SSeminar iz angleške romantike

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

V sklopu seminarja Angleška romantika se študentje seznanijo z izbranimi proznimi besedili iz obdobja romantike in predromantike. Poudarek je na identifikaciji značilnih romantičnih elementov, razpoznavanju prvin klasicizma in razsvetljenskih idej oziroma nastavkov za viktorijanski roman.

V prvem, teoretičnem sklopu se študentje seznanijo z razvojem pojma romantike in različnimi teoretskimi pristopi h problematiki določanja specifičnih lastnosti obdobja. Sledi obravnava glavnih smeri proznega ustvarjanja s pregledom najpomembnejših avtorjev in del. Drugi, praktični sklop je namenjen podrobni analizi posameznih del in temelji na predstavitvah seminarskih nalog študentov, ki jim sledi skupinska diskusija.

Obveznosti študentov: seminarska naloga s predstavitvijo med šolskim letom.

Študijska literatura
  • Bogataj Gradišnik, Katarina. Grozljivi roman. Ljubljana: DZS, 1991.
  • Curran, Stuart (ur.). The Cambridge Companion to British Romanticism. Cambridge: Cambridge UP, 1995.
  • Day, Aidan. Romanticism. London: Routledge, 1996.
  • Kos, Janko. Romantika. Ljubljana: DZS, 1980.
  • Manning, Peter J. Reading Romantics: Texts and Contexts. Oxford: Oxford UP, 1990.
  • Robbins, Ruth. Subjectivity. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2005.

Literarna besedila

Podroben seznam obravnavanih del dobijo študentje na seminarjih.