BAUvod v leksikologijo

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Izvajalec

Red. prof. dr. Dušan Gabrovšek

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Uzavestiti delovanje jezika kot sistema na leksikalni ravni
  • Določiti pojem leksikalna enota v luči sodobnih dognanj ter ugotavljati ter usvajati dimenzije znanja v leksiki
  • Ugotavljati ravni pomena v eno- in dvojezičnem okviru
  • Prežemanje slovnice in leksike v dejanski jezikovni rabi

Vsebina:

Obravnava osnovnih pojmov in osnovnih splošnih lastnosti besedja. Leksikalna enota in njene lastnosti: pisava, izgovarjava, pomen v širšem smislu, slovnica, besedna družina, frazeologija, pragmatika. Vloga sobesedila. Kulturološkost. Slovarska obravnava pomena: vrste definicij in primeri rabe v enojezičnih slovarjih. Pomenske lastnosti leksikalnih enot: monosemija in polisemija, metaforika, ravni leksikalnega pomena (denotativna, konotativna, slogovna, kolokacijska). Frazeološke enote in širše »vzorčenje«. Elementi pragmatike v leksiki. Splošna in protistavna leksikologija.

Temeljna literatura:

  • Carter, R.A. 1998. Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives. 2nd edn.
  • London: Routledge.  [Chapters 1-4, 6  {pp. 3-115, 150-183}]
  • Gabrovšek, D. 2005. Words Galore. Ljubljana: Filozofska fakulteta. [301pp.]
  • Schmitt, N. 2000. Vocabulary in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.  [224pp.]

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Pisni izpit.Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) in od 1 do 5 (negativno) ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.