BAAvstralska književnost

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalec

Red. prof. dr. Igor Maver

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  1. Poznavanje izbranih avstralskih avtorjev, s posebnim ozirom na sodobni književni ustvarjalnosti.
  2. Poznavanje osnov novozelandske književnosti v okviru južnopacifiških književnosti pisanih v angleščini.
  3. Pridobitev sposobnosti razumevanja in poznavanje različnih kritiških pristopov do posameznih avstralskih književnih žanrov.
  4. Sposobnost reflektiranja raznovrstnih interpretacijskih izhodišč v odvisnosti od kulturnega okolja in umestitev literarnih del v ustrezen družbenopolitični kontekst.
  5. Sposobnost učinkovite, jasno argumentirane in jezikovno neoporečne ustne predstavitve seminarske naloge v seminarju.

Vsebina:

  1. Poglobitev poznavanja ustvarjanja izbranih reprezentativnih avtorjev: avstralski ustvarjalci, za primerjavo književnega ustvarjanja v Commonwealthu na južni polobli tudi nekateri novozelandski in južnoafriški avtorji.
  2. Analiza in interpretacija posameznih literarnih tekstov obravnavanih avtorjev in uporaba različnih kritiških pristopov.
  3. Predstavitev posameznih seminarskih nalog študentov v seminarju, s poudarkom na vsebinski, retorični in jezikovni komponenti.

Temeljna literatura:

  • Lord, Mary (ed.). The Penguin Best Australian Short Stories. New York: Penguin, 2000. Str.: 360.
  • Ashcroft, Bill et al. (eds). The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge, 1995. Izbrana poglavja (7, 8, 12), str.: 213-282, 391-424.

Študenti dobijo seznam obravnavanih del na začetku predavanj.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Izpit. Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 je pozitivno, ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.