Opombe (blok 3XX)

Območje 7: Opombe (blok 3XX)

300 - splošna opomba
Prevodi
Variantni naslovi
Pojasnila o avtorstvu
Pojasnila o CIP
Opomba o jeziku publikacije
Dodatki k vsebini
Citirano besedilo
Opomba o pisavi
314 - opomba o intelektualni odgovornosti
320 - opomba o bibliografijah/kazalih/povzetkih
324 - opomba o izvirniku
327 - opomba o vsebini
3270
327a
Besedilo tiskano v obratni smeri
328 - opomba o disertaciji (tezi)

300 - splošna opomba

Opombe pišemo v slovenščini, izjema so le navedki. Na koncu opombe ne pišemo pike.
V bloku 3XX ne uporabljamo znakov za izključitev razvrščanja (≠), saj posamezna polja niso frazno indeksirana.
Pri navajanju obsega dodatka k vsebini (npr. predgovori, spremne besede, bibliografije) uporabljamo oglati oklepaj pri navedbi strani, ki niso vključene v obsegu publikacije v podpolju 215a (npr. Spremna beseda / Janez Čuk: str. 210-[214] (publikacija ima 213 strani)). Kadar stran ni oštevilčena, je pa vključena v navedbi obsega publikacije v podpolju 215a, oglatega oklepaja ne uporabljamo (npr. Bibliografija: str. 6-15 (str. 6 v publikaciji ni oštevilčena).

Kadar strani v publikaciji niso štete (v podpolju 215a je navedba strani v oglatem oklepaju), pri navajanju strani dodatka k vsebini ne uporabljamo oglatih oklepajev (npr. 215$a [78] str. 300$a O avtorju: str. 76-78).
 
Kadar je v publikaciji naveden izvirni naslov, je opomba o prevodu dela obvezna (podatek vnesemo tudi v polje 500), uporabljamo uvodno frazo Prevod dela. Če podatka o izvirnem naslovu ni v publikaciji, ampak ga ugotovimo, uporabimo
uvodno frazo Izv. stv. nasl. V opombi o prevodu dela navedemo naslov izvirnika, dodatek k naslovu izvirnika pa navedemo samo v primeru, kadar ni preveden ali pa se bistveno razlikuje od izvirnega dodatka k naslovu.
Kadar publikacija ni prevedena iz izvirnika, naslov posrednega besedila in izvirnika navajamo v eni opombi (Prevod dela: …; izv. stv. nasl.: …), pred podpičjem ni presledka.
 
V opombi navedemo variantne naslove za ustrezno uvodno frazo (Nasl. na ov: ... ali Hrbtni nasl: ... ali Nasl. v kolofonu: ... ipd.), kot iskalni element jih vnesemo v ustrezno polje v bloku 5XX.
Kadar v publikaciji ni notranje naslovne strani in kot nadomestilo upoštevamo ovoj, je dogovorjena opomba Ov. nasl. (uvodno frazo Nasl. na ov. uporabimo, kadar se naslov na ovoju razlikuje od naslova na notranji naslovni strani, ki je glavni vir podatkov).
Kadar dodatka k naslovu ne najdemo v predpisanem viru podatkov, ga v podpolju 200e navedemo v oglatem oklepaju, v opombi v polju 300 pa pojasnimo, kje je naveden v publikaciji (Dodatek k nasl. na ov. / na hrbtu nasl. str. / v kolofonu).
Pravilo velja tudi za stvarni naslov in podrejeni naslov.
Kadar se dodatek k naslovu na ovoju (ali v drugem viru podatkov) razlikuje od dodatka k naslovu v predpisanem viru podatkov, ga za ustrezno uvodno frazo prepišemo v opombi (npr. Dodatek k nasl. na ov: ....). Lahko ga navedemo kot iskalni element v polju 540.
 
Kadar se ime primarnega avtorja (oseba ali korporacija) ne pojavlja v predpisanem viru podatkov in ga v podpolju 200f navedemo v oglatem oklepaju, v opombi v polju 300 pojasnimo, kje je ime navedeno (npr. Avtor naveden na ov. ali Korporativni avtor naveden na hrbtu nasl. str.). Za avtorje s sekundarno odgovornostjo opombe ne pišemo.
 
Kadar v poljih 200 in 205 (1. in 2. območje v ISBD) navedemo podatke iz CIP-a, moramo vir pojasniti v opombi (npr. Prevajalec naveden v CIP-u ali Podatek o izd. naveden v CIP-u).
 
Kadar publikacija vsebuje besedilo v različnih jezikih, podatek navedemo kot splošno opombo. Kadar publikacija vsebuje besedilo le v enem jeziku, opombe o jeziku besedila ne navajamo. Opombo o jeziku je koristno navesti tudi v primeru,
ko je besedilo samo v enem jeziku, stvarni naslov pa je v dveh ali več jezikih. Pri navajanju jezika besedila uporabljamo dogovorjene okrajšave (npr. Slov. besedilo in prevod v angl. ali Vzpor. slov. besedilo in prevod v nem. ali Vzpor. slov. in it. besedilo ali Prispevki v slov., angl. ali franc.). Navedba jezika besedila se mora ujemati s kodo (kodami) v podpolju (podpoljih) 101a.

