Predmetnik

V razpredelnicah so po abecednem redu navedeni predmeti po letnikih.

 1. letnik 

V datoteki PDF je razlaga predmetnika po semestrih: Predmetnik Anglistika – dvopredmetni nepedagoški študij (MA).

KT KU PREDMET
330Angloameriška literarna teorija
990Izbirni strokovni predmeti-jezikoslovje in književnost
12120Obvezni izbirni predmeti - jezikoslovje (dvopredmetni nepedagoški študij, 1. & 2. semester)
660Prevajanje v angleščino (1. & 2. semester)

* Obvezni izbirni predmeti-jezikoslovje: študent ibvezno izbere 2 od 3 predmetov. Angleško besedotvorje, Kontrastivna analiza slovenskega in angleškeg jezika, Leksikografija

** Izbirni strokovni predmeti jezikoslovje in književnost (1. semester): študent izbere 1 predmet iz nabora izbirnih strokovnih predmetov-jezikoslovje ALI predmet iz nabora izbirnih strokovnih predmetov-književnost

Jezikoslovje: Uvod v angleško psiholingvistiko, Terminologija, Angleška frazeologija

Književnost: Sodobna ameriška dramatika, Otroška književnost v angleščini, Britanska poezija 20.stoletja

**Izbirni strokovni predmeti-jezikoslovje in književnost (2. semester): študent izbere 1 jezikovni in 1 kniževni predmet

Književnost: Mladinska književnost v angleščini, Angloameriške feministične literarne študije, Sodobna angleška dramatika

Jezikoslovje: Semantika in pragmatika, Kognitivno jezikoslovje, Sociolingivstika, Angleška generativna slovnica, Diskurzna intonacija

2. letnik

V datoteki PDF je razlaga predmetnika po semestrih. Predmetnik začne veljati v študijskem letu 2016-2017: Predmetnik Anglistika - dvopredmetni nepedagoški študij (MA).

KT KU PREDMET
12120Izbirni strokovni predmeti/izbirni predmet širše
150Magistrsko delo (dvopredmetni nepedagoški študij)
330Znanstveno-raziskovalno delo in magistrski seminar (dvopredmetni nepedagoški študij)

*Izbirni strokovni predmeti/izbirni predmet širše (3. semester)-študent izbere 1 jezikoslovni in 1 književni predmet ali enega od teh nadomesti z izbirnim predmetom širše

Književnost: Sodobna ameriška dramatika, otroška književnost v angleščini, Britanska poezija 20. stoletja

Jezikoslovje: Terminologija, Uvod v angleško psiholingvistiko, Angleška frazeologija

**Izbirni strokovni predmeti/izbirni predmet širše (4. semester)-študent izbere 1 jezikoslovni in 1 književni predmet ali enega od teh nadomesti z izbirnim predmetom širše

Književnost: Mladniska književnost v angleščini, Sodobna angleška dramatika, Angloameriške feministične literarne študije

Jezikoslovje: Semantika in pragmatika, Kognitivno jezikoslovje, Sociolingvistika, Angleška generativna slovnica, Diskurzna intonacija