BADramatika Williama Shakespeara

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Nosilec

Red. prof. dr. Igor Maver

Izvajalec

Red. prof. dr. Igor Maver

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Sposobnost samostojnega prepoznavanja različnih dramskih tehnik in tipologizacije dramskih del angleškega elizabetinskega obdobja v širšem okviru evropske renesanse in dramatike.
  • Poznavanje značilnosti elizabetinskih dramskih tekstov in njihovih gledaliških upodobitev.

Vsebina:

  • Seznanitev z osnovnimi pojmi teorije drame, Aristotelovim pojmovanjem drame in pregled različnih teoretičnih pristopov k Shakespearovi dramatiki, s posebnim poudarkom na drugi polovici 20. stoletja in najsodobnejših kritiških trendih.
  • Poznavanje življenja in dela Williama Shakespeara, elizabetinske dobe ter začetkov angleškega gledališča.
  • Podrobna analiza njegovih velikih tragedij in nekaterih komedij ter možnosti njihovih gledaliških postavitev.
  • Vzpostavljanje medbesedilnih književnih povezav med obravnavanimi dramami in posameznimi avtorji v novejši angleški književnosti, njegov izjemen mednarodni vpliv ter mesto v angleškem literarnem kanonu.

Temeljna literatura:

  • De Grazia, Margreta, Stanley Wells (ur.). The Cambridge Companion to Shakespeare. Cambridge: Cambridge UP, 2001.
  • Hawkes, Terence (ed.). Alternative Shakespeares, Vol. 2. London: Routledge: 1996. Izbrana poglavja (1-37), str.: 140-191.
  • Aristoteles. Poetika. Ljubljana: CZ, 1984. Izbrana poglavja (6-18), str.: 69-92.
  • Seznam obravnavanih Shakespearovih tragedij in komedij študentje dobijo na začetku predavanj.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 

Pisni izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete