BAAngleška skladnja

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Visoke jezikovne kompetence za angleški jezik.
 • Usvajanje zakonitosti skladenjskega sestava angleškega jezika.
 • Sposobnost opisa in razčlembe skladenjskih pojavov in potekov.
 • Ozaveščanje interakcije skladenjske in pomenske jezikovne ravnine.
 • Sposobnost prepoznavanja in razčlenjevanja načinov udejanjanja skladenjskega sestava na ravni jezikovne rabe.

Vsebina:

 • Preučevanje skladnje s preskriptivnega, deskriptivnega in funkcijskega vidika.
 • Skladenjska zgradba posameznih vrst besednih zvez (glagolske, samostalniške, pridevniške, prislovne in predložne).
 • Prosti stavek: stavčni členi (vrsta in realizacija), udeleženske vloge, ujemanje med osebkom in povedkom, besedni red stavčnih sestavnikov.
 • Osnovni angleški stavčni vzorci.
 • Izpeljani stavčni vzorci (ekstrapozicija, eksistencialni stavki, razcepljeni stavki)
 • Negacija.
 • Priredje in podredje.
 • Vrste odvisnikov glede na obliko in skladenjsko vlogo.
 • Zapletenozložena poved.
 • Jezikovno-specifične lastnosti angleškega skladenjskega sestava,ki so potencialni vir težav za slovenske govorce.

Temeljna literatura:

 • Baker, C.L. (1995) English Syntax. MIT Press: Cambridge, Mass. Izbrana poglavja (4, 8-9).
 • Biber, D. et al. (2000) Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Longman. Izbrana poglavja (3, 8-9).
 • Downing, A. in Philip Locke (2002) A University Course in English Grammar. Phoenix: New York. Izbrana poglavja (2, 4, 6-7).
 • Greenbaum, S. in Randolph Quirk. (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman. Izbrana poglavja (8-10, 13-17).
 • Halliday, M. A. K. (1994) An Introduction to Functional Grammar. 2nd edition. London: Arnold. Izbrana poglavja (2, 5-7).
 • Huddleston, R. in Geoffrey K. Pullum. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP. Izbrana poglavja (2, 4, 7-9, 14-15).
 • Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. Izbrana poglavja (8-10, 13-17).
 • Quirk, R. in Sidney Greenbaum. (1993) A University Grammar of English. London: Longman. Izbrana poglavja (6-11, 13).
 • Tallerman, M. (1989) Understanding Syntax. London: Arnold.
 • Yule, G. (2006) The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja (8-9).

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 

Sprotna obveznost v obliki testa (20 %) med semestrom in končni izpit (80 %). Zaradi narave dela (sprotno delo in sprotna obveznost) in strukture predmeta lahko študent opravlja test samo enkrat.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete