Pravopis, ločila

ČLENI

Če se glavni stvarni naslov (200a, 200i), vzporedni stvarni naslov (200d), dodatek k naslovu (200e) ali naslov knjižne zbirke (225a, 225i) začne z določnim ali nedoločnim členom, ga moramo omejiti s parom znakov za izločanje iz razvrščanja (npr. ≠The ≠). Na začetku stavka jih seveda pišemo z veliko začetnico (izjema so nizozemski apostrofirani členi 'n, 's, 't, ki se tudi na začetku stavka pišejo z malo začetnico).

Členi v nekaterih tujih jezikih

Angleščina: a, an, the
Danščina: de, den, det, en, et
Esperanto: la
Francoščina: l', la, le, les, un, une
Grščina (klasična):
Italijanščina: gl', gli, i, il, l', la, le, lo un, un', una, uno
Madžarščina: a, az, egy
Nemščina: das, dem, den, der, des, die, ein, eine, einem, einen, einer, eines
Nizozemščina: de, den, der, des een, eene, eenen, eener, eens, het, 'n, 's, 't
Norveščina: de, dei, den, det, ei, ein, eit, en, et
Novogrščina:
Portugalščina: a, as, o, os, um, uma
Romunščina: o, un, unei, unui
Španščina: el, la, las, lo, los, un, una
Švedščina: de, den, det, en, ett
 

LOČILA V KATALOGIZACIJI

Velike začetnice in ločila pišemo v skladu s pravopisom jezika publikacije. Variantne naslove oziroma naslove, ki se pojavljajo v predpisanem viru in smo jih v polje 200 vnesli v drugačni obliki (naslove s tremi pikami, pomišljajem, poševno črto, naslove brez potrebnih ločil) kot iskalni element vnesemo v polje 540. Prav tako v polje 540 vnesemo naslov z izpisanim znakom za veznik (&). Izpisana beseda je vedno v jeziku publikacije.

DVOPIČJE

V naslovih se izogibamo pripetega dvopičja (kadar je mogoče, del takega naslova navedemo kot dodatek k naslovu v podpolju 200e). Potrebno je presoditi, ali se celota lahko loči ali ne – ali je slovnično povezana ali ne.

Odgovornosti navajamo tako, kot so navedene na predlogi, vendar ne prepisujemo dvopičja in akademskih nazivov. (NV)
ID = 14414226

2000

aMiroslav Slana - Miros: Proletarec eB-diplomska naloga fMarjan Gujtman

 

 

 
Op.: Dvopičje je na naslovni strani in v zapisu.

ENAČAJ

Kadar je podatek o odgovornosti naveden v dveh ali več jezikih (npr. ime sestanka, organizator itn.), prepišemo posamezne navedbe v ločenih ponovljivih podpoljih f ali g. V ponovljivem podpolju je pred podatkom o odgovornosti v drugem jeziku enačaj, presledek (=):

ID = 275708672

2001

aLED razsvetljava

bElektronski vir

ezbornik posvetovanja

dLED lighting eproceedings

fTriindvajseto mednarodno posvetovanje Razsvetljava 2014

f= Twenty-third International Symposium Lighting Engineering 2014, 2. in 3. oktober 2014, Čatež, Slovenija

g[organizacija] Slovensko društvo za razsvetljavo - SDR

g= [organization] Lighting Engineering Society of Slovenia

g[urednik zbornika Andrej Orgulan]

 

KLICAJ

Klicaj prepišemo.

ID=269300736

2000

aAli boma ye! fTadej Golob

 

 

 
ID=51762274

Klicaj in vprašaj: 2000

aTrivialna mladinska književnost?! ediplomsko delo fJelena Šikonja

 

 

 
Če se glavni stvarni naslov konča s klicajem ali vprašajem, se dodatek k naslovu vseeno začne z malo črko.

NAREKOVAJ

Narekovajev . Sem pa opazila, da pri iskanju po naslovu (če kaj preverjamo in iščemo po vseh mogočih iskalnih zahtevah) ne smemo pisati narekovajev, saj dobimo 0 zadetkov, pa naj bo to v katalogizaciji ali v OPAC-u.

Narekovaji imajo v različnih poljih različno vlogo. Pri nazivih tiskarn (če je lastno ime) so narekovaji obvezni (v novih standardih bo njihova uporaba verjetno opuščena). Narekovajem v naslovih se izogibamo, uporabimo jih samo v primerih, ko gre res za prenesen pomen. Narekovajev ne prepisujemo pri zbirkah.
Besedi narekovaj in navednica sta sopomenki, vendar pravopis priporoča uporabo besede narekovaj.

