BAProzodične značilnosti angleškega jezika

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Spoznavanje značilnosti angleškega vezanega govora.
 • Razumevanje različnih funkcij stavčne intonacije v angleščini in v primerjavi s slovenščino.
 • Sposobnost analize govorjenega besedila z vidika delitve na intonacijske enote, določanja mesta jedra in ugotavljanja ali določanja ustreznega intonacijskega poteka.
 • Sposobnost prepisa pisanih in zapisa govorjenih besedil v obliko fonemske transkripcije.

Vsebina:

 • Študenti se seznanijo s prozodičnimi značilnostmi angleškega jezika.
 • Podrobni obravnavi besednega naglasa (glavni in stranski naglas, naglaševanje zloženk) sledi predstavitev prozodičnih značilnosti vezanega govora (prilikovanje, elizija, šibke oblike funkcijskih besed, ritem in stavčno naglaševanje).
 • Razlagi različnih modelov angleške intonacije in pristopov do vloge in pomena angleške stavčne intonacije sledi podroben opis delitve besedila na intonacijske enote, razlaga strukture intonacijske enote, mesta jedra v enoti in obravnava posameznih tonskih potekov.
 • Z ozirom na naravo predmeta je v okviru predavanj veliko aktivnega dela študentov pri usvajanju obravnavanih prozodičnih značilnosti, s poudarkom na učenju ustrezne intonacije in tekočega branja.
 • Nadaljuje se tudi delo na fonemski in fonetični transkripciji z upoštevanjem prvin vezanega govora.

Temeljna literatura:

 • Lecumberri, M. L. G., and J. A. Maidment. 2000. English Transcription Course. London: Arnold. Str.: 160.
 • O'Connor, J. D., G. F. Arnold. 1973. Intonation of colloquial English, Longman Group Ltd., Bristol, U.K.
 • Wells, J.C. 2006. English Intonation. Cambridge: CUP. Str.: 276.
 • Wells, J.C., 2008, Longman Pronunciation Dictionary, 3. izd., Harlow: Longman.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica:

Sprotna obveznost v obliki enega testa (10 %) med semestrom in končni pisni (60 %) ter ustni izpit (30%). Zaradi narave dela (sprotno delo in sprotna obveznost) in strukture predmeta lahko študent opravlja test samo enkrat. Pozitivno opravljen končni pisni izpit je pogoj za pristop k ustnemu delu končnega izpita.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete