BAVariante angleškega jezika

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Jezikovne kompetence za angleški jezik.
  • Spoznavanje različnih angleških dialektov.
  • Sposobnost razumevanja govorcev različnih regionalnih narečij.
  • Primerjanje glasoslovnih sistemov angleškega in slovenskega jezika.
  • Sposobnost predvidevanja razlik in napak v izgovorjavi slovenskih govorcev angleščine.

Vsebina:

Predmet najprej uvaja študente v spoznavanje glavnih razlik med standardno britansko

in ameriško angleščino na eni strani ter regionalnimi dialekti, predvsem na ozemlju

Velike Britanije, Severne Irske in Irske. Opredeljene so razlike med dialekti na eni strani (s poudarkom na gramatikalnih in leksikalnih razlikah) in izgovornimi različicami

(izgovorne in prozodične razlike). Podrobno so obravnavane narečne in izgovorne posebnosti posameznih področij Velike Britanije, Severne Irske in Irske. Posamezne izgovorne različice so predstavljene z avtentičnimi zvočnimi posnetki, ki študentom omogočajo, da se seznanijo ne le s fonološkimi in fonetičnimi, temveč tudi s prozodičnimi, leksikalnimi in slovničnimi posebnostmi posameznih regionalnih narečij.

Podrobni analizi omenjenih dialektov in izgovornih različic sledijo razlage in ponazoritve izgovornih različic v drugih deželah, kjer je angleščina uradni jezik (regionalne različice v ZDA; Avstralija in Nova Zelandija, Indija in Južna Afrika).

Z ozirom na vlogo in pomen angleščine kot jezika sporazumevanja med narodi, ki jim je angleščina tuj jezik (lingua franca 21. stoletja), se obravnavajo tudi izgovorne posebnosti teh govorcev, z avtentičnimi ponazoritvami po posameznih deželah Evrope, Afrike, Južne Amerike in Azije. Posebna pozornost je namenjena stiku med angleščino in slovenščino in ugotavljanju najbolj značilnih izgovornih lastnosti pri slovenskih govorcih angleščine.

Temeljna literatura:

  • Hughes, A., Trudgill, P., Watt, D. 2005. English Accents and Dialects: An Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles. 4th ed. Oxford University Press. Number of pages: 142
  • Jenkins, J. 2000. The phonology of English as an international language: new models, new norms, new goals , Oxford: Oxford University Press, 266pp. (Oxford Applied Linguistics).
  • Swan, M., B. Smith (2001). Learner English. Cambridge: CUP
  • Wells, J. C. 1982. Accents of English 1-3: An Introduction, The British Isles, Beyond the British Isles. Cambridge University Press. Selected Chapters (6), pages 467-559

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Sprotna obveznost v obliki seminarske naloge (30 %) in javne predstavitve v razredu (20%) med semestrom in končni pisni izpit (50 %). Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.