Če je založnik poimenovan po osebi, to ime navedemo v navednicah (tudi kadar jih na publikaciji ni) in ga ne krajšamo (Prekat).

ID=140041

: »Otokar Keršovani«

ID=7253305

Tiskarna: 210 

aV Ljubljani cMladinska knjiga d1962 ev Ljubljani g"Jože Moškrič"

 

 

 
Kadar se tiskarna imenuje po posamezniku, ki ni lastnik, uporabimo navednice (tudi kadar jih na publikaciji ni), npr. "Tone Tomšič" (NV), besedo tiskarna pa izpustimo (Mihaela Hudelja, s tečaja v NUK-u).

300a
V opombi podatke citiramo v dogovorjeni obliki. Citirano besedilo je v navednicah, kadar ne navajamo celega stavka, uporabljamo 3 pike, za citatom pa za dvema vezajema in puščico navedemo vir (npr. "... 3. posvetovanja o bančništvu, ki ga je 10. februarja 2001 v Ljubljani organizirala Zveza ekonomistov Slovenije." --> str. 5). (NV)

675a
SPLOŠNO 
Splošne privesne vrstilce za čas uporabljamo za natančnejšo določitev časa, časovnega obdobja ali razdobja za vsebine, ki je opisana z glavnimi vrstilci UDK. Znak je "…" (izgovori narekovaj). Splošni privesni vrstilci za čas ne označujejo datuma izida publikacije ali dokumenta, ker je to v domeni katalogizacije. Osnova za določanje datumov je gregorijanski koledar. Dovoljeni so tudi drugi koledarski sistemi (v "68" in "69"). Prav tako so dovoljeni drugi časovni pojmi, npr. letni časi, geološki čas. (http://udcmrf2011.nuk.uni-lj.si/Tabela.aspx?db=SPV&tabela=1g )

"1815/1830"

OKROGEL OKLEPAJ

Oklepaje prepišemo v območju naslova in odgovornosti, v ostalih območjih, kjer bi prišlo do dvojnih oklepajev (ISBN, impresum, zbirka, fizični opis) pa jih izpustimo.

ID=54912098

2000

aMatija Čop v lvovskih Rozmaitościh e(iz gradiva za študijo o slovensko-poljskih literarnih stikih) fRozka Štefanova

ID=186224903

2252 aǂBiblioteka ǂEvropski klasici iSrpski pisci

Op.: V publikaciji je podzbirka izpisana v okroglih oklepajih. Oklepaji se v polju 225 izpišejo sistemsko, zato se pri katalogizaciji oklepaja ne prepiše, saj bi se drugače v zapisu izpisala 2 oklepaja: (Biblioteka Evropski klasici. (Srpski pisci)), kar pa ni pravilno.

OGLATI OKLEPAJ

Zaporedne elemente bibliografskega opisa znotraj enega območja, ki niso navedeni v predpisanem viru podatkov in jih pišemo v oglatem oklepaju, navedemo v enem oglatem oklepaju. Oglate oklepaje uporabljamo ločeno v naslednjih primerih:

– v območju naslova in odgovornosti (polje 200), kjer en oklepaj uporabljamo v območju naslova, drugega pa v območju odgovornosti (npr. 200$a V viharju $e [zbirka pesmi] $f [napisal Janez Novak $g ilustrirala Mojca Dolžan]);
– v območju založništva (polje 210), kjer podatke o kraju izdelave in izdelovalcu pišemo v ločenem oglatem oklepaju (npr.  210$a Ljubljana $c Mladinska knjiga $d [1990] $e [Ljubljana $g Delo]).

Napačen zapis:
ID=34886242

210 

aLaško [i. e. Ljubljana] c[I. Martinšek-Hohkraut] d1985

 

 

 

Pravilen zapis:
ID=34882914

210 

a[Ljubljana cR. Lečič] d1985

 

 

V eni navedbi odgovornosti navedemo največ tri posameznike ali korporacije. Kadar so v eni navedbi odgovornosti več kot trije posamezniki ali korporacije, navedemo prvo osebo ali korporacijo, sledijo tri pike kot znak za opuščanje ter okrajšava et al. v oglatem oklepaju ([et al.]). Kratice ne vnesemo v posebnem oglatem oklepaju, kadar bi se navedba končala z dvojnim zaklepajem (npr. [ilustrirali Jernej Benko ... et al.]) (NV).

