BAJezik v rabi III

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Nosilka

Lekt. dr. Lara Burazer

Izvajalci

Lekt. mag. Mojca Belak
Lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec
Lekt. dr. Cvetka Sokolov
Lekt. dr. Mirjana Želježič

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Visoke jezikovne kompetence za angleški jezik:

 • Razvijanje govorne in pisne zmožnosti ter bralnega in slušnega razumevanja;
 • Sistematično širjenje besednega zaklada;
 • Utrjevanje in nadgrajevanje pravilne rabe slovnice.
 • Seznanjanje z različnimi registri;
 • Osnove uporabe slovarjev, drugih priročnikov in strokovne literature;
 • Spoznavanje kulturnih značilnosti angleško govorečih dežel; medkulturno sporazumevanje; spodbujanje strpnosti;
 • Razvijanje strategij razumevanja tujih in uravnavanja lastnih sporočil;
 • Razvijanje strategij samostojnega študija in rabe jezika po končanem študiju;
 • Spodbujanje in razvijanje kritičnega mišljenja.

Vsebina:

Bralno razumevanje:

 • Razumevanje avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
 • Višje taksonomskih spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca.
 • Poglobljeno razumevanje procesa branja, samorefleksija lastne bralne zmožnosti, pomen branja v doživljenjskem izobraževanju;
 • Branje strokovnih besedil in izdelava študijskih zapiskov;
 • Branje, analiza in evalvacija proznega dela.

Pisna zmožnost:

 • Utemeljevalni sestavek;
 • Uporaba virov;
 • Pisno povzemanje besedil in evalvacija;
 • Kreativno pisanje: črtica, poezija, krajša dramska oblika;

Slušno razumevanje:

 • Razumevanje, analiza in evalvacija poljudnih in strokovnih slušnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
 • Povzemanje slušnih besedil;
 • Aktivno poslušanje in interakcija;

Govorna zmožnost:

 • Tekoč spontani govor;
 • Spretnosti tekočega podajanja pripravljenega besedila;
 • Obvladovanje različnih registrov;
 • Daljši prost govorni nastop na dano temo;
 • Omika v govorni komunikaciji.
 • Študijsko gradivo pokriva naslednje teme:
 • Mediji; oglaševanje;
 • (Britanski) humor;
 • Potovanja & počitnice;
 • Ekonomija;
 • Znanost in tehnologija;
 • Kultura (šege in navade, običaji, vrednote, umetnost);
 • Aktualne teme in dogodki;
 • Teme po izbiri posameznih lektoric/lektorjev in študentov/študentk.
 • Ogled izbora sodobne aktualne filmske produkcije, udeležba na debatnih večerih in ostalih dogodkih, ki popestrijo pouk in prispevajo k doseganju učnih ciljev.

Temeljna literatura:

 • Poljudna in strokovna besedila (multimedijski viri) po izboru učitelja in študentov;
 • Prozno delo (književno ali dokumentarno) za obvezno branje (po izbiri).
 • Axelrod, R.B., C.R. Cooper. 1988. The St. Martin’s Guide to Writing. 2.izd. New York: St. Martin’s Press. Str.: 876.
 • Franklin Parks, A., J. A. Levernier, I. Masters Hollowell. 1991. Structuring Paragraphs: A Guide to Effective Writing. 3. izd. New York: St. Martin's Press. Str.: 247.
 • Grosman, M. 2004. Zagovor branja: bralec in književnost v 21. stoletju. Ljubljana: Sophia. Izbrana poglavja, str.: 9-73, 137-166.
 • Koda, K. 2005. Insights into Second Language Reading. A Cross Linguistic Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja (7,8), str.: 123-176.
 • MacAndrew, R; R. Martinez. 2001. Taboos and Issues. Boston: Thomson Heinle. Str.: 40.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Končno oceno sestavljajo naslednje enote:
1. sprotna obveznost,
2. test predelane snovi in bralnega razumevanja,
3. esej,
4. govorni nastop,
5. ustni izpit.

Pozitivno ocenjeni enoti 2 in 3 sta pogoj za pristop k ustnemu izpitu.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega