Novice, navodila in priporočila

Povzetki ugotovitev ob preverjanju 50 naključno izbranih bibliografskih zapisov v COBIB.SI

23.8.2017
6. 3. 2017
29. 9. 2016
24. 2. 2016

Spremljanje kakovosti bibliografskih zapisov (priporočila IZUM-a ali NUK-a)

16. 11. 2017
Vrstni red podpolj pri vzporednih naslovih in podnaslovih (IZUM)
--> Prekat, pogl. 1.4.3 (2. in 3. odstavek):

1. Kadar se število 200ade ne ujema, dodatke k nasl. (200e) navedemo za zadnjim navedenim vzporednim naslovom (200d):
    COBISS ID=43490048

2. Kadar stvarni nasl. in dodatek k nasl. (200ae) sta skupaj pomensko enaka vzporednemu naslovu (200d), zapišemo dodatek k      naslovu za stvarnim in pred vzporednim nasl. (npr. 200ae->200d): COBISS-ID=41720365, COBISS-ID=41761581, COBISS-              ID=41775149, COBISS-ID=41774893, COBSS-ID=42062125.

12. 10. 2017

Ujemanje podatkov v podpolju 100b – Oznaka za leto izida in podpolju 210d – Leto izida, distribucije (IZUM)
Ta dva podatka se morata ujemati:
1) če je koda v 100b h, mora biti v 210d oblika cop. XXXX (letnica) ali XXXX, cop. YYYY (XXXX letnica iz 100c, YYYY letnica iz 100d)
/Napake iščemo CR,RE=UPORABNIŠKO IME*  ter v polje skreniranje vpišete: 100b=h &not 210d=*cop*/

2) če je koda v 100b d, v 210d ne sme biti izraza cop.
/Napake iščemo z izrazom CR,RE=UPORABNIŠKO IME* ,  polje skreniranje vpišete: 100b=d & 210d=*cop*/

 

16. 8. 2017
100i - Koda za transliteracijo (IZUM)

Če ste katalogizirali publikacijo v nelatinični pisavi oz. če ste podatke (ali del podatkov) s publikacije v zapisu transliterirali oz. transkribirali, je v vašem primeru v podpolju 100i ustrezna koda »b – druge transliteracije«. Koda »b« se uporablja za transliteracijo po PPIAK, vključno s transliteracijo za cirilico. Kodo uporabimo le, če ima knjižnica celotne izpise samo v latinici. Kodo »b1 - transliteracija COBISS za cirilico« uporabljajo knjižnice, ki želijo prikaz zapisov v cirilici (gl. priročnik COMARC/B, podpolje 100i).

Če ste katalogizirali publikacijo v latinici oz. če podatkov (ali del podatkov) s publikacije v zapisu niste transliterirali oz. transkribirali, je v vašem primeru v podpolju 100i koda odveč.

Kadar katalogiziramo publikacijo v nelatinični pisavi oz. kadar podatke (ali del podatkov) s publikacije v zapisu transliteriramo oz. transkribiramo, uporabimo v podpolju 100g - Koda za modificirani zapis kodo »1 - modificiran zapis«. V podpolje 100i - Koda za transliteracijo vnesemo kodo »b – druge transliteracije«. V podpolje 100l - Pisava stvarnega naslova vnesemo ustrezno kodo pisave stvarnega naslova. Ta koda se nanaša na pisavo na enoti in ne na nabor znakov v zapisu.

V opombi v polju 300 navedemo tudi podatek o nelatiničnih pisavah (npr. »300aCir.« ali »300aLat. in cir.« itd.). Gl. tudi http://old.nuk.uni-lj.si/infobib/index.php/vprasanja-komisiji/99-kodiranipodatki, http://old.nuk.uni-lj.si/infobib/images/stories/Dokumenti/Najpogostejsa_vprasanja_20120613.pdf

Želim tudi poudariti, da za transliteracijo uporabimo tabelo po PPIAK (objavljeno tudi v priročniku PREKAT, dodatek Č), in ne tabele, objavljene v priročniku COBISS3/Katalogizacija, dodatek C Nabor znakov COBISS.

Gl. tudi:

Priročnik COMARC/B, polje 100

Spletna stran Komisije za katalogizacijo Vprašanja in odgovori, Kodirani podatki (blok 1XX)

http://old.nuk.uni-lj.si/infobib/index.php/vprasanja-komisiji/99-kodiranipodatki

Najpogostejša vprašanja in dileme pri kreiranju bibliografskih zapisov, pogl. Podpolja 100g, 100i in 100l: http://old.nuk.uni-lj.si/infobib/images/stories/Dokumenti/Najpogostejsa_vprasanja_20120613.pdf

PREKAT, čl. 7.1.4; dodatek Č

 

5. 4. 2017
CONOR - avtorji s predponami pred priimkom 
Normativna točka dostopa se tvori po pravilih glede na narodnost (pomagamo si z bazo VIAF (viaf.org) oz. z nacionalnimi bibliografskimi bazami).

Primer Friedrich von der Leyen (Nemec)
Normativna točka dostopa: 200a Leyen b Friedrich von der
Variantni točki dostopa: 400a Von der Leyen b Friedrich
                                 400a
Der Leyen b Friedrich von

Primer Louis Van den Eede (Belgijec)
Normativna točka dostopa: 200 a Van den Eede b Louis
                                     400a
Den Eede b Louis
                                     400a Eede b Louis Van den 
Podpolje 400a se vedno začne z veliko začetnico.

