BASlovnični seminar

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Visoke jezikovne kompetence za angleški jezik.
 • Usvajanje metodološki temeljev za reševanje jezikovnih in jezikoslovnih problemov.
 • Kompetence za iskanje virov in kritična ocena le-teh.
 • Sposobnost razčlembe funkcije slovničnih prvin v besedilih.
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi jezikovnih zakonitosti.
 • Spretnosti branja, poslušanja ter pisnega in ustnega izražanja.
 • Spretnosti javnega nastopanja.
 • Spretnosti sestavljanja slovničnih vaj.

Vsebina:

Pri predmetu se obravnavajo izbrane vsebine  angleške slovnice z vidika različnih skladenjskih analiz in sodobnih jezikoslovnih pristopov.

Študent napiše in predstavi seminarsko nalogo z izbranega področja po lastni presoji in pripravi relevantne slovnične vaje. Teme vključujejo, na primer, samostalniško besedno zvezo (zgradba, raba členov, besedotvorni procesi, saški rodilnik itd), glagolsko besedno zvezo (zgradba, glagolski vid, deleksikalni glagoli itd.), pridevniško, prislovno in predložno besedno zvezo, rabo ločil, analizo povedi, udeleženske vloge, členitev po aktualnosti, jezikovne variante (britanska/ameriška angleščina), slovnične kolokacije, korpusno analizo itd. Seminarsko  delo omogoča študentom razvijanje kompetenc s področja jezikoslovne metodologije in raziskovanja.  

Temeljna literatura:

Glede na temo seminarja študent samostojno predela izbrana poglavja iz referenčnih slovnic. Navedena so le najbolj citirana dela:

 • Biber, Douglas. (2000) Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Longman.
 • Bloor, Thomas and Meriel. (1995) The Functional Analysis of English. London: Arnold.
 • Broughton, Geoffrey. (1990) Penguin English Grammar A-Z for Advanced Students. London: Penguin Books.
 • Downing, Angela and Locke, Philip. (1992) A University Course in English Grammar. New York: Prentice Hall.
 • Greenbaum, Sidney. (1996) The Oxford English Grammar. Oxford: OUP.
 • Halliday, M.A.K. (1996) An Introduction to Functional Grammar. 2nd ed. London: Arnold.
 • Huddleston, R. and Geoffrey K. Pullum. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP.
 • Leech, Geoffrey and Svartvik, Jan. (1994) A Communicative Grammar of English. 2nd ed. London: Longman.
 • Martin, J.R., Matthiessen, C. and Painter, C. (1997) Working with Functional Grammar. London: Arnold.
 • Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
 • Sinclair, John et al. (1990) Collins Cobuild English Grammar. London: Collins. Swan, Michael. (1996) Practical English Usage. 2nd ed. Oxford: OUP.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

 • Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
 • Končna pozitivna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocene naslednjih segmentov: seminarska naloga in nastop.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.