Vendar pa je dvojni oklepaj v spodnjem primeru: Kadar je avtor besedila tudi avtor ilustracij, fotografij ipd., v navedbi odgovornosti navedemo vse funkcije, dodamo ustrezne manjkajoče izraze v oglatih oklepajih (vedno v jeziku publikacije) in ime avtorja navedemo le enkrat (npr. [napisala in ilustrirala] Irena Kovač ali [[besedilo in] ilustracije Zlata Kranjec]) (NV).

PIKA

Pik v naslovu ne prepišemo (prepišemo pa vprašaj in klicaj). Kadar je pika na koncu naslova (dodatka k naslovu, vzporednega naslova), jo izpustimo. Kadar je pika na sredi naslova (dva stavka), jo smiselno nadomestimo z drugim ločilom (običajno z vejico) oziroma drugi del naslova navedemo kot dodatek k naslovu.

ID =95339008

200 0 _

$a

Sveta mati Ana

 

$e

molitvenik za žene in matere, zlasti Marijanskih kongregacij

 

$f

F. S. Šegula

 

 

Op.: Na naslovni strani je na koncu naslova in dodatka k naslovu navedena pika.

Pike ne pišemo, če je na naslovni strani napisana za letnico.

ID = 181126663

210aBeograd cPlato d2002

Op.: Na naslovni strani je za letnico navedena pika.

POMIŠLJAJ (dolga črtica)

Če je možno, v naslovih oziroma v dodatku k naslovu namesto pomišljajev ali poševne črte uporabimo vejico. V vzajemnem katalogu se ta princip kaže kot nedorečen, pretežno katalogizatorji pomišljaje kar prepišejo.

ID=268595456

2001

aSlavistika v regijah eNova Gorica f[Slovenski slavistični kongres, Nova Gorica, 3.-5. oktober 2013] guredila Boža Krakar Vogel

Kar je za pomišljajem, so prestavili v podnaslov.

ID=263105536

2001

aSlavistika v regijah - Koper f[Slovenski slavistični kongres, Koper, 27.-29. september 2012] guredila Boža Krakar Vogel

Pomišljaj so prepisali. Oba zapisa naredili v NUK-u.

 

POŠEVNA ČRTA oz. POŠEVNICA

Če je možno, v naslovih oziroma v dodatku k naslovu namesto pomišljajev ali poševne črte uporabimo vejico. Če poševnica ločuje podatke v različnih jezikih, podatke ločimo in jih ustrezno razvrstimo po podpoljih , npr.

-        glavni in vzporedni naslov (200a i),
-        dodatek k naslovu (200 e e=),
-        podatek o izdaji (205a a=, b b=),
-        kraj in ime založbe (210a a=, 210c c=)
-        ime zbirke, dodatek k imenu zbirke, ime podzbirke (225a d, 225e e=, 225i d)

Pri naštevanju istovrstnih odgovornosti (več enakovrednih avtorjev, več prevajalcev …) uporabljamo vejico, tudi če je na predlogi poševnica.

V polju 675 je poševnica / znak razširitve za zaporedne decimalne vrstilce  in ne črtica - , ki jo uporabljamo pri posebnih privesnih vrstilcih in pri splošnih privesnih vrstilcih s črtico (tabela 1k). Analogno s tem je v UDK predpisani znak za povezovanje letnic v časovnem privesnem vrstilcu poševnica / in ne pomišljaj - .
V poljih 6XX pa je ločilo, ki označuje časovno obdobje, črtica - in ne poševnica (npr. 610a 1920-1945).

ID = 103544064

2001

aCenter za slovenščino kot drugi/tuji jezik

 

 

 

TRI PIKE

Kadar so v naslovu oziroma v dodatku k naslovu tri pike (…), jih v skladu s katalogizacijskimi pravili spremenimo v tri črtice (---).

ID = 33476096

2000

aZmaji so --- fDr. Doc & L. Tomas

 

 

5400

aZmaji so ...

5400

aZmaji so

 

 

 

 

 

Kadar izpustimo del besedila, namesto izpuščenega besedila napišemo tropičje s presledkom na vsaki strani.
ID=18513408

2001

aZgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije - 1 ezbornik posvetovanja slovenskih in hrvaških etnologov ob 130-letnici smrti Stanka Vraza, Ormož, 18.-19. 11. 1981 f[uredil Janez Bogataj s sodelovanjem Slavka Kremenška ... et al.]

 

VEJICA

Pri naštevanju istovrstnih odgovornosti (več enakovrednih avtorjev, več prevajalcev …) uporabljamo vejico, tudi če je na predlogi drugačen znak (poševna črta, pomišljaj); veznik med dvema imenoma prepišemo. Vejica je dodana v naslov, ker jo zahteva pravopis, čeprav je na naslovni strani ni.

