba o dolžini posnetka, nato opomba o datumu opisa vira in opomba o letu posnetka:

300__ Nasl. z nasl. zaslona

300__ Dolžina dokumentarnega filma je 18 min, 20 sek 

300__ Dolžina videoposnetka…

300__ Dokumentarni film traja…

300__ Opis vira z dne 30. 8. 2015

300__ Posneto 2014  (glede na Sklep Komisije za katalogizacijo z dne 7. 11. 2014 se dodaja tudi opomba o letu posnetka)

856 40 http…

Primer:

ID=49112162

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/49112162

b.)    Krajši prispevek, ki je del televizijske ali radijske oddaje, dostopne preko spleta,  obdelamo kot dogodek z ustrezno tipologijo 3.11 – radijski ali TV dogodek. V podpolje 856u lahko navedemo elektronski naslov celotne oddaje, vrednost indikatorja je 42 (HTTP, sorodni el. vir). (Podrobneje glej Zapisnik 13. seje Komisije za katalogizacijo pri NUK, 9. 7. 2015)

Za vnos dogodka izberemo masko N za neknjižno gradivo.

Primer:

ID=8274553

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/8274553

 

Televizijska oddaja, dostopna preko spleta

Televizijske oddaje, dostopne preko spleta, katalogiziramo podobno kot on-line videoposnetek. Izberemo masko vnosa N za neknjižno gradivo in obdelamo kot monografijo. Tipologija je 2.19 – radijska ali televizijska oddaja.

001__ l – elektronski viri

         <c> m– monografska publikacija

115__ c – videoposnetek

          045    (navedemo dolžino posnetka v minutah)

           zvok na filmu, videoposnetku   (izberemo ustrezno kodo za zvok)

          b – posnetek v živo   (izberemo ustrezno kodo za tehniko – videoposnetek, film)

135__  z – drugo  (največkrat v tem primeru)

          i – online

200__ Elektronski vir

Pri navajanju naslova in podatkov o odgovornosti imajo prednost pisni viri (v primeru e-virov je to npr. naslovni zaslon), če teh ni ali pa so pomanjkljivi ali premalo natančni, v polje 200 navedemo tudi podatke iz videoposnetka (vira podatkov sta začetek in konec oddaje). Če avtorji niso navedeni na začetku ali koncu oddaje, jih navedemo v opombi v polju 300. (Podrobneje glej Zapisnik 13. seje Komisije za katalogizacijo pri NUK, 9. 7. 2015)

Naslova krovne oddaje, v okviru katere je nastala naša oddaja, ne navajamo v polju 200, ampak v poljih 225a in 540a.

225 __ Intervju

5