BAPregled kanadske književnosti (dvopredmetni program)

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalec

Red. prof. dr. Igor Maver

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Sposobnost prepoznavanja najznačilnejših žanrov in poznavanje najpomembnejših kanadskih književnih avtorjev.
  • Poznavanje razvoja različnih kritiških pristopov do kanadske anglofonske literature.

Vsebina:

Seznanitev s kolonialno dobo kanadske zgodovine in njeno književnostjo.

Tematska in žanrska ter delno kronološka obravnava književnosti 20. stoletja s poudarkom na različnih kritiških vrednotenjih in pristopih.

Analiza in interpretacija posameznih izbranih književnih del, vključno z multikulturno/multietnično in domorodsko ustno/literarno tradicijo.

Obravnava najpomembnejših književnih ustvarjalcev slovenske izseljenske skupnosti v Kanadi ter problematika diasporične ustvarjalnosti v Kanadi.

Temeljna literatura:

  • Atwood, Margaret. Strange Things: The Malevolent North in Canadian Literature. Oxford: Oxford UP, 1995. Str. 160.
  • New, W. H. A History of Canadian Literature. London: Macmillan, 1989. Str.380.
  • Jurak, Mirko in Maver, Igor (ur.). Essays on Australian and Canadian Literature. Ljubljana: ZIFF, 2000. Izbrana poglavja, str.: 121-136, 143-154, 181-192, 235-237.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 je pozitivno, ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.