BAJezik v rabi II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalci

Lekt. dr. Lara Burazer
Doc. dr. Monika Kavalir
Lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec
Lekt. dr. Mirjana Želježič

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Visoke jezikovne kompetence za angleški jezik:
 • Razvijanje govorne in pisne zmožnosti ter bralnega in slušnega razumevanja;
 • Sistematično širjenje besednega zaklada;
 • Utrjevanje in nadgrajevanje pravilne rabe slovnice.
 • Seznanjanje z različnimi registri;
 • Osnove uporabe slovarjev, drugih priročnikov in strokovne literature;
 • Spoznavanje kulturnih značilnosti angleško govorečih dežel; medkulturno sporazumevanje; spodbujanje strpnosti;
 • Razvijanje strategij razumevanja tujih in uravnavanja lastnih sporočil;Razvijanje strategij samostojnega študija in rabe jezika po končanem študiju;
 • Spodbujanje in razvijanje kritičnega mišljenja.

Vsebina:

Bralno razumevanje:

 • Razumevanje avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
 • Usvajanje višjih taksonomskih spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca: namen sporočila;
 • Izdelava študijskih zapiskov;
 • Razumevanje procesa branja, samorefleksija lastne bralne zmožnosti;
 • Branje, analiza in evalvacija proznega dela.

Pisna zmožnost:

 • Daljši sestavek – mnenjski esej;
 • Vrstniško ocenjevanje;
 • Uporaba virov;
 • Ocena filma, knjige ipd.;
 • Kratke oblike kreativnega pisanja.

Slušno razumevanje:

 • Razbiranje določenih informacij v besedilih s splošno tematiko; razumevanje splošnega pomena besedila;
 • Poslušanje in izdelava zapiskov;
 • Evalvacija slušnega besedila; prepoznavanje govorčevega namena;
 • Aktivno poslušanje in interakcija; govorica telesa.

Govorna zmožnost:

 • Registri govornega jezika;
 • Spretnosti tekočega podajanja;
 • Daljši prost govorni nastop na prosto temo;
 • Temelji javnega nastopanja;
 • Omika v podajanju povratne informacije po javnem nastopu.

Študijsko gradivo pokriva naslednje teme:

 • Šovbiznis, Resničnostni šovi
 • Zločin in kazen
 • Zdravje / telo – šport, prehrana, medicina, zdravila in droge
 • Obleka, moda, krzno 
 • Umetnost
 • Ljubezen, poroke, zakonske zveze
 • Aktualne teme in dogodki;
 • Teme po izbiri posameznih lektorjev in študentov.

Ogled izbora sodobne aktualne filmske produkcije, udeležba na debatnih večerih in drugih dogodkih, ki popestrijo pouk in prispevajo k doseganju učnih ciljev.

Temeljna literatura:

 • Poljudna in strokovna besedila (multimedijski viri) po izboru učitelja in študentov;
 • Prozno delo (književno ali dokumentarno) za obvezno branje (po izbiri). /
 • Popular and expert texts (multimedia sources) based on the teacher’s and the students’ choice;
 • Required (literary or non-fiction) prose (by choice).
 • Evans, V. 1997. Successful Writing (Upper Intermediate). Blackpill, Swansea: Express
 • Publishing. Izbrana poglavja (10, 11, 13, 19), str.: 64-70, 71-75, 79-81, 104-106.
 • Evans, V. 1997. Successful Writing (Proificency). Blackpill, Swansea: Express
 • Publishing. Izbrana poglavja (6a, 6b, 9c), str.: 60-69, 70-75, 150-153.
 • Glendinning, E. 2004. Study Reading. Cambridge: Cambridge University Press. Izbrana poglavja (6-10), str.: 75-134.
 • MacAndrew, R; R. Martinez. 2001. Taboos and Issues. Boston: Thomson Heinle. Str. 40.
 • Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Anglistika – enopredmetna, 1. stopnja 71.
 • Powell, M.. 1996. Presenting in English. Brighton/Hove: LTP. Str. 128.
 • Sherman, J. 1994. Feedback. Oxford: Oxford University Press. Izbrana poglavja (6-10), str.: 81-149.
 • Urquhart. A. H., C. Weir. 1988. Reading in Second Language: Process, Product and Practice. London, New York: Longman. Izbrana poglavja (4), str.: 171-230.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 

Končno oceno sestavljajo naslednje enote:

 • sprotna obveznost,
 • test predelane snovi in bralnega razumevanja,
 • esej,
 • ustni izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete