BAPregled avstralske književnosti (dvopredmetni program)

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalec

Red. prof. dr. Igor Maver

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Poznavanje najpomembnejših literarnih žanrov in avtorjev ter specifičnosti zgodovinskega in kulturnega razvoja Avstralije.
  • Poznavanje različnih kritiških šol in ustvarjalnih tradicij v avstralski literarni in kritiški zgodovini.

Vsebina:

Obravnava kolonialne dobe v avstralski književnosti, začetki romana, poezije in kratke zgodbe ter pomen 'nacionalističnega' obdobja konec 19. stoletja.

Pojmi ekspatriacije, eksila, duhovne (de)kolonizacije in mitopoeze v avstralski literaturi 20. stoletja ter razvoja literarne kritike in formiranja literarnega kanona.

Analiza posameznih izbranih tekstov različnih žanrov izpod peresa najbolj reprezentativnih avtorjev, vključno z multikulturno in domorodsko tradicijo.

Obravnava slovenske izseljenske književnosti v Avstraliji ter problematika sodobnega multikulturalizma.

Temeljna literatura:

  • Webby, Elizabeth (ed.). The Cambridge Companion to Australian Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Izbrana poglavja (1, 4, 7, 10)), str.: 19-49, 105-133, 183-208, 258-293).
  • Jurak, Mirko in Maver, Igor (ur.). Essays on Australian and Canadian Literature. Ljubljana: ZIFF, 2000. Izbrana poglavja, str.: 13-44, 63-86, 99-120, 205-214.
  • Seznam obravnavanih del študentje dobijo na začetku predavanj.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 je pozitivno, ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.