SAngleška historična slovnica II

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Študentje se seznanijo z zgodovinskim razvojem morfoloških in skladenjskih značilnosti angleškega jezika. Poudarek je na tistih spreminjevalnih procesih, ki pojasnjujejo odstopanja od pravilnih paradigem v sodobni angleščini. Ti spreminjevalni procesi so analizirani v luči različnih teorij o jezikovnem spreminjanju, zlasti o njihovi odvisnosti od družbeni in kulturnih razmer na na vsaki stopnji razvoja.

Obveznosti: izpit je pogoj za pristop k zagovoru diplomskega dela.

Študijska literatura:

  • Baugh A. C., Cable, T. 1993. A History of the English Language. London, New York: Routledge
  • Blake, N. F. 1996. A History of the English Language. London: Macmillian. Fennel, B. A. 2001. A History of English. A sociolinguistic Approach. Malden: Blackwell Publishing. Graddol, D. & al. 1996. English History, Diversity and Change. London, New York: Routledge.
  • Trobevsek F. 1996. English Historical Grammar. From an Inflectional to an Isolating Language. Ljubljana: Filozofska fakulteta.