BAJezik in kultura

Število kreditnih točk: 4
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalec

Doc. dr. Andrej Stopar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Uzaveščanje dinamičnega in recipročnega odnosa med kulturo in jezikov določene družbene skupnosti. Prepoznavanje jezikovnih univerzalij in kulturološko pogojenih jezikovnih prvin v angleščini in drugih jezikih sveta. Sposobnost aplikacije in vrednotenja posameznih teorij o vplivu kulturnega okolja na besedišče in slovnični ustroj jezika. Prepoznavanje problemov jezikovnega sporočanja in prevajanja v večkulturnem okolju. 

Vsebina:

Namen predmeta je osvetliti raznolikost jezikovnih posebnosti, ki odražajo kulturno istovetnost njihovih govorcev. Vsebinski sklopi:  pregled teorij o vplivu kulturnega okolja na jezikovne sisteme; jezikovna tipologija in jezikovne univerzalije; pregled in protistava funkcionalnih jezikovnih kategorij in struktur v indoevropskih in neindoevropskih jezikih; jeziki in kulture v stiku.

Temeljna literatura:

  • Comrie, B. 1981. Language Universals and Linguistic Typology. Chicago: University of Chicago Press. Izbrana poglavja (1-4), str.: 1-96.
  • Enfield, N. J. (ur.) 2002. Ethnosyntax. Explorations in Grammar and Culture. Oxford: Oxford University Press. Izbrana poglavja (1-3), str.: 1-70.
  • Holm, J. 2004. Languages in Contact. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja (1, 2), str.: 1-70.
  • Trobevšek Drobnak, F. 2006. O raznolikosti in spreminjanju jezikov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete. Str.: 115.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Pisni izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivna ocena) ter od 1 do 5 (negativna ocena); v skladu s Statutom UL in pravilnika o izpitnem režimu Filozofske fakultete.