BAAngleška romantika (dvopredmetni program)

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

Red. prof. dr. Mojca Krevel

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Sposobnost prepoznavanja in določanja značilnih potez gibanj in usmeritev znotraj obdobja romantike
 • Umestitev angleške romantične tradicije v širši evropski kulturnozgodovinski in duhovni okvir
 • Identifikacija značilnih romantičnih prvin na ozadju ostankov klasicistične dobe
 • Obravnava reprezentativnih avtorjev tako na področju proze kot poezije ter njihova vključitev v tok 'popularne' književnosti
 • Opredelitev vzrokov za popularnost osrednjih romantičnih besedil v današnjem času ter njihove pogoste filmske upodobitve
 • Spodbujanje k poglobljenemu branju romantičnih proznih in pesemskih besedil ter kritičnemu upovedovanju lastnih literarnih doživetij s sprejetim kritiškim in literarnovednim izrazjem

Vsebina:

 • Pojav (pred)romantike kot reakcija na predhodno klasicistično doktrino pisanja in duhovno percepcijo sveta
 • Analiza in interpretacija izbranih temeljnih proznih in pesemskih besedil angleške romantike
 • Medkulturne in medbesedilne povezave med angleškim in slovenskim slovstvom,
 • tako v obdobju romantike kot tudi pozneje, s posebnim poudarkom na vplivih angleških avtorjev na slovensko literarno produkcijo
 • Fenomen osianizma in pojav specifičnih romantičnih idej oziroma konceptov kot npr.
 • nacionalni romanticizem, svetobolje, helenizem, ljudske kulture in jezika, nacionalnega epa ipd.

Temeljna literatura:

 • Day, Aidan. Romanticism. London: Routledge, 1996.
 • Bogataj Gradišnik, Katarina. Grozljivi roman. Ljubljana: DZS, 1991.
 • Curran, Stuart (ur.). The Cambridge Companion to British Romanticism. Cambridge: Cambridge UP, 1993.
 • Izenberg, Gerald N. The Impossible Individuality: Romanticism, Revolution and the
 • Origins of Modern Selfhood. Princeton: Princeton UP, 1992.
 • Kos, Janko. Romantika. Ljubljana: DZS, 1980.
 • Manning, Peter J.. Reading Romantics: Texts and Contexts. Oxford: Oxford UP, 1990.
 • Napier, Elizabeth R. The Failure of Gothic. Oxford: Clarendon, 1987.
 • Raimond, Jean. A Handbook to English Romanticism. New York: St. Martin's Press, 1994.

 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.