Pri navajanju števila izvodov tisočice ločimo s piko (npr. 1.500 izv.).
 
Dodatke k vsebini, kot so predgovori, spremne besede itn., navajamo v polju 300 po naslednji shemi: Naslov / navedba odgovornosti: str. xx-yy. Opombo o dodatkih k vsebini navajamo samo v zapisih za sloveniko, in sicer za publikacije z
avtorsko značnico (kadar dodatka k vsebini ni napisal avtor, ampak nekdo drug).
 
V opombi podatke citiramo v dogovorjeni obliki. Citirano besedilo je v navednicah, kadar ne navajamo celega stavka, uporabljamo 3 pike, za citatom pa za dvema vezajema in puščico navedemo vir (npr. "... 3. posvetovanja o
bančništvu, ki ga je 10. februarja 2001 v Ljubljani organizirala Zveza ekonomistov Slovenije." --> str. 5).
 
V polju 300 navajamo tudi vrsto nelatinične pisave (npr. Cir.), navedba se mora ujemati s kodami v podpoljih 100gil. V opombi navedemo tudi besedilo v gotici (Got.), ker pa v tem primeru ne gre za modificirani zapis, kode v podpolju 100g ne navedemo.

314  - opomba o intelektualni odgovornosti

Avtorje, ki niso navedeni v predpisanih virih, in avtorje, ki jih v skladu s katalogizacijskimi pravili ne navajamo v območju odgovornosti, lahko navedemo v opombi v polju 314 (npr. mentorji disertacij, diplomskih ali magistrskih del).

320 - opomba o bibliografijah/kazalih/povzetkih v opisovanem viru

Literaturo navajamo s predpisanim izrazom Bibliografija, navedemo tudi podatek o mestu in/ali obsegu v publikaciji (npr. Bibliografija: str. 120-130 ali Bibliografija pri posameznih poglavjih). Če je izraz iz publikacije natančnejši, ga lahko citiramo (npr. Selected bibliography: str. 215-231). Pri navajanju strani je med obema številkama vezaj, torej ni presledka.
Za vse vrste kazal (imensko, stvarno itn.) uporabljamo generični izraz kazalo brez navedbe strani (Kazalo, Kazali, Kazala). Kazal vsebine ne navajamo. Podatek o kazalu kodiramo v podpolju 105e.
 
Povzetek navajamo po predlogi brez navedbe strani. Če ima povzetek svoj naslov, ga prepišemo. Povzetek navedemo tudi v primeru, kadar je v jeziku publikacije. Med navedbami povzetkov v različnih jezikih je presledek, podpičje, presledek ( ; ) (npr. Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung). Jezik povzetka kodiramo v podpolju 101d.
 
Pri zbornikih (npr. kongresno gradivo) podatke o povzetkih in bibliografijah združimo v eno opombo (npr. Bibliografija in summary pri nekaterih prispevkih).
 
Izraz bibliografija zapišemo v ednini. Za povzetek uporabimo izraz s predloge, kadar pa uporabimo izraz v slovenščini, moramo navesti jezik povzetka (Bibliografija pri vseh, povzetek v angl. pri večini prispevkov).

324 - opomba o izvirniku

Pri faksimiliranih izdajah, posebnih odtisih ipd. v polje 324 vnašamo opombo o izvirniku – kraj, ime založnika in leto izvirne izdaje:
324a Faks. izv. izd.: V Ljubljani : J. Bláznik, 1847

Pri posebnem odtisu (separatu) prispevka v zborniku opombo oblikujemo opombo z uvodnim izrazom P. o. ne glede na jezik besedila opombe. Posebnost je uporaba dvopičja. 

324a P. o.: Benachricthigen und vermitteln : deutschsprachige Presse und Literatur in Ostmittel- und Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert / herausgegeben von Peter Motzen, Mira Miladinović Zalaznik und Stefan Sienerth ; 2007  --> povezava do zapisa
(prim. PPIAK2, str. 325, primer 1)
 
Pri posebnem odtisu (separatu) članka iz serijske publikacije je v opombi 324 med naslovom serijske publikacije in podatku, ki sledi (npr. letnik in/ali številka in/ali letnica), podpičje s presledkom na vsaki strani, med ostalimi podatki pa so vejice. 
324a P. o.: Acta neophilologica ; letn. 22, 1989 
(prim. spletni Prekat, str. 74, poglavje 7.2, 2. in 3. primer)
 
PPIAK2 na str. 324 pravi, da v tej opombi beležimo najnujnejše podatke o izvirni publikaciji, ki jo nedvoumno identificirajo (tu so možna seveda različna tolmačenja). Vrstni red podatkov ni točno predpisan.

