BAAngleška fonetika in fonologija

Število kreditnih točk: 5
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Nosilka

Red. prof. dr. Smiljana Komar

Izvajalci

Red. prof. dr. Smiljana Komar
Doc. dr. Andrej Stopar

Opis predmeta

Študenti se seznanijo z osnovami splošne fonetike (govorni organi, artikulacija, slušno zaznavanje, akustična fonetika in instrumentalna analiza govora) in fonologije (razumevanje pojmov fonem in alofon; razločevalne lastnosti, struktura zloga). Sledi podrobna predstavitev in obravnava glasovnega sistema angleškega jezika z vidika artikulacije in slušnega zaznavanja. Študenti se seznanijo s fonemsko in fonetično transkripcijo. Predstavljene so glavne značilnosti slovarjev angleške izgovorjave in pomen teh slovarjev pri učenju oz. preverjanju izgovorjave posameznih slovarskih enot. Obravnavi posameznih angleških samoglasnikov in soglasnikov (ob razlagi razlik med standardno britansko in ameriško izgovorjavo ter primerjavi z glasovnim sistemom slovenskega jezika) sledi obravnava medsebojnih vplivov posameznih glasov (zvenečnost, prilikovanje, izpah) in fonotaktike (pojavnost posameznih glasov v zlogu, soglasniški sklopi).

Vaje: Delo poteka v jezikovnem laboratoriju; glavni poudarek je na preverjanju in izboljševanju angleške izgovorjave, ob ugotavljanju in uzaveščanju glavnih izgovornih problemov študentov. Poudarek je tudi na dosledni izgovorjavi v okvirih izgovorne različice, ki je posameznim študentom najbolj domača (praviloma standardna britanska ali standardna ameriška izgovorjava) in ugotavljanju vpliva maternega jezika na angleško izgovorjavo. Študenti se ob praktičnem delu seznanijo tudi z glavnimi pravili izgovorjave (in pomembnimi izjemami) in z uporabo slovarja preverjajo ustreznost svoje izgovorjave posameznih slovarskih enot. Od pasivnega spoznavanja fonemske transkripcije (uporaba slovarjev izgovorjave in branje transkribiranih besed) se uvajajo v pisanje transkripcije posameznih besed.

Temeljni literatura in viri

Collins, B., Šuštaršič, R., Komar, S. 1996. Present-day English Pronunciation: A Guide for Slovene Students. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Str.: 204.

Cruttenden, A. 2014. Gimson's Pronunciation of English. 8. izd.,London: Edward Arnold. Str.: 339.

Lecumberri, M. L. G., J. A. Maidment. 2000. English Transcription Course. London: Arnold. Str.: 160.

Roach, P. 1991. English Phonetics and Phonology. A Practical Course. 2. izd. Cambridge:CUP. Str.: 262.

Wells, J.C., 2008, Longman Pronunciation Dictionary, 3. izd., Harlow: Longman.

Ocenjevanje

Sprotna obveznost v obliki dveh testov (20 %) med semestrom in končni izpit (80 %). Zaradi narave dela (sprotno delo in sprotna obveznost) in strukture predmeta lahko študent opravlja testa samo enkrat. Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.