ID = 34845794
2000 aZgradba, jezik in dialog v Kranjčevih romanih Pisarna (1950), Pod zvezdo (1951), Zemlja se z nami premika (1956) ediplomska naloga
Op.: Na naslovni str. je grafično ločeno.

VEZAJ (kratka črtica)

Vezaj prepišemo.
ID=14083073
2000 aSlovensko-slovaški slovar fViktor Smolej

Zapis osebnih imen:
Nestični vezaj pišemo med osebnim imenom in vzdevkom (Josip Murn - Aleksandrov, Karel Destovnik - Kajuh) ter med prvotnim in privzetim priimkom (Melita Pivec - Stele). Če sta priimek in privzeti priimek na viru navedena brez vezaja, ju tako tudi prepišemo (Mira Miladinović Zalaznik).

VPRAŠAJ

Vprašaj prepišemo.

ID = 53437026

2000

aSrbski literarni postmodernizem - želja ali zgodovinsko dejstvo? fTanja Tomazin

 

 

 

PAR ZNAKOV ZA IZKLJUČITEV RAZVRŠČANJA NSB/NSE (≠ ≠ - prečrtani enačaj)

(uporabljamo v poljih 200, 210, 225, 4XX, 5XX)

Znak se dotika naslednje besede, med členom in drugim znakom ≠ pa je presledek (npr. ≠Der ≠Arbeiter).
Pri členih, ki so vezani na naslednjo besedo in med njima ni presledka (npr. ≠L'≠amour), znaka ≠ ≠ vnesemo neposredno pred in za člen brez presledka.

ID = 48326242

2000

aǂL'ǂérotisme au Moyen âge eǂle ǂcorps, le désir et l'amour

 

 

 

Uporabljamo ga za izključitev razvrščanja:

- določnih in nedoločnih členov na začetku iskalnega (pod)polja (200acdei, 210ac, 225a,
   4XX, 5XX),
- generičnih izrazov za zbirke, podzbirke, serije ipd. (225ai),
- oznake oz. okrajšave za zvezke (npr. del, zv., no., vol. Bd. itn.)(200h, 225hv).
V podpolju 327a ne uporabljamo znakov za izključitev razvrščanja, saj podpolje ni indeksirano.

ZNAK ZA VEZNIK IN (&)

Znak za veznik in (&) vedno prepišemo. (NV)

ID = 104264960

2000

aMat & fotr & mulc & pes & PC 

 

 

5400

aMat in fotr in mulc in pes in PC

 

 


ID 28238637

2001

aPasaža pogleda dǂThe ǂpassage of the gaze f[uredili, editors Karla Železnik & Katja Praznik]

 

 

 

POSEBNI ZNAKI

npr. znaki za trademark (™), registered trademark (®), copyright (©) ipd. (ref. IZUM, 31. 3. 2017)

Znakov za trademark (™), registered trademark (®), copyright (©) ipd. v naslov ne vnašamo, ampak jih izpustimo, tudi če so na voljo v naboru znakov. Opombe v takšnih primerih ne navajamo.

Primer:

  • na naslovni strani: The Gumby® books of letters
  • v zapisu: 2000_ a≠The ≠Gumby books of letters

 Druge znake, ki so del naslova, nadomestimo z izpisano besedo v oglatem oklepaju. V polju 300 navedemo ustrezno opombo.

Primer:

  • na naslovni strani: I ♥ Paris
  • v zapisu: 2000_ a I [love] Paris

                                  300_ _ aBeseda »love« je na nasl. str. ponazorjena s simbolom srca

 Če naslov vsebuje le znak ali simbol, ga v polju 200 nadomestimo z izpisano besedo v oglatem oklepaju. V polju 300 navedemo opombo.

Primer:

  • na naslovni strani: ©
  • v zapisu: 2000_  a[Copyright]

                                  300_ _ aNasl. vsebuje le znak za copyright

Viri

Komisija za katalogizacijo (http://www.nuk.uni-lj.si/infobib/index.php/zacetnastran)

Najpogostejša vprašanja in dileme pri kreiranju bibliografskih zapisov (http://www.nuk.uni-lj.si/infobib/images/stories/Dokumenti/Najpogostejsa_vprasanja_20120613.pdf) (NV)

Darija Rozman: Skrb za kvaliteto klasifikacijskih oznak v vzajemnem katalogu (http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/v2/file/pdf/6-priloga_1.pdf )

PREKAT : priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil / uredili Zlata Dimec, Matjaž Hočevar, Irena Kavčič. –1. popravljena izd. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2001

(Pripravila Kristina Pritekelj, pregledali člani DS za katalogizacijo pri OHK FFLJ)
september 2015