8. 3. 2017 (IZUM)
IZVEDENA DELA
V zapisih za izvedena dela (predavanja ipd.) NE IZPOLNJUJEMO POLJ 210, 215 in 610 (gl. COMARC/B, dodatek F.9). Podatke o času in kraju dogodka zabeležimo v podpolju 200e.
Kljub temu, da podatke v polju 200 navadno oblikuje katalizator, jih ne navajamo v oglatih oklepajih. V zapisih za dela, ki niso na fizičnih nosilcih, ne uporabjamo polj in podpolj, namenjenih podatkom o založbi, distribuciji, izdaji ali izidu gradiva, ter polj in podpolj, namenjenih opisu fizičnih lastnosti dela.

1. 3. 2017 (IZUM)
KODA AVTORSTVA 010

702 [11] 4 010 - prireditelj
To kodo se uporablja pri priredbah (npr. skrajšane, poenostavljene izdaje). Prireditelj dobi prvi indikator 1! Priporočljivo je opozoriti na poenostavljeno izdajo v polju 610 in s privesnim vrstilcem za obliko: (0.046.4)-skrajšana izdaja, (0.046.6)-prirejena izdaja.

15. 2. 2017 (IZUM)
IZVEDENA DELA
V zapisih za izvedena dela ne izpolnjujemo polj 210, 215 in 610. Podatke o času in kraju dogodka zabeležimo v podpolju 200e.

15. 2. 2017
TV ODDAJE, DOSTOPNE PREK SPLETA
Splošna opomba: 
Podrobnejša navodila za obdelavo spletnih zvočnih posnetkov oz. radijskih oddaj so trenutno še v pripravi, zato vam priporočamo, da spremljate objave Komisije za katalogizacijo (http://www.nuk.uni-lj.si/infobib/index.php/strokovnisklepikomisije ). 

Popravki v konkretnem zapisu:
Polje 100: Priporočamo vnos kode za namembnost v podpolju 100e (gl. COMARC/B, polje 100).
Polje 127: Priporočamo vnos podatka o trajanju zvočnega posnetja v podpolje 127a (gl. COMARC/B, polje 127).
Polje 200: Podatek je naveden v napačnem polju (200e). Podatek o zbirki, seriji navedemo le polju 225 (gl. COMARC/B, polje 225; prim. navodila za obdelavo videoposnetkov Komisije za katalogizacijo pri Nuk, sklep z dne 7. 11. 2014, http://old.nuk.uni-lj.si/infobib/index.php/strokovnisklepikomisije/153-sklep4 ).
Polje 210: Manjka podatek o založništvu v polju 210 (gl. COMARC/B, polje 210; prim. navodila za obdelavo videoposnetkov Komisije za katalogizacijo pri Nuk, sklep z dne 7. 11. 2014, http://old.nuk.uni-lj.si/infobib/index.php/strokovnisklepikomisije/153-sklep4 ).  
Polje 300 (1.): Nepravilno oblikovana opomba v podpolju 300a. Priporočamo rabo dogovorjenih oblik opomb, npr. Nasl. z nasl. zaslona (gl. Prekat, pogl. 7.1.2.1). 
Polje 540: Preverite vir, odvečen podatek v podpolju 540a. Podatek je iskalen že v polju 225. Polje 540 uporabljamo za vnos naslova ali dela naslova, ki je pomemben za iskanje in ga v publikaciji ni. (gl. COMARC/B, polje 540; Kavčič, I. (2011): Najpogostejša vprašanja in dileme pri kreiranju bibliografskih zapisov, http://www.nuk.uni-lj.si/infobib/images/stories/Dokumenti/Najpogostejsa_vprasanja_20120613.pdf ).

 

 

12. 1. 2017: Dopis IZUM-a in NUK-a: Kodirani podatki v poljih 100e, 105f, 105b, 830a in polje 856

Spoštovani!
Prehod knjižnic na COBISS3/Katalogizacijo je v delo v vzajemni katalogizaciji vnesel nekaj sprememb in dopolnitev. Bistvena je sprememba shranjevanja bibliografskih zapisov, saj se vsi katalogizatorjevi posegi v zapisu shranijo na vzajemni nivo (razen blok 6, če se katalogizator tako odloči). Delovna skupina za COBISS, ki deluje v okviru Združenja splošnih knjižnic, je opozorila na posege katalogizatorjev v bibliografskih zapisih in izpostavila nekatera podpolja, npr.: 100e, 105f, 105b, 830a in polje 856.

Katalogizatorje želimo opozoriti, da so pri svojem delu (bolj) pozorni na to, da vnesenih bibliografskih podatkov in kod ne brišejo (čeprav jih morda lokalno ne potrebujejo) in jih spreminjajo le v primerih, če ti ne odražajo pravega stanja oz. gre za napake, ki jih je potrebno odpraviti. Uporaba kodiranih podatkov v podpoljih 100e, 105b in 105f bi morala biti na nacionalni ravni čim bolj poenotena, saj to vpliva tudi na letna statistična poročila knjižnic. Za slovensko bibliografijo bodo v Narodni in univerzitetni knjižnici v okviru priprave kataložnih zapisov o publikaciji (CIP) za monografske publikacije izpolnili podpolja 100e, 105b in 105f; spreminjanje njihove vsebine ni priporočljivo. 
V pomoč pri nadaljnjem delu v vzajemni katalogizaciji pripravljamo nekatere dopolnitve programske opreme, o katerih vas bomo sprotno obveščali. Zadnja novost je metoda odložišča Izpis iz arhiva, ki omogoča vpogled v vse verzije bibliografskih in normativnih zapisov (več v poglavju 6.7.8 v priročniku COBISS3/Katalogizacija). 

Za sodelovanje in razumevanje se zahvaljujemo. Lepo vas pozdravljamo!

dr. Ema Dornik, Institut informacijskih znanosti 
Irena Sešek, Narodna in univerzitetna knjižnica