BAPostmoderna ameriška književnost (dvopredmetni program)

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

Red. prof. dr. Mojca Krevel

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Sposobnost primerjalnega vpogleda v smernice razvoja ameriške književnosti po drugi svetovni vojni
 • Sposobnost strokovne tipologizacije in klasifikacije posameznih del glede na vsebinske in formalne značilnosti postmoderne literature s poudarkom na duhovno-zgodovinskem pristopu
 • Sposobnost strokovne kritične obravnave literarnih del
 • Sposobnost samostojne literarno-znanstvene analize in vrednotenja literarnih del
 • Sposobnost aplikacije pridobljenih znanj na druga področja umetniškega izražanja
 • Sposobnost kritične uporabe znanstvenega gradiva

Vsebina:

Seznanjanje z različnimi metodološkimi pristopi obravnave književnih del, zlasti z duhovnozgodovinsko metodologijo določanja značilnosti posameznih literarnih obdobij in menjave zgodovinskih epoh.

Pregled sodobne filozofske in sociološke misli o t.i. postmoderni dobi (s poudarkom na teoretski misli Lyotarda, Baudrillarda, Jamesona)

Spoznavanje, analiza in klasifikacija literarnih del, napisanih po II. svet. vojni, s stališča pridobljenih teoretičnih izhodišč. V tem sklopu se študentje seznanijo z izbranimi predstavniki ameriške metafikcije, literarnega kiberpanka, t.i. blank generation in »bratpackovske« književnosti, literarnega avant-popa, generacije X, hipertekstne književnosti itd.

Kritični pregled obstoječih klasifikacij, tipologij in obravnav postmoderne književnosti.

Temeljna literatura:

 • Amerika, Mark, in Olsen, Lance, ur. In Memoriam to Postmodernism. Essays on the Avant-Pop. San Diego: San Diego State University Press, 1995.
 • Baudrillard, Jean. Simulaker in simulacija. Popoln zločin. Prev. Anja Kosjek. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999.
 • Bolter, Jay David. Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1991.
 • Hayles, N. Katherine. Electronic Literature. Notre Dame: University of Notre Dame,2008
 • Jameson, Fredric. Postmodernism or, the Cultural Logic of Late Capitalism. 1991. Durham: Duke University Press, 2001.
 • Kos, Janko. Na poti v postmoderno. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1995.
 • ----. Postmodernizem. Literarni leksikon 43. Ljubljana: DZS, 1995.
 • McCaffery, Larry, ur. Storming the Reality Studio. A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Fiction. Durham: Duke University Press, 1991.
 • McHale, Brian. Constructing Postmodernism. New York: Routledge, 1992.
 • Millard, Kenneth. Contemporary American Fiction. An Introduction to American Fiction since 1970. Oxford: Oxford University Press, 2000.
 • Rebein, Robert. Hicks, Tribes and Dirty Realists. Lexington: University Press of Kentucky, 2001.
 • Strehovec, Janez. Tehnokultura – kultura tehna. Filozofska vprašanja novomedijskih tehnologij in kibernetske umetnosti. Ljubljana: Koda-ŠOU, 1998.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete