BAAmeriški roman

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

Red. prof. dr. Lilijana Burcar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Sposobnost argumentirane razčlenitvene interpretacije izbranih ameriških romanov
  • Sposobnost ločevanja bistvenih elementov romana od nebistvenih
  • Sposobnost uporabe strokovne terminologije

Vsebina:

  • Osnove teorije romana in kritični pregled raznih teoretskih pristopov k romanu
  • Analiza in interpretacija izbranih ameriških romanov iz različnih literarnih obdobij in različnih literarnih smeri. Aktivno sodelovanje študentov.
  • Samostojno delo: analiza in interpretacija izbranega romana vključno z ustno predstavitvijo. 

Temeljna literatura:

Seznam obravnavanih del dobijo študentje na začetku semestra./ The list of novels to be discussed is provided by the teacher at the beginning of the academic year.

  • Bawer, Bruce. Diminishing Fictions: Essays on the Modern American Novel and Its Critics. Saint Paul: Graywolf Press, 1988. Str.: 336.
  • Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1983. Str.: 576.
  • Peck, J. and Coyle, M. 1995. Practical Criticism. London: Macmillan.
  • Roberts, E.V. 1969. Writing Themes about Literature. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 

Delni izpit po zimskem semestru, delni izpit po letnem semestru, seminarsko delo in njegova ustna predstavitev v razredu.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete