BAAngleški glagol II

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Nosilec

Izr. prof. dr. Gašper Ilc

Izvajalci

Izr. prof. dr. Gašper Ilc
Asist. dr. Vesna Lazović

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Jezikovne kompetence za angleški jezik.
 • Sposobnost razčlembe težjih slovničnih struktur.
 • Sposobnost rabi zahtevnejših glagolskih oblik v angleškem jeziku.
 • Razumevanje protistavne analize in naravo pragmatične enakovrednosti slovničnih zgradb pri jezikovnem paru angleščina - slovenščina.
 • Sposobnost slovnične analize angleških besedil.
 • Sposobnost prepoznavanja teoretičnih elementov v praksi.

Vsebina:

 • Kompleksne glagolske strukture v angleščini: pogojni stavki, naklon in naklonski glagoli, tvornik/trpnik in njuna pragmatična raba; neosebne glagolske oblike (nedoločnik, glagolnik, deležnik); poročani govor (komunikacijska funkcija, slovnična pravila in situacijska vodila, vključevanje poročanega govora v širša pripovedna ali poročevalska besedila).
 • Sintetični pregled slovničnih pravil in zakonitosti na obravnavanih področjih.
 • Prikaz razčlembe rabe izbranih glagolskih zgradb v avtentičnih besedilih.
 • Angleško-slovenska protistavna analiza.
 • Pri seminarskih vajah študenti utrjujejo tvorjenje in rabo izbranih glagolskih zgradb.
 • Delo v skupinah motivira študente za aktivnejše samostojno delo pri zbiranju zgledov in razčlembi rabe ter protistavni analizi na osnovi vzporednih angleško-slovenskih besedil.
 • Študenti prepoznavajo teoretične element v pristnih angleških besedilih.

Temeljna literatura:

 • Biber, Douglas. (2000) Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Longman.  Izbrana poglavja (3, 9, 11, 12).
 • Graver, B.D. (1986/1996) Advanced English Practice. 3rd edition. Oxford: OUP.
 • Huddleston, R. & Geoffrey K. Pullum. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP. Izbrana poglavja (3, 8, 10, 11, 14, 16).
 • Leech, Geoffrey. (1987) Meaning and the English Verb. London: Longman. Izbrana poglavja (5-8).
 • Marvin, Tatjana & Gašper Ilc. (2013). English Verbs in Use II. Ljubljana: ZIFF.
 • Palmer, Frank. (1987) The English Verb. London: Longman. Izbrana poglavja (5-9).
 • Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. Izbrana poglavja (4, 10, 11, 14, 15, 18, 19).
 • Quirk, Randolph & Greenbaum Sidney. (1993) University Grammar of the English. London: Longman. Izbrana poglavja (11-13).

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica: 

Sprotna obveznost v obliki dveh testov (20 %) med semestrom in končni izpit (80 %). Zaradi narave dela (sprotno delo in sprotna obveznost) in strukture predmeta lahko študent opravlja testa samo enkrat. Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete