Pogoji za napredovanje

Za napredovanje v drugi letnik drugostopenjskega enopredmetnega programa Anglistika mora študent opraviti obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za 1. letnik v obsegu 60 KT.

Študentje morajo za napredovanje v višji letnik opraviti študijske obveznosti v tolikšnem obsegu, da dosežejo 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom (54 od 60 KT) za posamezni letnik. V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 153. člen), pa se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti (torej dosegli 51 KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje. Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.

V skladu s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani im študent možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik. Pogoji za ponavljanje letnika so:

  • študentu se dovoli ponavljanje prvega letnika, če je opravil obveznosti v vrednosti 30 KT.

Pogoji za podaljševanje statusa študenta so določeni s 238. členom Statuta Univerze v Ljubljani. 240. člen statuta Univerze v Ljubljani določa pogoje za mirovanje statusa študenta.

Sodelavci Oddelka za anglistiko in amerikanistiko nudijo študentom svetovanje in usmerjanje v času študija.