BAAngleški roman 20. stoletja

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalka

Red. prof. dr. Mojca Krevel

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študenti nadgrajujejo tehnike samostojnega kritičnega branja angleških romanov in razne oblike presoje pripovednih besedil s stališča svojega medkulturnega položaja. Spoznavajo in nadgrajujeo nove pristope in tehnike literarnega branja in kritiške presoje angleških umetnostnih besedil.

Vsebina:

Študenti spoznavajo dogovorjene angleške romane in za seminarske predstavitve predlagajo romane po lastnem izboru. Opredeljujejo literarno zgodovinsko umeščenost v izvirni kulturi in položaj prevodne različice romana v ciljnem slovenskem literarnem sistemu, razčlenjujejo njihove naratološke posebnosti in jezikovna izrazna sredstva. Preučujejo tudi sprejemanje angleškega romana v medkulturnem/slovenskem položaju in vzporednice ter razlike pri doživljanju umetnostnih besedil v različnih kulturnih okoliščinah.

Temeljna literatura:

  • Conrad, J. 1994. Lord Jim. Harmondsworth: Penguin Books. Str.: 312.
  • Lawrence, D. H. 1983. Sons and Lovers. London: Penguin Books. Str.: 511.
  • Joyce, J. 2000. A Portrait of the Artist as a Young Man. London: Penguin Books. Str.: 384.
  • Fowles, J. 1996. The French Lieutenant's Woman. London: Vintage. Str. 445.
  • Grosman, M. 2004. Književnost v medkulturnem položaju. Ljubljana: ZIFF. Izbrana poglavja (1), str.: 17-42.
  • Grosman, M. 2004. Zagovor branja: Bralec in književnost v 21. stoletju. Ljubljana: Sophia. Izbrana poglavja (1), str.: 9-50.
  • Hawthorn, J. 2001. Studying the Novel. London: Arnold. Izbrana poglavja (6, 7), str.: 117-147.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Seminarska naloga. Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.