BAAmeriška družba in kultura

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalka

Lekt. dr. Lara Burazer

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Spoznavanje ameriške družbe in kulture.
  • Razvijanje kulturne in medkulturne ozaveščenosti, razumevanja in strpnosti.
  • Razvijanje govorne in pisne zmožnosti ter bralnega in slušnega razumevanja.
  • Bogatenje besednega zaklada.
  • Spodbujanje in razvijanje kritičnega mišljenja.

Vsebina:

Spoznavanje ameriške kulture: geografija, zgodovina (kolonializem, neodvisnost ZDA, preseljevanje v ZDA), družba (temeljne vrednote ameriške družbe, religija, etnična raznolikost, politična ureditev, šolski sistem, gospodarstvo), kultura (film, glasba, televizija), šport.

Temeljna literatura:

  • Datesman, Maryanne Kearny, JoAnn Crandall and Edward. N Kearny. 1997. The American ways: an introduction to American culture. New York: Longman. Str.: 277.
  • Mauk, David and John Oakland. American civilization. London: Routledge. Izbrana poglavja (1, 7), str.: 13-38, 173-194.
  • Pravni viri: The Declaration of Independence, The Constitution of the United States.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen posameznih enot. Posamezne enote so: test, pisni izdelek in govorni nastop.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.