 

327 - opomba o vsebini

Kadar navedemo celotno vsebino publikacije, je vrednost prvega indikatorja "1", pri navedbi dela vsebine pa je vrednost prvega indikatorja "0".

3270

V podpolju 3270 v uvodni frazi pojasnimo, ali smo popisali celotno vsebinopublikacije (Vsebina) ali le del vsebine (Iz vsebine). Kadar je vsebina publikacije navedena na naslovni strani, je uvodna fraza Vsebina na nasl. str. Kadar publikacija vsebuje t.i. prikrito delo (podatka o njem ni na naslovni strani), je uvodna fraza Vsebuje tudi.


Kadar je del publikacije natisnjen v obratni smeri, je uvodna fraza Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri oziroma Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri.
.... glej primer

Kadar publikacija izide v več zvezkih, v podpolju 3270 v uvodni frazi pojasnimo, ali popisujemo vse posamezne zvezke (Vsebina) ali pa le prvega oziroma le nekaj zvezkov (Dosedanja vsebina). Kadar popišemo vse zvezke, je vrednost indikatorjev "11", če pa nimamo vseh zvezkov oziroma še niso izšli, pa je vrednost indikatorjev "01". Drugi indikator "1" pomeni, da se podatki za posamezne zvezke izpišejo v novi vrstici.
Za navedbo uvodne fraze brez presledka zapišemo dvopičje (dvopičje v tem primeru ni ločilo, ki uvaja element območja ISBD, zato ga pišemo ročno).

327a

Kadar navajamo vsebino publikacije, ki vsebuje več del več primarnih avtorjev (v polju 200 je zbirni naslov), posamezne naslove in pripadajoče odgovornosti navedemo v enem podpolju 327a. Kadar navajamo vsebino publikacije, ki vsebuje več del enega primarnega avtorja, vsak naslov navedemo v svojem  podpolju 327a.
Kadar v polju 327 navajamo naslove posameznih del iz publikacije, jih kot iskalni element vnesemo v polje 423.
Kadar publikacija izide v več zvezkih in posamezni zvezki nimajo svojega naslova ali pa se nam naslov ne zdi dovolj pomemben za samostojen zapis, posamezne zvezke popišemo v opombi o vsebini v polju 327 (kadar naslovi posameznih zvezkov izražajo določeno zaporedje (abecedno zaporedje, časovno obdobje), npr. leksikoni, enciklopedije ipd.).

Pri prevodih več del različnih avtorjev ali več del istega avtorja lahko v polju 327 navedemo skupaj prevedene in izvirne stvarne naslove, ločene z enačajem, npr.
327 10 $0 Vsebina:
          $a Troilo i Kresida = Troilus and Cressida
          $a Mjera za mjeru = Measure for measure
          $a Sve je dobro što se dobro svrši = All's well that ends well ... (isti avtor)
.... gl. celoten zapis
 
327 10 $0 Vsebina:
          $a Sveta znamenja = Von heiligen Zeichen
          $a O skrivnosti Boga = Vom lebendigen Gott
          $a Podoba Jezusa Kristusa v Novi zavezi = Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament
.... gl. celoten zapis
 
 
KOMBINIRAN PRIMER
Pod skupnim naslovom na naslovni strani se skrivata dve deli dveh različnih avtorjev, od tega je eno delo prevod. Obe deli skupaj z avtorstvi navedemo v polju 327, nato ju opišemo še v dveh poljih 423.
 
2000 $a Dramsko gledališče
       $f Draga Ahačič, Robert Pignarre
327 10 $ Vsebina: Dramsko gledališče med trajnim in minljivim / Draga Ahačič. Zgodovina gledališča = Histoire du théâtre / Robert Pignarre ; [prevedla Draga Ahačič]
423 0 $1 2000 $a Dramsko gledališče med trajnim in minljivim
        $1 700 1 $a Ahačič $b Draga $4 070
423 0 $1 2000 $a Zgodovina gledališča
        $1 50000 $a Histoire du théâtre
        $1 700 1 $a Pignarre $b Robert $4 070        
.... gl. celoten zapis
 
 

328 - opomba o disertaciji (tezi)

V zapisih za disertacije in diplomska ter magistrska dela v opombi navedemo ustanovo, ki je podelila naslov; izraza "univerza" in "fakulteta" krajšamo (npr. Univ. v Ljubljani, Fak. za šport). Kadar je podatek o diplomskem ali magistrskem delu oziroma o disertaciji naveden na naslovni strani (podpolje 200e), podatka ne ponavljamo v polju 328. Kadar pa v polju 200 ni pojasnila, da gre za diplomsko ali magistrsko delo oziroma disertacijo, ga navedemo na začetku opombe (npr. Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak.). V polju 328 ne navajamo mentorjev disertacij in diplomskih ter magistrskih del (lahko jih navedemo v polju 314).