BAPrevajanje v slovenščino

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalci

Doc. dr. Frančiška Lipovšek
Doc. dr. Andrej Stopar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Razvijanje jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence.
  • Usvajanje osnovnih principov prevajanja v materni jezik.
  • Razvijanje spretnosti za pripravo izhodiščnega besedila za prevod.
  • Usvajanje rabe osnovnih priročnikov za prevajanje.
  • Ozaveščanje protistavne problematike slovenščine in angleščine.

Vsebina:

Pri predmetu usposabljamo študente za čim bolj ustrezno in zanesljivo prevajanje splošnih neleposlovnih besedil v slovenščino. Študenti se seznanijo z racionalno uporabo slovarjev ter drugih pripomočkov za potrebe prevajanja. Pri tem se študent sooča s prevajanjem kot normam podvrženemu jezikovnemu vedenju, kar mu omogoča, da na prevajanje začne gledati v širšem medkulturnem kontekstu. Hkrati tudi uvidi uporabnost prevajanja za poglabljanje svojih jezikovnih spretnosti in za poučevanje angleščine kot tujega jezika. Pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo (glede na pragmatični okvir, besediloslovne značilnosti, leksikalne odtenke, stilistični nivo) in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje (slovarji, enciklopedije, Internet, paralelna besedila). Zaradi poudarka na prevajanju iz angleščine v materni jezik obravnavajo tudi izbrana poglavja slovensko-angleške protistavne analize, zlasti na skladenjski in besedilni ravni.

Temeljna literatura:

Gradivo za prevajanje dobijo študentje na začetku semestra.
Študenti pri prevajanju uporabljajo različne jezikovne priročnike (slovarji in pravopis).

 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Pisni izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.