BANovejša ameriška književnost

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Nosilka

Red. prof. dr. Danica Čerče

Izvajalka

Red. prof. dr. Danica Čerče

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Sposobnost prenosa teoretičnih znanj na konkretna literarna besedila iz navedenega obdobja
  • Sposobnost prepoznavanja idejno-tematskih konceptov v delih starejše ameriške književnosti iz obdobja med realizmom in 1920

Vsebina:

  • Zgodovinski pregled temeljnih gibanj, smeri in del ameriške književnosti od realizma do 1920
  • Analiza in interpretacija izbranih del posamičnih literarnih obdobij in posamičnih samosvojih piscev (Dickinson) med 1865 in koncem I. svetovne vojne
  • Pregled vpliva starejše ameriške književnosti danega obdobja na svetovno književnost in obratno

Temeljna literatura:

  • Bradbury, Malcolm., Richard Ruland. From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature. Harmondsworth: Penguin, 1993.
  • Cunliffe, Marcus. The Literature of the United States. London: Penguin Books, 1986.
  • Student predela tekste po izboru iz naslednje antologije:
  • Bradley, S,,R.C.Beatty, E.H.Long, ur. The American Tradition in Literature II. New York: W.W.Norton & Company Inc., 1962.
  • Selected texts from the anthology: Bradley, S,,R.C. Beatty, E.H. Long, ed. The American Tradition in Literature I. New York: W.W. Norton & Company Inc., 1961, 1962. 

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 

Pisni izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete