BAAngleška historična slovnica

Število kreditnih točk: 4
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Nosilka

Red. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

Izvajalka

Red. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Poznavanje in razumevanje sodobnega angleškega pravopisja, slovničnih  “nepravilnosti” in skladenjskih posebnosti v luči zgodovinskega razvoja od stare do modern angleščine. Sposobnost prebiranja starejših angleških besedil v izvirni obliki.

Vsebina:

  • Zgodovina angleškega glasoslovja, oblikoslovja in skladnje.
  • Fonemski sistem stare angleščine in njegova poenostavitev v srednji angleščini.
  • Veliki premik samoglasnikov in druge glasovne spremembe v srednjeangleški in modernoangleški dobi.
  • Samostalniška paradigma: izvor in razvoj množinskih oblik in sklonov pri samostalnikih in zaimkih, pridevnikih in členih. 
  • Glavni in vrstilni števniki.
  • Glagolska zveza: izvor in razvoj osebnih in neosebnih glagolskih obliki; nepravilni, modalni in pomožni glagoli.
  • Nastanek in razvoj glagolskih časov, naklonov in načinov.

Temeljna literatura:

  • Freeborn, D. 1992. From Old English to Standard English. Bristol: Macmillian. Izbrana poglavja (1-10), str. 1-205
  • Goerlach, M. 1997. The Linguistic History of English. London: Macmillian. Izbrana poglavja (2-11), str. 1-154.
  • Trobevšek Drobnak,  F. 1993 English Historical Grammar. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Str. 1-141

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 

Pisni izpit.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete