BAPregled kanadske književnosti

Število kreditnih točk: 2
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalec

Red. prof. dr. Igor Maver

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Sposobnost prepoznavanja najznačilnejših žanrov in poznavanje najpomembnejših kanadskih književnih avtorjev.
 • Poznavanje razvoja različnih kritiških pristopov do kanadske anglofonske literature.
 • Poznavanje osnov kanadske zgodovine in kulture anglofonskega ter frankofonskega področja.
 • Sposobnost reflektiranja raznovrstnih interpretacijskih izhodišč v odvisnosti od kulturnega okolja in umestitev literarnih del v družbenopolitični kontekst.

Vsebina:

 • Seznanitev s kolonialno dobo kanadske zgodovine in njeno književnostjo.
 • Tematska in žanrska ter delno kronološka obravnava književnosti 20. stoletja s poudarkom na različnih kritiških vrednotenjih in pristopih.
 • Analiza in interpretacija posameznih izbranih književnih del, vključno z multikulturno/multietnično in domorodsko ustno/literarno tradicijo.
 • Obravnava najpomembnejših književnih ustvarjalcev slovenske izseljenske skupnosti v Kanadi ter problematika diasporične ustvarjalnosti v Kanadi.

Temeljna literatura:

 • Atwood, Margaret. Strange Things: The Malevolent North in Canadian Literature. Oxford: Oxford UP, 1995. Str. 160.
 • New, W. H. A History of Canadian Literature. London: Macmillan, 1989. Str.380.
 • Jurak, Mirko in Maver, Igor (ur.). Essays on Australian and Canadian Literature. Ljubljana: ZIFF, 2000. Izbrana poglavja, str.: 121-136, 143-154, 181-192, 235-237.

Seznam obravnavanih del študenti dobijo na začetku predavanj.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Izpit. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 je pozitivno, ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.