BAPrevajanje v angleščino

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalci

Red. prof. dr. Dušan Gabrovšek
Doc. dr. Andrej Stopar
Red. prof. dr. Marjeta Vrbinc

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Razvijanje jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence.
  • Usvajanje osnovnih principov prevajanja v tuji jezik.
  • Razvijanje spretnosti za pripravo izhodiščnega besedila za prevod.
  • Usvajanje rabe osnovnih priročnikov za prevajanje.
  • Ozaveščanje s protistavno problematiko slovenščine in angleščine.

Vsebina:

Pri predmetu usposabljamo študente za čim bolj ustrezno in zanesljivo prevajanje splošnih neleposlovnih besedil v angleščino. Študenti se seznanijo z racionalno uporabo splošnih eno- in dvojezičnih slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov za potrebe prevajanja. Prav tako študent postopno usvaja osnovno terminologijo s področja prevajalskih študij, ki mu omogoča zmožnost opazovanja prevajalskih pojavov (zlasti umeščenost izhodiščnih in ciljnih besedil v izhodiščno oziroma ciljno kulturo) ter samorefleksijo lastnih prevajalskih postopkov. Pri pouku študenti predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo (glede na pragmatični okvir, besediloslovne značilnosti, leksikalne odtenke, stilistični nivo) in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje (slovarji,
enciklopedije, Internet, paralelna besedila). Zaradi poudarka na prevajanju iz maternega jezika v angleščino kot tuji jezik obravnavajo tudi izbrana poglavja slovensko-angleške protistavne analize, zlasti na skladenjski in besedilni ravni.

Temeljna literatura:

  • Klinar, S. 1994. Slovenska zemljepisna imena v angleških besedilih. Radovljica: Didakta. Str.: 130.
  • Newmark, P. 1988. A Textbook of Translation. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo: Prentice Hall. Str.: 225.
  • Duff, A. 2000. Into English: Writing and Translating into English as a Second Language: A Practical Guide to Recurrent Difficulties. Ljubljana: DZS. Str.: 196.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Pisni izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete